Usnesení z jednání zastupitelstva města dne 14. 9.2015Přítomni:

MUDr. Pavel Antonín, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Jan Hyliš, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, PaedDr. Martina Matějková, Ivana Mojžyšková, Ing. Štefan Nigoš, Jan Nosek, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, Zbyněk Stejskal, MUDr. Jiří Stryhal, Mgr. Jan Tecl, Eva Vyoralová

Nepřítomni:

PaedDr. Martina Matějková, MUDr. Lucie Stehlíková

 

202/15 Usnesení Výboru zastupitelstva města pro cestovní ruch, média a kulturu

Zastupitelstvo města pověřuje radu města, aby vstoupila do jednání s Tělovýchovnou jednotou Sokol o podmínkách nabytí nemovitosti čp. 30 Smetanovo náměstí, 580 01 Havlíčkův Brod (v současné době je objekt sídlem Klubu Oko).

 

203/15 Usnesení Sociálního výboru - jednání dne 18. 06. 2015

Zastupitelstvo města ukládá radě města vypracovat III. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období let 2016-2019.

 

204/15 Usnesení Sociálního výboru - jednání dne 18. 06. 2015

Zastupitelstvo města ukládá radě města vypracovat v rámci procesu plánování rozvoje sociálních služeb ve Městě Havlíčkův Brod - Akční plán pro rok 2016.

 

205/15 Volba přísedících Okresního soudu v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města volí v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích do funkce přísedících Okresního soudu v Havlíčkově Brodě dle podkladové přílohy č. 28898:

Jaroslavu Kuželkovou, Havlíčkův Brod,

Bc. Jana Schneidera, Havlíčkův Brod,

Alenu Budíkovou, Havlíčkův Brod,

Janu Svobodovou, Havlíčkův Brod.

 

206/15 Cena města Havlíčkův Brod za nejkrásnější knihu 25. Podzimního knižního veletrhu

Zastupitelstvo města schvaluje udělení "Ceny města Havlíčkův Brod za nejkrásnější knihu Podzimního knižního veletrhu" v rámci 25. Podzimního knižního veletrhu.

 

207/15 Určení celkové částky pro poskytování finančních podpor v roce 2016

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s QS 55-33 Zásadami pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod celkový limit výdajů z rozpočtu města na dotace, granty a finanční dary pro rok 2016 ve výši 15 mil. Kč, tj. cca 6,5 % z odhadu sdílených daňových příjmů pro rok 2016:

- č. org. 0200 rezerva běžných výdajů na granty 650.000,- Kč, 

- č. org. 0201 rezerva běžných výdajů na dotace 14.100.000,- Kč, 

- č. org. 0202 rezerva běžných výdajů na dary RM 250.000,- Kč.

 

208/15 Ceny města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol za školní rok 2014/2015

Zastupitelstvo města schvaluje 21 laureátů na udělení Ceny města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol za školní rok 2014/2015: 

Základní škola a Praktická skola, U Trojice: 5.000 Kč - Josef Popovič, 3.000 Kč - Veronika Moravcová, 2.000 Kč - Jiří Procházka; 

ZŠ Konečná: 5.000 Kč - Adam P., 3.000 Kč - Jana N., 2.000 Kč - Kristýna Š.; 

ZŠ Nuselská: 5.000 Kč - Eliška N., 3.000 Kč - Zuzana Č., 2.000 Kč - Markéta R.; 

ZŠ Štáflova: 5.000 Kč - Dagmar D., 3.000 Kč - Tomáš V., 2.000 Kč - Jiří B.;

ZŠ V Sadech: 5.000 Kč - Martin K., 3.000 Kč - Josef K., 2.000 Kč - Tereza A.;

ZŠ Wolkerova: 5.000 Kč - Eliška R., 3.000 Kč - Eliška C., 2.000 Kč - Natália Z.;

Gymnázium Havlíčkův Brod: 5.000 Kč - Ivana H., 3.000 Kč - Jan Š., 2.000 Kč - Ondřej M..

 

209/15 Návrh na udělení čestného občanství města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje dle §36 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), udělení čestného občanství města Havlíčkova Brodu Martinu Kamerlingovi, 3232 HC Brielle, za dlouhodobý významný přínos v rozvoji partnerských vztahů mezi občany Havlíčkova Brodu a holandského města Brielle.

 

210/15 Návrh na udělení čestného občanství města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje dle §36 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), udělení čestného občanství města Havlíčkova Brodu PhDr. Markétě Hejkalové, Praha 10  - Strašnice, za dlouhodobý kulturní přínos městu Havlíčkův Brod, zejména za pořádání Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.

 

211/15 Žádost od FC Slovan Havlíčkův Brod o navýšení investiční dotace na nástavbu fotbalových kabin

Zastupitelstvo města schvaluje navýšení investiční dotace o 705.240 Kč pro FC Slovan Havlíčkův Brod, IČO: 26585162, se sídlem Na Losích 2848, Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 29443 - Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OVVV/71/2014/LK. Zastupitelstvo města ukládá zahrnout limit výdajů ve výši schválené investiční dotace do rozpočtových opatření kapitoly 22 Odboru vnějších a vnitřních vztahů k 30.9.2015 včetně dopadu na celkové saldo rozpočtu, tj. zvýšení deficitu rozpočtu města pro rok 2015.

 

212/15 Zpráva z řádné valné hromady Úpravna vody Želivka, a.s.

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z řádné valné hromady společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. IČO 26496224 konané 19. června 2015 předložený v podkladové příloze č. 29245.

 

213/15 Žádost od Aeroklubu Havlíčkův Brod o. s. o investiční dotaci na výměnu střechy provozní budovy letiště v HB

Zastupitelstvo města prohlašuje, že město Havlíčkův Brod zajistí v rozpočtovém období 2016 financování projektu „Výměna střechy provozní budovy letiště Havlíčkův Brod“, jehož nositelem je občanské sdružení Aeroklub Havlíčkův Brod, o. s., IČO: 00528951, se sídlem Horní Papšíkov 125, Havlíčkův Brod, ve výši 474.721 Kč.

 

214/15 Návrh rozpočtových změn 09/2015

Zastupitelstvo města projednalo, schvaluje a ukládá radě města zaevidovat rozpočtová opatření č. 3. uvedená v podkladové příloze č. 29482 do období 9/2015 a pro zbytek rozpočtového období 2015 hospodařit podle upraveného rozpočtu města.

Schválenými rozpočtovými opatřeními se:

a) nemění rozpočtové příjmy

b) zvyšují rozpočtové výdaje v částce 6 252 400 Kč.

Základní parametry rozpočtu města na rok 2015 po změnách (upravený rozpočet):

- rozpočtové příjmy 470 077 194 Kč

- rozpočtové výdaje 509 646 008 Kč

- očekávaný výsledek finančního hospodaření města za rok 2015 (DEFICIT) -39 568 814 Kč včetně plánovaných splátek úvěrů

Financování upraveného rozpočtu města na rok 2015 po rozpočtových změnách provedených zastupitelstvem města 14/09/2015 dle podkladové přílohy č. 29482 je zcela kryto rozpočtovými příjmy roku 2015 a dále finančními prostředky z předchozích let na účtech a termínovaných vkladech města.

 

215/15 Záměr prodeje části pozemku č. 162/37 v k.ú. Poděbaby - letiště

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 162/37 o výměře 1.750 m2 v katastrálním území Poděbaby.

 

216/15 Prodej pozemku parcelní č. 133/3 v katastrálním území Havlíčkův Brod, ulici Šubrtova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parcelní č. 133/3  o výměře 740 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod rozděleného dle geometrického plánu č. 7382-42/2015 na pozemky ppč. 133/3 o výměře 280 m2, ppč. 133/8 o výměře 105 m2, ppč. 133/9 o výměře 93 m2, ppč. 133/10 o výměře 21 m2, ppč. 133/11 o výměře 131 m2, ppč. 133/12 o výměře 23 m2, ppč. 133/13 o výměře 23 m2, ppč. 133/14 o výměře 23 m2, ppč. 133/15 o výměře 23 m2 a ppč. 133/16 o výměře 17 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod za cenu 300 Kč/m2, a to následovně:   

a) pozemky parcelní čísla 133/3, 133/10 a 133/12 - SJM Tomáš a Lucie S., Havlíčkův Brod

b) pozemky parcelní čísla 133/9, 133/11 a 133/14 - SJM Josef a Daniela K., Havlíčkův Brod

c) pozemky parcelní čísla 133/8 a 133/15 - Jaroslav P., Havlíčkův Brod

d) pozemek parcelní číslo 133/13 - Martin P., Havlíčkův Brod

e) pozemek parcelní číslo 133/16 - podílové spoluvlastnictví:

- id. 1/4 - SJM Tomáš a Lucie S., Havlíčkův Brod

- id. 1/4 - SJM Josef a Daniela K., Havlíčkův Brod

- id. 1/4 - Jaroslav P., Havlíčkův Brod

- id. 1/4 - Martin P., Havlíčkův Brod.

Náklady související s převodem pozemku uhradí kupující.

 

217/15 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 2795/8, Sídliště Pražská, Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi Městem Havlíčkův Brod a Milenou Lickovou, trvale bytem U Panských 1452, Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 28709.

 

218/15 Valná hromada a.s. Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod - informace, výsledky

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z řádné valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. IČO 48173002 konané dne 28. května 2015 předložený v podkladové příloze č. 29258.

 

219/15 Prodej pozemků v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek pozemková parcela číslo 659/12 a id. 1/3 pozemku pozemková parcela číslo 659/62 v katastrálním území Havlíčkův Brod s kupujícím: Lenka R., 580 01 Havlíčkův Brod, za celkovou kupní cenu 281.261 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

220/15 Prodej pozemků v lokalitě Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek pozemková parcela číslo 659/34 a id. 1/17 pozemku pozemková parcela číslo 659/65 v katastrálním území Havlíčkův Brod s kupujícím: Pavel P., 530 03 Pardubice a Alena P., 580 01 Havlíčkův Brod, za celkovou kupní cenu 594.187 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

221/15 Záměr prodeje pozemku č. 2038/98 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Sokolovská

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 2038/98 o výměře 73 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

222/15 Záměr prodeje částí pozemků č. 3122/1 a 3119/10 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Sv. Jána

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemků č. 3122/1 a 3119/10 o celkové výměře cca 230 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

223/15 Prodej části pozemku č. 1661/115 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Prokopa Holého

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 1661/144 o výměře 117 m2 odděleného geometrickým plánem z pozemku č. 1661/115 v katastrálním území Havlíčkův Brod Romanu M., Havlíčkův Brod za cenu 600 Kč/m2. Žadatel uhradí související náklady.

 

224/15 Směna části pozemku č. 2376/5 za pozemky č. 3573/2, 3573/3, 3573/4 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Žižkova

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku č. 2376/32 o výměře 119 m2 odděleného z pozemku č. 2376/5 v katastrálním území Havlíčkův Brod, ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemky č. 3573/2, 3573/3 a 3573/4 o celkové výměře 16 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví SMART HB spol. s r.o., IČ: 60113103, se sídlem Žižkova 3070, Havlíčkův Brod. Žadatel uhradí finanční rozdíl ve výši 62.624 Kč a polovinu souvisejících nákladů.

 

225/15 Přijetí daru - Cyklostezka Havlíčkův Brod - Šmolovy - 2. etapa

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - pozemku č. 726/6 o výměře 746 m2 odděleného geometrickým plánem č. 474-93/2014 z pozemku č. 566/3, v katastrálním území Poděbaby od Kraje Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, Jihlava.

 

226/15 Bezúplatný převod pozemků - AČR

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků č. 2792/4, 2796/5, 3828, 3515/3 a 2745/24, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Vlastníkem pozemků je Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu, Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6.

 

227/15 Prodej pozemku č. 53/26 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 53/26 o výměře 40 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu manželům Petru a Věře V., Havlíčkův Brod. Cena nemovitosti činí 120 Kč/m2. Žadatelé uhradí veškeré náklady související s převodem pozemků.

 

228/15 Prodej věcného práva stavby k pozemku č. 4278 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Havířská

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného práva stavby k pozemku parcelní č. 4278 v katastrálním území Havlíčkův Brod mezi městem Havlíčkův Brod a společností PLEAS a.s., IČ: 60916265, se sídlem Havířská 144, Havlíčkův Brod za cenu 70,20 Kč/m2 na dobu 4 let. Smlouva o zřízení věcného práva stavby bude obsahovat ujednání zajišťující veřejný přístup na parkoviště po celou dobu trvání platnosti smlouvy. Dokončí-li a zkolauduje stavebník stavbu parkoviště ve stanovené lhůtě 4 let, zavazuje se vlastník pozemku prodloužit Smlouvu o zřízení věcného práva stavby dodatkem na dobu 30 let od kolaudace stavby. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného práva stavby uhradí stavebník.

 

229/15 Prodej části pozemku č. 197 v k.ú. Veselice u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 197/2 o výměře 40 m2 odděleného geometrickým plánem č. 88-82/2015 z pozemku č. 197 v katastrálním území Veselice u Havlíčkova Brodu Jaroslavu P., Havlíčkův Brod. Cena nemovitosti činí 340 Kč/m2. Žadatel uhradí veškeré náklady související s převodem pozemku.

 

230/15 Prominutí 2. splátky kupní ceny - lok. Spálená stráň

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s čl.VII. smlouvy č. HO 253/2003/Ho prominutí 2. splátky kupní ceny ve výši 100 000 Kč Jaroslavě M., Třebíč - Nové Dvory.

 

231/15 Záměr směny pozemků - Cerea

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku č. 3821 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemky č. 2163/2, 4286/124, 4286/125, 4286/126, 4286/127, 4286/128, 4286/133, 4286/134 a 4286/233, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví žadatele.

 

232/15 Kupní smlouva č. 415/2015 - pozemky v ulici Reynkova

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 415/2015, včetně doložky, ve věci koupě pozemků č. 1032/4 o výměře 208 m2 a 3888/1 o výměře 391 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 29242. Převodcem pozemků je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

 

233/15 Prodej volné bytové jednotky č. 1123/1, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1123/1, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Tomáš S., Havlíčkův Brod

Kupní cena: 752.600 Kč

 

234/15 Záměr darování pozemků a přijetí daru - ulice Žižkova

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru pozemků č. 3191/50 a 3191/51 oddělených z pozemku č. 3191/29 a pozemků č. 3191/52 a 3191/53 oddělených z pozemku č. 3191/1, o celkové výměře 186 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod. Převodcem pozemků je Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, Jihlava s právem hospodaření - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava.

 

235/15 Záměr darování pozemků a přijetí daru - ulice Žižkova

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru darování částí pozemků č. 2376/1,1870/6, 1870/13, 1870/21, 1870/22, 1870/23, 2376/3, 2376/4, 2376/12 o celkové výměře 8.489 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

236/15 Koupě pozemku č. 1708/37 a č. 1710/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Nad Stadionem

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku č. 1708/37 o výměře 162 m2 a č. 1710/2 o výměře 354 m2, oba v katastrálním území Havlíčkův Brod od 

Ivana F., 186 00 Praha 8, 

Luďka R., 250 83 Škvorec a 

Ludmily R., 198 00 Praha 9 

za celkovou kupní cenu ve výši 138.600 Kč. 

Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady.

 

237/15 Prodej budovy čp. 2005 v Havlíčkově Brodě s pozemky a příslušenstvím (bývalá Obchodní akademie)

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej budovy čp. 2005 (bývalá Obchodní akademie), která je součástí pozemku stpč. 245, pozemku stpč. 245 a pozemků ppč. 223/2, 204/1 a 204/4 včetně součástí a příslušenství, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod Martinu S., Havlíčkův Brod a Pavlu H., Praha - Hlubočepy za kupní cenu ve výši 5.200.000 Kč.

 

238/15 Prodej budovy čp. 2005 v Havlíčkově Brodě s pozemky a příslušenstvím (bývalá Obchodní akademie)

Zastupitelstvo města ruší nabídkové řízení na prodej budovy čp. 2005 v Havlíčkově Brodě s pozemky a příslušenstvím (bývalá Obchodní akademie) a ukládá radě města zpracovat návrh využití budovy.

 

239/15 Žádost o snížení dluhu - byt č. 4, Jihlavská 1121, Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města neschvaluje prominutí poplatků a úroků z prodlení za pozdní platby nájemného a služeb spojených s užíváním bytu číslo 4, Jihlavská 1121, Havlíčkův Brod Ivu V., Havlíčkův Brod. Zastupitelstvo města stanovuje částku k úhradě ve výši 30.592 Kč, splatnou do 30.11.2015.

 

240/15 Koupě pozemků č. 947/1 a 948 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města neschvaluje koupi pozemků č. 947/1 o výměře 621 m2 a č. 948 o výměře 83 m2, v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu ve vlastnictví id. 1/2 Jaromíra D., 184 00 Praha a id. 1/2 Věry B., Havlíčkův Brod.

 

241/15 Koupě pozemku č. 2038/150 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Koněvova

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku č. 2038/150 o výměře 928 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod od Jana S., a Hany S., Havlíčkův Brod za cenu 280,80 Kč/m2. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady.

 

242/15 Transformace psychiatrické péče v Kraji Vysočina

Zastupitelstvo Města Havlíčkova Brodu, souhlasí s přípravou vybudování Centra duševního zdraví na území Města Havlíčkův Brod.

 

243/15 Žádost Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně o příspěvek na zabezpečení rozšíření vzdělávací nabídky

Zastupitelstvo města prohlašuje, že město Havlíčkův Brod zajistí v rozpočtovém období 2016 spolufinancování projektu na zabezpečení rozšíření vzdělávací nabídky SPŠS, jehož nositelem je Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, IČO: 60126698, se sídlem Jihlavská 628, Havlíčkův Brod, ve výši. 25 % celkových nákladů na realizaci projektu, max. však do výše 5 mil. Kč.

 

244/15 Sanace suterénu Reynkova čp. 2612-2614

Zastupitelstvo města souhlasí s provedením rekonstrukce stavebních prací „Sanace suterénu BD Havlíčkův Brod, Reynkova 2612-2614“ a zavazuje se k dokončení této stavby v roce 2016 a 2017.

 

245/15 Parkoviště Na Ostrově

Zastupitelstvo města souhlasí s realizací stavby „Úprava dopravního režimu parkoviště ul. Na Ostrově, Havlíčkův Brod“ v rozsahu dle podkladové přílohy č. 29301.

 

246/15 Změna č. 2 Územního plánu Havlíčkův Brod - určený zastupitel

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), stanovuje místostarostu města Libora Honzárka určeným zastupitelem k projednávání Změny č. 2 Územního plánu Havlíčkův Brod.

 

247/15 Změna č. 2 Územního plánu Havlíčkův Brod - schválení zadání

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 a § 6, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zadání změny č. 2 Územního plánu Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 29352.

 

248/15 Změna Územního plánu Havlíčkův Brod – Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 29531, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „DS – Plocha dopravní infrastruktury – silniční“ a částečně „ZV – Plocha veřejných prostranství – zeleň veřejná“ na „OV – Plocha občanského vybavení – veřejná infrastruktura“.

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta