Usnesení z jednání zastupitelstva města dne 15.2.2016Přítomni:

 

MUDr. Pavel Antonín, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Bc. Libor Honzárek, Ing. Jan Hyliš, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Ing. Čeněk Jůzl, Petr Korčák, Ing. Ivan Kuželka, PaedDr. Martina Matějková, Bc. Ivana Mojžyšková, Jan Nosek, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, Zbyněk Stejskal, MUDr. Jiří Stryhal, Mgr. Jan Tecl, MBA, Eva Vyoralová

 

Omluveni:

 

MUDr. Lucie Stehlíková

 

 

1/16 Vyhodnocení podpořených projektů z grantových programů v roce 2015

Zastupitelstvo města schvaluje souhrnnou zprávu Výboru zastupitelstva města pro cestovní ruch, média a kulturu vyhodnocující podpořené grantové projekty v oblasti kultury v roce 2015 dle podkladové přílohy č. 30834.

 

2/16 Usnesení sociálního výboru - jednání dne 21. 01. 2016

Zastupitelstvo města schvaluje vyhodnocení grantových projektů „Besedy o duševním zdraví a nemoci pro studenty a žáky“, „Půjdem spolu do Betléma“ a „Na vlastní kůži“ realizované v rámci grantového programu „Město bez bariér – 2015“, dle podkladové přílohy č. 30888.

 

3/16 Usnesení sociálního výboru - jednání dne 21. 01. 2016

Zastupitelstvo města uděluje ocenění v kategorii Významný dlouhodobý přínos v sociální oblasti ve městě Havlíčkův Brod paní Ing. Mgr. Evě Teclové, Libice nad Doubravou.

 

4/16 Usnesení sociálního výboru - jednání dne 21. 01. 2016

Zastupitelstvo města uděluje ocenění v kategorii Významný přínos v sociální oblasti v roce 2015 ve městě Havlíčkův Brod paní Mgr. Martině Kadlecové, Havlíčkův Brod.

 

5/16 Smlouva o investiční dotaci na výměnu střechy provozní budovy letiště v HB - Aeroklub Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje Aeroklubu Havlíčkův Brod, z.s., IČO 005 28 951, Horní Papšíkov 125, Poděbaby, 580 01 Havlíčkův Brod:

- poskytnutí individuální investiční dotace na realizaci projektu „Výměna zatékající střechy provozní budovy letiště Havlíčkův Brod (nástavba provozního objektu Havlíčkův Brod, Poděbaby, Horní Papšíkov č.p. 125 – změna ploché střechy na střechu sedlovou s půdním prostorem)“;

- a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální investiční dotace dle podkladové přílohy č. 30835 a 30838.

 

6/16 Sportovní ceny města Havlíčkova Brodu za rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se Statutem sportovní ceny města Havlíčkova Brodu udělení sportovních cen města za rok 2015:

- Liboru Milichovskému - v kategorii nejlepší sportovec města,

- Filipu Přibylovi a Veronice Němcové - v kategorii nejlepší mladý sportovec města do 18 let,

- Marku Šotolovi a Adéle Ježkové - v kategorii nejlepší sportovní kolektiv města,

- Robertu Mrkvičkovi - v kategorii nejlepší dobrovolný cvičitel nebo dobrovolný trenér.

 

7/16 Kulturní ceny města Havlíčkova Brodu za rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se Statutem kulturní ceny města Havlíčkova Brodu udělení kulturních cen města za rok 2015:

- Ing. Vladimíru Kuncovi a PhDr. Miloši Tajovskému - v kategorii významný přínos kulturnímu životu města v roce 2015,

- Jiřímu Šerých - v kategorii významný dlouhodobý přínos městu v oblasti umění, zájmové umělecké činnosti, případně dalších kulturně společenských aktivitách,

- Tereze Kotlasové - v kategorii významný kulturní přínos městu v kategorii mladý umělec do 18 let.

 

8/16 Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí na rok 2016

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích Mgr. Jana Tecla jako svého zástupce na valné hromady společnosti HC REBEL a.s. IČO 64259757 konané v roce 2016. Jako náhradníka deleguje Bc. Libora Honzárka.

