Usnesení z jednání zastupitelstva města dne 14. 12. 2009Přítomni:

Ing. Jan Abbrent, Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Josef Hejkal, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Jindřich Kučera, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Štefan Nigoš, Milan Plodík, Jan Schwarz, MUDr. Jiří Stryhal, Mgr. Lenka Šoposká, PhDr. Ivana Štrossová, Jan Tecl, Ing. Josef Vašíček, Bc. Jiří Vondráček

Omluveni:

Ing. Tomáš Hermann

 

629/09 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání.

 

630/09 Zápis z 29. jednání Kontrolního výboru zastupitelstva města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit dle“ Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem města“ metodiku pro pravidelné posuzování výše nájemného dle aktuálního stavu na trhu nemovitostí v souladu s bodem C.4.15 uvedených “Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem města".

 

631/09 Zápis z 29. jednání Kontrolního výboru zastupitelstva města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města ukládá radě města zavést evidenci prováděných fyzických kontrol pronajímaného majetku a jeho technického stavu v souvislosti se smluvní povinností nájemce zajistit běžnou údržbu majetku města.

 

632/09 Návrh rozpočtových opatření 12/2009

Zastupitelstvo města projednalo, schvaluje a ukládá zapracovat do upraveného rozpočtu města pro období 12/2009 rozpočtová opatření evidovaná v přípravě změn rozpočtu pod .č. 42 až 43 takto:

a) rozpočtovým opatřením evid.č. 42 až 43 uvedenými v podkladové příloze č. 12711 se zvyšují rozpočtové příjmy o 1.160,3 tis.Kč; upravený rozpočet příjmů města na rok 2009 po změnách k 31.12..2009 činí 732.093,8 tis. Kč

b) rozpočtovým opatřením evid.č. 42 až 43 uvedenými v podkladové příloze č. 12711 se snižují rozpočtové výdaje o 14.820,9 tis. Kč; upravený rozpočet výdajů města na rok 2009 po změnách k 31.12..2009 činí 761.710,8 tis. Kč

c) očekávaný výsledek finančního hospodaření města za rok 2009 - DEFICIT - rozpočtovým opatřením evid.č. 42 až 43  uvedenými v podkladové příloze č. 12711 snižuje o 15.981,2 tis. Kč a nastavuje na hodnotu 29.616,5 tis. Kč 

d) financování upraveného rozpočtu města na rok 2009 je zcela kryto rozpočtovými příjmy roku 2009 a dále finančními prostředky z přebytku hospodaření za rok 2008 a předchozích let.

 

633/09 Rozpočet města 2010

Zastupitelstvo města v souladu s § 16, odst.3. písm. c) zákona č. 250/2000 Sb.:

Ukládá radě města použít rozpočtové zdroje alokované na kapitole 35 euro-projekty a určené k realizaci projektů, jen při splnění předpokládaného inkasa dotačních příjmů rozpočtových příjmů vázaných k danému projektu, jehož příprava a předpokládaná realizace byla schválena v orgánech města. Dotační rozpočtové příjmy daného projektu pro aktuální i následující rozpočtové období musí být zajištěny platným rozhodnutím implementační agentury a musí být obsaženy ve schváleném nebo upraveném rozpočtu města. Omezení použití rozpočtových výdajů kapitoly 35 euro-projekty se netýká výdajů vynaložených na činnosti spojené s přípravou podání první žádosti daného projektu příslušné implementační agentuře.

 

634/09 Rozpočtový výhled města 2010-2014

Zastupitelstvo města projednalo podkladovou přílohu č. 12682 a bere na vědomí aktualizovaný střednědobý rozpočtový výhled města Havlíčkův Brod na období 2010-2014. 

Zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit pravidelnou roční aktualizaci výhledu a jeho rozšíření o návrhovou část kapitálových výdajů.

 

635/09 Návrh rozpočtu města pro rok 2010 - doplňkové usnesení – deklarace finanční spoluúčasti na projektu zřízení pobočky VUT Brno v bývalém areálu SZeŠ H.Brod

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod se seznámilo se záměrem a dlouhodobě podporuje záměr zřízení pobočky Vysokého učení technického v Brně, fakulta stavební pro stavebně technické obory v bývalém areálu Střední zemědělské školy v Havlíčkově Brodě od školního roku 2011. Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod tento záměr podporuje, ukládá radě města jednat s ostatními partnery projektu  FS VUT Brno a krajem Vysočina a deklaruje, že je v rozpočtovém roce 2010 připraveno realizaci projektu zřízení pobočky Vysokého učení technického v Brně, fakulta stavební v Havlíčkově Brodě spolufinancovat 1/3 souhrnných nákladů na zřízení pobočky max. celkem do výše 17.000,0 tis Kč.

 

636/09 Změna návrhu rozpočtu 2010 - člen ZM Ing. Kopecký

Zastupitelstvo města snižuje pro rok 2010 limit výdajů pro ČO 2801 Areál kasárna letiště o 500.000 Kč a přesouvá tento limit na ČO 470 Místní komunikace, účelově na zabezpečení chodeckých přechodů v centru města.

 

637/09 Schválený rozpočet  města pro rok 2010 - deklarace spoluúčasti na projektu Orlovna

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod se v r. 2008 seznámilo s investičním záměrem občanského sdružení Orel jednota Havlíčkův Brod na výstavbu multifunkční sportovní haly v areálu Základní školy Nuselská na pozemcích ve vlastnictví města. Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod tento záměr podporuje a deklaruje, že je v rozpočtovém roce 2010 připraveno realizaci projektu spolufinancovat ve výši 1/3 celkových realizačních výdajů projektu, max. do výše 7.000,0 tis Kč na projekt celkem.

 

638/09 Závazné ukazatele rozpočtového hospodaření města pro rok 2010

Zastupitelstvo města stanovuje tyto závazné ukazatele rozpočtového hospodaření města pro rok 2010:

 

1) Závazný ukazatel finanční vztahy rozpočtu města k rozpočtům zřizovaných příspěvkových organizací (8+1):

a) neinvestiční příspěvek zřizovaným příspěvkovým organizacím         120.179,8 tis. Kč

b) investiční příspěvek zřizovaným příspěvkovým organizacím       3.000,0 tis. Kč

Rozpis závazných ukazatelů vztahu rozpočtu města a rozpočtů městem zřizovaných příspěvkových organizací je uveden v podkladové příloze č. 12686.     

 

2) Závazný ukazatele běžné výdaje / běžné příjmy:

Zastupitelstvo města ukládá radě města řídit rozpočet města v r. 2010 tak, aby v průběhu rozpočtového roku 2010 rozpočtované běžné výdaje nebyly vyšší než rozpočtované běžné příjmy (vše klasifikováno dle platné rozpočtové skladby) a hodnota provozního přebytku neklesla pod hodnotu 6.026 tis. Kč (splátky úvěrů a půjček celkem pro r. 2010)

 

639/09 Schválený rozpočet města pro rok 2010

Zastupitelstvo města projednalo podle podkladových příloh č. 12683, 12684, 12685, 12686 návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2010 včetně souhrnných vztahů ke zřizovaným příspěvkovým organizacím (8+1) a rozpočtu kraje Vysočina.         . 

 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Havlíčkův Brod na rok 2010 takto:

 

Druh rozpočtu                                 DEFICITNÍ (záporné saldo příjmů a výdajů)

Celkové rozpočtové příjmy                                                 609.692,4 tis. Kč

Celkové rozpočtové výdaje                                                 767.039,9  tis. Kč

Saldo rozpočtového hospodaření (deficit)                              

-157.347,5 tis. Kč

 

Financování rozpočtu města na rok 2010                              

1) Stávající úvěry půjčky:

Pro rok 2010 schvaluje zastupitelstvo města limit výdajů na platby splátek dluhové služby (úvěrů a půjček) dle sjednaných splátkových kalendářů ve výši           

6.026,00 tis. Kč

2) Použití finančních prostředků města akumulovaných z předchozích let do výše

157.347,5 tis.Kč (včetně prostředků Fondu strategického rozvoje).

 

Předpokládaná změna stavu finančních prostředků:

Finanční prostředky na bankovních účtech města se v období od 1.1.2010 do 31.12.2010 dle schváleného rozpočtu města pro rok 2010 sníží o

163.373,5 tis.Kč

Rozpočtový deficit  pro období 2010 je plně kryt finančními prostředky z přebytků hospodaření města z předchozích rozpočtových obdobích, které jsou alokovány na účtech města včetně účtu Fondu strategického rozvoje města.

 

Nové úvěry a půjčky: 

Zastupitelstvo města neschvaluje příjmy z nových úvěrů a půjček poskytnutých městu Havlíčkův  Brod         v rozpočtovém období 2010.

 

 

Druhová rekapitulace rozpočtu města pro rok 2010 (tis Kč):

Tř. 1 Daňové příjmy                                                                              262.673,9 tis. Kč

Tř. 2 Nedaňové příjmy                                                                 72.262,3 tis. Kč

Tř. 3 Kapitálové příjmy                                                                105.000,0 tis. Kč

Tř. 4 Dotace celkem                                                                    169.256,2 tis. Kč

v tom:          

Tř. 4 Dotace na výkon přenesené státní správy  – souhrnný vztah       38.116,7 tis. Kč

Tř. 4 Dotace na žáky ZŠ a MŠ  – souhrnný vztah                                          3.904,7 tis. Kč

Tř. 4 Očekávané dotace z OP a ROP na projekty kap. 35                  124.417,8 tis. Kč

Tř. 4 Dotace na dojíždějící žáky ZŠ a MŠ od obcí                            2.652,0 tis. Kč

CELKEM rozpočtové příjmy                                                        609.692,4  tis. Kč

 

Běžné výdaje                                                                                        377.429,9 tis. Kč 

Kapitálové výdaje                                                                       389.610,0 tis. Kč

CELKEM rozpočtové výdaje                                                           767.039,9  tis. Kč

 

Saldo rozpočtového hospodaření (/-/=deficit) -157.347,50 tis. Kč

Druhová rekapitulace rozpočtu města pro rok 2010 je uvedena v podkladové příloze č. 12683.

 

Finanční vztahy rozpočtu města k rozpočtům zřizovaných příspěvkových organizací (8+1) činí celkem:

a) neinvestiční příspěvek zřizovaným příspěvkovým organizacím         120.179,8 tis. Kč

b) investiční příspěvek zřizovaným příspěvkovým organizacím       3.960,0 tis. Kč

c) odvody příspěvkových organizací do rozpočtu města                               0 Kč

Rozpis vztahu rozpočtu města a rozpočtů městem zřizovaných příspěvkových organizací je uveden v podkladové příloze č. 12686.              .

 

Rozpočet města Havlíčkův Brod pro rok 2010 je zastupitelstvem schválen na úrovni souhrnných údajů výši rozpočtových příjmů a výdajů za kapitoly a čísla organizační (podkladová příloha č. 12685). 

Změny rozpočtu na uvedených úrovních třídění kapitola a číslo organizační si vyhrazuje k rozhodování zastupitelstvo města.

 

Kompetence Rady města k provádění rozpočtových opatření zůstávají beze změn ve znění usnesení ZM č. 392/09 ze dne 22.6.2009

 

640/09 Finanční podpory poskytované mimo "Zásady" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města poskytuje finanční podporu občanskému sdružení Aeroklub Havlíčkův Brod ve výši 2.500.000,-  Kč  (tj. 97.070,41 EUR) na přístavbu sociálního zázemí pro veřejnost a prostor pro posádky a cestující s neschengenského prostoru (dle statutu Neveřejného mezinárodního letiště), a to v režimu de minimis ve smyslu Nařízení Komise č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy, a to na základě smlouvy dle podkladové přílohy č.12730.

 

641/09 Finanční podpory poskytované mimo "Zásady" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města poskytuje finanční podporu Kulturnímu domu „Ostrov“, spol. s r.o. ve výši 1.380 tis. Kč (tj.53.582,87 EUR) na opravu kompletního sociálního zařízení v prostorách kulturního domu v režimu de minimis ve smyslu Nařízení Komise č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy, a to na základě smlouvy uvedené v podkladové příloze č. 12554. Finanční podpora je podmíněna navýšením podílu na základním kapitálu společnosti.

 

642/09 Finanční podpory poskytované mimo "Zásady" z rozpočtu města na rok 2010

Zastupitelstvo města poskytuje finanční podporu Kulturnímu domu „Ostrov“, spol. s r.o. ve výši 250 tis. Kč (tj. 9.707 EUR) na opravu pořízení digitálního zvukového systému do kina v režimu de minimis ve smyslu Nařízení Komise č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy, a to na základě smlouvy uvedené v podkladové příloze č. 12555. Finanční podpora je podmíněna navýšením podílu na základním kapitálu společnosti

 

643/09 Plán jednání zastupitelstva města na rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje plán svých jednání na rok 2010 dle podkladové přílohy č. 12565.

 

644/09 Finanční podpory poskytované mimo "Zásady" z rozpočtu města na rok 2010

Při poskytování finančních podpor mimo rámec „Zásad“ zastupitelstvo města ukládá radě města uzavírat s příjemci (převážně investičních transferů) smluvní vztah dle podkladové přílohy č. 12545 a v případě možnosti do jednotlivých smluv zapracovat předkupní právo města.

 

645/09 Jednací řád Zastupitelstva města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje QS 55-05 Jednací řád Zastupitelstva města Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 12612 a zároveň ruší dosavadní Jednací řád Zastupitelstva města Havlíčkův Brod z 20. listopadu 2000.

 

646/09 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo města vydává s účinností od 1.1.2010 obecně závaznou vyhlášku města, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích č. 9/2009.

 

647/09 Změna ÚPSÚ Havl.Brod — pozemky parc.č. 1055/8, parc.č. PK 1055 a 1056 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města  neschvaluje, podle § 55, odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod -  na pozemcích parc č. 1055/8 a parc.č. PK 1055 a 1056 v k.ú. Havlíčkův Brod spočívající v převedení těchto pozemků, o celkové výměře cca 2550 m2 z urbanizovaného území, z hlediska funkčního využití „Rekreační plochy“ na urbanizované území, z hlediska funkčního využití "Území drobné výroby a služeb".

 

648/09 Změna ÚPSÚ Havl.Brod — část pozemku parc.č. PK 623, v k.ú. Perknov

Zastupitelstvo města  schvaluje, podle § 55, odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod -  na pozemku parc.č. PK 623 v k.ú. Perknov spočívající v převedení části tohoto pozemku o výměře cca 1000 m2, z neurbanizovaného území, z hlediska funkčního využití „Pole“ na urbanizované území, z hlediska funkčního využití "Území bydlení městského typu obecné".

 

649/09 Změna ÚPSÚ Havl.Brod — pozemek parc.č. PK 158/3, v k.ú. Termesivy

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod -  na pozemku parc.č. PK 158/3 v k.ú. Termesivy spočívající v převedení tohoto pozemku o výměře cca 6117 m2, z neurbanizovaného území, z hlediska funkčního využití „Pole“ na stavební pozemky, z hlediska funkčního využití "Rekreační plochy".

 

650/09 Změna ÚPSÚ Havl.Brod — pozemek parc.č. 516/3 v k.ú. Termesivy

Zastupitelstvo města  schvaluje, podle § 55, odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod -  na pozemku parc.č. 516/3 v k.ú. Termesivy spočívající v převedení tohoto pozemku o výměře 765 m2, z neurbanizovaného území, z hlediska funkčního využití „Louky, pastviny“ na urbanizované území, z hlediska funkčního využití „Území drobné výroby a služeb“.

 

651/09 Prodej bytu třetí osobě

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytu č. 7 o velikosti 5+1 v domě čp.  1868 Husova ul., Havlíčkův Brod, včetně podílu na společných částech domu a pozemku, třetí osobě a ukládá radě města inzerovat nabídku v regionálním tisku.

 

652/09 Prodej pozemků v k. ú. Termesivy, ppč. 394/5 a 394/12

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k. ú. Termesivy ppč. 394/5 o výměře 279m2 a ppč. 394/12 o výměře 95 m2  Bc. Lence a Martinovi K., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 250 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

653/09 Záměr směny pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod,areál Autodružstva

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 2278/2, 2278/3, 2280/3, 421/2, 2284/5, 420, 402/2, 2284/4,2284/3, 422/4, 2271/5 a 385/11 a stavebních pozemků (stpč.) 3254/2, 3253/2, 5648, 3254/3, 4775/2 v k. ú. Havlíčkův Brod o celkové výměře cca 1212m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za celý pozemek ppč. 422/6 a části pozemků ppč. 419/2, 422/5, 422/2 o celkové výměře cca 382 m2 ve vlastnictví žadatelů.

 

654/09 Směna pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 745/2

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 745/2 díl "a" o výměře 180m2 odděleného geometrickým plánem č. 6106-59/2009 z pozemku ppč. 745/2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemek v k. ú. Havlíčkův Brod  ppč. 745/13 o výměře 123m2 oddělený týmž geometrickým plánem z pozemku ppč. 745/11 ve vlastnictví Ivo R., Dolní město. Rozdíl v hodnotách směňovaných pozemků ve výši Kč 38.760,- doplatí městu Havlíčkův Brod Ivo R. Náklady související s převodem nemovitostí budou hrazeny rovným dílem.

 

 

 

 

Libor Honzárek, v. r.

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarostové

 

 

                                                               Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.

                                                                               starostka