Usnesení z jednání zastupitelstva města dne 13.4.2015Přítomni:

MUDr. Pavel Antonín, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Jan Hyliš, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Ivan Kuželka, PaedDr. Martina Matějková, Ivana Mojžyšková, Ing. Štefan Nigoš, Jan Nosek, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, MUDr. Lucie Stehlíková, Zbyněk Stejskal, MUDr. Jiří Stryhal, Mgr. Jan Tecl, Eva Vyoralová

 

 

46/15 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění následujících usnesení: 289/14, 291/14 a 205/14  do 30.6.2015.

 

47/15 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 130/09 ze dne 23.2.2009 z důvodů existující evropské, státní a krajské podpory obnovitelných zdrojů energie.

 

48/15 Usnesení výboru pro územní plán a rozvoj města

Zastupitelstvo města ukládá radě města zadat zpracování urbanistické studie v širších vazbách na posouzení vhodnosti umístění nového domova pro seniory v lokalitě Reynkova ulice v návaznosti na stávající domov pro seniory.

 

49/15 Usnesení výboru pro územní plán a rozvoj města

Zastupitelstvo města ukládá radě města zadat zpracování urbanistické studie na posouzení vhodnosti umístění sportovní haly v areálu Na Losích a vhodnosti umístění sportovní haly u Základní školy Nuselská. Před zadáním urbanistické studie bude vytvořeno zadání stavby, které bude projednáno se širokou sportovní veřejností.

 

50/15 Usnesení Sociálního výboru - jednání dne 25. 03. 2015

Zastupitelstvo města schvaluje Pravidla Města Havlíčkova Brodu pro udílení ocenění pracovníkovi v sociální oblasti, dle podkladové přílohy č. 27998.

 

51/15 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2015

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 20.000 Kč z grantového programu „Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2015“ Havlíčkobrodské o.p.s., Čechova 3814, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 27513335, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na projekt – „Koncerty vážné hudby 2015“ v souladu s podanou žádostí.

 

52/15 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2015

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 48.500 Kč z grantového programu „Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2015“ Oblastní charitě Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 15060233, na projekt – „Hrajeme si s tradicemi“ v souladu s podanou žádostí.

 

53/15 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2015

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 14.840 Kč z grantového programu „Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2015“ Římskokatolické farnosti-děkanství Havlíčkův Brod, Rubešovo náměstí 173, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 15060527, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na projekt – „Noc kostelů 2015“ v souladu s podanou žádostí.

 

54/15 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2015

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 190.000 Kč z grantového programu „Havlíčkobrodské kulturní léto 2015“ Havlíčkobrodské o.p.s., Čechova 3814, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 27513335, na projekt – „Havlíčkobrodské kulturní léto 2015“ v souladu s podanou žádostí.

 

55/15 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2015

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 40.000 Kč z grantového programu „Festival dechových hudeb 2015“ Jaroslavu Dubnovi, 580 01 Havlíčkův Brod, na projekt – „2. festival dechových hudeb Havlíčkův Brod – Memoriál Otty Bauera“ v souladu s podanou žádostí.

 

56/15 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2015

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 16.000 Kč z grantového programu „Kulturní počin 2015“ Bc. Kláře Šťastné, Vagonová 2652, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 71851054, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na projekt – „Den D aneb babi, dědo, pojď si se mnou hrát“ v souladu s podanou žádostí.

 

57/15 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2015

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvy o poskytnutí kulturních grantů z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 28053, 28057, 28058, 28059, 28060, 28061.

 

58/15 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - sociální granty 2015

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 23.000 Kč z grantového programu „Město bez bariér 2015“ pro Fokus Vysočina, 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 15060306, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na projekt – „Besedy o duševním zdraví a nemoci pro studenty a žáky“ v souladu s podanou žádostí.

 

59/15 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - sociální granty 2015

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 14.500 Kč z grantového programu „Město bez bariér - 2015“ Ing. Martině Molákové, Mírovka 137, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 870 76 837, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na projekt – „Půjdem spolu do betléma“ v souladu s podanou žádostí.

 

60/15 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - sociální granty 2015

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 30.150 Kč z grantového programu „Město bez bariér - 2015“ Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, Rubešovo náměstí 171, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 004 26 164, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na projekt – „Na vlastní kůži“ v souladu s podanou žádostí.

 

61/15 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - sociální granty 2015

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvy o poskytnutí sociálních grantů z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 28139, 28140, 28141.

 

62/15 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Královská stezka o.p.s. na období 2014 - 2020

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Královská stezka o.p.s. na období 2015 - 2020 na svém správním území.

 

63/15 Místní agenda 21

Zastupitelstvo města jmenuje členy Pracovní skupiny pro Místní agendu 21 - Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 28144.

 

64/15 Místní agenda 21

Zastupitelstvo města jmenuje odpovědným politikem Místní agendy 21 starostu města Havlíčkův Brod Mgr. Jana Tecla.

 

65/15 Místní agenda 21

Zastupitelstvo města jmenuje koordinátorem Místní agendy 21 Havlíčkův Brod Ing. Marii Kudrnovou.

 

66/15 Místní agenda 21

Zastupitelstvo města jmenuje asistenta koordinátora Místní agendy 21 Havlíčkův Brod Jaromíru Kafkovou.

 

67/15 Místní agenda 21

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod schvaluje implementaci Místní agendy 21 v souladu s hodnotícími kritérii a v souvislosti s metodou hodnocení kvality veřejné správy.

 

68/15 Poskytnutí finančního daru Uherskému Brodu

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,- Kč městu Uherský Brod, IČO 00291463, se sídlem Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod a  ukládá zahrnout limit výdajů ve výši schváleného daru do rozpočtových opatření kapitoly 22 Odboru vnějších a vnitřních vztahů k 30.4.2015 včetně dopadu na celkové saldo rozpočtu, tj. zvýšení deficitu rozpočtu města pro rok 2015.

 

69/15 Poskytnutí finančního daru Uherskému Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu městu Uherský Brod, IČO 00291463, se sídlem Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, dle podkladové přílohy č. 28064.

 

70/15 Novinářská křepelka za rok 2014 - Cena města

Zastupitelstvo města schvaluje udělení ceny města „Novinářská křepelka, cena určená pro mladé novináře do 33 let" s finanční odměnou ve výši 3.333 Kč - vítěze této kategorie určí odborná porota Nadace Českého literárního fondu dne 6. 5. 2015.

 

71/15 Zpráva z řádné valné hromady HC REBEL a.s.

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z řádné valné hromady společnosti HC REBEL, a.s. IČO 64259757 konané dne 29.12.2014 předložený v podkladové příloze č. 28098.

 

72/15 Žádost o investiční dotaci od TJ Jiskra Havlíčkův Brod na výstavbu sociálního zázemí a šaten v softballovém areálu na Plovárenské

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí investiční dotace TJ Jiskra Havlíčkův Brod, IČO 00529672, Ledečská 3028, Havlíčkův Brod, ve výši 1,7 mil. Kč z rozpočtu města Havlíčkův Brod na rok 2015 na dostavbu a zvýšení kapacity šaten a sociálního zázemí v softballovém areálu na Plovárenské ulici v Havlíčkově Brodě, za účelem zajištění podmínek pro pořádání MS v softballu 2017 a  ukládá zahrnout limit výdajů ve výši schválené investiční dotace  do rozpočtových opatření kapitoly 22 Odboru vnějších a vnitřních vztahů k 30.6.2015 včetně dopadu na celkové saldo rozpočtu, tj. zvýšení deficitu rozpočtu města pro rok 2015.

 

73/15 Žádost o investiční dotaci od TJ Jiskra Havlíčkův Brod na výstavbu sociálního zázemí a šaten v softballovém areálu na Plovárenské

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o poskytnutí finanční podpory TJ Jiskra Havlíčkův Brod, o.s., IČO 00529672, Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, dle podkladové č. 28091.

 

74/15 Prodej stavby čp. 1829 s pozemky a příslušenstvím, ulice U Panských, Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej stavby čp. 1829, ulice U Panských, Havlíčkův Brod, pozemku stavební parcela číslo 4403 o výměře 85 m2, jehož součástí je stavba čp. 1829 a pozemků pozemková parcela číslo 581/9 o výměře 107 m2 a 581/10 o výměře 25 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

75/15 Záměr směny částí pozemků č. 1876/1 a 1876/6 za stavbu na části pozemku č. 1876/6 a pozemku 1876/26 v k.ú. Havlíčkův Brod - u KD Ostrov

Zastupitelstva města neschvaluje zveřejnění záměru směny pozemku č. 1876/39 odděleného z pozemku č. 1876/1 a pozemků č. 1876/40 a 1876/41 oddělených z pozemku č. 1876/6, o celkové výměře 803 m2, ve vlastnictví města Havlíčkův Brod, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod za stavbu komunikace na pozemcích č. 1876/6 a 1876/26, v katastrálním území Havlíčkův Brod, ve vlastnictví žadatele.

 

76/15 Záměr prodeje části pozemku č. 690/20 v k.ú. Havlíčkův Brod - Za Hrnčírnou

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 690/20 o výměře cca 15 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

77/15 Směna pozemků Perknov - obratiště Slavíčkova ulice

Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku č. 751/40 o výměře cca 180 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za části pozemků č. 150/50 a 125/1 o celkové výměře cca 300 m2, ve vlastnictví Jaroslava L., Havlíčkův Brod a Radka L., Havlíčkův Brod, vše v katastrálním území Perknov. Finanční rozdíl uhradí žadatelé. Náklady související s převodem pozemků uhradí město Havlíčkův Brod. Směna bude zajištěna smlouvou o smlouvě budoucí směnné.

 

78/15 Prodej pozemku č. 1028/58 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Chotěbořská

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 1028/58 o výměře 36 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Nadě F., Havlíčkův Brod za cenu 600 Kč/m2. Žadatelka uhradí související náklady.

 

79/15 Prodej pozemku č. 1028/58 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Chotěbořská

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 1028/109 o výměře 14 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Ladislavu S., Havlíčkův Brod za cenu 600 Kč/m2. Žadatel uhradí související náklady.

 

80/15 Věcné břemeno - k.ú. Veselice u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího ve zřízení a provozování stavby, práva vstupovat a vjíždět na pozemek ve prospěch Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 187 v katastrálním území Veselice u Havlíčkova Brodu, který je ve vlastnictví města Havlíčkův Brod. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. Do doby kolaudace stavby a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Související náklady uhradí žadatel.

 

81/15 Věcné břemeno - k.ú. Veselice u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu vstupovat a vjíždět na pozemek ve prospěch města Havlíčkův Brod. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 205/9 v katastrálním území Veselice u Havlíčkova Brodu, který je ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. Do doby kolaudace stavby a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Související náklady uhradí žadatel.

 

82/15 Zřízení věcného břemene - Zelený okruh - psychiatrická nemocnice

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího ve zřízení a provozování stavby, práva vstupovat a vjíždět na pozemek ve prospěch města Havlíčkův Brod. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků vedených v katastru nemovitostí parc.č. 802/15, 802/13, 802/47 a 802/48, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod, které jsou ve vlastnictví ČR- Psychiatrická nemocnice, Rozkošská 2322, Havlíčkův Brod. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně - dle znaleckého posudku. Do doby kolaudace stavby a vyhotovení geometrického plánu bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.

 

83/15 Přijetí daru - komunikace + inženýrské sítě - ulice Mahenova

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru:

- komunikace na pozemcích č. 788/2 a 787/2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, včetně těchto pozemků o celkové výměře 1.143 m2

- veřejné osvětlení

- kanalizace - splašková

                   - dešťová

- vodovod

od vlastníků Adama H., Havlíčkův Brod, Pavla H., Havlíčkův Brod, Luďka H., Havlíčkův Brod a Luďka H., Skuhrov po předložení kolaudačního souhlasu na stavbu veřejného osvětlení.

 

84/15 Prodej pozemku č. 503/2 v k.ú. Květnov

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 503/2 o výměře 57 m2 odděleného geometrickým plánem z pozemku č. 503/1 v katastrálním území Květnov Eriku B., Havlíčkův Brod za cenu 100 Kč/m2 a zřízení věcného břemene spočívajícího v právu přístupu k budově na pozemku č. st. 52 za účelem údržby a oprav této budovy k tíži pozemku č. 503/2 ve prospěch vlastníka pozemku č. st. 52, vše v katastrálním území Květnov. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně.

 

85/15 Záměr prodeje pozemku č. 1042/32 v k.ú. Havlíčkův Brod - Nad Rybníkem

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 1042/32 o výměře 30 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

86/15 Záměr prodeje části pozemku č. 887/4 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu - připlocené zahrádky u bytového domu

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 887/4 o výměře 1.456 m2 v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu nebo jeho části a ukládá ekonomickému odboru jednat s uživateli částí tohoto pozemku o pronájmu.

 

87/15 Záměr směny pozemků - Poděbaby, Klanečná

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny částí pozemků č. 470/3 a 489 o celkové výměře cca 910 m2 v katastrálním území Poděbaby ve vlastnictví žadatele za pozemky č. 104/6 a 104/14 o celkové výměře 1.255 m2 v katastrálním území Klanečná ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod.

 

88/15 Koupě komunikace - Pražská

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru stavby komunikace na pozemku č. 752/41 v katastrálním území Havlíčkův Brod od Zdeňka B., Havlíčkův Brod a Libora P., Havlíčkův Brod, s podmínkou, že údržbu cesty budou nadále provádět dosavadní vlastníci.

 

89/15 Záměr prodeje částí pozemků č. 1689 a 1737 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu - Ovčín

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemků č. 1689 o výměře 40 m2 a č. 1737 o výměře 12 m2, vše v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

 

90/15 Prodej části pozemku č. 103/1 v k.ú. Perknov - ulice Lipová

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 103/220 výměře 212 m2 odděleného geometrickým plánem č. 566-1038/2015 z pozemku č. 103/1 v katastrálním území Perknov manželům Stanislavu a Jaromíře B., Havlíčkův Brod. Cena nemovitosti činí 490 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí veškeré náklady související s převodem pozemku.

 

91/15 Prodej částí pozemků č. 636/1 a 576/2 - Svatý Kříž - revokace

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 291/14 ze dne 15.9.2014 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění: 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 576/2 o výměře 104 m2 odděleného geometrickým plánem č. 728-4/2015 z pozemků č. 636/1 a 576/2, vše v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu manželům Janu a Ing. Petře S. Havlíčkův Brod. Cena nemovitostí činí 178 Kč/m2.

 

92/15 Prominutí 2. splátky kupní ceny - lokalita U Rybníčku

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s čl. VI. kupní smlouvy č. OSM 148/2010/Miš prominutí 2. splátky kupní ceny ve výši 150.000 Kč Slavomíru a Renatě K., 580 01 Havlíčkův Brod.

 

93/15 Směna pozemků Perknov - revokace

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 37/15 ze dne 16.2.2015 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku č. 73/1 o výměře 159 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemek č. 72/11 o výměře 77 m2, vytvořený geometrickým plánem z částí pozemků č. 72/2, 752/6 a 752/15, ve vlastnictví Jaroslava K., Pardubice, vše v katastrálním území Perknov. Žadatel uhradí polovinu souvisejících nákladů.

 

94/15 Záměr prodeje částí pozemků č. 103/1 a 627/1 - ulice Lipová - Perknov

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 103/1 o výměře cca 57 m2 v katastrálním území Perknov a části pozemku č. 627/1 o výměře cca 30 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

95/15 Prodej volné bytové jednotky č. 1121/4, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1121/4, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: David K., Havlíčkův Brod

Kupní cena: 751.000 Kč.

 

96/15 Prodej bytových jednotek v čp. 310, ulice 5. května, Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1 v domě čp. 310, ulice 5. května, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Vladislava V., Habry

Kupní cena: 921.000 Kč.

 

97/15 Prodej bytových jednotek v čp. 310, ulice 5. května, Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 2 v domě čp. 310, ulice 5. května, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Hana F., Havlíčkův Brod

Kupní cena: 906.025 Kč.

 

98/15 Prodej bytových jednotek v čp. 310, ulice 5. května, Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3 v domě čp. 310, ulice 5. května, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Ondřej D., Česká Bělá

Kupní cena: 890.100 Kč.

 

99/15 Směna pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bratří Čapků, Na Výšině

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku č. 942/66 o výměře 211 m2 odděleného geometrickým plánem z pozemku č. 942/26 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za podíl 3/8 pozemku č. 742/1 ve vlastnictví Jaromíra L., Chotěboř, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod. Žadatel uhradí finanční rozdíl ve výši 2.170 Kč a polovinu nákladů souvisejících s provedením směny pozemků.

 

100/15 Prodej pozemku č. 2055 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 2055 o výměře 74 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu Karlu T., Havlíčkův Brod za cenu 100 Kč/m2. Žadatel uhradí související náklady.

 

101/15 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - Žižkova 807/7

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi Městem Havlíčkův Brod a Marií a Ivanem Ž., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy číslo 28156.

 

102/15 Veřejná dražba pozemků v ulici U Sv. Jána

Zastupitelstvo města souhlasí s účastí města Havlíčkův Brod v dražebním jednání, kdy předmětem dražby budou nemovitosti - pozemky č. 1813/3, 1814/6, 2380/9, 2381 a 2541/2 v katastrálním území Havlíčkův Brod a dražebním jednání, kdy předmětem dražby budou nemovitosti v katastrálním území Havlíčkův Brod. Zastupitelstvo města současně ukládá radě města zajistit úkony nutné k účasti na veřejné dražbě.

 

103/15 Prodej budovy čp. 2005 v Havlíčkově Brodě s pozemky a příslušenstvím (bývalá Obchodní akademie)

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej budovy čp. 2005 (bývalá Obchodní akademie), která je součástí pozemku stpč. 245, pozemku stpč. 245 a pozemků ppč. 223/2, 204/1 a 204/4 včetně součástí a příslušenství, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod Tomáši Bělohlávkovi, IČ: 63925427, Ústavní 199, Praha 8 za kupní cenu 2.511.111 Kč.

 

104/15 Prodej budovy čp. 2005 v Havlíčkově Brodě s pozemky a příslušenstvím (bývalá Obchodní akademie)

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej budovy čp. 2005 (bývalá Obchodní akademie), která je součástí pozemku stpč. 245, pozemku stpč. 245 a pozemků ppč. 223/2, 204/1 a 204/4 včetně součástí a příslušenství, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod Václavu F., Jihlava za kupní cenu 100.001 Kč.

 

105/15 Dodatek ke smlouvě o bezúplatném převodu pozemku č. 4288 v k.ú. Havlíčkův Brod - Smetanovo náměstí

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva dle podkladové přílohy č. 28233, týkající se převodu pozemku č. 4288 o výměře 96 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Převodcem pozemku je Česká republika – Generální finanční ředitelství, IČ: 72080043, se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1.

 

106/15 Smluvní vztahy mezi Městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociální oblasti pro rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít Dodatek č. 9. ke Smlouvě OSV/1/2009 o poskytnutí finanční podpory pro rok 2015 na úhradu části nákladů spojených se zabezpečením sociálních služeb mezi městem Havlíčkův Brod a Oblastní charitou Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 15060233, dle podkladové přílohy č. 27914.

 

107/15 Smluvní vztahy mezi Městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociální oblasti pro rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít Dodatek č. 8. ke Smlouvě OSV/2/2009 o poskytnutí finanční podpory pro rok 2015 na úhradu části nákladů spojených se zabezpečením sociálních služeb mezi městem Havlíčkův Brod a Fokusem Vysočina Havlíčkův Brod, 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 15060306, dle podkladové přílohy č. 27923.

 

108/15 Smluvní vztahy mezi Městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociální oblasti pro rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít Dodatek č. 7. ke Smlouvě OSV/3/2009 o poskytnutí finanční podpory pro rok 2015 na úhradu části nákladů spojených se zabezpečením sociálních služeb mezi městem Havlíčkův Brod a ÚSVITem - zařízením SPMP Havlíčkův Brod, Nádražní 909, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 60128640, dle podkladové přílohy č. 27931.

 

109/15 Smluvní vztahy mezi Městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociální oblasti pro rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít Dodatek č. 1. ke Smlouvě OSVŠ/5/2014 o poskytnutí finanční podpory na úhradu části nákladů spojených se zabezpečením sociálních služeb mezi městem Havlíčkův Brod a Kolpingovým dílem České republiky, z. s., náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 43379729, dle podkladové přílohy č. 27933.

 

110/15 Smluvní vztahy mezi Městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociální oblasti pro rok 2015

Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na úhradu části nákladů spojených se zabezpečením sociálních služeb mezi městem Havlíčkův Brod a Centrem J. J. Pestalozziho, o. p. s., Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim, IČ: 25918974, dle podkladové přílohy č. 27934.

 

111/15 Kanalizace Pohledští Dvořáci

Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím daru kabelového vedení přípojky nn zajišťující funkčnost čerpací šachty a ukládá radě města uzavřít smlouvy zakládající právo provést stavbu Kanalizace Pohledští Dvořáci se společností NATURA a.s., IČO 60108649 dle podkladové přílohy č. 28037.

 

112/15 Rekonstrukce komunikací v lokalitě Vysočany

Zastupitelstvo města souhlasí s provedením rekonstrukce komunikací v lokalitě Vysočany (ulice Mírová, Nad Tunelem, Na Vyhlídce, Dukelská, Partyzánská, Zborovská, Sokolovská, SNP, Buzulucká, Koněvova a Jaselská ) a zavazuje se k dokončení této stavby v roce 2016 a 2017.

 

113/15 Rozhodnutí o nabytí majetku vzniklého investiční činností města

Zastupitelstvo města souhlasí s nabytím nemovitých věcí, které vzniknou investiční činností města v roce 2015, a to v rozsahu schváleného rozpočtu města.

 

114/15 Zřízení služebnosti

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch Města Havlíčkův Brod ohledně umístění stavby STL plynovodu v pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č.  1066/1 na LV 469 v katastrálním území Mírovka, který je ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem v Praze 5,  IČO: 70889953, Holečkova 8. Věcné břemeno bude zřízeno ve výši 10.000 Kč + DPH v rozsahu dle geometrického plánu č. 462-288/2011.

 

115/15 Zřízení služebnosti

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch Města Havlíčkův Brod ohledně umístění stavby vyústního objektu dešťové kanalizace do řeky Sázavy v pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc.č. 2434/55 na LV 1831 v katastrálním území Havlíčkův Brod, který je ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem v Praze 5,  IČO: 70889953, Holečkova 8. Věcné břemeno bude zřízeno ve výši 10.000 Kč + DPH v rozsahu dle geometrického plánu č. 7318-8/2015.

 

116/15 Program regenerace městské památkové zóny

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku v rámci městského programu regenerace v roce 2015 na obnovu měšťanského domu čp. 159, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod, vlastníku Ludvíku P., Havlíčkův Brod, ve výši min. 10 % z nákladů na obnovu kulturní památky dle Zásad Ministerstva kultury v platném znění, maximálně však 75 000 Kč.

 

117/15 Program regenerace městské památkové zóny

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku v rámci městského programu regenerace v roce 2015 na obnovu městského domu čp. 202, Kozí ulice, Havlíčkův Brod, vlastníkům Evě N., Havlíčkův Brod, Evě S., Piešťany a Romaně Č., Havlíčkův Brod, ve výši min. 10 % z nákladů na obnovu kulturní památky dle Zásad Ministerstva kultury v platném znění, maximálně však 8 000 Kč.

 

118/15 Program regenerace městské památkové zóny

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku v rámci městského programu regenerace v roce 2015 na obnovu kostela Nanebevzetí Panny Marie č.p. 22, Rubešovo náměstí, Havlíčkův Brod, vlastníku Římskokatolické farnost – děkanství Havlíčkův Brod, Rubešovo náměstí 173, Havlíčkův Brod, ve výši min. 10 % z nákladů na obnovu kulturní památky dle Zásad Ministerstva kultury v platném znění, maximálně však 25 000 Kč.

 

119/15 Program regenerace městské památkové zóny

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku v rámci městského programu regenerace v roce 2015 na obnovu ohradní zdi v areálu fary čp. 173, Rubešovo náměstí, Havlíčkův Brod, vlastníku Římskokatolické farnost – děkanství Havlíčkův Brod, Rubešovo náměstí 173, Havlíčkův Brod, ve výši min. 10 % z uznatelných nákladů na obnovu kulturní památky dle Zásad Ministerstva kultury v platném znění, maximálně však 50 000 Kč.

 

120/15 Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod, průmyslová zóna ul. Pod Kyjovskou

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 28077, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „Plocha smíšená nezastavěného území“ na „Plocha výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba“.

 

121/15 Změna ÚP Havl.Brod - Mírovka hřiště

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 28081, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „Plocha zeleně - zeleň přírodního charakteru“ na „Plocha občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení“.

 

122/15 Změna č. 1 Územního plánu Havlíčkův Brod - určený zastupitel

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), stanovuje místostarostu města Libora Honzárka určeným zastupitelem k projednávání Změny č. 1 Územního plánu Havlíčkův Brod.

 

  

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

                                                                            Mgr. Jan Tecl, v. r. 

                                                                                starosta