 

9/16 Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí na rok 2016

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích Mgr. Jana Tecla jako svého zástupce na valné hromady společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. IČO 26496224 konané v roce 2016. Jako náhradníka deleguje Zbyňka Stejskala.

 

10/16 Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí na rok 2016

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích Ing. Čeňka Jůzla jako svého zástupce na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. IČO 48173002 konané v roce 2016. Jako náhradníka deleguje Bc. Libora Honzárka.

 

11/16 Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí na rok 2016

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích Ing. Čeňka Jůzla jako svého zástupce na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. IČO 48171590 konané v roce 2016. Jako náhradníka deleguje Ing. Ivana Kuželku.

 

12/16 Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí na rok 2016

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích Ing. Tomáše Hermanna jako svého zástupce na valné hromady společnosti Kulturní dům "Ostrov" spol. s r.o. IČO 47453281 konané v roce 2016. Jako náhradníka deleguje Mgr. Jana Tecla.

 

13/16 Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí na rok 2016

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích Zbyňka Stejskala jako svého zástupce na členské schůze společnosti Lesního družstva ve Štokách IČO 64829561 konané v roce 2016. Jako náhradníka deleguje Ing. Vladimíra Slávku.

 

14/16 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - granty 2016

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 150.000 Kč z grantového programu "Farmářské trhy Koudelův talíř 2016" Aleně Čechové, IČO 727 99 919, Burešova 3531, 580 01 Havlíčkův Brod, na projekt "Farmářské trhy Koudelův talíř 2016" v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 30825, č. 30826, č. 30827, č. 30828.

 

15/16 Odkup podílů Kulturního domu Ostrov Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí navrženého usnesení v souladu s § 175 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích - Valná hromada schvaluje odprodej podílů stávajících společníků OS TOK ČaM Praha, IČ 148 88 092 ve výši 4481/10185 a PO OS TOK ČaM Kulturní dům Ostrov Havlíčkův Brod, IČ 150 58 361 ve výši 3565/10185 do výlučného vlastnictví stávajícího společníka Města Havlíčkův Brod.

 

16/16 Finanční řízení projektů na kapitole 35

Zastupitelstvo města deleguje radě města pravomoc k akceptaci a uzavření smluv o čerpání dotací na projekty podporované z prostředků státního rozpočtu, rozpočtu EU, rozpočtů územních samosprávných celků rozpočtově organizované na kapitole 35 - Projekty/ euro-fondy. Pro rozpočtové období 2016 se jedná o projekty uvedené v podkladové příloze č. 30909 – Zásobník projektů.

 

17/16 Záměr prodeje částí pozemku č. 1065/1 v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemku č. 1065/1 o výměře cca 55 m2 v katastrálním území Mírovka.

 

18/16 Prodej pozemků - rodinné domy - lokalita Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek pozemková parcela číslo 674/25 a id. 1/6 pozemku pozemková parcela číslo 674/47 v katastrálním území Havlíčkův Brod s kupujícím: Terannos s.r.o., K Višňovce 1543/3, 153 00 Praha, za celkovou kupní cenu 275.153 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

19/16 Prodej pozemků - rodinné domy - lokalita Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek pozemková parcela číslo 659/37 a id. 1/17 pozemku pozemková parcela číslo 659/65 v katastrálním území Havlíčkův Brod s kupujícím: Jakub H. a Renata H., Jihlava, za celkovou kupní cenu 340.383 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

20/16 Prodej pozemků - rodinné domy - lokalita Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek pozemková parcela číslo 659/38 a id. 1/17 pozemku pozemková parcela číslo 659/65 v katastrálním území Havlíčkův Brod s kupujícím: Marie R. a Vít R., Havlíčkův Brod, za celkovou kupní cenu 422.217 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

21/16 Prodej pozemků - rodinné domy - lokalita Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného práva stavby“  k pozemku č. 659/73 o výměře 1130 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod, mezi Městem Havlíčkův Brod a SUN development HB s.r.o., V Dolině 1515/b, 101 00 Praha 10 - Michle, za cenu 1.327.750 Kč bez DPH.

 

22/16 Záměr prodeje pozemku č. 1794/13 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Staškova

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 1794/13 o výměře 6 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

23/16 Koupě pozemků č. 1656/26 a 1764/20 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Konečná, Trocnovská

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků č. 1656/26 a 1764/20 o celkové výměře 550 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod od Jana H., Havlíčkův Brod (id. 1/2) a Jana B., Ústí (id. 1/2), za celkovou kupní cenu ve výši 154.440 Kč.

 

24/16 Odkup pozemků č. 585/3, 585/23, 585/24, 585/25 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Ledečská

Zastupitelstvo města neschvaluje koupi pozemků č. 585/3, 585/23, 585/24, 585/25 o celkové výměře 13.190 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod od Římskokatolické farnosti - děkanství Havlíčkův Brod, Rubešovo náměstí 173, Havlíčkův Brod za cenu 8 mil. Kč, ani směnu za pozemky jiné v této hodnotě.

 

25/16 Bezúplatný převod pozemku č. 1761/3 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Máchova

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku č. 1761/3 o výměře 5 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod z vlastnictví ČR - Úřad po zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 do vlastnictví Města Havlíčkův Brod.

 

26/16 Záměr směny části pozemku č. 105/5 v k.ú. Zbožice

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku č. 105/5 o výměře cca 60 m2 ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod za část pozemku č. 105/3 o výměře cca 75 m2, vše v katastrálním území Zbožice.

 

27/16 Záměr prodeje části pozemku č. 105/5 v k.ú. Zbožice

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 105/5 o výměře cca 60 m2 v katastrálním území Zbožice.

 

28/16 Zrušení předkupního práva

Zastupitelstvo města schvaluje zrušení předkupního práva pro Město Havlíčkův Brod na pozemku č. 377/13 v katastrálním území Havlíčkův Brod. Veškeré náklady spojené s výmazem tohoto práva hradí žadatelka.

 

29/16 Věcné břemeno - dešťová kanalizace" - výústní objekt do řeky Sázavy

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu umístění a provozování stavebního objektu na pozemku č. 2434/55 v katastrálním území Havlíčkův Brod, ve prospěch města Havlíčkův Brod. Toto věcné břemeno se zřizuje v rozsahu geometrického plánu č. 7203-1385/2015 k tíži pozemku č. 2434/55 v katastrálním území Havlíčkův Brod, ve vlastnictví ČR - Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč + DPH. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

 

30/16 Pozemky v duplicitním vlastnictví - ulice Masarykova

Zastupitelstvo města neschvaluje učinění souhlasného prohlášení o vlastnictví pozemků vedených na LV 10 263 za cenu 1.700 Kč/m2 a požaduje určení vlastnictví k pozemkům č. 121/42, 121/43, 720/9, 720/10, 724/23, v katastrálním území Havlíčkův Brod soudní cestou.

 

31/16 Prodej pozemku č. 188/3 v k.ú. Veselice u Havlíčkova Brodu - hřiště Horní Papšíkov

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 188/3 o výměře 393 m2 odděleného z pozemku č. 188/1 v katastrálním území Veselice u Havlíčkova Brodu Haně H., Havlíčkův Brod za cenu 6,50 Kč/m2. Žadatelka uhradí 1/3 souvisejících nákladů.

 

32/16 Směna pozemků v k.ú. Veselice u Havlíčkova Brodu a Poděbaby - hřiště Horní Papšíkov

Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku č. 103/11 o výměře cca 85 m2 v katastrálním území Poděbaby ve vlastnictví Josefa B., Havlíčkův Brod, za pozemek č. 191/4 o výměře 176 m2 a č. 188/4 o výměře 168 m2 oddělený z pozemku č. 188/1, vše v katastrálním území Veselice u Havlíčkova Brodu ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod. Město Havlíčkův Brod uhradí finanční rozdíl ve směňovaných pozemcích dle znaleckého posudku a 1/3 souvisejících nákladů. Do doby dokončení stavby a zaměření pozemku bude směna ošetřena smlouvou o smlouvě budoucí směnné.

 

33/16 Prodej částí pozemků č. 103/1 a 627/1 - ulice Lipová - Perknov

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 627/81 o výměře 11 m2 odděleného geometrickým plánem č. 7441, 594-1319/2015 z pozemku č. 627/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod manželům Jiřímu a Dáše H., Havlíčkův Brod. Cena nemovitosti činí 570 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí veškeré náklady související s převodem pozemku.

 

34/16 Prodej částí pozemků č. 103/1 a 627/1 - ulice Lipová - Perknov

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 627/80 o výměře 13 m2 odděleného geometrickým plánem č. 7441, 594-1319/2015 z pozemku č. 627/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod Janu P., Havlíčkův Brod. Cena nemovitosti činí 570 Kč/m2. Žadatel dále uhradí veškeré náklady související s převodem pozemku.

 

 35/16 Prodej částí pozemků č. 103/1 a 627/1 - ulice Lipová - Perknov

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 627/79 o výměře 16 m2 odděleného geometrickým plánem č. 7441, 594-1319/2015 z pozemku č. 627/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod manželům Ladislavu a Gabriele B., Havlíčkův Brod. Cena nemovitosti činí 570 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí veškeré náklady související s převodem pozemku.

 

36/16 Prodej částí pozemků č. 103/1 a 627/1 - ulice Lipová - Perknov

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 103/223 o výměře 17 m2 v katastrálním území Perknov a pozemku č. 627/78 o výměře 1 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod oddělených geometrickým plánem č. 7441, 594-1319/2015 z pozemku č. 103/1 v katastrálním území Perknov a z pozemku č. 627/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod manželům Jaroslavu a Marii V., Havlíčkův Brod. Cena nemovitostí činí 570 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí veškeré náklady související s převodem pozemků.

 

37/16 Prodej částí pozemků č. 103/1 a 627/1 - ulice Lipová - Perknov

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 103/222 o výměře 19 m2 odděleného geometrickým plánem č. 7441, 594-1319/2015 z pozemku č. 103/1 v katastrálním území Perknov manželům Vladislavu a Daniele B., Havlíčkův Brod. Cena nemovitosti činí 570 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí veškeré náklady související s převodem pozemku.

 

38/16 Prodej částí pozemků č. 103/1 a 627/1 - ulice Lipová - Perknov

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č.103/221 o výměře 22 m2 odděleného geometrickým plánem č. 7441, 594-1319/2015 z pozemku č. 103/1 v katastrálním území Perknov manželům Milanu a Haně V., Havlíčkův Brod. Cena nemovitosti činí 570 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí veškeré náklady související s převodem pozemku.

 

39/16 Prodej pozemků č. 404 a 398/2 v k.ú. Zbožice

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 404 o výměře 35 m2 a 398/2 o výměře 51 m2, v katastrálním území Zbožice Bohumilu Š., Havlíčkův Brod. Cena nemovitostí činí 175 Kč/m2. Žadatel dále uhradí veškeré náklady související s převodem pozemků.

 

40/16 Záměr prodeje části pozemku č. 150/28 v k.ú. Perknov - ulice Jůzlova

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 150/28 o výměře cca 72 m2 v katastrálním území Perknov.

 

41/16 Koupě části pozemku č. 104/1 v k.ú. Poděbaby

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o koupi části pozemku č. 104/1 o výměře cca 75 m2 v katastrálním území Poděbaby za cenu dle znaleckého posudku od ČR - Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod, IČ: 179230, se sídlem Rozkošská 2322, Havlíčkův Brod.

 

42/16 Zpráva č. 5 o plnění Plánu odpadového hospodářství původce odpadů města Havlíčkův Brod (POH2)

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu č. 5 o plnění Plánu odpadového hospodářství původce odpadů města Havlíčkův Brod pro roky 2011 - 2015(6) (POH2) dle podkladové přílohy č. 30862.

 

43/16 Koupě pozemku č. 947/1 k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu - u přehrady Žabinec

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku č. 947/1 o výměře 621 m2 v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu ve vlastnictví id. 1/2 Jaromíra D., ubna, Praha a id. 1/2 Věry B., Havlíčkův Brod. Cena nemovitosti činí 100 Kč/m2. Město Havlíčkův Brod uhradí náklady související s převodem pozemku.

 

44/16 Záměr směny - Dolík

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny částí pozemků č. 1032/1 a 1049/1 o celkové výměře cca 260 m2 ve vlastnictví žadatelů za části pozemků č. 1046 a 1032/6 o celkové výměře cca 260 m2 ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod, vše v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu.

 

45/16 Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku č. 1646/9 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice U Školy

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku č. 1646/9 o výměře 270 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod do vlastnictví Města Havlíčkův Brod. Převodcem pozemku je ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha.

 

46/16 Záměr prodeje části pozemku č. 1646/260 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Ječná

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 1646/260 o výměře cca 55 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

47/16 Směna pozemků č. 1656/22 a 1780/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Práčat

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku č. 1656/22 o výměře 64 m2 ve vlastnictví Jaroslava K., Michaely K., Havlíčkův Brod za pozemek č. 1780/5 o výměře 74 m2, ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod. Žadatelé uhradí rozdíl mezi výměrami pozemků ve výši 5.900 Kč a polovinu souvisejících nákladů.

 

48/16 Prodej pozemku č. 690/29 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Hrnčířská

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 690/29 o výměře 549 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

Kupující: Petr M., Havlíčkův Brod

Kupní cena:  502 Kč/m2

Město Havlíčkův Brod uhradí veškeré náklady související s převodem pozemku.

 

49/16 Koupě pozemků - areál Vysoká

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků č. 145/1, 147/5 a 147/3 o celkové výměře 14.112 m2 v k.ú. Vysoká u Havlíčkova Brodu, za cenu 10 Kč/m2 s předkupním právem pro stávající vlastníky pozemků:

Václav B., Havlíčkův Brod, 

Stanislav D., Havlíčkův Brod 

Petr H., Havlíčkův Brod

Josef Ch., Havlíčkův Brod 

Aleš K., Havlíčkův Brod 

Pavel L., Havlíčkův Brod

Zdeněk N., Havlíčkův Brod 

Pavel V., Havlíčkův Brod

Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady.

 

50/16 Záměr prodeje pozemku č. 162/9 v k.ú. Poděbaby - Horní Papšíkov

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 169/2 o výměře 796 m2, v katastrálním území Poděbaby.

 

51/16 Centrum duševního zdraví

Zastupitelstvo města schvaluje záměr výstavby Centra duševního zdraví na pozemku ve vlastnictví města parc. č. 3779 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

52/16 Sociální služby města Havlíčkova Brodu - doplnění Zřizovací listiny

Zastupitelstvo města schvaluje doslovný text zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu, Reynkova 3643, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 701 88 467, dle podkladové přílohy č. 30818.

 

53/16 Změna č. 1 Územního plánu Havlíčkův Brod - vydání změny

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb. správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona, vydává Změnu č. 1 Územního plánu Havlíčkův Brod, formou opatření obecné povahy.

 

54/16 Souhlas s nabytím nemovitých věcí v roce 2016

Zastupitelstvo města souhlasí s nabytím nemovitých věcí, které vzniknou investiční činností města v roce 2016, a to v rozsahu schváleného rozpočtu města.

 

55/16 Finanční spoluúčast města na obnově kulturní památky

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku, dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina č. 12/15, na obnovu měšťanského domu č.p. 151, vlastník  Hana S., Havlíčkův Brod, ve výši 25 000,- Kč.

 

56/16 Směna pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - Bezručova ul., Dvořácká ul.

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku č. 2457/98 o výměře 80 m2 odděleného z pozemku č. 2457/20, podíl 2/8 z pozemku č. 2457/33 o výměře 150 m2, pozemek č. 3815 o výměře 36 m2 a č.  332/3 o výměře 57 m2, vše v k.ú. Havlíčkův Brod ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod za podíl Josefa M., Havlíčkův Brod ve výši 1/5 na pozemcích č. 2729 o výměře 599 m2, č. 2714/6 o výměře 267 m2, č. 2698/2 o výměře 884 m2 a č. 2742 o výměře 569 m2, vše v k.ú. Havlíčkův Brod. Žadatel uhradí finanční rozdíl ve výši 65.720 Kč a polovinu souvisejících nákladů.

 

57/16 Darovací smlouva mezi Městem Havlíčkův Brod a ČR - Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Havlíčkův Brod a Českou republikou - Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava, IČ 72052147, dle podkladové přílohy č. 31008.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta