Usnesení z jednání zastupitelstva města dne 15.9.2014Přítomni:

MUDr. Pavel Antonín, Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Weberová Chvílová, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Jan Míka, Ivana Mojžyšková, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Zbyněk Stejskal, MUDr. Jiří Stryhal, PhDr. Ivana Štrossová, Mgr. Jan Tecl

Omluveni:

Ing. Štefan Nigoš, Milan Plodík

 

234/14 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města ruší tato svá usnesení:

1) č. 28/03 ze dne 27.1.2003 z důvodu odstoupení od záměru vybudovat na požadovaném pozemku dětské hřiště.

2) č. 65/14. z důvodu nesouhlasu kupujícího s kupní cenou.

 

235/14 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu usnesení č. 136/14  do 30.11.2014, č. 120/14  a 77/14 do 31.12.2014.

 

236/14 Zpráva z řádné valné hromady Úpravna vody Želivka, a.s.

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z řádné valné hromady společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. IČO 26496224 konané 20. června 2014 předložený v podkladové příloze č. 26147.

 

237/14 Informační brožura MIC 2015

Zastupitelstvo města schvaluje zvýšit náklad vydání aktualizované a rozšířené informační brožury Městského informačního centra pro rok 2015 o 10 000 ks výtisků a zapracování výdaje ve výši 50.000 Kč do návrhu rozpočtu pro rok 2015.

 

238/14 Informace kontrolního výboru o provedené kontrole (výpůjčky NM a hospodaření PO TS)

Zastupitelstvo města ukládá radě města projednat zápis z kontrolního výboru na úseku smluv o výpůjčkách a hospodaření Technických služeb Havlíčkův Brod a informovat zastupitelstvo města o přijatých opatřeních.

 

239/14 Informace kontrolního výboru o provedené kontrole (prodej bytů)

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z provedené kontroly kontrolním výborem zastupitelstva města - prodej bytů podle Pravidel převodu bytových jednotek ve vlastnictví města Havlíčkův Brod předložený v podkladové příloze č. 26478.

 

240/14 Informace kontrolního výboru o provedení kontroly (Využití a prodej NM)

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis z provedení kontroly "Využití a prodej nemovitého majetku města Havlíčkův Brod za poslední 4 roky" předložený v podkladové příloze č. 26481.

 

241/14 Žádost o investiční dotaci od TJ Jiskra Havlíčkův Brod na výstavbu nového sociálního zázemí pro oddíl tenisu

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí investiční dotace TJ Jiskra Havlíčkův Brod, IČO 00529672, Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 4.233.309,- Kč na realizaci projektu „Sociální zázemí pro oddíl tenisu, Havlíčkův Brod"  a ukládá zahrnout limit výdajů ve výši schválené investiční dotace  do rozpočtových opatření kapitoly 22 Odboru vnějších a vnitřních vztahů k 30.9.2014 včetně dopadu na celkové saldo rozpočtu, tj. zvýšení deficitu rozpočtu města pro rok 2014 a návrhu rozpočtu pro rok 2015.

 

242/14 Žádost o investiční dotaci od TJ Jiskra Havlíčkův Brod na výstavbu nového sociálního zázemí pro oddíl tenisu

Zastupitelstvo města schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí finanční podpory TJ Jiskra Havlíčkův Brod, o.s., IČO 00529672, Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 26385.

 

243/14 Ceny města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol za školní rok 2013/2014

Zastupitelstvo města schvaluje 21 laureátů na udělení Ceny města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol za školní rok 2013/2014: 

5.000 Kč - Tomáš D., 3.000 Kč - Lenka V., 2.000 Kč - Marie P.;

5.000 Kč - Petr P., 3.000 Kč - Kristýna Š., 2.000 Kč - Matěj L.; 

5.000 Kč - Barbora P., 3.000 Kč - Vilém K., 2.000 Kč - Tomáš D.; 

5.000 Kč - Daniel B., 3.000 Kč - Dagmar D., 2.000 Kč - Eliška L.;

5.000 Kč - Anna Z., 3.000 Kč - Adéla V., 2.000 Kč - Daniel H.;

5.000 Kč - Vilém P., 3.000 Kč - Matěj M., 2.000 Kč - Marie D.;

5.000 Kč - Jan Š., 3.000 Kč - Ivana H., 2.000 Kč - Tomáš R.

 

244/14 Cena města Havlíčkův Brod za nejkrásnější knihu 24. Podzimního knižního veletrhu

Zastupitelstvo města schvaluje udělení "Ceny města Havlíčkův Brod za nejkrásnější knihu Podzimního knižního veletrhu" v rámci 24. Podzimního knižního veletrhu.

 

245/14 Určení celkové částky pro poskytování finančních podpor v roce 2015

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s QS 55-33 Zásadami pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod celkovou částku pro poskytování finanční podpory pro rok 2015 ve výši cca 6 % sdílených daňových příjmů pro rok 2015, tj. 13.200.000,- Kč: 

- č. org. 0200 rezerva běžných výdajů na granty 600.000,- Kč, 

- č. org. 201 rezerva běžných výdajů na dotace 12.450.000,- Kč, 

- č. org. 202 rezerva běžných výdajů na dary RM 150.000,- Kč).

 

246/14 Zpráva z řádné valné hromady HC REBEL, a.s.

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z řádné valné hromady společnosti HC REBEL, a.s. IČO 64259757 konané dne 19.6.2014 předložený v podkladové příloze  č. 26146.

 

247/14 Zpráva z řádné valné hromady společnosti Kulturní dům "Ostrov" spol. s r. o.

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis a protokol z řádné valné hromady společnosti Kulturní dům "Ostrov" spol. s r.o. IČO 47453281 konané dne 19.6.2014 předložený v podkladových přílohách č. 26151, 26152.

 

248/14 Žádost o investiční dotaci od FC Slovan Havlíčkův Brod na nástavbu fotbalových kabin

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí investiční dotace FC Slovan Havlíčkův Brod, IČO 26585162, Na Losích 2848, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 4.395.769,- Kč na realizaci projektu „Nástavba fotbalových kabin, Sportovní areál Na Losích, Havlíčkův Brod " a  ukládá zahrnout limit výdajů ve výši schválené investiční dotace  do rozpočtových opatření kapitoly 22 Odboru vnějších a vnitřních vztahů k 30.9.2014 včetně dopadu na celkové saldo rozpočtu, tj. zvýšení deficitu rozpočtu města pro rok 2014 a návrhu rozpočtu pro rok 2015.

 

249/14 Žádost o investiční dotaci od FC Slovan Havlíčkův Brod na nástavbu fotbalových kabin

Zastupitelstvo města schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí finanční podpory FC Slovan Havlíčkův Brod, o.s., IČO 26585162, Na Losích 2848, 580 01 Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 26386.

 

250/14 Místní agenda 21

Zastupitelstvo města jmenuje členy Pracovní skupiny pro Místní agendu 21 - Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 26326.

 

251/14 Návrh rozpočtových změn 09/2014

Zastupitelstvo města projednalo, schvaluje a ukládá radě města zaevidovat rozpočtová opatření č. 5.  až 8. uvedená v podkladové příloze č. 26336 do období 9/2014 a pro zbytek rozpočtového období hospodařit podle upraveného rozpočtu města.

Schválenými rozpočtovými opatřeními se:

a) nemění očekávané roční rozpočtové příjmy 

b) zvyšují a věcně a odpovědnostně mění zatřídění limitů výdajů v částce 508 000,00 Kč.

Základní parametry upraveného rozpočtu města na rok 2014:

- rozpočtové příjmy 451.008.602 Kč

- rozpočtové výdaje 536.654.018 Kč

- očekávaný výsledek finančního hospodaření města za rok 2014 (DEFICIT) -87.633.416 Kč včetně plánovaných splátek úvěrů

Financování upraveného rozpočtu města na rok 2014 po rozpočtových opatřeních provedených zastupitelstvem města 15/09/2014 dle podkladové přílohy č. 26336 je zcela kryto rozpočtovými příjmy roku 2014, dále finančními prostředky z předchozích let na účtech a termínovaných vkladech města a aktivním zůstatkem finančních investic ve správě ČSOB AM.

 

252/14 Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Zastupitelstvo města v souladu s § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a na základě důvodů uvedených v písemné žádosti sdružení Bruslařský klub Havlíčkův Brod, U Stadionu 2777, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 005 27 734 o prominutí odvodu 1.705.492,- Kč a penále za porušení podmínek sjednaných smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města č. OVVV/62/2012/IA, se kterými se ztotožňuje, promíjí povinnost odvodu ve výši 1.038.372,- Kč a v plném rozsahu promíjí penále náležející poskytovateli dotace podle § 22, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. Bruslařský klub Havlíčkův Brod odvede částku nesprávně použitých a vyúčtovaných prostředků dotace tj. 667.120,- Kč.

 

253/14 Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Zastupitelstvo města v souladu s § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a na základě důvodů uvedených v písemné žádosti společnosti Havlíčkobrodská o.p.s., Čechova 3814, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 275 13 335 o prominutí odvodu 630.000,- Kč a penále za porušení podmínek sjednaných smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města č. OVVV/73/2012/IA, se kterými se ztotožňuje, promíjí povinnost odvodu ve výši 518.538 Kč a v plném rozsahu promíjí penále náležející poskytovateli dotace podle § 22, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. Havlíčkobrodská o.p.s. odvede částku nesprávně použitých a vyúčtovaných prostředků dotace tj. 111.462 Kč

 

254/14 Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Zastupitelstvo města v souladu s § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a na základě důvodů uvedených v písemné žádosti sdružení Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod, Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 005 29 672 o prominutí odvodu 214.026,- Kč a penále za porušení podmínek sjednaných smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města č. OVVV/131/2012/IA, se kterými se ztotožňuje, promíjí povinnost odvodu ve výši 105.717,- Kč a v plném rozsahu promíjí penále náležející poskytovateli dotace podle § 22, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod o.s. odvede částku nesprávně použitých a vyúčtovaných prostředků dotace tj. 108.309,- Kč.

 

255/14 Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Zastupitelstvo města v souladu s § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a na základě důvodů uvedených v písemné žádosti Sportovního klubu stáj Květnov, Květnov 54, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 22749535 o prominutí odvodu 10.000,- Kč a penále za porušení podmínek sjednaných smlouvami o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města č. OVVV/117/2012/IA a OVVV/118/2012/IA, se kterými se ztotožňuje, promíjí povinnost odvodu ve výši 9.500,- Kč a v plném rozsahu promíjí penále náležející poskytovateli dotace podle § 22, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. Sportovní klub stáj Květnov odvede část opožděně vyúčtovaných prostředků dotace tj. 500,- Kč.

 

256/14 Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Zastupitelstvo města pověřuje radu města sjednat v případě žádostí příjemců dotace, kterým bude uložen odvod za porušení rozpočtové kázně, splátkový kalendář.

 

257/14 Místní poplatek "za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů" - sazba na rok 2015

Zastupitelstvo města projednalo podkladovou přílohu č. 26362 „Rozúčtování skutečných nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2013" a rozhodlo o zachování sazby místního poplatku „za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ pro rok 2015 ve výši 600 Kč na osobu a rok. Obecně závazná vyhláška města Havlíčkův Brod č. 5/2013, o místním poplatku „za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ platí pro další období beze změny.

 

258/14 Záměr prodeje pozemků ppč. 234/1 a stpč. 34/1 v k.ú. Poděbaby

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků ppč. 234/1 o výměře 1.199 m2 a stpč. 34/1 o výměře 305 m2, oba v katastrálním území Poděbaby.

 

259/14 Převod pozemku č. 141/3 v k.ú. Havlíčkův Brod - Pivovar - REVOKACE

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 191/14 ze dne 16.6.2014 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod části pozemku č. 141/3 v k.ú. Havlíčkův Brod od Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava s právem hospodaření Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola, Školní 764, 396 01 Humpolec.

 

260/14 Darování pozemku parc. č. 2293/6 v k.ú. Havlíčkův Brod - Ledečská ulice

Zastupitelstvo města schvaluje darování pozemku parc. č. 2293/6 o výměře 5743 m2, vytvořeného geometrickým plánem č. 6832-1129/2012 z částí pozemků parc. č. 2293/6 o výměře 5598 m2 a parc. č. 2293/7 o výměře 145 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod, Kraji Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749.

 

261/14 Záměr prodeje pozemku č. 10/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - Kalinovo nábřeží

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 10/2 o výměře 46 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

262/14 Záměr prodeje pozemků stpč. 3983, 3984 a 3985 v k.ú. Havlíčkv Brod, Žižkov II

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků stpč. 3983 o výměře 241 m2, stpč. 3984 o výměře 240 m2 a stpč. 3985 o výměře 241 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

263/14 Bezúplatný převod pozemku č. st. 169/1 v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku č. st.169/1 v katastrálním území Mírovka o výměře 2 m2 do vlastnictví Města Havlíčkův Brod. Převodcem pozemku je ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha.

 

264/14 Darování  pozemků - U Slunce - stavba "II/150 HAVLÍČKŮV BROD - MOST EV.Č. 150-025"

Zastupitelstvo města schvaluje darování částí pozemků č. 537/14, 361/7, 537/15, 538/2, 357/1, 3932/2, 3932/1, 358/1, 3816, 2494/1, 345, 2496/5, 357/4 v k.ú. Havlíčkův Brod

Kraji Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Darování pozemků bude zajištěno smlouvou o smlouvě budoucí darovací. Řádná darovací smlouva bude uzavřena po dokončení stavby a vyhotovení geometrického plánu a u pozemku č. 3932/1 po zrušení omezující podmínky.

 

265/14 Darování  pozemků - U Slunce - stavba "II/150 HAVLÍČKŮV BROD - MOST EV.Č. 150-025"

Zastupitelstvo ruší své usnesení č. 77/14 ze dne 17.2.2014 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi částí pozemků č. 2260/16, 355/2, 2496/9, 3580, 357/8, 355/11, 357/7 o výměře cca 250 m2 od RA HB, v.o.s., Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha 3 - Žižkov, IČ: 25970119 za účelem provedení stavby „II/150 Havlíčkův Brod – most ev.č.150-025“ za cenu 1.000 Kč/m2. S prodávajícím bude uzavřena smlouva budoucí kupní. Řádná kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby, kde bude upřesněna výměra na základě skutečného zaměření stavby a pořízení oddělovacího geometrického plánu.

 

266/14 Prodej části pozemku v k.ú. Jilemník

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 5/56 o výměře 181 m2 odděleného geometrickým plánem z pozemku č. 5/15 v katastrálním území Jilemník Milanu H., Havlíčkův Brod za cenu 100 Kč/m2.

 

267/14 Prodej pozemků v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 659/25 a id. 1/17 pozemku ppč. 659/65 v k.ú. Havlíčkův Brod s kupujícím: Karel M. a Jana M., Jihlava, za celkovou kupní cenu 281.261 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

268/14 Prodej pozemků v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 659/14 a id. 1/3 pozemku ppč. 659/63 v k.ú. Havlíčkův Brod s kupujícím: Veronika P., Havlíčkův Brod, za celkovou kupní cenu 304.781 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

269/14 Prodej pozemků v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 659/20  v k.ú. Havlíčkův Brod s kupujícím: David K., Šlapanov za celkovou kupní cenu 343.980 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

270/14 Prodej pozemků v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 659/38 a id. 1/17 pozemku ppč. 659/65 v k.ú. Havlíčkův Brod s kupujícím: Hana D., Havlíčkův Brod, za celkovou kupní cenu 348.881 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

271/14 Prodej pozemků v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 659/16 a id. 1/3 pozemku ppč. 659/63 a pozemek ppč. 659/17 a id. 1/3 pozemku ppč. 659/64 v k.ú. Havlíčkův Brod s kupujícím: Martina H. a Jan H., Praha, za celkovou kupní cenu 609.562 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

272/14 Prodej pozemků v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 659/11 a id. 1/3 pozemku ppč. 659/62 v k.ú. Havlíčkův Brod s kupujícím: Roman M. a Jolana M., Praha 5, za celkovou kupní cenu 304.781 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

273/14 Prodej pozemků v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného práva stavby“ dle podkladové přílohy č. 26454  k pozemku č. 659/75 o výměře 1046 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod, mezi Městem Havlíčkův Brod a Ivetou B., Ledeč nad Sázavou a Michaelou T., Ledeč nad Sázavou, za cenu 1.161.060 Kč bez DPH.

 

274/14 Prodej pozemků v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek ppč. 659/33 a id. 1/17 pozemku ppč. 659/65 v k.ú. Havlíčkův Brod s kupujícím: Milan V., Havlíčkův Brod a Klára V., Humpolec, za celkovou kupní cenu 380.241 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

275/14 Záměr směny pozemků - STK Lidická ulice

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny částí pozemků č. 421/3, 2280/4, 385/12 a 385/11 o výměře cca 60 m2 ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod za část pozemku č. 422/2 o výměře cca 20 m2 ve vlastnictví žadatele, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod

 

276/14 Koupě pozemku 3553/4 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Tunelu

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku č. 3553/4 o výměře 1.390 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví Českých drah, a.s., IČ: 70994226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 - Nové Město za cenu 100 Kč/m2.

 

277/14 Nabídka pozemků - U sv. Jána

Zastupitelstvo města neschvaluje koupi pozemků č. 1810/1 a 1777/88, v katastrálním území Havlíčkův Brod, ve vlastnictví Jana R., Nový Hradec Králové.

 

278/14 Nabídka pozemků - U sv. Jána

Zastupitelstvo města ukládá radě města jednat s vlastníkem pozemků č. 1811/3, 1811/4, 1812/2, 1813/1, 1813/2, 1814/1, 1814/4, 1847/1, 1847/3, 2541/1, 2542, 3215, 1809/5, 3154/5, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod, o konkrétních podmínkách jejich odkupu.

 

279/14 Prodej pozemku č. st. 86/5 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. st. 86/5 o výměře 139 m2 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu Marcelu T., Světlá nad Sázavou za cenu 150 Kč/m2.

 

280/14 Prodej části pozemku č. 627/1 v k. ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch Města Havlíčkův Brod. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 627/77  v k.ú. Havlíčkův Brod, který je ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně.

 

281/14 Prodej části pozemku č. 627/1 v k. ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 627/77 o výměře 138 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod odděleného geometrickým plánem č. 7156-209/2014 z pozemku č. 627/1 Václavu a Evě U., Havlíčkův Brod. Cena nemovitosti činí 507 Kč/m2.

 

282/14 Prodej části pozemku č. 627/1 v k. ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 627/76 o výměře 12 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod odděleného geometrickým plánem č. 7156-209/2014  z pozemku č. 627/1 Aleně Č. a Zdeňku Č., Havlíčkův Brod. Cena nemovitosti činí 587 Kč/m2.

 

283/14 Prodej části pozemku č. 627/1 v k. ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 627/75 o výměře 9 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod odděleného geometrickým plánem č. 7156-209/2014  z pozemku č. 627/1 Evě B., Praha 4 - Chodov. Cena nemovitosti činí 587 Kč/m2.

 

284/14 Prodej části pozemku č. 627/1 v k. ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 627/74 o výměře 9 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod odděleného geometrickým plánem č. 7156-209/2014  z pozemku č. 627/1 Lubomíru Š. a Ivaně S. Š., Havlíčkův Brod. Cena nemovitosti činí 587 Kč/m2.

 

285/14 Prodej části pozemku č. 627/1 v k. ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 627/73 o výměře12 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod odděleného geometrickým plánem č. 7156-209/2014 z pozemku č. 627/1 Josefu K. a Věře K., Havlíčkův Brod. Cena nemovitosti činí 587 Kč/m2.

 

286/14 Prodej části pozemku č. 627/1 v k. ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 627/72 o výměře 14 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod odděleného geometrickým plánem č. 7156-209/2014 z pozemku č. 627/1 Jiřímu H. a Veronice H., Havlíčkův Brod. Cena nemovitosti činí 587 Kč/m2.

 

287/14 Prodej části pozemku č. 627/1 v k. ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 627/71 o výměře 13 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod odděleného geometrickým plánem č. 7156-209/2014 z pozemku č. 627/1 Drahomíře a Pavlu M., Havlíčkův Brod. Cena nemovitosti činí 587 Kč/m2.

 

288/14 Prodej části pozemku č. 627/1 v k. ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 627/70 o výměře 10 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod odděleného geometrickým plánem č. 7156-209/2014 z pozemku č. 627/1 Petru a Haně D., Havlíčkův Brod. Cena nemovitosti činí 587 Kč/m2.

 

289/14 Prodej části pozemku č. 627/1 v k. ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 627/69 o výměře 8 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod odděleného geometrickým plánem č. 7156-209/2014 z pozemku č. 627/1 Františku B., Havlíčkův Brod. Cena nemovitosti činí 587 Kč/m2.

 

290/14 Prodej části pozemku č. 627/1 v k. ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 627/68 o výměře 80 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod odděleného geometrickým plánem č. 7156-209/2014  z pozemku č. 627/1, Zdeňku a Marii V., Havlíčkův Brod. Cena nemovitosti činí 507 Kč/m2.

 

291/14 Prodej částí pozemků č. 636/1 a 576/2 ve Svatém Kříži

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku stč. 41 dílu "b" o výměře 12 m2 a pozemku č. 576/2 dílů "c" o výměře 23 m2 a "d" o výměře 33 m2 oddělených geometrickým plánem č. 715-11/2014 z pozemků č. 636/1 a 576/2 vše v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu manželům Janu a Petře S., Havlíčkův Brod. Cena nemovitosti činí 178  Kč/m2.

 

292/14 Prodej bytových jednotek v čp. 310, ulice 5. května, Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 231/14 ze dne 16.6.2014 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 6 v domě čp. 310, ulice 5. května, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Marek F., Havlíčkův Brod

Kupní cena: 900.100 Kč.

 

293/14 Prodej bytových jednotek v čp. 310, ulice 5. května, Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 5 v domě čp. 310, ulice 5. května, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Jitka N., Okrouhlice

Kupní cena: 890.000 Kč.

 

294/14 Prodej bytových jednotek v čp. 310, ulice 5. května, Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 7 v domě čp. 310, ulice 5. května, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Vladěna M., Tis u Chotěboře

Kupní cena: 890.000 Kč.

 

295/14 Záměr směny pozemku č. 1494 v k.ú. Havlíčkův Brod - Občiny

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku č. 1494 o výměře 185 m2 ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod za část pozemku č. 1493/1 o stejné výměře ve vlastnictví žadatelů, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

296/14 Záměr prodeje pozemku stpč. 5202 a části pozemku ppč. 1777/53, oba v k.ú. Havlíčkův Brod, Žižkov II

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku stpč. 5202 o výměře 16 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

297/14 Záměr prodeje pozemku stpč. 5202 a části pozemku ppč. 1777/53, oba v k.ú. Havlíčkův Brod, Žižkov II

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ppč. 1777/53 o výměře 15 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

298/14 Odpis pohledávky - Bělohradská 1128/30, Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje odpis pohledávky ve výši 21.194 Kč za nájemné a služby spojené s užíváním bytu číslo 30, Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod, jehož nájemcem byla Jana S.

 

299/14 Prodej pozemků č. 1447/28, 1447/18 a 2348/39 v k. ú. Havlíčkův Brod - U Vlkovska

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků č. 1447/28 o výměře 44 m2, č. 1447/18 o výměře 54 m2 a č. 2348/39 o výměře 97 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod Marii H., Havlíčkův Brod. Cena nemovitostí činí 40 Kč/m2.

 

300/14 Zápis z členské schůze Lesního družstva ve Štokách

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z členské schůze Lesního družstva ve Štokách IČO 64829561 konané 27. června 2014 předložený v podkladové příloze č. 26124.

 

301/14 Koupě pozemků v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků č. 786/22, 786/21 a 786/20 o celkové výměře 1.223 m2 v katastrálním území Mírovka ve vlastnictví Josefa B., Havlíčkův Brod za cenu 100 Kč/m2.

 

302/14 Záměr prodeje pozemku č. 197 v k.ú. Veselice u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 197 o výměře cca 40 m2 v katastrálním území Veselice u Havlíčkova Brodu.

 

303/14 Záměr prodeje části pozemku č. 1381/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - Vlkovsko

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 1381/1 o výměře 260 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

304/14 Smlouva o bezúplatném převodu - pozemky Na Výšině

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku a o zřízení věcného práva č. 163/2014 včetně doložky, ve věci převodu pozemků č. 982/38, 987/17, 989/1, 989/2, 992/2, 992/3, 993/1, st. 6026, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod, Městu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 24558. Převodcem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město.

 

305/14 Darování pozemku ppč. 3673/1 v k.ú. Havlíčkův Brod, U Kasáren

Zastupitelstvo města schvaluje darování pozemku ppč. 3673/1 o výměře 3.776 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod rozděleného dle geometrického plánu č. 7181 - 16/2014 na pozemky ppč. 3673/1 o výměře 698 m2, ppč. 3673/3 o výměře 584 m2, ppč. 3673/4 o výměře 74 m2, ppč. 3673/5 o výměře 259 m2, ppč. 3673/6 o výměře 313 m2, ppč. 3673/7 o výměře 297 m2, ppč. 3673/8 o výměře 484 m2, ppč. 3673/9 o výměře 208 m2 a ppč. 3673/10 o výměře 859 m2, vše v k.ú. Havlíčkův Brod.

Obdarovaní:

ppč. 3673/1 – RENOKA, spol. s.r.o., IČ: 62061372, se sídlem U Kasáren 1563, Havlíčkův Brod;

ppč. 3673/3 - Bytové družstvo U Kasáren 1573, IČ: 64828824, se sídlem U Kasáren 1573, Havlíčkův Brod;

ppč. 3673/4 - Bytové družstvo U Kasáren 1573, IČ: 64828824, se sídlem U Kasáren 1573, Havlíčkův Brod;

ppč. 3673/5 - id. 1031/3492 Leoši a Naděždě S., Havlíčkův Brod jako SJM;

                      - id. 921/3492 Romanu a Heleně S., Havlíčkův Brod jako SJM;

                      - id. 755/3492 Michalu a Michaele P., Havlíčkův Brod jako SJM;

                      - id. 785/3492 Marii K., Havlíčkův Brod; 

ppč. 3673/6 – Bytové družstvo U Kasáren 1562, IČ: 64259986, se sídlem U Kasáren 1562, Havlíčkův Brod;

ppč. 3673/7 - Bytové družstvo U Kasáren 1562, IČ: 64259986, se sídlem U Kasáren 1562, Havlíčkův Brod;

ppč. 3673/8 – Bytové družstvo Tůje, IČ: 64829138, se sídlem U Kasáren 1561, Havlíčkův Brod;

ppč. 3673/9 – Bytové družstvo Tůje, IČ: 64829138, se sídlem U Kasáren 1561, Havlíčkův Brod;

ppč. 3673/10 - id. 1/5 firmě RENOKA, spol. s.r.o., IČ: 62061372, se sídlem U Kasáren 1563, Havlíčkův Brod;

                         - id. 1/5 družstvu Bytové družstvo U Kasáren 1573, IČ: 64828824, se sídlem U Kasáren 1573, Havlíčkův Brod;

                         - id. 1/5 družstvu Bytové družstvo U Kasáren 1562, IČ: 64259986, se sídlem U Kasáren 1562, Havlíčkův Brod;

                         - id. 1/5 družstvu Bytové družstvo Tůje, IČ: 64829138, se sídlem U Kasáren 1561, Havlíčkův Brod;

                         - id. 1/5 v následujícím rozdělení:

- id. 1031/3492 Leoši a Naděždě S., Havlíčkův Brod jako SJM;

- id. 921/3492 Romanu a Heleně S., Havlíčkův Brod jako SJM;

- id. 755/3492 Michalu a Michaele P., Havlíčkův Brod jako SJM;

- id. 785/3492 Marii K., Havlíčkův Brod.

Obdarovaní se zavazují uhradit náklady s darováním pozemků související.

 

306/14 Prodej pozemku stpč. 5467 a části pozemku ppč. 2798/1, oba v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku stpč. 5467 a části pozemku ppč. 2798/1 o výměře cca 160 m2, oba v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

307/14 Prodej části pozemku č. 58/25 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku č. 58/25 o výměře maximálně 100 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu Janě S., Havlíčkův Brod. Cena nemovitosti činí 250 Kč/m2.

 

308/14 Zpráva z řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. IČO 48171590 konané dne 17. června 2014 předložený v podkladové příloze č. 26209.

 

309/14 Odpis pohledávky - Žižkov II 1269/12, Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje odpis pohledávky ve výši 51.563 Kč za nájemné a služby spojené s užíváním bytu číslo 12, Žižkov II 1269, Havlíčkův Brod, jehož nájemcem byla Soňa H.

 

310/14 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - Kokořínská 2475/6

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi Městem Havlíčkův Brod a Nikoll K., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy číslo 26265.

 

311/14 Notářský zápis společnosti Teplo HB s. r. o.

Zastupitelstvo města bere na vědomí notářský zápis společnosti Teplo HB s.r.o. 25930354 předložený v podkladové příloze č. 26223.

 

312/14 Záměr prodeje pozemku č. 463/9 v k.ú. Termesivy

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 463/9 o výměře 218 m2 v katastrálním území Termesivy.

 

313/14 Žádost o prominutí poplatku z prodlení - Na Výšině 3223/3

Zastupitelstvo města schvaluje prominutí části poplatku z prodlení za dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu číslo 3, Na Výšině 3223, Havlíčkův Brod Jiřímu B., Havlíčkův Brod. Zastupitelstvo města stanovuje částku k úhradě ve výši 5.218 Kč, splatnou do 31. 12. 2014.

 

314/14 Zpráva z řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s.

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. IČO 48173002 konané dne 29. května 2014 předložený v podkladové příloze č. 26302.

 

315/14 Záměr prodeje části pozemku ppč. 103/1 v k.ú. Perknov

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ppč. 103/1 o výměře cca 200 m2 v katastrálním území Perknov.

 

316/14 Prodej pozemků č. 1447/29, 1447/3  a stč. 5104/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Vlkovska

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 1447/29 o výměře 11 m2, 1447/3 o výměře 180 m2 a stč. 5104/2 o výměře 20 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Blance P., Havlíčkův Brod. Cena pozemků č. 1447/29, č. 1447/3 činí 40 Kč/m2 a cena pozemku stč. 5104/2 činí 300 Kč/m2.

 

317/14 Záměr směny pozemků - Smetanovo náměstí

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku č. 99/1 o výměře cca 85 m2 ve vlastnictví žadatele za část pozemku č. 103/4 a pozemek č. 3830 o celkové výměře cca 80 m2 ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

318/14 Prodej části pozemku č. 162/37 v k.ú. Poděbaby - letiště

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č.162/83 o výměře 2500 m2 odděleného geometrickým plánem z pozemku č. 162/37 v k.ú. Poděbaby a to id. 1/2 Aeroklubu Havlíčkův Brod, Horní Papšíkov 125, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 00528951 a id 1/2 Aeroklubu Praha Letňany, Hůlkova 1024, 197 00 Praha - Kbely, IČ 45768048. Cena nemovitosti činí 340 Kč/m2.

 

319/14 Změna č. 33 ÚPSÚ Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod, příslušné podle § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst.4 a § 55 odst.2 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb. správní řád, § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením § 188 odst.4 stavebního zákona, vydává změnu č. 33 Územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod, formou opatření obecné povahy.

 

320/14 Územní plán Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. f) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a dle §172 odst.5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád rozhodlo o námitkách podaných ke konceptu Územního plánu Havlíčkův Brod následovně:

Námitka č.1 – Miroslav D., Termesivy  - námitka se zamítá

Námitka č.2 - Zdeněk V., Havl. Brod – námitka se zamítá

Námitka č.3 - Jan a Zdeňka P., Havl. Brod - námitka se zamítá

Námitka č.4 - Jan P., Havl. Brod - námitka se zamítá

Námitka č.5 - Josef K., Havl. Brod - námitce se vyhovuje

Námitka č.6 - vlastníci parcely 1630, k.ú. Havlíčkův Brod, Jiří K., Hana K., Jiřina B., Dagmar K. - námitka se zamítá

Námitka č.7 - Miroslav N., Havlíčkův Brod - námitka se zamítá

Námitka č.8 - Dana a Jiří J., Havlíčkův Brod - námitka se zamítá

Námitka č.9 - Ludmila M., Havlíčkův Brod - námitce se vyhovuje

Námitka č.10 - Zdeněk S. a Anna S., Havlíčkův Brod - námitka se zamítá

Námitka č.11 - Věra V., Havlíčkův Brod - námitka se zamítá

Námitka č.12 - Miroslav H., Hana H., Havlíčkův Brod - námitce se částečně vyhovuje

Námitka č.13 - Marie M., Libuše H., Mendlova Ves - námitka se zamítá

Námitka č.14 - Občanské sdružení pro jihovýchodní obchvat Města Havlíčkův Brod (OS JVOHB) se sídlem Novotnův Dvůr 115, 580 01 Havlíčkův Brod - námitce se v bodě a) vyhovuje, námitka se v bodě b) zamítá

Námitka č.15 - Jan a Hana S., Havlíčkův Brod - námitka se zamítá

Námitka č.16 - AEROKLUB Havlíčkův Brod, o.s., Horní Papšíkov 125 - námitce se v bodě 1) vyhovuje, námitka se v bodě 2) zamítá

Námitka č.17 - Ludvík P., Havlíčkův Brod - námitce se vyhovuje

Námitka č.18 - František E., Praha 6 – Veleslavín - námitka se zamítá

Námitka č.18a - František E., Praha 6 – Veleslavín - námitka se zamítá 

Námitka č.18b - František E., Praha 6 – Veleslavín - námitce se v bodě 2) vyhovuje, námitka se v bodech 1)a 3) zamítá

Námitka č.19 - Miroslav D., Havlíčkův Brod - námitka se zamítá

Námitka č.20 - Jan V., Havlíčkův Brod - námitka se zamítá

Námitka č.21 - Miroslav P., Havlíčkův Brod - námitka se zamítá

Námitka č.22 - SOUKE s.r.o., Čechova 3810, Havlíčkův Brod - námitka se zamítá

Námitka č.23 - Milan H., Jilemník  – námitce se vyhovuje

Námitka č.24 - Jaroslav Ř., Věra Ř., Havlíčkův Brod - námitka se zamítá

Námitka č.25 - Petr V., Havlíčkův Brod - námitka se zamítá

Námitka č.26 - Vladimír K., Havlíčkův Brod - námitka se zamítá

Námitka č.27 - Marie Š., Havlíčkův Brod – námitce se vyhovuje

Námitka č.28 - SMART HB spol. s r.o. Žižkova 3070, Havlíčkův Brod – námitce se částečně vyhovuje

Námitka č.29 - Dušan G., Havlíčkův Brod – námitce se vyhovuje

Námitka č.30 - Eva T., Havlíčkův Brod – námitka se zamítá

Námitka č.31 - Jaroslav B., Havlíčkův Brod - námitce se v bodě 1) částečně vyhovuje, námitka se v bodech 2) a 3) zamítá

Námitka č.32 - Marie S., Havlíčkův Brod - námitka se zamítá

Námitka č.33 - Marie S., Úsobí - námitka se zamítá

Námitka č.34 - Marie Š., Karel Š., Havlíčkův Brod - námitka se zamítá

Námitka č.35 - Marie H., Havl.Brod, Miroslav Z., Havl.Brod; Rudolf Z., Havl.Brod, Václav Z., Havl.Brod - námitka se zamítá

 

Nedílnou součástí tohoto usnesení je i příloha č. 26368 „Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných ke konceptu Územního plánu Havlíčkův Brod“ se zněním a odůvodněním jednotlivých námitek.

 

321/14 Územní plán Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. f) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a dle §172 odst.5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád rozhodlo o námitkách podaných k návrhu Územního plánu Havlíčkův Brod následovně:

Námitka č.1 –Jana L., Havlíčkův Brod - námitce se vyhovuje

Námitka č.2 - Jan P., Havl. Brod - námitce se vyhovuje

Námitka č.3 – Jan P., Havl. Brod – námitka se zamítá

Námitka č.5 – Jan a Zdeňka P., Havl. Brod – námitka se zamítá

Námitka č.6 – Jan R., Hradec Králové – námitce se vyhovuje

Námitka č.7 – Eva U., Havlíčkův Brod – námitce se vyhovuje

Námitka č.8 –Jan a Hana S., Havlíčkův Brod – námitka se zamítá

Námitka č.9 – Miroslav D. st., Termesivy, Miroslav D. ml., Termesivy, Martin D., Termesivy, Miluše K., Termesivy, Havlíčkův Brod – námitce se vyhovuje

Námitka č.10 – Radek M., Havlíčkův Brod – námitce se vyhovuje

Námitka č.11 – Jan J., Alena J, Chotěboř – námitce se částečně vyhovuje

Námitka č.12 – Jaroslav B., Havlíčkův Brod – námitce se vyhovuje

Námitka č.13 – Zdeněk B. a Jaroslava B., Babice – námitka se zamítá

Námitka č.14 – Jiří M., Havlíčkův Brod – námitce se vyhovuje

Námitka č.15 – Jitka Ž., Havlíčkův Brod – námitce se vyhovuje

Námitka č.16 – Pavel S., Poděbaby, Marie S., Úsobí – námitce se vyhovuje

Námitka č.17 – Tomáš F., Světlá nad Sázavou – námitce se vyhovuje

Námitka č.18 – Oldřich Š., Rozsochatec – námitka se zamítá

Námitka č.19 – Lubomír V., Havlíčkův Brod – námitka se zamítá

Námitka č.20 – Marie K., Havlíčkův Brod – námitce se částečně vyhovuje

Námitka č.21 – Jiří K., Havlíčkův Brod – námitka se zamítá

Námitka č.22 – Jana Š., Havlíčkův Brod – námitka se zamítá

Námitka č.23 – Marie B., Herálec – námitce se vyhovuje

Námitka č.24 – BIO TOP s. r o., Nemanická 440/14, České Budějovice, zastoupená p. Petrou C. – námitce se částečně vyhovuje

Námitka č.25 – Jiří T., v zastoupení ONDRUŠ&ONDRUŠ, Radek O. – námitka se zamítá

Námitka č.26 – Milan N., Zdeňka N., Miroslav H., Mírovka – námitka se zamítá

Námitka č.27 –Lucie S., Havlíčkův Brod – námitka se zamítá

Námitka č.28 – Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, Havlíčkův Brod – námitce se vyhovuje

Námitka č.29 –Markéta M., Praha 6; Milan M., Praha 6; Zastoupeni: Jan Z., advokátem se sídlem Praha 1, Václavské nám.38 – námitce se vyhovuje

Námitka č.30 – Václav P., Havlíčkův Brod – námitce se částečně vyhovuje

Námitka č.31 –Jiří K., Opava; další vlastníci parcely – Hana K., Michaela M., Iveta V. – námitka se zamítá

Námitka č.32 – František H., Havlíčkův Brod – námitka se zamítá

Námitka č.33 – Marie V., František V., Havlíčkův Brod – námitka se zamítá

Námitka č.34 – Václav S., Havlíčkův Brod – námitka se zamítá

Námitka č.35 – Alena S., , Havlíčkův Brod – námitka se zamítá

Námitka č.36 – Petr S., Eva S., Havlíčkův Brod; Zastoupeni: Jan Z.advokátem se sídlem Praha 1, Václavské nám.38 – námitce se vyhovuje

Námitka č.37 – Luboš a Lenka V., Havl.Brod – námitka se zamítá

Námitka č.38 – Filip H., Havlíčkův Brod – námitka se zamítá

Námitka č.39 – Alexander H., Praha 8 – námitce se vyhovuje

Námitka č.40 – Olga P., Havlíčkův Brod – námitka se zamítá

Námitka č.41 – Mendl D., Havlíčkův Brod – námitka se zamítá

Námitka č.42 – Ilona Š. a Pavel Š., Havlíčkův Brod – námitce se vyhovuje

Námitka č.43 – Petr Š. a Irena Š., Havlíčkův Brod – námitce se vyhovuje

Námitka č.44 – Pavel A., Herálec; Dana A., Havlíčkův Brod; Mária B., Praha – Libeň; Šárka J., Havlíčkův Brod; Ladislav V., Havlíčkův Brod; Marie H., Havlíčkův Brod – námitce se vyhovuje

Námitka č.45 – Radek P., Nové Město – Praha – námitce se vyhovuje

Námitka č.46 – Roman Č., Havlíčkův Brod – námitce se vyhovuje

Námitka č.47 – Jaroslav P. a Radka P., Havlíčkův Brod – námitce se vyhovuje

Námitka č.48 – Martin K. a Hana K., Havlíčkův Brod – námitce se vyhovuje

Námitka č.49 –Jan D., advokátní kancelář Praha 8 – námitka se zamítá

Námitka č.50 – Ludvík P., Havlíčkův Brod – námitce se částečně vyhovuje

Námitka č.51 – Jaroslav B., Okrouhlice – Babice 30, Havlíčkův Brod – námitce se vyhovuje

Námitka č.52 – Sbor křesťanské společenství Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod – námitka se zamítá

Námitka č.53 –Jan D., advokátní kancelář Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8 – námitka se zamítá 

Námitka č.54 – Jaromír L., Chotěboř – námitka se zamítá 

Námitka č.55 – Jaromír L., Chotěboř – námitka se zamítá 

Námitka č.56 – Jaromír L., Chotěboř a Libor J., Chotěboř – námitce se vyhovuje 

Námitka č.57 –Jan D., advokátní kancelář Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8 – námitka se zamítá 

Námitka č.58 – Ředitelství silnic a dálnic ČR, odbor přípravy staveb Brno, Šumavská  33, Brno – námitce se částečně vyhovuje 

 

Nedílnou součástí tohoto usnesení je i příloha č. 26369 „Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Havlíčkův Brod“ se zněním a odůvodněním jednotlivých námitek.

 

322/14 Územní plán Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. f) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a dle §172 odst.5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád rozhodlo o námitkách podaných k návrhu Územního plánu Havlíčkův Brod pro opakované veřejné projednání následovně:

Námitka č.1 – Rostislav Š. ml., Havlíčkův Brod; majitelé pozemků: Rostislav Š., Ivana Š., Josef Š., Martina Š. – námitka se zamítá

Námitka č.2 - Jiří T., v zastoupení Anna W., Praha 10 – námitka se zamítá

Námitka č.3 - Marie V., František V., Havlíčkův Brod - námitka se zamítá

Námitka č.4 - Ředitelství silnic a dálnic ČR, odbor přípravy staveb Brno, Šumavská 33, Brno - námitce se částečně vyhovuje

Nedílnou součástí tohoto usnesení je i příloha č. 26370 „Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Havlíčkův Brod pro opakované veřejné projednání“ se zněním a odůvodněním jednotlivých námitek.

 

323/14 Územní plán Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod, příslušné podle § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst.4 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb. správní řád, § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením § 188 odst.4 stavebního zákona, vydává Územní plán Havlíčkův Brod, formou opatření obecné povahy.

 

324/14 Most 34-042, smlouva o spolupráci

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci dle podkladové přílohy č. 26250 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390 ve věci realizace stavby „I/34 Havlíčkův Brod, most ev.č. 34-042“.

 

325/14 Cyklostezka Na Losích

Zastupitelstvo města souhlasí s realizací stavby „Cyklostezka Na Losích, Havlíčkův Brod“ a zavazuje se k dokončení této akce v roce 2015.

 

326/14 Veřejné osvětlení Klanečná - věcné břemeno

Zastupitelstvo města souhlasí se zřízením věcného břemene - služebnosti užívání částí pozemku par.č. 205/1 katastrální území Klanečná dle geometrického plánu č. 61-97/2014 ve prospěch města Havlíčkův Brod spočívající v provozování stavby veřejného osvětlení.

 

327/14 Odvodnění Plovárenská - věcné břemeno

Zastupitelstvo města souhlasí se zřízením věcného břemene užívání částí pozemku par.č. 2434/3 katastrální území Havlíčkův Brod dle geometrického plánu č. 7147-206/2014 ve prospěch města Havlíčkův Brod spočívající v provozování stavby odvodnění Plovárenská.

 

328/14 Rekonstrukce komunikace ulice Na Ostrově

Zastupitelstvo města souhlasí s realizací stavby „Rekonstrukce komunikace ulice Na Ostrově“ a zavazuje se k dokončení této akce v roce 2015.

 

329/14 Zelený okruh - pozemky

Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. 176/00 a ukládá ekonomickému odboru vzít zpět žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č.585/23 o výměře 413 m2 katastrální území Havlíčkův Brod od Státního pozemkového úřadu.

 

330/14 Obytná zóna Rozkoš - koupě pozemků

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku p. č. 667/45 katastrální území Havlíčkův Brod o celkové výměře 1989 m2, který byl oddělen geometrickým plánem č. 709/2014 z pozemku p.č. 667/1 katastrální území Havlíčkův Brod, z vlastnictví id. ½ Markéty M. Praha-Liboc a id. ½ Milana M., Praha-Bubeneč za cenu 1 989 Kč.

 

331/14 Obytná zóna Rozkoš - darování pozemků

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením předložené Darovací smlouv dle podkladové přílohy č. 26513 s vlastníky id. ½ Markéty M. Praha-Liboc a id. ½ Milana M. Praha-Bubeneč, jejíž předmětem jsou pozemky včetně technické a dopravní infrastruktury "Obytná zóna Rozkoš".

 

332/14 Most II/150 Havlíčkův Brod - Smlouva o společném postupu zadavatelů

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů pro realizaci veřejné zakázky „II/150 Havlíčkův Brod – most ev. č. 150-025“ s Krajem Vysočina, IČO 70890749 dle podkladové přílohy č. 26514.

 

 

333/14 Informace kontrolního výboru o provedené kontrole

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci předsedy kontrolního výboru o výsledcích provedených kontrol u školských příspěvkových organizací.

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta