Usnesení z jednání zastupitelstva města dne 16.6.2014Přítomni:

MUDr. Pavel Antonín, Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Weberová Chvílová, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Jan Míka, Ivana Mojžyšková, Ing. Štefan Nigoš, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Zbyněk Stejskal, MUDr. Jiří Stryhal, PhDr. Ivana Štrossová, Mgr. Jan Tecl

 

159/14 Lyžařský areál Vysoká

Zastupitelstvo města, ukládá radě města zajistit vypracování studie proveditelnosti ,,Modernizace a zefektivnění lyžařského areálu na Vysoké“.

 

160/14 Plán jednání zastupitelstva města na II. pololetí 2014 - do konce funkčního období stávajícího zastupitelstva města

Zastupitelstvo města schvaluje plán řádného zasedání zastupitelstva města na 2. pololetí roku 2014, a to pouze do konce funkčního období stávajícího zastupitelstva města v termínu 15. září.

 

161/14 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. - valná hromada

Usnesením č. 13/14 zastupitelstvo města delegovalo místostarostu Ing. Čeňka Jůzla (náhradníka Jiřího Kopice) jako svého zástupce na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IČO 48171590 a zároveň ukládá delegovanému jednat i hlasovat dle návrhu představenstva a doporučení dozorčí rady.

 

162/14 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. - valná hromada

Zastupitelstvo města souhlasí s návrhem stanov společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IČO 48171590 dle podkladové přílohy č. 25385.

 

163/14 Úpravna vody Želivka a.s. - valná hromada

Usnesením č. 11/14 zastupitelstvo města delegovalo Jiřího Kopice (náhradníka Ing. Tomáše Hermanna) jako svého zástupce na valné hromadě společnosti Úpravny vody Želivka, a.s., IČO 26496224 a zároveň ukládá delegovanému jednat i hlasovat dle návrhu představenstva a doporučení dozorčí rady.

 

164/14 Úpravna vody Želivka a.s. - valná hromada

Zastupitelstvo města souhlasí s návrhem stanov společnosti Úpravny vody Želivka, a.s., IČO 26496224 dle podkladové přílohy č. 25377.

 

165/14 HC REBEL a.s. - valná hromada

Usnesením č. 14/14 zastupitelstvo města delegovalo Mgr. Jana Tecla (náhradníka Libora Honzárka) jako svého zástupce na valné hromadě společnosti HC Rebel, a.s., IČO 64259757 a zároveň ukládá delegovanému jednat i hlasovat dle návrhu představenstva a doporučení dozorčí rady společnosti.

 

166/14 HC REBEL a.s. - valná hromada

Zastupitelstvo města souhlasí s návrhem stanov společnosti HC Rebel a.s., IČO 64259757 dle podkladové přílohy č. 25641.

 

167/14 Lesní družstvo ve Štokách - členská schůze

Usnesením č. 16/14 zastupitelstvo města delegovalo Ing. Čeňka Jůzla (náhradníka Ing. Tomáše Hermanna) jako svého zástupce na členské schůzi společnosti Lesní družstvo ve Štokách, IČO 64829561 a zároveň ukládá delegovanému jednat i hlasovat dle návrhu představenstva.

 

168/14 Lesní družstvo ve Štokách - členská schůze

Zastupitelstvo města souhlasí s návrhem stanov Lesního družstva ve Štokách, IČO 64829561 dle podkladové přílohy č. 25149.

 

169/14 Kulturní dům "Ostrov" spol. s r.o. - valná hromada

Usnesením č. 15/14 zastupitelstvo města delegovalo Ing. Ivana Kuželku (náhradníka Mgr. Jana Tecla) jako svého zástupce na valné hromadě společnosti Kulturní dům "Ostrov" spol. s r.o., IČO 47453281 a zároveň ukládá delegovanému jednat i hlasovat dle návrhu Zastupitelstva města Havlíčkův Brod v souladu s podkladovou přílohou č. 25648.

 

170/14 Kulturní dům "Ostrov" spol. s r.o. - valná hromada

Zastupitelstvo města nesouhlasí s návrhem společenské smlouvy společnosti Kulturní dům "Ostrov" spol. s r. o., IČO 47453281 dle podkladové přílohy č. 25597.

 

171/14 Kulturní dům "Ostrov" spol. s r.o. - valná hromada

Zastupitelstvo města navrhuje valné hromadě Kulturní dům "Ostrov" spol. s r.o., IČO 47453281 k volbě člena dozorčí rady člena rady Ing. Tomáše Hermanna. 

 

172/14 Dotační politika města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 534/13 ze dne 9.12.2013 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Zastupitelstvo města deleguje radě města pravomoc k akceptaci a uzavření smluv o čerpání dotací na projekty podporované z prostředků státního rozpočtu, rozpočtu EU, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtově organizované na kapitole 35 Projekty/euro-fondy.

Pro rozpočtové období 2014 se jedná o projekty:

- projekt Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův Brod VI.

- projekt Prevence kriminality

- projekt Výměna mezinárodních zkušeností a dobré praxe v sociální oblasti 

- projekt Terénní práce ve městě Havlíčkův Brod

- projekt Rekonstrukce objektu čp. 311 Havlíčkův Brod na chráněné bydlení

- projekt Revitalizace významné sídelní zeleně na lokalitách č. 1 - 4

- projekt Lunetové obrazy – restaurování

- dokončení automatizace Pedagogické knihovny v Havlíčkově Brodě

- projekt Revitalizace parku Budoucnost

- projekt Implementace a vyhodnocování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb

- projekt Revitalizace rybníku ve Svatém Kříži

- projekt Revitalizace zeleně ulic Rozkošská, U Cihláře a U Vlkovska

- projekt Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany ve městě Havlíčkův Brod

- projekt Dokončení pasportu zeleně města a obnova vybraných ploch sídelní zelen měst Havlíčkův Brod

- Odbahnění a celková rekonstrukce vodního díla Jilemník

- Revitalizace významné sídelní zeleně v Havlíčkově Brodě 2014 - 2015

- projekty dle schváleného Strategického plánu rozvoje města Havlíčkův Brod

 

173/14 Aktualizace č. 2 QS 55 -33 Zásad

Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci č. 2 QS 55-33 Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod (viz podkladová příloha č. 25487) a formuláře pro podání Žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2015 (viz podkladová příloha č. 25472) a Závěrečné vyúčtování dotace pro rok 2015 (viz podkladová příloha č. 25473).

 

174/14 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - 2. kolo kulturních grantů 2014 - Kulturní počin 2014

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 21.000 Kč z grantového programu „Kulturní počin 2014“, který byl usnesením zastupitelstva města č. 97/14 prodloužen do 21. 5. 2014, MgA. Martinu Petrákovi Havlíčkův Brod, na projekt „Jazz na náměstí“ v souladu s podanou žádostí.

 

175/14 Žádost BM FITNESS Havlíčkův Brod o poskytnutí původní výše schválené dotace

Zastupitelstvo města neschvaluje BM FITNESS Havlíčkův Brod, IČO 22611878, Zahradnického 3311, Havlíčkův Brod 580 01, poskytnutí dotace dle žádosti podkladové přílohy č. 25439 .

 

176/14 Návrh rozpočtových změn 06/2014

Zastupitelstvo města projednalo, schvaluje a ukládá radě města zaevidovat rozpočtová opatření č. 1.  až 4. uvedená v podkladové příloze č. 25413 do období 6/2014 a pro zbytek rozpočtového období hospodařit podle upraveného rozpočtu města.

Schválenými rozpočtovými opatřeními se:

a) zvyšují a věcně a odpovědnostně mění očekávané roční rozpočtové příjmy v částce 2.819.000 Kč 

b) zvyšují a věcně a odpovědnostně mění zatřídění limitů výdajů v částce 8.905.000 Kč.

Základní parametry upraveného rozpočtu města na rok 2014:

- rozpočtové příjmy 446.813.907 Kč

- rozpočtové výdaje 532.019.046 Kč

- očekávaný výsledek finančního hospodaření města za rok 2014 (DEFICIT) -87.193.139 Kč včetně plánovaných splátek úvěrů

Financování upraveného rozpočtu města na rok 2014 po rozpočtových opatřeních provedených zastupitelstvem města 16/6/2014 dle podkladové přílohy č. 25413 je zcela kryto rozpočtovými příjmy roku 2014, dále finančními prostředky z předchozích let na účtech a termínovaných vkladech města a aktivním zůstatkem finančních investic ve správě ČSOB AM.

 

177/14 Směna pozemků č. 5/54 a č. 557 v k.ú. Jilemník

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku č. 5/54 odděleného geometrickým plánem z pozemku č. 5/19 v k.ú. Jilemník o výměře 111 m2 ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod za pozemek č. 557 oddělený geometrickým plánem z pozemku č. st. 3 v k.ú. Jilemník o výměře 89 m2 ve vlastnictví Lenky V., Ždírec nad Doubravou.

Finanční rozdíl ve výši 3.114 Kč a polovinu souvisejích nákladů uhradí žadatelka.

 

178/14 Směna pozemků č. 1223/60, 1223/59, st. 180/2 a st. 185/6 v k.ú. Šmolovy a 436/4 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků č. 1223/60, 1223/59, st. 180/2 a st. 185/6, vše v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu o výměře 892 m2 ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod za pozemek č. 436/4 v k.ú. Havlíčkův Brod o výměře 849 m2 ve vlastnictví Zdeňka B. a Jaroslavy B., Havlíčkův Brod. Žadatelé uhradí finanční rozdíl ve výši 33.210 Kč a polovinu souvisejících nákladů.

 

179/14 Záměr prodeje pozemku č. 1447/18  a 1447/ 39 v k. ú. Havlíčkův Brod - U Vlkovska

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 1447/18 o výměře 54 m2 a pozemku č. 2348/39 o výměře 97 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

180/14 Záměr prodeje pozemku č. 487/2 a 470/5 v k.ú. Poděbaby

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků č. 487/2 a č. 470/5 o celkové výměře 363 m2 v k.ú. Poděbaby.

 

181/14 Záměr směny pozemků v k.ú. Perknov

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku č. 73/1 o výměře 159 m2 ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod za části pozemků č. 72/2, 752/6 a 752/15 o celkové výměře cca 90 m2 ve vlastnictví žadatele, vše v k.ú. Perknov.

 

182/14 Koupě pozemku č. 886/5 v k.ú. Šmolovy

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku č. 886/5 o výměře 344 m2 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu od Marie K., Havlíčkův Brod za cenu 100 Kč/m2. Související náklady uhradí Město Havlíčkův Brod.

 

183/14 Prodej pozemků - Autobusový terminál - revokace

Zastupitelstva města revokuje své usnesení č. 307/12 ze dne 22.10.2012 takto:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků č. 3966 o výměře 141 m2, 1905/11 o výměře 324 m2 a 2457/83 o výměře 101 m2, vše v k.ú. Havlíčkův Brod, České poště, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1, IČO: 47114983, za cenu 1.043.000 Kč. Kupující dále uhradí náklady za znalecký posudek č. 4390/45/2014 a náklady spojené s podáním návrhu na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí.

 

184/14 Záměr prodeje části pozemku ppč. 630/1 (PK) v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ppč. 630/1 o výměře 210 m2 v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu.

 

185/14 Záměr prodeje pozemku č. 290 v k.ú. Květnov

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 290 o výměře 914 m2 v k.ú. Květnov.

 

186/14 Koupě pozemku č. 724/19 v k.ú. Havlíčkův Brod - u Mahlerovy vily

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku č. 724/19 o výměře 93 m2 od Jaroslava V. a Blanky V. Praha 6, za tržní cenu 750 Kč/m2. Veškeré náklady související s převodem nemovitosti hradí Město Havlíčkův Brod.

 

187/14 Prodej pozemků č. 2551/6 a č. 2382/6 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků č. 2551/6  o výměře 45 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod firmě Správa železniční dopravní cesty, s.o., IČO 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, za cenu 210 Kč/m2. Žadatel uhradí související náklady.

 

188/14 Záměr prodeje pozemku stč. 272 v k. ú. Perknov - Perknovská

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje stavební parcely číslo 272 o výměře 19 m2 v katastrálním území Perknov.

 

189/14 Záměr prodeje části pozemku č. 2699/8 Havlíčkův Brod - ul. U Kasáren

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 2699/8 o výměře cca 40 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

190/14 Záměr prodeje pozemků č. 1447/29, č. 1447/3 a  stč. 5104/2 Havlíčkův Brod - U Vlkovska

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků, pozemková parcela č.1447/29 o výměře 11m2, pozemková parcela č. 1447/3 o výměře 180 m2 a stavební parcela č. 5104/2 o výměře 20 m2 vše v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

191/14 Převod pozemku č. 141/3 v k.ú. Havlíčkův Brod - Pivovar

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku č. 141/3 v k.ú. Havlíčkův Brod od Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava s právem hospodaření Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola, Školní 764, 396 01 Humpolec.

 

192/14 Přijetí daru - pozemek č. 4287 v k.ú. Havlíčkův Brod - zastávka Jihlavská

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru pozemku č. 4287 o výměře 32 m2 odděleného geometrickým plánem č. 7190-98/2014 z pozemku č. st. 1924/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod od Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava.

 

193/14 Záměr darování částí pozemků parc. č. 2293/6 a 2293/7 v k.ú. Havlíčkův Brod - Ledečská ulice

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru darování částí pozemků parc. č. 2293/ 6 o výměře 5598 m2 a parc. č. 2293/7 o výměře 145 m2 v k. ú. Havlíčkův Brod.

 

194/14 Záměr bezplatného převodu části nemovitého majetku TJ Jiskra Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod (daru) majetku TJ Jiskra Havlíčkův Brod (fotbalového areálu) dle předložených příloh 25272, 25324, 25325, 25364, 25365 a 25410 , od 1.1.2015 do majetku Města Havlíčkův Brod.

 

195/14 Záměr prodeje pozemku č. 86/5 v k.ú. Suchá

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. st. 86/5 o výměře 139 m2 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

 

196/14 Prodej pozemku ppč. 2686/6 v k.ú. Havlíčkův Brod, U Kasáren

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku ppč. 2686/6 o výměře 99 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod do podílového spoluvlastnictví

- id. 1031/3492 Leoši a Naděždě S., Havlíčkův Brod jako SJM;

- id. 921/3492 Romanu a Heleně S., Havlíčkův Brod jako SJM;

- id. 755/3492 Michalu a Michaele P., Havlíčkův Brod jako SJM;

- id. 785/3492 Marii K., Havlíčkův Brod;

za cenu 300 Kč/m2, tj. 29.700 Kč. Náklady související s prodejem pozemku ppč. 2686/6 v k.ú. Havlíčkův Brod uhradí kupující.

 

197/14 Darování pozemků č. 745/1 a 1013/7 v k.ú. Vysoká

Zastupitelstvo města schvaluje darování pozemků č. 745/1 a 1013/7 o celkové výměře 14.136 m2 v k.ú. Vysoká u Havlíčkova Brodu obci Vysoká, IČO 15060900, Vysoká čp. 1, 580 01 Havlíčkův Brod. Náklady související s převodem pozemků uhradí obdarovaný.

 

198/14 Záměr směny pozemků - k.ú. Klanečná

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku č. 6 o výměře 205 m2 ve vlastnictví žadatelů za části pozemků č. 195/1 a st.12/5 o celkové výměře cca 200 m2 ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod, vše v k.ú. Klanečná.

 

199/14 Záměr prodeje části pozemku č. 162/37 k.ú. Poděbaby - Letiště

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku 162/37 o výměře cca 2500 m2 v k.ú. Poděbaby.

 

200/14 Směna části pozemku  č. 3941/2 Perknov - Spišská ul.

Zastupitelstvo města bere na vědomí postup ekonomického odboru ve věci zveřejnění záměru směny části pozemku č. 3941/2 o výměře 86 m2 ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod za část pozemku č. 628/37 o výměře 8 m2 ve vlastnictví žadatelů vše v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

201/14 Směna části pozemku  č. 3941/2 Perknov - Spišská ul.

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku č. 3941/15 o výměře 86 m2 odděleného geometrickým plánem č. 7184-236/2014  z pozemku č. 3941/2  ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod za pozemek č. 628/166 oddělený výše uvedeným geometrickým plánem z pozemku č. 628/37 o výměře 8 m2 ve spoluvlastnickém podílu id. 1/2 Jaroslavy Š., Havlíčkův Brod, a spoluvlastnickém podílu id. 1/2 Petra Ch., Havlíčkův Brod vše v katastrálním území Havlíčkův Brod. Finanční rozdíl ve výši 39.554 Kč uhradí žadatelé městu. Žadatelé dále uhradí polovinu nákladů souvisejících s převodem pozemků.

 

202/14 Pronájem dvou reklamních zařízení na pozemcích ppč. 725/23 a 725/24 v k.ú. Havlíčkův Brod, Havlíčkova ulice

Zastupitelstvo města schvaluje pronájem dvou reklamních zařízení umístěných na částech pozemků ppč. 725/23 a 725/24, oba v k.ú. Havlíčkův Brod, COOP družstvu HB, IČ: 00032115, se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, Praha 3 - Žižkov za účelem zveřejňování reklamy dle fotografií v podkladových přílohách č. 25393 a 25394. Pronájem bude sjednán na dobu určitou 50 let s účinností od 1.6.2014.

 

203/14 Směna pozemku č. 21/5 v Termesivech

Zastupitelstvo města bere na vědomí postup ekonomického odboru ve věci zveřejnění záměru směny pozemku č. 21/5 o výměře 23 m2 ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod za pozemek č. 651 oddělený geometrickým plánem č. 427-29/2014 ze stavebního pozemku č. 44 o výměře 22 m2 ve vlastnictví žadatelky vše v katastrálním území Termesivy.

 

204/14 Směna pozemku č. 21/5 v Termesivech

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku č. 21/5 o výměře 23 m2 ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod za pozemek č. 651 o výměře 22 m2 oddělený geometrickým plánem č. 427-29/2014 ze stavebního pozemku č. 44 ve vlastnictví Stanislavy C., Praha- Petrovice vše v katastrálním území Termesivy.

Žadatelka uhradí finanční rozdíl ve výši 260 Kč a polovinu souvisejících nákladů.

 

205/14 Prodej pozemku č. 188/2 v k.ú. Veselice - Prodex

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku č. 188/2 o výměře cca 300 m2, v k.ú. Veselice  firmě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, Dlážněná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, za cenu podle znaleckého posudku, stanovenou po realizaci stavby. Prodej bude zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní. Řádná kupní smlouva bude uzavřena po dokončení stavby a vyhotovení geometrického plánu, podmínkou je zachování průjezdu na sousední pozemky. Žadatel uhradí související náklady.

 

206/14 Prodej pozemku č. 407/26 a 407/28 Havlíčkův Brod, Nad Skalkou

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 407/28 o výměře 2511 m2 a pozemku č.  407/26 o výměře 5 665 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod společnosti Nad Skalkou, s.r.o., U Borové 69, 580 001 Havlíčkův Brod IČ: 28955081. Cena nemovitosti činí 450 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí veškeré náklady související s převodem pozemků.

 

207/14 Žádost o prominutí poplatků z prodlení - Žižkov II 1201/13

Zastupitelstvo města neschvaluje prominutí poplatků z prodlení za pozdní platby nájemného a služeb spojených s užíváním bytu číslo 13, Žižkov II 1201, Havlíčkův Brod Tomáši M., Havlíčkův Brod. Zastupitelstvo města stanovuje částku k úhradě ve výši 10% dlužné částky, to je 10.863 Kč, splatnou do 30. 9. 2014.

 

208/14 Prodej bytové jednotky č. 3504/2 a nebytové jednotky č. 39 v domě čp. 3504, ulice U Kasáren, Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 2 v domě čp. 3504, ulice U Kasáren, Havlíčkův Brod se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku st. 5422/1 zastavěného tímto objektem a dále prodej nebytové jednotky č. 39 (garáž) o výměře 19,2 m2 v domě čp. 3504, ulice U Kasáren, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku st. 5422/1 zastavěného tímto objektem.

Kupující: SJM Bc. Jan P., a Hana P., Havlíčkův Brod.

Kupní cena: 1.015.060 Kč.

Veškeré náklady související s převodem nemovitostí hradí kupující.

 

209/14 Prominutí 2. splátky kupní ceny - lok. Spálená stráň

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s čl. VI. kupní smlouvy č. HO 099/2008/Miš prominutí 2. splátky kupní ceny ve výši 130.000 Kč Michalu a Lucii B., Havlíčkův Brod.

 

210/14 Prominutí 2. splátky kupní ceny - lok. Spálená stráň

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s čl. VI. kupní smlouvy č. HO  055/2008/Miš prominutí 2. splátky kupní ceny ve výši 130.000 Kč Ivě A., Havlíčkův Brod.

 

211/14 Prominutí 2. splátky kupní ceny - lok. Spálená stráň

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s čl. VI. kupní smlouvy č. HO 062/2008/Miš prominutí 2. splátky kupní ceny ve výši 130.000 Kč Markétě P., Havlíčkův Brod.

 

212/14 Prominutí 2. splátky kupní ceny - lok. Spálená stráň

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s čl. VI. kupní smlouvy č. HO 053/2008/Miš prominutí 2. splátky kupní ceny ve výši 130.000 Kč Milanu a Jitce L., Havlíčkův Brod.

 

213/14 Prominutí 2. splátky kupní ceny - lok. Spálená stráň

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s čl. VI. kupní smlouvy č. HO 027/2008/Miš prominutí 2. splátky kupní ceny ve výši 130.000 Kč Michalu B., Praha – Hostivař a Simoně B., Holandská 3911, Havlíčkův Brod.

 

214/14 Prominutí 2. splátky kupní ceny - lok. Spálená stráň

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s čl. VI. kupní smlouvy č. HO 057/2008/Miš prominutí 2. splátky kupní ceny ve výši 130.000 Kč Petru a Michaele Š., Havlíčkův Brod.

 

215/14 Prominutí 2. splátky kupní ceny - lok. Spálená stráň

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s čl. VI. kupní smlouvy č. HO 030/2008/Miš prominutí 2. splátky kupní ceny ve výši 130.000 Kč Jaroslavu Z., Evě D., Havlíčkův Brod.

 

216/14 Prominutí 2. splátky kupní ceny - lok. Spálená stráň

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s rozhodnutím č. 242/2007 ministra pro místní rozvoj, o změně podmínek čerpání investičních dotací ze státního rozpočtu na výstavbu technické infrastruktury pro následnou bytovou výstavbu v rámci programů do roku 2007, prodloužení termínu úhrady 2. splátky kupní ceny ve výši 130.000 Kč dle čl. III. a dokončení staveb dle čl. V. kupních smluv uzavřených v rámci 2. etapy výstavby na Spálené stráni do 30.6.2017.

 

217/14 Prodej části pozemku č. 636/1 Svatý Kříž

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 579 díl "a" o výměře 34 m2 odděleného geometrickým plánem č. 716-21/2014 z pozemku č. 636/1 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu manželům Květoslavě T. a Luboši T. oba bytem Havlíčkův Brod. Cena nemovitosti činí 176 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí veškeré náklady související s převodem pozemků.

 

218/14 Prominutí 2. splátky kupní ceny - lok. U Rybníčku

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s čl. VI. kupní smlouvy č. OSM 151/2010/Miš prominutí 2. splátky kupní ceny ve výši 150.000 Kč Karlu K., Havlíčkův Brod.

 

219/14 Směna pozemků Šmolovy - Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku č. 294/44 o výměře 120 m2 odděleného geometrickým plánem z pozemku č. 294/39 v katastrálním území Poděbaby ve vlastnictví Pavla S., Havlíčkův Brod za pozemek č. 585/40 o výměře 21 m2 oddělený geometrickým plánem z pozemku č. 585/21, pozemek č. 585/41 o výměře 228 m2 oddělený geometrickým plánem z pozemku č. 585/22 a pozemek č. 2293/16 o výměře 62 m2 oddělený geometrickým plánem z pozemku č. 2293/4  v katastrálním území Havlíčkův Brod a ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod. Žadatel uhradí finanční rozdíl směňovaných pozemků ve výši 35.090 Kč a 1/2 souvisejících nákladů.

 

220/14 Směna části pozemku č. 408/1 a části pozemku č. 83/4 v k.ú. Březinka u Havlíčkova Brodu.

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku č. 408/14 o výměře 81 m2 odděleného geometrickým plánem z pozemku č. 408/1 ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod za pozemek č. 83/6 o výměře 48 m2 oddělený z pozemku č. 83/4 ve vlastnictví Václava P., Lipnice nad Sázavou, vše v  k.ú. Březinka u Havlíčkova Brodu. Žadatel uhradí finanční rozdíl 9.240 Kč a 1/2 souvisejících nákladů.

 

221/14 Směna pozemku č. 3612/2 a části č. 388/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - Lidická, V Rámech

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku č. 3612/2 ve vlastnictví Zbyňka Š., Havlíčkův Brod za pozemek č. 388/22 o výměře 108 m2 oddělený geometrickým plánem č. 7176 - 110/2014  z pozemku č. 388/1 ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod, vše v k.ú. Havlíčkův Brod. Finanční rozdíl ve výši 45.100 Kč uhradí žadatel.

 

222/14 Změna zakladatelské listiny společnosti Teplo HB s.r.o.

Zastupitelstvo města schvaluje změny zakladatelské listiny společnosti Teplo HB s.r.o., IČO 25930354 a novelizované úplné znění zakladatelské listiny dle podkladové přílohy č. 25618.

 

223/14 Bezúplatný převod pozemků - lokalita na Výšině

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků č. 998/29, 998/30, 998/31 a 998/32 o celkové výměře 59 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod z vlastnictví ČR - Úřad po zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 do vlastnictví Města Havlíčkův Brod.

 

224/14 Prodej pozemků v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného práva stavby“ dle podkladové přílohy č. 25694 k pozemku č. 659/77 o výměře 857 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod, mezi Městem Havlíčkův Brod a HB84 s.r.o., Bohdalecká 1460/8, 101 00 Praha 10, za cenu 952.127 Kč bez DPH.

 

225/14 Prodej pozemků v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 659/26 a id. 1/17 pozemku ppč. 659/65 v k.ú. Havlíčkův Brod s kupujícím: Rostislav P. a Romana P., Stonařov, za celkovou kupní cenu 281.261 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

226/14 Prodej pozemků v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 659/27 a id. 1/17 pozemku ppč. 659/65 v k.ú. Havlíčkův Brod s kupujícím: Milan B. a Božena B., Jihlava, za celkovou kupní cenu 281.261 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

227/14 Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. - schválení stanov

Zastupitelstvo města bere na vědomí usnesení řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., IČO 48173002 konané dne 29.5.2014.

 

228/14 Smlouva o společném postupu zadavatelů - most ev. č. 150-025

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů pro realizaci veřejné zakázky „II/150 Havlíčkův Brod – most ev. č. 150-025 - projektová dokumentace“ s Krajem Vysočina, IČO 70890749 dle podkladové přílohy č. 25457.

 

229/14 Rekonstrukce Smetanova náměstí

Zastupitelstvo města souhlasí s realizací stavby „Rekonstrukce Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě“ a zavazuje se k dokončení této akce v roce 2015.

 

230/14 Změna ÚPSÚ Havlíčkův Brod - pozemek parc.č. 158/3 v k.ú. Termesivy

Zastupitelstvo města  neschvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod na pozemku parc.č. 158/3 v k.ú. Termesivy, spočívající v převedení pozemku o výměře 6.117m2 do zastavitelných ploch s funkčním využitím „Bv - Bydlení venkovského typu“.

 

231/14 Prodej bytových jednotek v čp. 310, ulice 5. května, Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 5 v domě čp. 310, ulice 5. května, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Marek F., Havlíčkův Brod

Kupní cena: 900.100 Kč.

 

232/14 HC REBEL a.s. - nabídka odkupu cenných papírů dle Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů

Město Havlíčkův Brod nevyužívá nabídky odkupu cenných papírů dle Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů č. 90/44/2010 (OVVV/141/2010/PD) ze dne 21.6.2010 uzavřené s ŽSD, a.s., učiněné dopisem  firmy ŽSD, a.s. ze dne 9.6.2014.

 

233/14 HC REBEL a.s. - nabídka odkupu cenných papírů dle Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů

Zastupitelstvo města pověřuje radu města vyjednat předkupní právo s novým vlastníkem cenných papírů akciové společnosti HC REBEL a.s, IČO 64259757 s tím, že lhůta pro uplatnění práva předkupu a zaplacení nabízené kupní ceny bude činit 60 dnů.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta