Usnesení z jednání zastupitelstva města dne 17.6.2013Přítomni:

MUDr. Pavel Antonín, Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Weberová Chvílová, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Jan Míka, Ivana Mojžyšková, Ing. Štefan Nigoš, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Zbyněk Stejskal, MUDr. Jiří Stryhal, PhDr. Ivana Štrossová, Mgr. Jan Tecl

 

 

207/13 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města ruší svá usnesení č. 490/12  a 42/13. Smluvní strany v obou případech odstoupily od smlouvy.

 

208/13 Informace kontrolního výboru o provedené kontrole

KV/6/2013

Zastupitelstvo města ukládá radě města zavést systém provádění fyzických kontrol nebytových prostor (např. všechny prostory kontrolovat alespoň jednou ročně, resp. za dva roky).

 

209/13 Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o spolupráci při pořádní Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže s Krajem Vysočina, dle podkladové přílohy č. 21991.

 

210/13 Mimořádná finanční podpora občanskému sdružení Aeroklub

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finanční podpory občanskému sdružení Aeroklub Havlíčkův Brod, IČ 00528951, ve výši 247.500,- Kč na " renovaci dopravní infrastruktury - letiště Havlíčkův Brod“ využívaného v rámci integrovaného záchranného systému (oprava – výměna střechy hlavního hangáru, výměna skladovací a výdejní technologie skladu PHM MAT95, srovnání a zpevnění příjezdové plochy pro letadla, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006. 

Zastupitelstvo města ukládá zahrnout limit výdajů ve výši schválené finanční podpory do rozpočtových opatření kapitoly 22 Odboru vnějších a vnitřních vztahů k 30.6.2013 včetně dopadu na celkové saldo rozpočtu tj. zvýšení deficitu rozpočtu města pro rok 2013.

 

211/13 Aktualizace Zásad pro poskytování finančních podpor

Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci QS 55-33 Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod (viz podkladová příloha č. 22245) včetně Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města  Havlíčkův Brod dle Zásad v roce 2014 (viz podkladová příloha č. 22247) a Vyúčtování dotace z rozpočtu města Havlíčkův Brod dle Zásad za rok 2014 (viz  podkladová příloha č. 22248).

 

212/13 Plán jednání zastupitelstva města na II. pololetí 2013

Zastupitelstvo města schvaluje plán svých řádných zasedání na 2. pololetí roku 2013 v termínech: 9. září, 4. listopadu a 9. prosince.

 

213/13 Návrh rozpočtových změn 6/2013

Zastupitelstvo města projednalo, schvaluje a ukládá radě města zaevidovat rozpočtová opatření č. 3. a 4. uvedená v podkladové příloze č. 22279 a od 07/2013 hospodařit podle upraveného rozpočtu města.

Schválenými rozpočtovými opatřeními se:

 a) zvyšují očekávané roční rozpočtové příjmy o 2 576 921 Kč

b) mění věcnou a odpovědnostní strukturu limitů výdajů na kapitolách 28 a 29, 35 a 40 

Základní parametry upraveného rozpočtu města na rok 2013 po rozpočtových změnách provedených zastupitelstvem města v 6/2012 dle podkladové přílohy č. 22279:

- rozpočtové příjmy 438 152 056 Kč

- rozpočtové výdaje 472 139 502 Kč

- očekávaný výsledek finančního hospodaření města za rok 2013 (DEFICIT) 33 987 446 Kč

Financování upraveného rozpočtu města na rok 2013 po rozpočtových opatřeních provedených zastupitelstvem města v 06/2013 dle podkladové přílohy č. 22279 je zcela kryto rozpočtovými příjmy roku 2013, dále finančními prostředky z předchozích let na účtech a termínovaných vkladech města a aktivním zůstatkem finančních investic ve správě ČSOB AM.

 

214/13 Návrh rozpočtových změn 6/2013

Zastupitelstvo města ukládá radě města zařadit do návrhu rozpočtu 2014 limit výdajů zajišťující dofinancování rekonstrukce komunikace „2.150_HB_Žižkova-Dolní“. Zahájení rekonstrukce 7/2013, předpokládané dokončení 12/2014, celková nabídková cena vč. DPH za stavební objekty města H.Brod 17,7 mil.Kč, postup a koordinace s investorem Kraj Vysočina zajištěn smlouvou.

 

215/13 Předseda a členové Osadního výboru v Mírovce

Zastupitelstvo města určuje Osadní výbor v Mírovce ve složení: Mgr. Miroslav Kaufman, Radek Maťko, Dana Rázlová, Pavel Říha, Jiřina Trbušková a předsedkyní osadního výboru volí paní Danu Rázlovou.

 

216/13 Prodej pozemku ppč. 1753/87 v k. ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku ppč. 1753/87 o výměře 22 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Jiřímu P., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 630 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se Směrnicí QS 55-25 pro hospodaření s nemovitým majetkem města.

 

217/13 Prodej  pozemku v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu ppč. 58/21

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku ppč. 58/21 o výměře 333 m2  v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu Jiřímu a Marii P., Havlíčkův Brod. Cena nemovitosti činí 230 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se Směrnicí QS 55-25 pro hospodaření s nemovitým majetkem města.

 

218/13 Záměr směny pozemků - skládka Březinka

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru směny pozemků ppč. 298/1 a ppč. 288/8 za pozemky ppč. 51/13 a ppč. 132 ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod, vše v k.ú. Březinka u Havlíčkova Brodu.

 

219/13 Záměr prodeje pozemku - Květnov II

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ppč. 505/1 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Květnov.

 

220/13 Prodej pozemku stpč. 4384 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku stpč. 4384 o výměře 21 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Martě Š., Havlíčkův Brod za cenu 790 Kč/m2. Žadatelka dále uhradí související náklady v souladu se Směrnicí QS 55-25 pro hospodaření s nemovitým majetkem města.

 

221/13 Prodej pozemku ppč. 445/1, 452 a stpč. 4810/1 v k. ú. Havlíčkův Brod - Žabor

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku ppč. 445/1 o výměře 650 m2, ppč. 452 o výměře 145 m2 a stpč. 4810/1 o výměře 28 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Ivo E. Havlíčkův Brod. Cena pozemků stpč. 4810/1 je 625 Kč/m2,  ppč. 452 je 515  Kč/m2 a ppč 445/1 je 50 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se Směrnicí QS 55-25 pro hospodaření s nemovitým majetkem města.

 

222/13 Prodej části pozemku ppč. 505/1 v k. ú. Květnov

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku ppč. 505/19 o výměře 36 m2 odděleného geometrickým plánem č. 164-48/2013 z pozemku ppč. 505/1 v katastrálním území Květnov Petru B., Havlíčkův Brod. Cena nemovitosti činí 250 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se Směrnicí QS 55-25 pro hospodaření s nemovitým majetkem města.

 

223/13 Prodej části pozemku ppč. 627/1 v k. ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku ppč. 627/67 o výměře 62 m2 odděleného geometrickým plánem č. 7002-44/2013  z pozemku ppč. 627/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod  Dáše a Jiřímu H., Havlíčkův Brod. Cena nemovitosti činí 507,10 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se Směrnicí QS 55-25 pro hospodaření s nemovitým majetkem města.

 

224/13 Koupě pozemků - park Budoucnost

Zastupitelstvo města neschvaluje koupi pozemků ppč. 1666/8, 1672/9, 1666/9, 1666/6, 1666/7, 1672/8, 1672/5, 1672/7, 1672/6, 1672/10, 1676/2, 1675/8 a 1661/135 v k.ú. Havlíčkův Brod ve vlastnictví Jana R.Hradec Králové za navrženou cenu 500 Kč/m2 a ukládá radě města dále s majitelem jednat.

 

225/13 Záměr směny pozemků - Vršovice

Zastupitelstvo města ruší svoje usnesení č. 205/11 ze dne 13.6.2011 a nahrazuje jej následujícím:

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny částí pozemků ppč. 1624/1, ppč. 1623, ppč. 1625/1, ppč. 1621 a ppč. 1624/3 o celkové výměře cca 630 m2 ve vlastnictví žadatelky za část pozemku 1624/4 ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod ve stejné výměře.

 

226/13 Koupě podílu pozemku - Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o prodej podílu 1/2 pozemku ppč. 2001/8 o výměře 62 m2 v k.ú. Mírovka.

 

227/13 Záměr prodeje pozemku - ul. Práčat

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ppč. 1770/25 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

228/13 Záměr prodeje pozemku ppč. 627/1 v k. ú.  Havlíčkův Brod - V

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku ppč. 627/1 o výměře cca 87 m2 v k. ú. Havlíčkův Brod.

 

229/13 Záměr prodeje pozemku ppč. 627/1 v k. ú. Havlíčkův Brod - K

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ppč. 627/1 o výměře 68 m2 v k. ú. Havlíčkův Brod.

 

230/13 Kupní smlouva č. 400 - pozemky Pražská ul.

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 400 včetně doložky ve věci koupě pozemků parc.č. 752/4, 752/43, 752/111 a 752/117 o celkové výměře 960 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Městu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 22292. Prodejcem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město.

 

231/13 Záměr prodeje pozemku ppč. 569/15 a 21/5 v k. ú. Termesivy

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku ppč. 569/15 o výměře cca 90 m2 a ppč. 21/5 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Termesivy.

 

232/13 Záměr prodeje pozemků ppč. 103/213 a 103/188 v k. ú. Perknov

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku ppč. 103/213 o výměře 59 m2  a 103/188 o výměře 192  m2 v k. ú. Perknov

 

233/13 Záměr prodeje části pozemku ppč. 627/1 v k. ú.  Havlíčkův Brod - U

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ppč. 627/1 o výměře cca 150 m2 v k. ú. Havlíčkův Brod

 

234/13 Záměr prodeje části pozemku ppč. 3941/2  v k. ú. Havlíčkův Brod - Ch

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ppč. 3941/2 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Havlíčkův Brod.

 

235/13 Záměr prodeje části pozemku ppč. 3941/2 v k. ú. Havlíčkův Brod - N

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ppč. 3941/2 výměře cca 75 m2 v k. ú. Havlíčkův Brod.

 

236/13 Prodej částí pozemku ppč. 1064/1 v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku ppč. 1064/5 o výměře 44 m2  odděleného geometrickým plánem z pozemku ppč. 1064/1 v k.ú. Mírovka Aleně D., 580 01 Havlíčkův Brod za cenu 220 Kč/m2. Žadatelka dále uhradí související náklady v souladu se Směrnicí QS 55-25 pro hospodaření s nemovitým majetkem města.

 

237/13 Prodej částí pozemku ppč. 1064/1 v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku ppč. 1064/4 o výměře 110 m2  odděleného geometrickým plánem z pozemku ppč. 1064/1 v k.ú. Mírovka Stanislavu H., Havlíčkův Brod za cenu 220 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se Směrnicí QS 55-25 pro hospodaření s nemovitým majetkem města.

 

238/13 Záměr směny pozemků k.ú. Šmolovy a k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků ppč. 180/2, 185/6, 221/2, 222/2,1223/56, 1223/57, 1223/58, 1223/59, 1223/60, 1223/35 v k.ú. Šmolovy ve vlastnictví města za pozemky ppč. 436/3 a 436/4 v k.ú. Havlíčkův Brod ve vlastnictví žadatele.

 

239/13 Prodej pozemku stpč. 4383 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku stpč. 4383 o výměře 22 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod za cenu 790 Kč/m2 Josefu Š., Havlíčkův Brod. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se Směrnicí QS 55-25 pro hospodaření s nemovitým majetkem města.

 

240/13 Prodej pozemku stpč. 4381 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku stpč. 4381 o výměře 18 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod za cenu 790 Kč/m2 Ladislavu B., Havlíčkův Brod. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se Směrnicí QS 55-25 pro hospodaření s nemovitým majetkem města.

 

241/13 Bezúplatný převod pozemků Na Spravedlnosti

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků ppč. 1003/164 a ppč. 1003/167 v k.ú. Havlíčkův Brod Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město. Pozemky jsou zastavěny tělesem místní komunikace.

 

242/13 Záměr prodeje části pozemků ppč. 103/186 a ppč. 627/48

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ppč. 103/186 o výměře cca 165 m2v k. ú. Perknov a ppč. 627/48 o výměře cca 70 m2 v k. ú. Havlíčkův Brod.

 

243/13 Směna částí pozemků ppč. 5/6 a 5/1 - Jilemník

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků v k. ú. Jilemník, oddělených geometrickým plánem č. 86-1097/2013, a to ppč. 5/50 o výměře 5 m2, oddělené z pozemku ppč. 5/6, a ppč. 5/51 o výměře 104 m2, oddělené z pozemku ppč. 5/1, vše ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za ppč. 6/6 o výměře 197 m2, oddělenou z pozemku ppč. 6/3, ve vlastnictví Evy Musilové, Jilemník 31, 580 01 Havlíčkův Brod. Rozdíl v ceně převáděných nemovitostí ve prospěch žadatelky Evy Musilové nebude finančně dorovnán. Žadatelka dále uhradí polovinu souvisejících nákladů v souladu se Směrnicí QS 55-25 pro hospodaření s nemovitým majetkem města. Znalecký posudek v plné výši uhradí město Havlíčkův Brod.

 

244/13 Prodej pozemku ppč. 1753/96 - Havlíčkův Brod - Jeronýmova ul.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku ppč. 1753/96 o výměře 22 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, a to id. 5/6 Františku N., Havlíčkův Brod, id. 1/12 Marcele N., Havlíčkův Brod a id. 1/12 Ditě H., Světlá Nad Sázavou. Z důvodu nápravy vlastnických vztahů činí cena nemovitosti 10 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se Směrnicí QS 55-25 pro hospodaření s nemovitým majetkem města.

 

245/13 Prodej pozemku  stpč. 27/2 a části  ppč. 69/1 Klanečná

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku ppč. 69/3 o výměře 311m2 odděleného geometrickým plánem č. 57-20/2012 z pozemku ppč. 69/1 o výměře 311 m2  v k. ú. Klanečná a stpč. 27/2 o výměře 24 m2 v k. ú. Klanečná  Naděždě a Ivo J., Havlíčkův Brod. Cena nemovitosti stpč. 27/2 činí 540 Kč/m2. Cena nemovitosti ppč. 69/3 činí 22 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se Směrnicí QS 55-25 pro hospodaření s nemovitým majetkem města.

 

246/13 Prodej pozemku  stpč. 27/2 a části  ppč. 69/1 Klanečná

Zastupitelstvo města bere na vědomí postup odboru správy majetku ve věci zveřejnění záměru prodeje části pozemků 69/1 o výměře 311 m2 v katastrálním území Klanečná a s tímto postupem souhlasí.

 

247/13 Prodej pozemku stpč. 6185 - garáž

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku stpč. 6185 o výměře 15 m2  v k.ú. Havlíčkův Brod za cenu 770 Kč/m2 Petře Ch., Havlíčkův Brod a Dagmaře H., Praha 8 - Bohnice, každé podíl 1/2. Žadatelky dále uhradí související náklady v souladu se Směrnicí QS 55-25 pro hospodaření s nemovitým majetkem města.

 

248/13 Cyklostezka Havlíčkův Brod-Perknov, výkup pozemků

Zastupitelstvo města neschvaluje koupi pozemků p.p.č. 546/18 o výměře 1.828 m2, 546/20 o výměře 223 m2, 546/21 o výměře 423 m2 a částí pozemků p.p.č. 545/11 o výměře cca 40 m2 a p.p.č. 546/1 o výměře cca 750 m2 katastrální území Havlíčkův Brod od Jana Raupacha, Hradec Králové za cenu 650 Kč/m2.

 

249/13 Rybník v Jilemníku - koupě části pozemku

Zastupitelstvo města schvaluje koupi části pozemků ppč. 511 o výměře cca 140 m2 k.ú. Jilemník od Vladimíra V.,Česká Bělá za cenu podle znaleckého posudku, stanovenou po realizaci stavby "Odbahnění a celková rekonstrukce vodního díla na p.p.č. 4 v k.ú. Jilemník". Prodej bude zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní. Řádná kupní smlouva bude uzavřena po dokončení stavby a vyhotovení geometrického plánu.

 

250/13 Prodej bytových jednotek - 4. vlna privatizace

Zastupitelstvo schvaluje prodej bytové jednotky č. 1105/17 v domě čp. 1105, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Jindřich A., Havlíčkův Brod. 

Kupní cena: 199.370,00 Kč.

 

251/13 Prodej bytových jednotek - 4. vlna privatizace

Zastupitelstvo schvaluje prodej bytové jednotky č. 1122/1 v domě čp. 1122, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Jaroslava H., Havlíčkův Brod. 

Kupní cena: 203.064,00 Kč.

 

252/13 Prodej bytových jednotek - 4. vlna privatizace

Zastupitelstvo schvaluje prodej bytové jednotky č. 1106/16 v domě čp. 1106, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Josef L., Havlíčkův Brod. 

Kupní cena: 353.773,00 Kč.

 

253/13 Prodej budovy čp. 2005 s pozemky a příslušenstvím (bývalá Obchodní akademie)

Zastupitelstvo města ukládá radě města inzerovat prodej objektu č.p. 2005 (budova bývalé obchodní akademie), na pozemku stpč. 245  pozemků ppč. 223/2, 204/1 a 204/4 včetně součástí a příslušenství v k.ú. Havlíčkův Brod za minimální kupní cenu ve výši 7.495.000 Kč s možností splátkování kupní ceny do 30.6.2014.

 

254/13 Prodej budovy čp. 2190 v Havlíčkově Brodě s pozemky a příslušenstvím (bývalý Dům dětí a mládeže)

Zastupitelstvo města ukládá radě města inzerovat prodej objektu č.p. 2190 (budova bývalého domu dětí a mládeže), na pozemku stpč. 817, garáže na stpč. 7448,  a pozemků stpč. 817, stpč. 7448, ppč. 717/1 a 717/2 včetně součástí a příslušenství v k.ú. Havlíčkův Brod za minimální kupní cenu ve výši 5.900.000 Kč s možností splátkování kupní ceny do 30.6.2014.

 

255/13 Bezúplatný převod pozemku ppč. 752/41 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku ppč. 752/41 v k.ú. Havlíčkův Brod Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město.

 

256/13 Prodej pozemku - Ovčín

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku ppč. 807/5 o výměře 240 m2 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu za cenu 290 Kč/m2 Miladě Hrtúsové, Havlíčkův Brod. Žadatelka dále uhradí související náklady v souladu se Směrnicí QS 55-25 pro hospodaření s nemovitým majetkem města.

 

257/13 Prodej pozemku Žižkova ul.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku ppč. 3145/4 o výměře 107 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod firmě Qatrosystem s.r.o., Kyjovská 3578, 580 01  Havlíčkův Brod, IČO 15058654 za cenu 340Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se Směrnicí QS 55-25 pro hospodaření s nemovitým majetkem města.

 

258/13 Postup při prodeji pozemků - Lokalita Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje postup při prodeji stavebních parcel v lokalitě Rozkoš, popsaný v odůvodnění podkladového materiálu zastupitelstva města č. 192/2013 a návrh textu vzorové smlouvy o smlouvě budoucí kupní  pro prodej pozemků v této lokalitě v k.ú. Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 22349.

 

259/13 Postup při prodeji pozemků - Lokalita Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje prodej parcel v lokalitě Rozkoš zájemcům, kteří nabídnou nejvyšší cenu. Minimální nabídková cena  je 980,- Kč/m2 . Do doby uzavření řádné kupní smlouvy bude prodej zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní. V případě odstoupení kupujícího od této smlouvy bude povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 45.000,- Kč.

 

260/13 Postup při prodeji pozemků - Lokalita Rozkoš

Zastupitelstvo města jmenuje komisi pro vyhodnocování nabídek na koupi pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Rozkoš ve složení : Ing. Čeněk Jůzl,  Libor Honzárek, Milan Plodík a ukládá radě města zajistit termín prodeje v září 2013.

 

261/13 Smlouva o bezúplatném převodu č. 210/12

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu privatizovaného majetku č. 210/12 ve věci převodu  pozemku parc.č. 597/1 v k.ú. Termesivy Městu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č.21861 . Převodcem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město.

 

262/13 Smlouva o úpravě vztahů v souvislosti s realizací stavby

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením upravené smlouvy o úpravě vztahů v souvislosti s realizací stavby dle podkladové přílohy č. 22440 s Marií D., Havlíčkův Brod, Josefem T., Kolín a Marií V., Havlíčkův Brod.

 

263/13 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - finanční podpora

Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít Dodatek č. 7. ke Smlouvě OSV/1/2009 o poskytnutí finanční podpory pro rok 2013 na úhradu části nákladů spojených se zabezpečením sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež mezi městem Havlíčkův Brod a Oblastní charitou Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 15060233, dle podkladové přílohy č. 22336.

 

264/13 Změna č. 33 ÚPSÚ Havlíčkův Brod - zadání

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 a  § 6, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zadání změny č. 33 územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod.

 

265/13 Technická infrastruktura Suchá

Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím daru veřejného osvětlení budovaného panem Josefem K., Havlíčkův Brod pro obytnou zónu Suchá a ukládá radě města uzavřít darovací smlouvu.

 

266/13 Obytná zóna Rozkoš - smlouva o poskytnutí příspěvku z rozvojového fondu

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozvojového fondu dle podkladové přílohy č. 22341 se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., IČ 48173002 na akci „Obytná zóna Rozkoš, Havlíčkův Brod“.

 

267/13 Změna ÚPSÚ Havl.Brod - část pozemku parc.č. 3232/6 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města  neschvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod na části pozemku parc.č. 3232/6 v k.ú. Havlíčkův Brod, spočívající v převedení části pozemku o výměře cca 10.500m2 do zastavitelných ploch s funkčním využitím „Ov – plochy občanského vybavení“.

 

268/13 Darování finančního obnosu získaného za umístění v soutěži obcí "O křišťálovou popelnici" za rok 2012

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod bere na vědomí přijetí finančního daru ve výši 70 tisíc Kč za 3. místo v soutěži obcí "O křišťálovou popelnici" za rok 2012 od společnosti EKO-KOM, a.s. Zastupitelstvo města schvaluje zaslání finančního daru městu Terezín, IČO 00264474 na speciální bankovní účet 259693619/0300. Dar je účelově určen na obnovu veřejné infrastruktury místní části Nové Kopisty. Zastupitelstvo města ukládá zahrnout příjem peněžitého daru a výdaj na transfer daru do rozpočtových opatření 6/2013 kapitoly 41 všeobecná pokladní správa.

 

269/13 Smlouva o bezúplatném převodu – ul. Zahradnického

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 205 včetně doložky ve věci převodu  pozemků parc.č. 773/11 o výměře 309 m2 a parc.č. 773/13  o výměře 61 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Městu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č.22484. Převodcem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r. 

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta