Usnesení z jednání zastupitelstva města 9.9.2019Přítomni:

PhDr. Zdeněk Dobrý, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Bc. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Ing. Čeněk Jůzl, Mgr. Jan Kletečka, Libuše Milichovská, Ing. Ivana Mojžyšková, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, Mgr. Jan Tecl, MBA, Mgr. Veronika Vošická Buráňová, Eva Vyoralová

Omluveni:

Pavel Duben, Jan Kerber DiS., MUDr. Lucie Stehlíková

 

169/19 Usnesení výboru pro životní prostředí zastupitelstva města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města ukládá radě města zabývat se přípravou vyhlášky o regulaci používání pyrotechnických výrobků na území města.

 

170/19 Volba přísedících Okresního soudu v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města volí v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích na funkci přísedících u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pro volební období 2019 - 2023:

Jaroslavu Kuželkovou, bytem Havlíčkův Brod, 

Ing. Zdeňku Králíčkovou, bytem Havlíčkův Brod, 

Bc. Jana Schneidera, bytem Havlíčkův Brod, 

Janu Svobodovou, bytem Havlíčkův Brod, 

Miloslava Trtíka, bytem Havlíčkův Brod. 

 

171/19 Cena města Havlíčkův Brod - Nejkrásnější kniha 29. Podzimního knižního veletrhu

Zastupitelstvo města schvaluje udělení "Ceny města Havlíčkův Brod za nejkrásnější knihu Podzimního knižního veletrhu" v rámci 29. Podzimního knižního veletrhu ve výši 40.000 Kč.

 

172/19 Podání žádosti o koupi pozemku č. 263/15 v k.ú. Havlíčkův Brod - U KD Ostrov

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o koupi pozemku č. 263/15 v katastrálním území Havlíčkův Brod. Vlastníkem pozemku je ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

 

173/19 Prodej pozemku č. 1134 v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 1134 v katastrálním území Mírovka P. Ch., trvale bytem Havlíčkův Brod za cenu 200 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

174/19 Záměr směny pozemků - PLEAS a.s.

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku č. 4278 o výměře cca 220 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za části pozemků č. 1959/4 a 1951/1 o výměře cca 220 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

175/19 Koupě id. podílu pozemků č. 2698/2, 2714/6, 2729, 2742, 2744/1, 2714/3 v k.ú. Havlíčkův Brod - lokalita Čechovka

Zastupitelstvo města schvaluje koupi id. 1/10 pozemků č. 2698/2, 2714/6, 2729, 2742, 2714/3, 2744/1 o celkové výměře 3.057 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod od H. T., Hamburk, Německo za cenu 30.570 Kč. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

 

176/19 Směna pozemků v ulici Dolní

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku č. 2259/208 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Havlíčkův Brod, IČ 15060021, se sídlem Dolní 138, Havlíčkův Brod za pozemky stč. 334/2 a 334/3 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví města Havlíčkův Brod. Finanční rozdíl ve výměrách pozemků ve výši 22.844 Kč uhradí Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Havlíčkův Brod.

 

177/19 Podání žádosti o převod pozemku č. 3184/6 v k.ú. Havlíčkův Brod - Stříbrný dvůr

Město Havlíčkův Brod nemá zájem o nabytí pozemku č. 3184/6 v katastrálním území Havlíčkův Brod do svého vlastnictví. Z tohoto důvodu zastupitelstvo města neschvaluje podání žádosti o převod pozemku č. 3184/6 v katastrálním území Havlíčkův Brod do vlastnictví města Havlíčkův Brod.

 

178/19 Prodej pozemku č. 530/13 v k.ú. Havlíčkův Brod - Amylon, a.s.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 530/13 o výměře 70 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod společnosti Amylon, a.s., IČ 60108771, se sídlem Švermova 117, Havlíčkův Brod za cenu 500 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

179/19 Prodej pozemku č. 1646/259 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Školy

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 1646/259 o výměře 136 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod P. N. a T. N., trvale bytem Havlíčkův Brod, za cenu 1.300 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

180/19 Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku - Klanečná

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku č. 20/4 v katastrálním území Klanečná do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Vlastníkem pozemku je ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

 

181/19 Koupě pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Ledečská

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků č. 585/3, 585/23, 585/24, 585/25 o celkové výměře 13.190 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod od Římskokatolické farnosti - děkanství Havlíčkův Brod, Rubešovo náměstí 173, Havlíčkův Brod za cenu 7,5 mil. Kč.

 

182/19 Prodej pozemku č. 636/25 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu - Svatý Kříž

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 636/25 o výměře 20 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu J. S., trvale bytem Havlíčkův Brod (id. 1/2) a H. M., trvale bytem Polná (id. 1/2), za cenu 156 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

183/19 Koupě pozemku č. 653/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Gočárova

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku č. 653/2 o výměře 1.715 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod od společnosti SABEKO s.r.o., Vyšehradská 1349/2, Nové Město, 128 00 Praha 2 (id. 1/2) a Stavotechnik M. spol. s r.o., Na dlouhém lánu 408/27, Vokovice, 160 00 Praha 6 (id.1/2) za cenu 1 Kč/m2.

 

184/19 Koupě pozemku č. 653/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Gočárova

Zastupitelstvo města schvaluje převzetí objektů

IO 01.1 Místní komunikace

IO 02.4 Veřejné osvětlení vč. sloupů

IO 02.5 Dešťová kanalizace 

od společnosti SABEKO s.r.o., Vyšehradská 1349/2, Nové Město, 128 00 Praha 2 a Stavotechnik M. spol. s r.o., Na dlouhém lánu 408/27, Vokovice, 160 00 Praha 6.

 

185/19 Záměr směny částí pozemků - ulice Jižní

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku č. 3119/16 o výměře cca 20 m2 za část pozemku č. 3119/20 o výměře cca 20 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

186/19 Záměr prodeje pozemku č. 584/7 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu - Svatý Kříž

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 584/7 o výměře 43 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

 

187/19 Směna částí pozemků č. 2602 a 3971 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Panských

Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku č. 2602 o výměře cca 80 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za část pozemku č. 3971 o výměře cca 13 m2 ve vlastnictví Bc. V. Š., Havlíčkův Brod, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod. Směna bude zajištěna uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí směnné. Řádná směnná smlouva bude uzavřena po kolaudaci stavby bytového domu. Finanční rozdíl pozemků doplatí V. Š. dle ceny tržní stanovené znaleckým posudkem číslo 3020/137a/2008. Před uzavřením smlouvy nebudou směňované pozemky zatíženy. Žadatel hradí polovinu souvisejících nákladů.

 

188/19 Směna pozemků - Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku č. 686/12 o výměře 50 m2 a pozemku č. 686/11 o výměře 32 m2 oddělených z pozemku č. 686/3 v katastrálním území Mírovka, ve vlastnictví města Havlíkův Brod za pozemek č. 685/5 o výměře 11 m2 odděleného z pozemku č. 685/3 v katastrálním území Mírovka, ve vlastnictví P. S., Havlíčkův Brod. Finanční rozdíl ve výši 28.400 Kč a polovinu souvisejících nákladů uhradí žadatel.

 

189/19 Prodloužení termínu dokončení staveb - lokalita Rozkoš - doplňující usnesení

V návaznosti na přijetí usnesení zastupitelstva města č. 120/19 ze dne 17.6.2019, kterým byl prodloužen termín dokončení staveb v lokalitě Rozkoš, zastupitelstvo zároveň rozhodlo odpustit již splatné dohodnuté smluvní pokuty, ale pouze v případě, že kupující podepíší ve lhůtě do 31.10.2019 dodatek ke kupní smlouvě, kterým bude prodloužen termín dokončení stavby do 30.6.2022. V případě nedodržení tohoto termínu dokončení stavby budou smluvní pokuty vymáhané dle původní kupní smlouvy.

 

190/19 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2019 - Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2019 - 3. kolo

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 20.000,- Kč z grantového programu „Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2019 – 3. kolo“ pobočnému spolku Orel jednota Havlíčkův Brod, IČO 751 05 586, se sídlem Machačova 2145, 580 01 Havlíčkův Brod, na projekt – „Adventní koncerty vážné hudby 2019“ v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 49373, č. 49372, č. 49371, č. 49370.

 

191/19 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v ORP Havlíčkův Brod na období 2019-2021 a Akční plán na období 2019-2020

Zastupitelstvo města schvaluje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v ORP Havlíčkův Brod na období 2019-2021, dle podkladové přílohy č. 49354.

 

192/19 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v ORP Havlíčkův Brod na období 2019-2021 a Akční plán na období 2019-2020

Zastupitelstvo města schvaluje Akční plán ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v ORP Havlíčkův Brod na období 2019-2020, dle podkladové přílohy č. 49355.

 

193/19 Pojmenování veřejného prostranství - ulice Slovenská

Zastupitelstvo města v samostatné působnosti rozhoduje o pojmenování ulice Slovenská v obytné zóně Perknov – Spálená stráň v rozsahu dle podkladové přílohy č. 49367 a ukládá radě města provést zápis do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

 

194/19 Pojmenování veřejného prostranství - ulice Nad Brodem, Nad Nivou, Nad Jezem, K Lesu, Nad Lomem

Zastupitelstvo města v samostatné působnosti rozhoduje o pojmenování ulice Nad Brodem, Nad Nivou, Nad Jezem, K Lesu, Nad Lomem v obytné zóně Na Vyhlídce v rozsahu dle podkladové přílohy č. 49368 a ukládá radě města provést zápis do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

 

195/19 Žádost o finanční dar - 3D laparoskop

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 1.000.000 Kč Nemocnici Havlíčkův Brod, IČO 00179540, se sídlem Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod a zároveň schvaluje Darovací smlouvu dle podkladové přílohy č. 49525.

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta