Usnesení z jednání zastupitelstva města dne 17.12.2018Přítomni:

PhDr. Zdeněk Dobrý, Pavel Duben, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Bc. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jan Kerber DiS, Mgr. Jan Kletečka, Libuše Milichovská, Ing. Ivana Mojžyšková, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, MUDr. Lucie Stehlíková, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, Zbyněk Stejskal, PhDr. Ivana Štrossová, Mgr. Jan Tecl, MBA, Mgr. Veronika Vošická Buráňová, Eva Vyoralová

Omluveni:

MUDr. Magdalena Chvílová Weberová

 

283/18 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 111/18 a 204/18 do 31.3.2019 a usnesení č. 263/14, 146/15  do 31.12.2019.

 

284/18 Plán činnosti kontrolního výboru na r. 2019

Zastupitelstvo města schvaluje Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2019 dle podkladové přílohy č. 46630.

 

285/18 Plán jednání zastupitelstva města na I. pololetí 2019

Zastupitelstvo města schvaluje plán svých řádných zasedání na I. pololetí roku 2019 v termínech: 11. února, 8. dubna a 17. června.

 

286/18 Žádost o zřízení osadního výboru Horní Žižkov

Zastupitelstvo města neschvaluje zřízení osadního výboru Horní Žižkov.

 

287/18 Střednědobý výhled rozpočtu 2020-21

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje dokument Střednědobý výhled rozpočtu pro období 2020-21. Zastupitelstvo ukládá radě města řídit a aktualizovat dlouhodobé plánovací dokumenty, rozpočty, změny rozpočtu a hospodaření města v souladu s uvedeným dokumentem.

 

288/18 Individuální dotace - TJ Jiskra HB 

Zastupitelstvo města projednalo Žádost o poskytnutí individuální dotace a Smlouvu o poskytnutí individuální dotace a schvaluje poskytnutí individuální účelové dotace spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s., IČO 005 29 672, se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod ve výši 666.667 Kč na spolufinancování služeb spojených s konáním Mistrovství světa v softbale v roce 2019.

 

289/18 Schválený rozpočet a závazné ukazatele finančního hospodaření města pro rok 2019

Zastupitelstvo města projednalo odůvodnění a dokument Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2019, včetně závazných ukazatelů hospodaření, limitů pro individuální i systémové dotace a kompetencí k rozpočtovým změnám pro rok 2019. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města pro rok 2019 a závazné ukazatele hospodaření, podle kterých bude rada města v uvedeném období řídit finanční hospodaření města. 

 

Základní parametry rozpočtu města pro rok 2019

- druh rozpočtu DEFICITNÍ (záporné saldo příjmů a výdajů)

- rozpočtové příjmy = 620 300 000 Kč

- rozpočtové výdaje = 651 345 167 Kč

- saldo rozpočtového hospodaření = Deficit (-) 31 044 410 Kč

- dluhová služba – splátky = 0 Kč

- cizí zdroje – úvěry a půjčky = 0 Kč

- závazný ukazatel provozní přebytek nesmí být za hodnocené období 2019 nižší než +105 000 000 Kč

 

Financování rozpočtu města na rok 2019

Financování plánovaného rozpočtového deficitu rozpočtu 2019 je zajištěno vlastními finančními prostředky města akumulovanými z předchozích let na účtech a peněžních fondech města.

 

Finanční vztahy rozpočtu města k jiným veřejným rozpočtům:

Rozpočet města pro rok 2019 obsahuje objem prostředků účelově určených na spolufinancování schválených programů a projektů podporovaných z fondů Evropské unie, integrovaného operačního programu, státních fondů, fondu kraje Vysočina a souhrnný finanční vztah na výkon přenesené působnosti. 

 

Zastupitelstvo města ukládá radě města provést neprodleně po schválení rozpočtu v souladu s § 14 z. 250/2000 Sb. podrobný věcný a odpovědnostní rozpis rozpočtu navazující na schválené a platné plánovací dokumenty, rozhodnutí samosprávy města (strategický plán, plán oprav a obnovy, generely, podporované projekty), závěry a deklarace presentované na pracovním jednání zastupitelstva.

 

290/18 Schválený rozpočet pro rok 2019 - přechodné finanční výpomoci zřizovaným PO

Zastupitelstvo města deleguje radě města pravomoc k poskytnutí přechodných finanční výpomocí pro zřizované příspěvkové organizace maximálně na období rozpočtového roku 2019 do celkové výše 5% z celkové sumy schválených provozních příspěvků (schválený rozpočet). Účelem poskytnutí přechodné finanční výpomoci je vyrovnání časového nesouladu mezi výdaji a příjmy dané příspěvkové organizace v rámci rozpočtového období.

 

291/18 Rozpočet města Havlíčkův Brod na rok 2019 - vázání výdajů na podporované projekty

Zastupitelstvo města v souladu s § 16, odst. 3. písm. c) zákona č. 250/2000 Sb. ukládá pro rok 2019 a na kapitolu 35 - Oddělení řízení projektů vázat použití finančních prostředků alokovaných k realizaci podporovaných projektů na splnění a zajištění inkasa dotačních příjmů dle schváleného rozpočtu. Zahájení a realizace podporovaných projektů, změny celkové alokace rozpočtových příjmů a výdajů musí být projednávány a schvalovány v kompetentních orgánech města. Zastupitelstvo města si vyhrazuje rozhodování o změnách alokace rozpočtových výdajů kapitoly 35 - Oddělení řízení projektů. Podmínka vázání použití rozpočtových prostředků na inkaso dotačních příjmů se netýká financování činností a funkcí spojených s přípravou podáním první žádosti o podporu daného projektu na základě aktuálně zveřejňovaných výzev.

 

292/18 Kompetence rady města podle § 102, odst. 2 písm. a) z. 250/2000 Sb. – změny rozpočtu 2019

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje kompetence rady města, které jsou uvedeny v dokumentu Návrh rozpočtu 2019.

 

293/18 Nominace zástupců města do orgánů obchodních společností

Zastupitelstvo města nově nominuje na nejbližší valnou hromadu Ing. Bc. Vladimíra Friče jako svého zástupce do představenstva akciové společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., IČO: 48173002.

 

294/18 Nominace zástupců města do orgánů obchodních společností

Zastupitelstvo města navrhuje valné hromadě odvolat Ing. Jana Hyliše, PaedDr. Martinu Matějkovou, Jana Noska a zároveň zástupcům města děkuje za vykonanou práci. Na základě § 84 odst. 2 písm. g) zákona o obcích č. 128/2000 Sb. zastupitelstvo města nově nominuje na nejbližší valné hromadě Mgr. Miloše Fikara, Mgr. at Mgr. Jana Sojku a  Milana Plodíka jako své zástupce do dozorčí rady společnosti Teplo HB s.r.o., IČO: 25930354.

 

295/18 Nominace zástupců města do orgánů obchodních společností

Zastupitelstvo města navrhuje valné hromadě odvolat MUDr. Pavla Antonína a zároveň mu děkuje za vykonanou práci. Na základě § 84 odst. 2 písm. g) zákona o obcích č. 128/2000 Sb. zastupitelstvo města nově nominuje na nejbližší valné hromadě Jana Kerbera, DiS., jako svého zástupce do dozorčí rady společnosti Městské divadlo a kino Ostrov spol. s. r. o. IČO47453281. Zastupitelstvo města současně bere na vědomí pokračování Ing. Ivany Mojžyškové a Jana Schwarze v dozorčí radě této společnosti.

 

296/18 Nominace zástupců města do orgánů obchodních společností

Zastupitelstvo města bere na vědomí pokračování Mgr. Jana Tecla, MBA jako zástupce města v dozorčí radě společnosti Úpravna vody Želivka, a.s., IČO: 26496224.

 

297/18 Nominace zástupců města do orgánů obchodních společností

Zastupitelstvo města nově nominuje na základě § 84 odst. 2 písm. g) zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Ing. Vladimíra Slávku jako svého zástupce do představenstva společnosti Lesní družstvo ve Štokách, IČO 64829561.

 

298/18 Nominace zástupců města do orgánů obchodních společností

Zastupitelstvo města navrhuje nejbližší valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod odvolat Ing. Ivana Kuželku z představenstva společnosti a zároveň mu děkuje za vykonanou práci. Zastupitelstvo města současně bere na vědomí pokračování Zbyňka Stejskala v představenstvu této společnosti.

 

299/18 Kupní smlouva - pozemky od Státního statku Jeneč

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků stč. 7614 a č. 3840/1, 3840/2 a č. 3657/2, v katastrálním území Havlíčkův Brod z vlastnictví České republiky zastoupené Státním statkem Jeneč, státním podnikem v likvidaci, IČ: 00016918, Třanovského 622/11, Řepy, 163 00 Praha 6 do vlastnictví města Havlíčkův Brod za cenu 100.150 Kč.

 

300/18 Záměr směny pozemků - Občiny

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru směny pozemku č. 2350/3 v katastrálním území Havlíčkův Brod, ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za část pozemku č. 1502 o výměře cca 155 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, ve vlastnictví žadatele.

 

301/18 Záměr směny pozemků v k.ú. Perknov

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny částí pozemků č. 125/11 o výměře 5 m2 a č. 125/14 o výměře 1 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za části pozemků č. 775/2 o výměře 0,38 m2, stč. 76 o výměře 25 m2 a č. 111/4 o výměře 4 m2, vše v katastrálním území Perknov.

 

302/18 Záměr prodeje pozemku stč. 26 v k.ú. Klanečná

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku stč. 26 o výměře 48 m2 v katastrálním území Klanečná.

 

303/18 Záměr prodeje části pozemku č. 69/1 v k.ú. Klanečná

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 69/1 o výměře cca 382 m2 v katastrálním území Klanečná.

 

304/18 Přijetí daru části pozemku č. 2293/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - Kraj Vysočina - ulice Ledečská

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - pozemku č. 2293/22 o výměře 850 m2 odděleného z pozemku č. 2293/2 v katastrálním území Havlíčkův Brod od Kraje Vysočina, 1882/57, Jihlava.

 

305/18 Smlouva o bezúplatném převodu - pozemky pod cyklostezkou

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. UZSVM/HHB/7833/2018-HHBM, ve věci převodu pozemků č. 368/29, 2799/2, 2799/4 a 4290/3, v katastrálním území Havlíčkův Brod, pozemků č. 902/6, 907/2, 908/4, 1259/2 a 1260/2, v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu a pozemku č. 726/3 v katastrálním území Poděbaby, městu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 46599. Převodcem pozemků je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

 

306/18 Záměr prodeje volných bytových jednotek č. 2381/1 a 2381/4, ulice Brigádnická, Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje volných bytových jednotek č. 2381/1 a 2381/4, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 2381 a pozemku zastavěného tímto objektem.

 

307/18 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finanční podpory – Městské divadlo a kino Ostrov spol. s r. o.

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory (investičního transferu) č. OVVV_FP/18/2018/LK společnosti Městské divadlo a kino Ostrov spol. s r. o., IČO 474 53 281, se sídlem Na Ostrově 28/3, 580 01 Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 46321.

 

308/18 Neposkytnuté dotace - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 žadatelům uvedeným v podkladové příloze č. 46400 (protokol vyřazených žádostí o dotace) a č. 46399 (seznam žadatelů o dotace) včetně uvedených odůvodnění v obou přílohách.

 

309/18 Adivadlo - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 spolku ADIVADLO z. s., IČO 682 13 972, se sídlem Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 195.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kultury - divadelní činnost, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46456, č. 46402 a č. 46398.

 

310/18 Aeroklub Havlíčkův Brod - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 spolku Aeroklub Havlíčkův Brod, z. s., IČO 005 28 951, se sídlem Horní Papšíkov 125, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 130.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - provoz letiště v Havlíčkově Brodě a nočního heliportu pro leteckou záchrannou službu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46457, č. 46403 a č. 46398.

 

311/18 Aktivní Perknov - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 spolku Aktivní Perknov, z. s., IČO 226 76 244, se sídlem Vratná 3050, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 70.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kultury  – společenské a kulturní aktivity v Perknově, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46458, č. 46404 a č. 46398.

 

312/18 Armádní taneční klub Havlíčkův Brod - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 spolku Armádní taneční klub Havlíčkův Brod, o. s., IČO 691 73 486, se sídlem Na Spravedlnosti 3226, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 30.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kultury – taneční činnost, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46459, č. 46405 a č. 46398.

 

313/18 BK Havlíčkův Brod - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 spolku BK Havlíčkův Brod, z. s., IČO 005 27 734, se sídlem U Stadionu  2777, 580 01 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 5.000.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – provozování ledního hokeje, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46460, č. 46406 a č. 46398.

 

314/18 BM Fitness Havlíčkův Brod - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 spolku BM FITNESS Havlíčkův Brod, z. s., IČO 226 11 878, se sídlem Zahradnického 3311, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 150.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – činnost aerobikového klubu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46461, č. 46407 a č. 46398.

 

315/18 Canisterapeutické sdružení Kamarád - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 spolku Canisterapeutické sdružení KAMARÁD, z. s., IČO 701 53 931, se sídlem Pohled 110, 582 21 Pohled, ve výši 9.000,- Kč  na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti – canisterapie (péče o canisterapeutické psy), a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46463, č. 46409 a č. 46398.

 

316/18 Centrum Vysočina - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 obecně prospěšné společnosti CENTRUM VYSOČINA, o. p. s., IČO 274 70 148, se sídlem Beckovského 1874, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 130.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - Letní žurnalistická škola K. H. Borovského, Centrum K. H. Borovského, Žurnalistika pro seniory, Bohemisté Evropy poznávají K. H. Borovského, dokončení aktivit ke 100. výročí vzniku ČSR, aktivity směřující ke zvyšování mediální gramotnosti obyvatel Vysočiny, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46464, č. 46410 a č. 46398.

 

317/18 Český kynologický svaz, ZKO Havlíčkův Brod - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 pobočnému spolku Český kynologický svaz ZKO Havlíčkův Brod - 080, IČO 626 98 877, Hrnčířská 3006, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 5.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti – kynologická činnost, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46465, č. 46412 a č. 46398.

 

318/18 FC Pramen Havlíčkův Brod - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2019 spolku FC PRAMEN Havlíčkův Brod, IČO 701 55 089, se sídlem Žižkov II 1973, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 80.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - futsal, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46466, č. 46413 a č. 46398.

 

319/18 FC Slovan Havlíčkův Brod - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2019 spolku FC SLOVAN Havlíčkův Brod z. s., IČO 265 85 162, Ledečská 2848, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 2.140.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - fotbal, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46467, č. 46414 a č. 46398.

 

320/18 Fiala Pavel Mgr. - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 Pavlu Fialovi, s bydlištěm Svitavská 639/36, 568 02 Svitavy ve výši 20.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury – Štáflova paleta 2019 (28. ročník), a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46468, č. 46415 a č. 46398.

 

321/18 Golf Club Havlíčkův Brod - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 spolku Golf Club Havlíčkův Brod, IČO 227 66 952, se sídlem Horní Papšíkov 125, Poděbaby, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 15.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – golf, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46469, č. 46416 a č. 46398.

 

322/18 HB Ostrov - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 spolku HB Ostrov, z. s., IČO 265 70 068, se sídlem Žižkova 3329, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 90.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – činnost oddílu stolního tenisu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46470, č. 46417 a č. 46398.

 

323/18 HB Ski team - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 spolku HB SKI TEAM z. s., IČO 270 42 537, se sídlem Zahradnického 3313, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 75.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - alpské a travní lyžování, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46471, č. 46418 a č. 46398.

 

324/18 Jezdecký spolek Havlíčkův Brod - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 spolku Jezdecký spolek Havlíčkův Brod, IČO 601 27 848, se sídlem Novotnův Dvůr 169, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 123.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - činnost jezdeckého oddílu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46473, č. 46420 a č. 46398.

 

325/18 Junák - český skaut, středisko Bobři Havlíčkův Brod - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 pobočnému spolku Junák - český skaut, středisko Bobři Havlíčkův Brod, z.s., IČO 150 60 888, se sídlem Horní 3188, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 20.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - volnočasové aktivity dětí a mládeže, pořádání oslav výročí 100 let od založení střediska, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46474, č. 46421 a č. 46398.

 

326/18 Junák - český skaut, středisko Bobříci Havlíčkův Brod - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 pobočnému spolku Junák - český skaut, středisko Bobříci Havlíčkův Brod, z.s., IČO 464 85 341, se sídlem Horní 3188, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 15.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - volnočasové aktivity dětí a mládeže, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46475, č. 46422 a č. 46398.

 

327/18 Kalamajka, folklorní soubor Havlíčkův Brod - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 spolku Kalamajka, folklórní soubor Havlíčkův Brod, IČO 464 83 764, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 84.000,- Kč, na celoroční činnost v oblasti kultury – taneční činnost, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46476, č. 46423 a č. 46398.

 

328/18 KD Ostrov - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 společnosti KD Ostrov s. r. o., IČO 269 51 444, se sídlem Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 750.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti kultury – celoroční provoz velkého sálu sloužícího kulturním, koncertním, výstavním i sportovním akcím - náklady na energie (plyn, elektřina, vodné, stočné), a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46477, č. 46424 a č. 46398.

 

329/18 Klub důchodců Havlíčkův Brod - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 spolku Klub důchodců Havlíčkův Brod, IČO 626 98 761, se sídlem Údolní 759, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 4.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti – pronájem sálu v Klubu OKO pro konání členských schůzí, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46478, č. 46425 a č. 46398.

 

330/18 Komorní orchestr I. Fr. Máry - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 spolku Komorní orchestr I. Fr. Máry z.s., IČO 058 16 068, se sídlem Chotěbořská 2513, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 18.000,- Kč na konkrétní jednorázové akce v oblasti kultury – Slavnostní koncert a Vánoční koncert v Havlíčkově Brodě, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46479, č. 46426 a č. 46398.

 

331/18 Královská stezka - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 obecně prospěšné společnosti Královská stezka o. p. s.,  IČO 275 21 702, se sídlem Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry, ve výši 8.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti – Čistá řeka Sázava na Vysočině, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46480, č. 46427 a č. 46398.

 

332/18 Kus Plus - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 spolku KUS PLUS, z.s., IČO 04623495, se sídlem Jízdecká 110, 288 02 Nymburk, ve výši 60.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu – Havlíčkobrodský půlmaraton (7. ročník), a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46481, č. 46428 a č. 46398.

 

333/18 Lyžař Havlíčkův Brod - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 spolku „Lyžař Havlíčkův Brod z. s.“, IČO 270 38 840, se sídlem Klášterská 3327, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 100.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – provoz lyžařského střediska v areálu Vysoká u Havlíčkova Brodu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46482, č. 46429 a č. 46398.

 

334/18 Mensa České republiky - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 organizaci Mensa České republiky, IČO  452 48 591, se sídlem Španielova 1111/19, 163 00 Praha 6 - Řepy, ve výši 8.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti – Logická olympiáda 2019 – Kraj Vysočina, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46483, č. 46430 a č. 46398.

 

335/18 Mladí akordeonisté Havlíčkobrodska - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 spolku „Mladí akordeonisté Havlíčkobrodska,z. s.“, IČO 265 63 347, se sídlem Termesivy 92, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 68.000,- Kč na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti kultury - reprezentace na hudebních akcích, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46484, č. 46431 a č. 46398.

 

336/18 Nadační fond pro hiporehabilitaci v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 Nadačnímu fondu pro hiporehabilitaci v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod, IČO 674 40 568, se sídlem Rozkošská 2322, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury - 18. ročník veřejné benefice v areálu Psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46486, č. 46432 a č. 46398.

 

337/18 Oblastní charita Havlíčkův Brod, Mateřské centrum Zvoneček  - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 Oblastní charitě Havlíčkův Brod, Mateřskému centru Zvoneček, IČO 150 60 233, se sídlem B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 140.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti – zájmová a poradenská činnost Mateřského centra Zvoneček, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46488, č. 46433 a č. 46398.

 

338/18 Oblastní spolek Českého červeného kříže Havlíčkův Brod - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 pobočnému spolku Oblastní spolek Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, IČO 004 26 164, se sídlem Rubešovo náměstí 171, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 40.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti – celoroční provoz Oblastního spolku ČČK Havlíčkův Brod, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46489, č. 46434 a č. 46398.

 

339/18 Okrašlovací spolek Budoucnost - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 spolku Okrašlovací spolek BUDOUCNOST, IČO 228 55 661, se sídlem Sázavská 430, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 15.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti – kulturní a přednášková činnost spolku, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46490, č. 46435 a č. 46398.

 

340/18 Orel jednota Havlíčkův Brod - kultura - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 pobočnému spolku Orel jednota Havlíčkův Brod, IČO 751 05 586, se sídlem Machačova 2145, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 830.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti kultury - pořádání kulturních akcí v Klubu OKO, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46491, č. 46436 a č. 46398.

 

341/18 Orel jednota Havlíčkův Brod - sport - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 pobočnému spolku Orel jednota Havlíčkův Brod, IČO 751 05 586, se sídlem Machačova 2145, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 40.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – rugby, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46492, č. 46437 a č. 46398.

 

342/18 Pionýr - Pionýrská skupina Výšina - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 pobočnému spolku Pionýr z.s. - Pionýrská skupina Výšina, IČO 691 72 676, se sídlem Na Výšině 3221, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 20.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti – mimoškolní činnost dětí a mládeže, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46493, č. 46438 a č. 46398.

 

343/18 Prášek Michal - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 Michalu Práškovi, s bydlištěm Mírová 623, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 60.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti tělovýchovy a sportu - reprezentace na závodech silničních motocyklů, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46494, č. 46439 a č. 46398.

 

344/18 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mírovka - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 pobočnému spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mírovka, IČO 626 96 637, se sídlem Mírovka 149, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti – Závody mladých hasičů s doprovodným programem 2019, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46495, č. 46440 a č. 46398.

 

345/18 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Perknov - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 pobočnému spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Perknov, IČO 601 26 094, se sídlem Perknovská 3298, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na konkrétní jednorázové akce v oblasti ostatní zájmové činnosti – Dětský karneval v Perknově, Rozloučení s létem (pohádkový les), Soutěž družstev dětí v požárním sportu "O pohár starosty SDH", a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46496, č. 46441 a č. 46398.

 

346/18 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Poděbaby - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 pobočnému spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Poděbaby, IČO 626 96 530, se sídlem Poděbaby 168, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na konkrétní jednorázové akce v oblasti kultury – Tradiční pálení čarodejnic v Poděbabech, Dětský den v Poděbabech, Turnaj ve vodním fotbálku, Dechovka v Poděbabech, Rozsvícení vánočního stromečku, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46497, č. 46442 a č. 46398.

 

347/18 Smíšený pěvecký sbor Jasoň - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 spolku Smíšený pěvecký sbor Jasoň, z. s., IČO 626 96 165, se sídlem Rubešovo náměstí 171, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 80.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kultury - celoroční činnost pěveckého sboru, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46498, č. 46443 a č. 46398.

 

348/18 Sportovní klub stáj Květnov - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 spolku Sportovním klub stáj Květnov, z. s., IČO 227 49 535, se sídlem Květnov 54, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na konkrétní jednorázové akce v oblasti tělovýchovy a sportu – Jarní parkurové závody na Květnově, Podzimní parkurové závody na Květnově, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46499, č. 46444 a č. 46398.

 

349/18 Stamic Creative - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 společnosti STAMIC CREATIVE, s. r. o., IČO 284 20 721, se sídlem V Rohožníku 519, 107 00 Praha 10 - Dubeč, ve výši 130.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury – Hudební festival Stamicovy slavnosti 2019, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46500, č. 46445 a č. 46398.

 

350/18 Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, oblastní výbor Havlíčkův Brod - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 pobočnému spolku Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Oblastní výbor Havlíčkův Brod, p.s., IČO 601 28 402, se sídlem Nádražní 397, Havlíčkův Brod, ve výši 50.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - poskytování odborných služeb, zájmová činnost sluchově postižených, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46501, č. 46446 a č. 46398.

 

351/18 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, místní organizace Havlíčkův Brod - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 pobočnému spolku Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Havlíčkův Brod, IČO 750 35 944, se sídlem Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 18.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - zájmová činnost občanů postižených civilizačními chorobami, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46502, č. 46447 a č. 46398.

 

352/18 Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Havlíčkův Brod - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 pobočnému spolku Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Havlíčkův Brod, IČO 712 33 407, se sídlem Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 18.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - zájmová činnost tělesně postižených občanů, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46503, č. 46448 a č. 46398.

 

353/18 Tělocvičná jednota Sokol Havlíčkův Brod - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 spolku Tělocvičná jednota Sokol Havlíčkův Brod, IČO 150 59 146, se sídlem Beckovského 2179, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 210.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - tělovýchovná a sportovní činnost mládeže a dospělých, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46504, č. 46449 a č. 46398.

 

354/18 Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s., IČO 005 29 672, se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 4.521.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - tělovýchovná a sportovní činnost mládeže a dospělých, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46505, č. 46450 a č. 46398.

 

355/18 Tělovýchovná jednota Šmolovy, spolek - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 spolku Tělovýchovná jednota Šmolovy, spolek, IČO 464 84 604, se sídlem Šmolovy 176, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 66.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - tělovýchovná a sportovní činnost mládeže a dospělých, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46507, č. 46451 a č. 46398.

 

356/18 TJ Sokol Mírovka - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 spolku TJ SOKOL MÍROVKA, z. s., IČO 464 85 465, se sídlem Mírovka 66, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 140.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - tělovýchovná a sportovní činnost mládeže a dospělých, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46509, č. 46452 a č. 46398.

 

357/18 TSM Fanatic - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 spolku TSM Fanatic, IČO 013 55 708, se sídlem Žižkov II 1293, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 120.000,- Kč na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti tělovýchovy a sportu – Mistrovství ČR ve sportovním a fitness aerobiku 2019, ME ve sportovním a fitness aerobiku 2019, MS ve sportovním a fitness aerobiku 2019, 19. MIA Festival Praha 2019, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46510, č. 46453 a č. 46398.

 

358/18 Vaněčková Pavlína - Dotace dle "Zásad" pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 Pavlíně Vaněčkové, s bydlištěm Suchá 174, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 5.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury – Dětský den (v obci Suchá), a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 46511, č. 46454 a č. 46398.

 

359/18 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2019 - Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2019" dle podkladové přílohy č. 46637, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu pro rok 2019 (dle podkladové přílohy č. 46597) a formuláře pro Vyúčtování grantu za rok 2019 (dle podkladové přílohy č. 46598).

 

360/18 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2019 - Havlíčkobrodské kulturní léto

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Havlíčkobrodské kulturní léto 2019" dle podkladové přílohy č. 46638, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu pro rok 2019 (dle podkladové přílohy č. 46597) a formuláře pro Vyúčtování grantu za rok 2019 (dle podkladové přílohy č. 46598).

 

361/18 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2019 - Festival dechových hudeb

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Festival dechových hudeb 2019" dle podkladové přílohy č. 46639, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu pro rok 2019 (dle podkladové přílohy č. 46597) a formuláře pro Vyúčtování grantu za rok 2019 (dle podkladové přílohy č. 46598).

 

362/18 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2019 - Kulturní počin

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Kulturní počin 2019" dle podkladové přílohy č. 46640, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu pro rok 2019 (dle podkladové přílohy č. 46597) a formuláře pro Vyúčtování grantu za rok 2019 (dle podkladové přílohy č. 46598).

 

363/18 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2019 - Město bez bariér

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Město bez bariér 2019" dle podkladové přílohy č. 46631, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu pro rok 2019 (dle podkladové přílohy č. 46597) a formuláře pro Vyúčtování grantu za rok 2019 (dle podkladové přílohy č. 46598).

 

364/18 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2019 - Farmářské trhy

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Farmářské trhy Koudelův talíř 2019" dle podkladové přílohy č. 46632, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu pro rok 2019 (dle podkladové přílohy č. 46597) a formuláře pro Vyúčtování grantu za rok 2019 (dle podkladové přílohy č. 46598).

 

365/18 Určený zastupitel pro projednávání Územního plánu Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), stanovuje místostarostu města Bc. Libora Honzárka určeným zastupitelem k projednávání Zprávy o uplatňování Územního plánu Havlíčkův Brod a změn Územního plánu Havlíčkův Brod pro období 2018 - 2022.

 

366/18 Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci místní komunikace Havlíčkova

Zastupitelstvo města souhlasí s podáním projektu "Rekonstrukce místní komunikace Havlíčkův Brod, Havlíčkova, napojení na zónu Rozkošská - ul. Havlíčkova" do národního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro dotační titul 117D8230 A a jeho realizací dle podkladové přílohy č. 46724.

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta