Usnesení z jednání zastupitelstva města 6.2.2023Přítomni:

MUDr. Jindřich Bárta, Pavel Duben, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Bc. Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Daniel Chymo, Ing. Milan Kašpar, CSc., Jan Kerber, DiS., Mgr. Jan Kletečka, Klára Kyselová, Ing. Jan Matějka, Libuše Milichovská, Ing. Ivana Mojžyšková, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Mgr. Ondřej Rázl, Marie Rothbauerová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, Zbyněk Stejskal, PhDr. Ivana Štrossová, Mgr. Jan Tecl, MBA

 

1/23 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení  č. 104/22,  215/22,  216/22, 217/22, 218/22, 219/22, 220/22, 221/22, 222/22, 223/22, 224/22, 225/22, 226/22, 227/22, 49/22, 231/21 a 175/19 do 31.12.2023 a usnesení číslo 148/22 a 188/19 do 30.6.2023.

(Podklad jednání č. 2)

 

2/23 Návrh na usnesení z výboru pro cestovní ruch, média a kulturu

Zastupitelstvo města vyslovuje souhlas se vstupem Města Havlíčkův Brod do destinační společnosti Vysočina West z.s., IČO: 11987421, se sídlem třída Legií 1115, 393 01 Pelhřimov a pověřuje radu města dalším jednáním s touto společností.

(Podklad jednání č. 10)

 

3/23 Návrh na usnesení z výboru pro cestovní ruch, média a kulturu

Zastupitelstvo města navrhuje starostu Zbyňka Stejskala, bytem  Havlíčkův Brod do  představenstva destinační společnosti Vysočina West z.s.

(Podklad jednání č. 10)

 

4/23 Souhrnná zpráva o realizaci  projektu podpořeného z grantového programu "Město bez bariér 2022"

Zastupitelstvo města schvaluje předloženou souhrnnou zprávu Sociálního výboru, která vyhodnocuje podpořený grantový projekt v sociální oblasti v roce 2022, dle podkladové přílohy č. 77762.

(Podklad jednání č. 11)

 

5/23 Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města

Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s § 72, odst. 2) a odst. 3) a § 74, odst. 3) zákona 128/2000 Sb. svým neuvolněným členům odměny za výkon funkce za měsíc v následujících částkách:

- člen rady: 11 301 Kč,

- předseda výboru/komise: 5651 Kč,

- člen výboru/komise: 4709 Kč,

- člen zastupitelstva bez dalších funkcí 2826 Kč.

Odměny se sčítají v souladu s § 74, odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

(Podklad jednání č. 1)

 

6/23 Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí na rok 2023

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích místostarostu Ing. Vladimíra Slávku, bytem Havlíčkův Brod jako svého zástupce na členské schůze společnosti Lesního družstva ve Štokách, IČO 64829561 konané v roce 2023. Jako náhradníka deleguje místostarostu Bc. Libora Honzárka, bytem Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 25)

 

7/23 Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí na rok 2023

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích Mgr. Jana Tecla, MBA,  bytem Havlíčkův Brod jako svého zástupce na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IČO 48171590 konané v roce 2023. Jako náhradníka deleguje místostarostku Marii Rothbauerovou, trvale bytem , Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 25)

 

8/23 Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí na rok 2023

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích starostu Zbyňka Stejskala, bytem  Havlíčkův Brod jako svého zástupce na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., IČO 48173002 konané v roce 2023. Jako náhradníka deleguje Mgr. Jana Tecla, MBA,  bytem Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 25)

 

9/23 Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí na rok 2023

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích Mgr. Jana Tecla, MBA, bytem  Havlíčkův Brod jako svého zástupce na valné hromady společnosti VODA Želivka, a.s., IČO 26496224 konané v roce 2023. Jako náhradníka deleguje místostarostu Bc. Libora Honzárka,  bytem  Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 25)

 

10/23 Grantové programy města Havlíčkův Brod pro rok 2023 - Podpora aktivit v sociální oblasti 2023

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu Podpora aktivit v sociální oblasti 2023 dle podkladové přílohy č. 77697, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu na rok 2023 (dle podkladové přílohy č. 77695) a formuláře pro Vyúčtování grantu za rok 2023 (dle podkladové přílohy č. 77696).

(Podklad jednání č. 26)

 

11/23 Grantové programy města Havlíčkův Brod pro rok 2023 - Farmářské trhy Koudelův talíř 2023

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu Farmářské trhy Koudelův talíř 2023 dle podkladové přílohy č. 77721, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu na rok 2023 (dle podkladové přílohy č. 77719) a formuláře pro Vyúčtování grantu za rok 2023 (dle podkladové přílohy č. 77720).

(Podklad jednání č. 27)

 

12/23 Grantové programy města Havlíčkův Brod pro rok 2023 - Cyklus přírodovědných přednášek 2023

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu Cyklus přírodovědných přednášek 2023 dle podkladové přílohy č. 77722, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu na rok 2023 (dle podkladové přílohy č. 77719) a formuláře pro Vyúčtování grantu za rok 2023 (dle podkladové přílohy č. 77720).

(Podklad jednání č. 27)

 

13/23 Grantové programy města Havlíčkův Brod pro rok 2023 - Přírodovědná soutěž 2023

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu Přírodovědná soutěž 2023 dle podkladové přílohy č. 77723, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu na rok 2023 (dle podkladové přílohy č. 77719) a formuláře pro Vyúčtování grantu za rok 2023 (dle podkladové přílohy č. 77720).

(Podklad jednání č. 27)

 

14/23 Římskokatolická farnost - děkanství Havlíčkův Brod - Žádost o spoluúčast obce na realizaci V. etapy obnovy střechy a krytiny Kostela sv. Kateřiny v roce 2023

Zastupitelstvo města se seznámilo se záměrem Římskokatolické farnosti – děkanství Havlíčkův Brod, IČO 150 60 527, se sídlem Rubešovo náměstí 173, 580 01 Havlíčkův Brod, podat žádost o dotaci v rámci dotačního titulu Kraje Vysočina „Památky 2023“ na realizaci V. etapy obnovy střechy a krytiny Kostela sv. Kateřiny v roce 2023. Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod tento záměr podporuje a deklaruje, že je připraveno realizaci projektu v roce 2023 spolufinancovat ve výši min. 10% celkových realizačních nákladů projektu, tj. max. do výše 116 000 Kč.

(Podklad jednání č. 30)

 

15/23 Určený zastupitel pro projednávání Územního plánu Havlíčkův Brod a Regulačních plánů

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), stanovuje místostarostu města Bc. Libora Honzárka určeným zastupitelem na volební období 2022-2026 pro projednávání Zprávy o uplatňování Územního plánu Havlíčkův Brod a změn Územního plánu Havlíčkův Brod a pro projednávání Regulačních plánů a změn Regulačních plánů.

(Podklad jednání č. 3)

 

16/23 Změna ÚPHB č.12

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona, vydává Změnu č. 12 Územního plánu Havlíčkův Brod, formou opatření obecné povahy.

(Podklad jednání č. 4)

 

17/23 Program 107290 - Zachování a obnova historických hodnot I

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod schvaluje investiční záměr k realizaci obnovy a restaurování válečných hrobů v Lázničkově stráni v Havlíčkově Brodě Severní a Jižní deska  a válečného hrobu rudoarmějce na hřbitově v místní části Svatý Kříž.

(Podklad jednání č. 5)

 

18/23 Program 107290 - Zachování a obnova historických hodnot I

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod schvaluje podání žádosti o dotaci na obnovu a restaurování válečných hrobů v rámci Programu 107290  Zachování a obnova historických hodnot I.

(Podklad jednání č. 5)

 

19/23 Záměr prodeje id. podílu části pozemku č. 260/7 v k.ú. Pohled

Zastupitelstvo města deklaruje, že část pozemku č. 260/7 o výměře 1.604 m2 (id. podíl města 119/838) v katastrálním území Pohled je pro město zbytná a je určená k prodeji. Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 260/7 o výměře 1.604 m2 (id. podíl města 119/838) v katastrálním území Pohled.

(Podklad jednání č. 7)

 

20/23 Záměr směny pozemků - cyklostezka Klanečná

Zastupitelstvo města deklaruje, že část pozemku č. 194 o výměře cca 760 m2 v katastrálním území Veselice u Havlíčkova Brodu je pro město zbytná a je určena k prodeji. Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny částí pozemků č. 107/1, 107/2 a 107/3 o výměře cca 700 m2 za část pozemku č. 194 o výměře cca 760 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod, vše v katastrálním území Veselice u Havlíčkova Brodu.

(Podklad jednání č. 9)

 

21/23 Záměr směny pozemků - Mírovka

Zastupitelstvo města deklaruje, že pozemek č. 1016/11 o výměře 2.902 m2 v katastrálním území Mírovka je pro město zbytný a je určen k prodeji. Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku č. 908/29 o výměře 1.115 m2 za pozemek č. 1016/11 o výměře 2.902 m2, v katastrálním území Mírovka, ve vlastnictví města Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 12)

 

22/23 Prodej části pozemku č. 1082/9 v k.ú. Havlíčkův Brod - Vršovice

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 1082/10 o výměře 59 m2 odděleného z pozemku č. 1082/9 v katastrálním území Havlíčkův Brod E. K., Havlíčkův Brod za cenu 780 Kč/m2.

(Podklad jednání č. 13)

 

23/23 Prodej pozemku č. 1381/4 v k.ú. Havlíčkův Brod - Vlkovsko

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č.1381/4 v katastrálním území Havlíčkův Brod S. V. a Z. V., Štoky za cenu 780 Kč/m2.

(Podklad jednání č. 14)

 

24/23 Prodej části pozemku č. 569/1 v k.ú. Termesivy

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 569/26 o výměře 99 m2 odděleného z pozemku č. 569/1 v katastrálním území Termesivy P. K., Havlíčkův Brod za cenu 400 Kč/m2.

(Podklad jednání č. 15)

 

25/23 Prodej částí pozemků v k.ú. Květnov

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 152/2 o výměře 452 m2 odděleného z pozemku č. 152/1, pozemku č. 468/3, který vznikl sloučením dílu ,,I" o výměře 62 m2 odděleného z pozemku č. 468/2 a dílu ,,k" o výměře 42 m2 odděleného z pozemku č. 498, pozemku č. 39/15 o výměře 520 m2 odděleného z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci č. 39/1, pozemku č. 151/4 o výměře 1 m2 odděleného z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci č. 152/1 a pozemku č. 151/6, který vznikl sloučením dílu ,,d" o výměře 6 m2 odděleného z pozemku č. 152/1, dílu ,,e" o výměře 41 m2 odděleného z pozemku č. 152/2 a pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci č. 152/3 o výměře 8 m2, vše v katastrálním území Květnov Ředitelství silnic a dálnic, státní příspěvkové organizaci, se sídlem na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle za celkovou cenu 343.770 Kč.

(Podklad jednání č. 16)

 

26/23 Směna pozemků - Havlíčkův Brod - ulice Dolní a ulice Žižkova

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků č. 1870/30 o výměře 18 m2 odděleného z pozemku č. 1870/13, pozemek č. 2259/228 o výměře 2 m2 odděleného z pozemku č. 2259/27, pozemek č. 2259/226 o výměře 13 m2 odděleného z pozemku č. 2259/48, pozemek č. 2259/227 o výměře 1 m2 odděleného z pozemku č. 2259/48, pozemek č. 2376/34 o výměře 6 m2 odděleného z pozemku č. 2376/6, pozemek č. 2376/38 o výměře 7 m2 odděleného z pozemku č. 2376/17 a pozemek č. 2376/36 o výměře 1 m2 odděleného z pozemku č. 2376/30, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemky č. 2259/224 o výměře 273 m2 odděleného z pozemku č. 2259/25, pozemku č. 2259/225 o výměře 183 m2 odděleného z pozemku č. 2259/25, pozemku č. 2376/33 o výměře 284 m2 odděleného z pozemku č. 2376/1 a pozemku č. 2376/35 o výměře 27 m2 odděleného z pozemku č. 2376/1, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví Kraje Vysočina. Směna bude provedena bez finančního dorovnání.

(Podklad jednání č. 17)

 

27/23 Smlouva o bezúplatném převodu - pozemek č. 564/8 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Ledečská

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. UZSVM/HHB/19/2023-HHBM, ve věci převodu pozemku č. 564/8 v katastrálním území Havlíčkův Brod. Převodcem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

(Podklad jednání č. 18)

 

28/23 Přijetí daru - pozemky Kraje Vysočina

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - pozemku č. 715/6 o výměře 44 m2 a pozemku č. 715/12 o výměře 16 m2 odděleného z pozemku č. 715/3, vše v katastrálním území Perknov od Kraje Vysočina, IČ: 70890749, Žižkova 57, 586 01 Jihlava.

(Podklad jednání č. 19)

 

29/23 Koupě části pozemku č. 908/27 v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku č. 908/64 odděleného z pozemku č. 908/27 o výměře 213 m2 v katastrálním území Mírovka za cenu 175 Kč/m2 od F. C., Přibyslav.

(Podklad jednání č. 20)

 

30/23 Koupě pozemku č. 180/2 v k.ú. Veselice

Zastupitelstvo města neschvaluje koupi pozemku č. 180/2 o výměře 500 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod od Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1, za celkovou cenu 127.000 Kč.

(Podklad jednání č. 21)

 

31/23 Přijetí daru od Kraje Vysočina - pozemky - ulice Kyjovská - revokace

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 148/22 ze dne 12.9.2022 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru pozemků č. 3051/11, 3051/12, 3051/16, 3051/3, 3051/34, 3051/4, 3051/40, 3051/41, 3051/46, 3051/5, 3051/6, 3051/37 (id. 1/2), 3051/39, 3051/13 (id. 1/2), 3051/14, (id 1/2),  3051/15(id. 1/2) a pozemku č. 3051/1 o výměře 10.487 m2 vytvořeného GP z pozemku č. 3051/1, pozemku č. 3051/17 o výměře 128 m2 vytvořeného GP z pozemku č. 3051/17, pozemku č. 3051/59 o výměře 58 m2 vytvořeného GP z pozemku č. 3051/7, pozemku č. 3051/63 o výměře 36 m2 vytvořeného z pozemků č. 3051/31 a 3051/32, pozemku č. 3051/7 o výměře 2.969 m2 vytvořeného GP z pozemku č. 3051/7, pozemku č. 3051/8 o výměře 624 m2 vytvořeného GP z pozemku č. 3051/8, pozemku č. 3051/42 (id. 1/2) o výměře 222 m2 vytvořeného GP z pozemku č. 3051/42 a pozemku č. 3051/57 (id. 1/2) o výměře 329 m2 vytvořeného z pozemku č. 3051/47, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod od Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava.

(Podklad jednání č. 22)

 

32/23 Záměr darování pozemků - ulice Kyjovská

Zastupitelstvo města deklaruje, že části pozemků č. 3051/47 a 3051/42 v katastrálním území Havlíčkův Brod jsou pro město zbytné a jsou určeny k darování. Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru darování id. 1/2 pozemků č. 3051/47 o výměře 411 m2 odděleného GP z pozemku č. 3051/47 a č. 3051/60 o výměře 17 m2 odděleného GP z pozemku č. 3051/42, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 22)

 

33/23 Záměr prodeje pozemků - ZTV Suchá

Zastupitelstvo města deklaruje, že pozemek č. 511/7 a pozemky č. 511/11, 511/13, 511/14, 511/15, 511/16, 511/17, 511/19, 511/21 a 511/22 vytvořené GP z pozemku č. 511/5 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu jsou pro město zbytné a jsou určeny k prodeji. Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 511/7 a pozemků č. 511/11, 511/13, 511/14, 511/15, 511/16, 511/17, 511/19, 511/21 a 511/22 vytvořených GP z pozemku č. 511/5 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

(Podklad jednání č. 23)

 

34/23 Záměr prodeje pozemků - ulice Humpolecká

Zastupitelstvo města deklaruje, že pozemek č. 2557/2 o výměře 5 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod není pro město zbytný a není určen k prodeji. Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 2557/2 o výměře 5 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod. Zastupitelstvo města deklaruje, že pozemek č. 534/60 o výměře 138 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod je pro město zbytný a je určený k prodeji. Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 534/60 o výměře 138 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 24)

 

35/23 Podání žádosti o úplatný převod části pozemku č. 982/52 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o úplatný převod části pozemku č. 982/52 o výměře cca 30 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod. Vlastníkem pozemku je ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha.

(Podklad jednání č. 28)

 

36/23 Směna pozemků v k.ú. Poděbaby - u letiště

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku č. 126/46 o výměře 444 m2 oddělený z pozemku č. 126/46 o výměře 490 m2 a pozemku č. 557/3 o výměře 222 m2, ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemek č. 160/2 o výměře 666 m2 oddělený z pozemku č. 160/1 o výměře 10.063 m2, vše v katastrálním území Poděbaby ve vlastnictví Párty stany - Etimex s.r.o., Horní Papšíkov, Poděbaby, Havlíčkův Brod. Směna bude provedena bez finančního dorovnání.

(Podklad jednání č. 29)

 

37/23 Koupě pozemku č. 930/20 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Masarykova

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku č. 930/20 v katastrálním území Havlíčkův Brod za cenu 1.500 Kč/m2 od E. Ř., Praha 2. Kupní cena bude uhrazena ve dvou splátkách. První splátka kupní ceny ve výši 4 mil. Kč bude uhrazena do 30.6.2023, druhá splátka kupní ceny bude uhrazena v roce 2024.

Koupě pozemku za vyšší cenu, než je cena obvyklá, je zdůvodněna budoucím využitím jako územní rezervy pro řešení dopravní obslužnosti území určeného pro rozvoj obytné zóny.

(Podklad jednání č. 156)

 

38/23 Strategický plán rozvoje města - dílčí aktualizace

Zastupitelstvo města schvaluje doplnění Strategického plánu rozvoje města Havlíčkův Brod včetně akčního plánu na období 2021 - 2024 o projekt Rekonstrukce staré radnice v Havlíčkově Brodě cíle 4.2. Rozvoj cestovního ruchu.

(Podklad jednání č. 31)

 

 

 

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Marie Rothbauerová, v. r.

místostarostka

 

 

 

                                                                       Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                starosta