Usnesení z jednání zastupitelstva města dne 17.2.2014Přítomni:

Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Weberová Chvílová, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Jan Míka, Ivana Mojžyšková, Ing. Štefan Nigoš, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Zbyněk Stejskal, MUDr. Jiří Stryhal, Mgr. Jan Tecl

Omluveni:

MUDr. Pavel Antonín, PhDr. Ivana Štrossová

 

1/14 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 46/12, 39/12, 128/12  do 31.12.2014 a 307/12 do 30.6.2014.

 

2/14 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 307/13 ze dne 9.9.2013. Žadatel odstoupil od záměru koupě pozemku.

 

3/14 Usnesení Výboru zastupitelstva města pro cestovní ruch a kulturu

Zastupitelstvo města bere na vědomí souhrnnou zprávu Výboru zastupitelstva města pro cestovní ruch a kulturu vyhodnocující podpořené grantové projekty v oblasti kultury v roce 2013 dle podkladové přílohy č. 24275.

 

4/14 Usnesení Výboru zastupitelstva města pro cestovní ruch a kulturu

Zastupitelstvo města schvaluje plán činnosti výboru zastupitelstva města pro cestovní ruch a kulturu na období únor až říjen 2014.

 

5/14 Návrh plánu činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a sport - rok 2014

Zastupitelstvo města schvaluje plán činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a sport na období březen až září 2014 dle podkladové přílohy č. 24306.

 

6/14 Usnesení Výboru pro sociální a zdravotní tématiku - jednání 28. 01. 2014

Zastupitelstvo města schvaluje Plán činnosti Výboru pro sociální a zdravotní tématiku na období leden až září 2014, dle podkladové přílohy č. 24374.

 

7/14 Usnesení Výboru pro sociální a zdravotní tématiku - jednání 28. 01. 2014

Zastupitelstvo města schvaluje Zprávu o kontrole projektů financovaných z grantového programu "Město bez bariér - 2013", dle podkladové přílohy č. 24373.

 

8/14 Mimořádná valná hromada Úpravny vody Želivka, a. s.

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z mimořádné valné hromady ÚPRAVNA VODY ŽELIVKA, a.s., konané dne 22. 11. 2013, předložený v podkladové příloze č. 24161.

 

9/14 Zahrada Mahlerovy vily

Zastupitelstvo města ukládá radě města připravit k realizaci kompletní rekonstrukci památkově chráněné a veřejně přístupné zahrady v majetku města u Mahlerovy vily v ul. Beckovského.

 

10/14 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb - akční plán pro rok 2014

Zastupitelstvo města schvaluje v rámci plnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod jednoletý akční plán pro rok 2014 dle podkladové přílohy č. 24447.

 

11/14 Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí města na rok 2014

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích člena rady Jiřího Kopice jako svého zástupce na valné hromady společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. do doby zvolení nového zastupitelstva města. Jako náhradníka deleguje člena rady Ing. Tomáše Hermanna.

 

12/14 Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí města na rok 2014

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích místostarostu Ing. Čeňka Jůzla jako svého zástupce na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. do doby zvolení nového zastupitelstva města. Jako náhradníka deleguje člena rady Libora Honzárka.

 

13/14 Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí města na rok 2014

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích místostarostu Ing. Čeňka Jůzla jako svého zástupce na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. do doby zvolení nového zastupitelstva města. Jako náhradníka deleguje člena rady Jiřího Kopice.

 

14/14 Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí města na rok 2014

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích starostu Mgr. Jana Tecla jako svého zástupce na valné hromady společnosti HC REBEL a.s. do doby zvolení nového zastupitelstva města. Jako náhradníka deleguje člena rady Libora Honzárka.

 

15/14 Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí města na rok 2014

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích místostarostu Ing. Ivana Kuželku jako svého zástupce na valné hromady společnosti Kulturní dům "Ostrov" spol. s r.o. do doby zvolení nového zastupitelstva města. Jako náhradníka deleguje starostu Mgr. Jana Tecla.

 

16/14 Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí města na rok 2014

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích místostarostu Ing. Čeňka Jůzla jako svého zástupce na členské schůze společnosti Lesního družstva ve Štokách konané do doby zvolení nového zastupitelstva města. Jako náhradníka deleguje radního Ing. Tomáše Hermanna.

 

17/14 Zpráva z mimořádné valné hromady Kulturní dům "Ostrov", spol. s.r.o. konané dne 18.12.2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí rozhodnutí valné hromady Kulturního domu „Ostrov“, spol. s r.o. (viz podkladová příloha č. 24176) – neodsouhlasení změny společenské smlouvy dle usnesení zastupitelstva města č. 375/13 (svěření rozhodování o veškerých dispozicích s nemovitým majetkem společnosti výlučně valné hromadě společnosti).

 

18/14 Rezignace člena výboru zastupitelstva města

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci Ing. Michala Macha na funkci člena Výboru zastupitelstva města pro sociální a zdravotní problematiku a jeho novým členem podle 

§ 84, odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. volí Petra Korčáka Havlíčkův Brod.

 

19/14 Kulturní ceny města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se Statutem kulturní ceny města Havlíčkova Brodu udělení kulturních cen města za rok 2013:

- Akordeonovému orchestru Pohoda - v kategorii významný přínos kulturnímu životu města v roce 2013,

- Ing. Pavlu Rousovi, bytem Na Výšině 3220, Havlíčkův Brod - v kategorii významný dlouhodobý přínos městu v oblasti umění, zájmové umělecké činnosti, případně dalších kulturně společenských aktivitách,

- Markétě Laštovičkové, bytem Termesivy 92, Havlíčkův Brod - v kategorii významný kulturní přínos městu v kategorii mladý umělec do 18 let.

 

20/14 Sportovní ceny města

Zastupitelstvo města schvaluje udělení zvláštního ocenění in memoriam Oldřichu Bínovi za celoživotní přínos městu v oblasti sportu.

 

21/14 Sportovní ceny města

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se Statutem sportovní ceny města Havlíčkova Brodu udělení sportovních cen města za rok 2013:

- Janu Kopeckému, bytem Zahradnického 3311, Havlíčkův Brod, v kategorii nejlepší sportovec města,

- Petře Melounové, bytem Šmolovy 22, Havlíčkův Brod v kategorii nejlepší mladý sportovec města do 18 let,

- týmu SRC Fanatic  - seniorský tým, v kategorii nejlepší sportovní kolektiv města,

- Dušanovi Šnellymu, bytem Na Výšině 3273, Havlíčkův Brod v kategorii nejlepší dobrovolný cvičitel nebo dobrovolný trenér.

 

22/14 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - granty 2014

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 150.000 Kč z grantového programu "Farmářské trhy Koudelův talíř 2014" v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu Aleně Čechové, IČO 72 79 99 19, Burešova 3531, 580 01 Havlíčkův Brod, na projekt "Farmářské trhy Koudelův talíř 2014", včetně smlouvy o poskytnutí grantu dle podkladové přílohy č. 24313.

 

23/14 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod podle podkladové přílohy č. 24366 projednalo a usneslo se vydat obecně závaznou vyhlášku města Havlíčkův Brod č. 1/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

24/14 Grantový program "Město bez bariér - 2014"

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Město bez bariér - 2014" dle podkladové přílohy č. 24370.

 

25/14 Stanovení paušální náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce

Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s § 71, odst. 4), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích paušální náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva města pro rok 2014 ve výši 200 Kč/hod.

 

26/14 Koupě pozemku č. 108/1 v k.ú. Poděbaby

Zastupitelstvo města ukládá radě města po zápisu vkladu vlastnického práva k pozemku č. 108/1 do seznamu nemovitostí zveřejnit záměr směny části pozemku č. 108/1 za pozemek č. 169/2 vše v k.ú. Poděbaby.

 

27/14 Koupě pozemku č. 108/1 v k.ú. Poděbaby - hřiště Horní Papšíkov

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku č. 108/1 v katastrálním území Poděbaby o výměře 3.769 m2 od Jaroslava B., Havlíčkův Brod, za cenu 290 Kč/m2. Související náklady uhradí Město Havlíčkův Brod.

 

28/14 ISNOV

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek Smlouvy o spolupráci ze dne 1.6.2010 dle podkladové přílohy č. 24242.

 

29/14 Koupě částí pozemků č. 973/2 a 973/112 v k.ú. Havlíčkův Brod - garáže Cihlář

Zastupitelstvo města schvaluje koupi částí pozemků č. 973/2 a č. 973/112 v katastrálním území Havlíčkův Brod o celkové výměře cca 1.150 m2 (oddělených geometrickým plánem podle podkladové přílohy č. 24085) od Boženy K., Praha za cenu 100 Kč/m2. Kupní smlouva bude uzavřena po vyhotovení geometrického plánu. Související náklady uhradí Město Havlíčkův Brod.

 

30/14 Záměr prodeje částí pozemků č. 48, č. 640/2 a č. 58/16 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemků č. 48, č. 640/2 a č. 58/16 o celkové výměře cca 240 m2, vše v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

 

31/14 Záměr prodeje pozemků č. 2551/6 a č. 2382/6 v k.ú. Havlíčkův Brod - SŽDC

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků č. 2551/6 o výměře 45 m2 a č. 2382/6 o výměře 198 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

32/14 Záměr směny pozemků - Lidická, V Rámech

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku č. 3612/2 o výměře 26 m2, ve vlastnictví žadatele, za část pozemku č. 388/1 o výměře cca 150 m2, ve vlastnictví města Havlíčkův Brod, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

33/14 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1964 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1964 o výměře cca 4 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

 

34/14 Prodej pozemku č. 5/52 v k.ú. Jilemník

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 5/52 o výměře 35 m2 odděleného geometrickým plánem č. 87-89/2013 z pozemku č. 5/11 v katastrálním území Jilemník Petru a Janě Č., Světlá nad Sázavou, každému id. 1/2, za cenu 40 Kč/m2. Žadatelé uhradí související náklady.

 

35/14 Prodej pozemku č. 505/22 v k.ú. Květnov

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 505/22 o výměře 13 m2 odděleného geometrickým plánem č. 171-1358/2013 z pozemku č. 505/1 v katastrálním území Květnov Zdeňce K., Havlíčkův Brod za cenu 250 Kč/m2. Žadatelka uhradí související náklady.

 

36/14 Bezúplatný převod pozemku č. 95 v k.ú. Havlíčkův Brod - Smetanovo náměstí

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku č. 95 o výměře 43 m2v katastrálním území Havlíčkův Brod z vlastnictví ČR - Úřad po zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 do vlastnictví Města Havlíčkův Brod.

 

37/14 Záměr prodeje pozemku st.č. 5653 v k.ú. Havlíčkův Brod - garáž Žižkov

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku st.č. 5653 o výměře 308 m2v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

38/14 Prominutí 2. splátky kupní ceny - lok. Spálená stráň

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s čl. VI. kupní smlouvy č. HO 205/2008/Miš prominutí 2. splátky kupní ceny ve výši 130.000 Kč Miladě Š., Brno.

 

39/14 Prominutí 2. splátky kupní ceny - lok. Spálená stráň

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s čl. VI. kupní smlouvy č. HO 010/2008/Miš prominutí 2. splátky kupní ceny ve výši 130.000 Kč Pavlu a Andree P., Havlíčkův Brod.

 

40/14 Prominutí 2. splátky kupní ceny - lok. Spálená stráň

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s čl. VI. kupní smlouvy č. HO 051/2008/Miš prominutí 2. splátky kupní ceny ve výši 130.000 Kč Janu a Jarmile P., Havlíčkův Brod.

 

41/14 Prodej pozemku č. 5/53 v k.ú. Jilemník

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 5/53 o výměře 100 m2 odděleného geometrickým plánem č. 88-90/2013 z pozemků č. 5/19 a č. 5/15, oba v katastrálním území Jilemník Bc. Martinu K., Havlíčkův Brod za cenu 109 Kč/m2. Žadatel uhradí související náklady.

 

42/14 Prodej pozemku č. 5/53 v k.ú. Jilemník

Zastupitelstvo města bere na vědomí postup ekonomického odboru ve věci zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 5/19 o výměře 96 m2 a části pozemku č. 5/15 o výměře 4 m2, oba v katastrálním území Jilemník a s tímto postupem souhlasí.

 

43/14 Záměr směny pozemků - Jilemník

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku č. 5/19 o výměře 111 m2 za část pozemku st. 3 o výměře 89 m2, v katastrálním území Jilemník.

 

44/14 Prodej volných bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1107/2 v domě čp. 1107, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Oldřich S., Havlíčkův Brod

Kupní cena: 652.600 Kč

 

45/14 Prodej volných bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1121/12 v domě čp. 1121, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Jitka S.,Tis

Kupní cena: 901.000 Kč

 

46/14 Prodej volných bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 2760/4 v domě čp. 2760, ulice Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Milan a Božena B., Jihlava

Kupní cena: 740.000 Kč

 

47/14 Prodej pozemku č. 503/18 v k.ú. Termesivy

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 503/18 o výměře 39 m2 v katastrálním území Termesivy Pavlu S., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 280 Kč/m2. Žadatel dále uhradí veškeré náklady související s převodem pozemku.

 

48/14 Prodej části pozemku č. 5/1 v k. ú. Jilemník

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 5/55 o výměře 291 m2 odděleného geometrickým plánem č. 90-92/2013 z  pozemku č. 5/1 v katastrálním území Jilemník manželům Markétě a Aloisu K., Havlíčkův Brod. Cena nemovitosti činí 109 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí veškeré náklady související s převodem pozemků.

 

49/14 Záměr prodeje pozemků č. 1447/28, 1447/18 a 2348/39 v k. ú. Havlíčkův Brod - U Vlkovska

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků č. 1447/18 o výměře 54 m2 a č. 2348/39 o výměře 97 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod a doporučuje radě města jednat s žadateli o pronájmu.

 

50/14 Záměr prodeje pozemků č. 1447/28, 1447/18 a 2348/39 v k. ú. Havlíčkův Brod - U Vlkovska

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 1447/28 o výměře 44 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

51/14 Záměr směny pozemků Termesivy - Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků č. 542/3 a č. 542/4 (o celkové výměře 11.420 m2), v katastrálním území Termesivy, ve vlastnictví žadatele, za pozemky č. 888/36, 888/34, 888/35, 888/37, 935/29, 935/5, 949, 935/13 a část pozemku č. 977/1 (o celkové výměře 82.786 m2), vše v katastrálním území Mírovka, ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod.

 

52/14 Záměr prodeje části pozemku č. 1661/6 v k.ú. Havlíčkův Brod - Žižkov

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 1661/6 o výměře cca 200 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

53/14 Záměr darování pozemku č. 3673/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Kasáren

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru darování pozemku č. 3673/1 o výměře 3.776 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

54/14 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - Bělohradská 1128/34

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi Městem Havlíčkův Brod a Ladislavem H., Havlíčkův Brod. Dluh za poplatky z prodlení, nájemné a služby spojené s užíváním bytu číslo 34, Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod bude splácen na základě uzavřeného uznání dluhu a dohody o jeho splácení v měsíčních splátkách 1.500,00 Kč po dobu 21 měsíců.

 

55/14 Žádost o prominutí poplatku z prodlení - Sídliště Pražská 2780/14

Zastupitelstvo města neschvaluje prominutí poplatku z prodlení za dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu číslo 14, Sídliště Pražská 2780, Havlíčkův Brod Stanislavu S., Praha. Zastupitelstvo města stanovuje částku k úhradě ve výši 28.160,41 Kč, splatnou do 30. 6. 2014.

 

56/14 Prodej pozemku č. 503/20 v k.ú. Termesivy

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 503/20 o výměře 40 m2 v katastrálním území Termesivy Ludmile B., Havlíčkův Brod. Cena nemovitosti činí 312 Kč/m2. Žadatelka dále uhradí veškeré náklady související s převodem pozemku.

 

57/14 Prodej pozemku č. 503/21 v k. ú. Termesivy

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 503/21 o výměře 35 m2 v katastrálním území Termesivy manželům Lence Krejčové, Termesivy 14, Havlíčkův Brod a Vladimíru K., Havlíčkův Brod. Cena nemovitosti činí 312 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí veškeré náklady související s převodem pozemku.

 

58/14 Záměr prodeje pozemku č. 21/5 v k. ú. Termesivy

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 21/5 o výměře cca 20 m2 v katastrálním území Termesivy.

 

59/14 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - Husova 1872/11

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi Městem Havlíčkův Brod a Zdeňkou F., Rozsochatec. Dluh za vyúčtování služeb za období od 1/2008 do 9/2008 za byt číslo 11, Husova 1872, Havlíčkův Brod bude splácen na základě uzavřeného uznání dluhu a dohody o jeho splácení. Měsíční splátky budou prováděny ve výši 100,00 Kč měsíčně v období od 2/2014 do 10/2014 a ve výši 200,00 Kč měsíčně od 11/2014 do zaplacení celého dluhu, po dobu 79 měsíců.

 

60/14 Záměr prodeje části pozemku č. 2664/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - Humpolecká

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 2664/1 o výměře cca 90 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

61/14 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - 5. května 311/7, U Kasáren 3504/19

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi Městem Havlíčkův Brod a Annou D., Havlíčkův Brod. Dluh za vyúčtování služeb roku 2006,2009 a 2010, poplatky z prodlení za byt číslo 7, ulice 5. května 311, Havlíčkův Brod a dluh za vyúčtování služeb roku 2012, poplatky z prodlení za byt číslo 19, U Kasáren 3504, Havlíčkův Brod bude splácen v měsíčních splátkách 500,00 Kč po dobu 85 měsíců.

 

62/14 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - Smetanovo náměstí 1857/47

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi Městem Havlíčkův Brod a Oldřichem Z., Věž. Dluh za vyúčtování služeb za rok 2010, poplatky z prodlení a nájemné a služby spojené s užíváním bytu číslo 47, Smetanovo náměstí 1857, Havlíčkův Brod bude splácen na základě uzavřeného uznání dluhu a dohody o jeho splácení v měsíčních splátkách 800,00 Kč po dobu 48 měsíců.

 

63/14 Záměr prodeje části pozemku č. 1381/1 Havlíčkův Brod -Ve Vlkovsku

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 1381/1 o výměře cca 470 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

64/14 Prodej objektu čp. 2190 v Havlíčkově Brodě s pozemky a příslušenstvím (bývalý Dům dětí a mládeže)

Zastupitelstvo města schvaluje prodej budovy čp. 2190 (bývalý Dům dětí a mládeže), postavené na pozemku stpč. 817, garáže na pozemku stpč. 7448, pozemku stpč. 817, 7448 a pozemků ppč. 717/1 a 717/2, včetně součástí a příslušenství, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod. 

Náklady spojené s prodejem nemovitostí hradí prodávající.

Kupující: BAGELA CZ, s.r.o. IČO: 48173614, Baštínov 117, Havlíčkův Brod, PSČ 580 01

Kupní cena: 5.160.000 Kč

 

65/14 Prodej pozemku č. 3821 v k.ú. Havlíčkův Brod - Havířská ul.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 3821 o výměře 181 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod firmě Cerea, a.s., IČ: 46504940, Dělnická 384, 531 25 Pardubice, za cenu 870 Kč/m2. Žadatel uhradí související náklady.

 

66/14 Zpráva č. 3 o plnění Plánu odpadového hospodářství původce odpadů města Havlíčkův Brod (POH2)

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu č. 3 o plnění Plánu odpadového hospodářství původce odpadů města Havlíčkův Brod pro roky 2011 - 2015 (POH2) dle podkladové přílohy č. 24358.

 

67/14 Záměr prodeje pozemků ppč. 802/11, 802/52, 3732, 3733, 692/4, 1753/4 a 133/3, vše v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků ppč. 802/11, 802/52, 3732, 3733, 692/4, 1753/4 a 133/3, vše v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

68/14 Záměr směny částí pozemků ppč. 4004, 1876/1, 263/3 a 263/24 za stavbu na pozemku ppč. 1876/6, v k.ú. Havlíčkův Brod - dotčené území u KD Ostrov

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny částí pozemků ppč. 4004, 1876/1 263/3, a 263/24 o výměře cca 320 m2 za stavbu na pozemku ppč. 1876/6, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

69/14 Prodej bytových jednotek v čp. 310, 5. května, Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města ukládá radě města organizovat prodej 8 bytových jednotek v čp. 310, ulice 5. května, Havlíčkův Brod postupem podle směrnice QS 55-25. Minimální nabídkovou cenu stanovuje zastupitelstvo města na hodnotu 885.000 Kč.

 

70/14 Prodej objektu čp. 2005 v Havlíčkově Brodě s pozemky a příslušenstvím (bývalá Obchodní akademie)

Zastupitelstvo města ukládá radě města pokračovat v záměru prodeje budovy č.p. 2005 (budova bývalé obchodní akademie), na pozemku stpč. 245 a navazujících pozemkových parcelách č. 223/2, 204/1 a 204/4 včetně součástí a příslušenství, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod v otevřeném nabídkovém řízení bez stanovení minimální kupní ceny.

 

71/14 Prodej pozemků pro výstavbu řadových a terasových domů - lokalita Rozkoš

Zastupitelstvo města ukládá radě města organizovat prodej zbývajících pozemků pro výstavbu řadových a terasových domů v lokalitě Rozkoš postupem uvedeným ve směrnici QS 55-25 a odůvodnění podkladového materiálu č. 61 za jednotnou prodejní cenu 980 Kč/m2 bez DPH respektive 1186 Kč/m2 včetně DPH 21%.

 

72/14 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociální oblasti pro rok 2014

Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na úhradu části nákladů spojených se zabezpečením sociálních služeb mezi městem Havlíčkův Brod a Kolpingovým dílem České republiky, o. s., náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 43379729, dle podkladové přílohy č. 24445.

 

73/14 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociální oblasti pro rok 2014

Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít Dodatek č. 6. ke Smlouvě OSV/3/2009 o poskytnutí finanční podpory pro rok 2014 na úhradu části nákladů spojených se zabezpečením sociálních služeb mezi městem Havlíčkův Brod a ÚSVITem - zařízením SPMP Havlíčkův Brod, Nádražní 909, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 60128640, dle podkladové přílohy č. 24441.

 

74/14 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociální oblasti pro rok 2014

Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít Dodatek č. 7. ke Smlouvě OSV/2/2009 o poskytnutí finanční podpory pro rok 2014 na úhradu části nákladů spojených se zabezpečením sociálních služeb mezi městem Havlíčkův Brod a Fokusem Vysočina Havlíčkův Brod, 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 15060306, dle podkladové přílohy č. 24434.

 

75/14 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociální oblasti pro rok 2014

Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít Dodatek č. 8. ke Smlouvě OSV/1/2009 o poskytnutí finanční podpory pro rok 2014 na úhradu části nákladů spojených se zabezpečením sociálních služeb mezi městem Havlíčkův Brod a Oblastní charitou Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 15060233, dle podkladové přílohy č. 24426.

 

76/14 Demolice objektu stp.č. 6157

Zastupitelstvo města souhlasí s provedení demolice objektu na stp.č. 6157 katastrální území Havlíčkův Brod.

 

77/14 II/150 Havlíčkův Brod – most ev.č.150-025

Zastupitelstvo města schvaluje koupi části pozemku stpč.2260/16, 355/2, 2496/9, 3580, 357/8, 355/11, 357/7 o výměře cca 250 m2 od RA HB, v.o.s., IČO 25970119 za účelem provedení stavby „II/150 Havlíčkův Brod – most ev.č.150-025“ za cenu 150 Kč/m2. S prodávajícím bude uzavřena smlouva budoucí kupní. Řádná kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby, kde bude upřesněna výměra na základě skutečného zaměření stavby a pořízení oddělovacího geometrického plánu.

 

78/14 Změna ÚPSU Havlíčkův Brod - pozemky parc.č. 585/38 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města  schvaluje, podle § 55, odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod a to pozemku parc.č. 585/38 v k.ú. Havlíčkův Brod, spočívající ve změně využití z nezastavitelných ploch na zastavitelné plochy s funkčním využitím „Území bydlení městského typu obecné“.

 

79/14 Cyklostezka Šmolovy - přijetí daru

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - pozemku ppč. 904/9 o výměře 1163 m2 odděleného z pozemku ppč. 904/3, 904/4, 904/6 a 904/7 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu, pozemku ppč. 905/2 o výměře 18 m2odděleného z pozemku ppč. 905 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu a pozemku parc.č. 912/22 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu vše na LV 21 z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Jedná se o převod pozemků ve veřejném zájmu pod plánovanou stezkou pro pěší a cyklisty Havlíčkův Brod – Šmolovy dle geometrického plánu č. 407-671/2013 a souhlasí se zřízením věcného břemene práva chůze a jízdy po pozemku parc.č. 904/9 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu dle geometrického plánu č. 407-671/2013.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta