Usnesení z jednání zastupitelstva města 4.9.2023Přítomni:

MUDr. Jindřich Bárta,  Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Bc. Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Daniel Chymo, Ing. Milan Kašpar, CSc.,  Mgr. Jan Kletečka, Klára Kyselová, Libuše Milichovská, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Mgr. Ondřej Rázl, Marie Rothbauerová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, Zbyněk Stejskal, PhDr. Ivana Štrossová,  Mgr. Jan Tecl, MBA

Omluveni:

Pavel Duben, Jan Kerber, DiS., Ing. Jan Matějka, Ing. Ivana Mojžyšková

 

150/23 Zpráva z valné hromady společnosti VODA Želivka, a.s.

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z řádné valné hromady společnosti VODA Želivka, a.s. IČO 26496224 konané 23. června 2023 předložený v podkladové příloze č. 79872.

(Podklad jednání č. 131)

 

151/23 Cena města Havlíčkův Brod - Nejkrásnější kniha 33. Podzimního knižního veletrhu

Zastupitelstvo města schvaluje udělení "Ceny města Havlíčkův Brod za nejkrásnější knihu Podzimního knižního veletrhu" v rámci 33. Podzimního knižního veletrhu ve výši 40.000 Kč.

(Podklad jednání č. 133)

 

152/23 Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně za rok 2022 - BK Havlíčkův Brod 2019, s.r.o.

Zastupitelstvo města v souladu s § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a na základě důvodů uvedených v písemné žádosti BK Havlíčkův Brod 2019, s.r.o., IČO 08275416, se sídlem U Stadionu 2777, 580 01 Havlíčkův Brod, promíjí odvod ve výši 35 000 Kč za porušení podmínek sjednaných smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města č. OVVV_FP/51/2021/LK.

(Podklad jednání č. 134)

 

153/23 Ceny města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol za školní rok 2022/2023

Zastupitelstvo města schvaluje 21 laureátů na udělení Ceny města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol za školní rok 2022/2023:

Základní škola a Praktická škola, U Trojice: 5 000 Kč - Zdenek Podrázský, 3 000 Kč - Petra Bauerová, 2 000 Kč - Dávid Nemec;

ZŠ Konečná: 5 000 Kč - Adam Přemysl Denemark, 3 000 Kč - Miroslav Jan Kubát, 2 000 Kč - Markéta Procházková;

ZŠ Nuselská: 5 000 Kč - Tomáš Vandas, 3 000 Kč - Anna Šimánková, 2 000 Kč - Olga Marková;

ZŠ Štáflova: 5 000 Kč - Natálie Šindelářová, 3 000 Kč - Anna Čermáková, 2 000 Kč - Vítězslav Žák;

ZŠ V Sadech: 5 000 Kč - Tereza Vaňková, 3 000 Kč - Žaneta Žampová, 2 000 Kč - Misheel Bukhbilegt;

ZŠ a MŠ Wolkerova: 5 000 Kč - Šimon Kotlas, 3 000 Kč - Adam Sochor, 2 000 Kč - Barbora Bouchnerová;

Gymnázium Havlíčkův Brod: 5 000 Kč -  Matěj Pavliš, 3 000 Kč - Anna Allgaier, 2 000 Kč Marek Rataj.

(Podklad jednání č. 135)

 

154/23 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku, jejíž účinností se ruší a nahrazuje vyhláška č. 7/2019, včetně jejího doplnění vyhláškou č. 4/2021, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v Havlíčkově Brodě, a to ve znění přílohy č. 79873.

(Podklad jednání č. 136)

 

155/23 Zpráva z valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z řádné valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. IČO 48173002 konané dne 8. června 2023 předložený v podkladové příloze č. 79886.

(Podklad jednání č. 137)

 

156/23 Zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. upsáním nových akcií (pozemky v k.ú. Suchá, Poděbaby, Zbožice, vodovod a kanalizace Vyhlídka, vodovod Klanečná)

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o upsání 11 616 ks akcií se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., se sídlem Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 481 73 002 za vklad nemovitého vodohospodářského majetku oceněného cenou obvyklou na hodnotu 16 413 990 Kč. Podrobná specifikace nemovitého majetku tvořícího vklad je uvedena v příloze podkladu č. 79905. Zastupitelstvo města současně zmocňuje starostu města k podpisu prohlášení o vnesení nemovitých věcí dle přílohy podkladu č. 79906.

(Podklad jednání č. 140)

 

157/23 Daňové milostivé léto

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod schvaluje připojení města k akci „Daňové milostivé léto 2023“ vyhlášené zákonem  č. 182/2023 Sb.,  o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, a to pro oblast místních poplatků dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

(Podklad jednání č. 138)

 

158/23 Rezignace člena osadního výboru

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci paní Moniky Vencovské na post člena Osadního výboru Svatý Kříž a děkuje jí za dosavadní vykonanou práci.

Zastupitelstvo města dle § 84, odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, volí novým členem Osadního výboru Svatý Kříž, Bc. Ilonu Heijting, 580 01 Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 139)

 

159/23 Změna ÚPHB č. 13 - jednotný standard

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod ruší své usnesení č. 70/23 ze dne 17.4.2023.

(Podklad jednání č. 141)

 

160/23 Změna ÚPHB č. 13 - jednotný standard

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, § 55a zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení Změny č. 13 Územního plánu Havlíčkův Brod - jednotný standard, zkráceným postupem a schvaluje obsah této změny  podkladové přílohy č. 79635.

(Podklad jednání č. 141)

 

161/23 Vydání regulačního plánu Na Nebi

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. d) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 69 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 19 a přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti  vydává REGULAČNÍ PLÁN „NA NEBI – HAVLÍČKŮV BROD“.

(Podklad jednání č. 142)

 

162/23 III/03811 Baštínov, rekonstrukce silnice na hrázi a rybníka - smlouva o společném postupu zadavatelů

Zastupitelstvo města ukládá radě města uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů dle podkladové přílohy č. 79939 s Krajem Vysočina, IČO 70890749 ve věci provedení společného zadávacího řízení stavby III/03811 rekonstrukce silnice na hrázi a rybníka, Baštínov.

(Podklad jednání č. 143)

 

163/23 Dodatek č. II zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560

Zastupitelstvo města schvaluje dle podkladové přílohy č. 79743 Dodatek č. II zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560.

(Podklad jednání č. 121)

 

164/23 Dodatek č. I. ke Smlouvě mezi městem Havlíčkův Brod a Kolpingovým dílem ČR, z. s.

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1., ke Smlouvě o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina, mezi městem Havlíčkův Brod a Kolpingovým dílem ČR, z. s., náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 43379729 na rok 2023, dle podkladové přílohy č. 79818.

(Podklad jednání č. 122)

 

165/23 Odborné učebny Základní školy Konečná, Havlíčkův Brod

Zastupitelstvu města schvaluje realizaci projektového záměru "Odborné učebny Základní školy Konečná, Havlíčkův Brod" podpořeného v rámci 112. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027.

(Podklad jednání č. 132)

 

166/23 Stavební úpravy Základní školy V Sadech

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod schvaluje realizaci projektu "Stavební úpravy Základní školy V Sadech" podpořeného v rámci 112. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027.

(Podklad jednání č. 123)

 

167/23 Zpráva z jednání členské schůze Lesního družstva ve Štokách

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis členské schůze Lesního družstva ve Štokách IČO 64829561 ze dne 26. května 2023, předložený v podkladové příloze č. 79891.

(Podklad jednání č. 124)

 

168/23 Záměr prodeje části pozemku č. 752/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Masarykova

Zastupitelstvo města deklaruje, že část pozemku č. 752/5 o výměře 49 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod není pro město zbytná a není určena k prodeji. Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 752/5 o výměře 49 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 112)

 

169/23 Záměr prodeje podílů k pozemkům v k.ú. Bedřichov u Jihlavy a Pávov

Zastupitelstvo města deklaruje, že podíly ve výši 119/838 k pozemkům č. 465/13, č. 465/14 v katastrálním území Bedřichov u Jihlavy a č. 512/10 v katastrálním území Pávov jsou pro město zbytné a jsou určeny k prodeji. Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje podílů ve výši 119/838 k pozemkům č. 465/13 a č. 465/14 v katastrálním území Bedřichov u Jihlavy a k pozemku č. 512/10 v katastrálním území Pávov.

(Podklad jednání č. 114)

 

170/23 Záměr prodeje části pozemku č. 229/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - Na Valech

Zastupitelstvo města deklaruje, že část pozemku č. 229/2 o výměře cca 14 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod není pro město zbytná a není určena k prodeji. Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 229/2 o výměře cca 14 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 115)

 

171/23 Záměr prodeje části pozemku č. 1595/35  v k.ú. Havlíčkův Brod - Vršovice

Zastupitelstvo města deklaruje, že část pozemku č. 1595/35 o výměře cca 14 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod je pro město zbytná a je určena k prodeji. Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 1595/35 o výměře cca 14 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 116)

 

172/23 Smlouva o bezúplatném převodu - pozemky Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. UZSVM/HHB/2997/2023-HHBM, ve věci převodu pozemků č. 1047/5 a 1047/8 v katastrálním území Mírovka. Převodcem pozemků je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

(Podklad jednání č. 117)

 

173/23 Přijetí daru - pozemky v ulici Kyjovská, Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - pozemku č. 3211/104 o výměře 18 m2, pozemku č. 3211/105 o výměře 91 m2 a pozemku č. 3211/106 o výměře 21 m2, oddělených z pozemku č. 3211/3, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod od Kraje Vysočina, IČ: 70890749, Žižkova 57, 586 01 Jihlava.

(Podklad jednání č. 118)

 

174/23 Koupě části pozemku č. 569/1 v k.ú. Perknov

Zastupitelstvo města schvaluje koupi části pozemku č. 569/1 (díl "k") o výměře 47 m2 v katastrálním území Perknov od J. L., Havlíčkův Brod (id. 1/2) a R. L., Havlíčkův Brod (id. 1/2) za cenu 150 Kč/m2.

(Podklad jednání č. 119)

 

175/23 Koupě pozemku č. 3339/7 v k.ú. Havlíčkův Brod - Hamry

Zastupitelstvo města neschvaluje koupi pozemku č. 3339/7 o výměře 2525 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod od Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1.

(Podklad jednání č. 120)

 

176/23 Předkupní právo - Rounek

Zastupitelstvo města schvaluje neuplatnění zákonného předkupního práva ke stavbě chaty č. ev. 140 stojící na pozemku č. 407/7 v katastrálním území Rounek.

(Podklad jednání č. 125)

 

177/23 Koupě pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Ledečská

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků č. 564/25, 561/16 a pozemku č. 585/114 (vytvořeného GP z částí pozemků č. 585/1 a 585/27), vše v katastrálním území Havlíčkův Brod za kupní cenu požadovanou jejich vlastníky J. K., Liberec XIV-Ruprechtice a J. R., Hradec Králové. Sjednaná kupní cena 1.050 Kč/m2 je vyšší než cena v místě a čase obvyklá. Samospráva akceptuje sjednanou kupní cenu z důvodu, že uvedené pozemky jsou pro město Havlíčkův Brod strategické pro rozšíření a výstavbu sportovišť a z toho vyplývající nutnost zajištění potřebné dopravní infrastruktury.

(Podklad jednání č. 126)

 

178/23 Nabídka koupě manipulační plochy v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města prohlašuje, že nemá zájem odkoupit manipulační plochu umístěnou na pozemku č. 2096/2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

(Podklad jednání č. 127)

 

179/23 Prodej pozemku - ZTV Suchá

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 511/16 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

Kupující: V. T. a J. T., 580 01 Havlíčkův Brod.

Kupní cena: 2.200 Kč/m2, tj. celkem 2.096.600Kč

(Podklad jednání č. 128)

 

180/23 Prodej volné bytové jednotky č. 1105/10, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1105/10 v domě čp. 1105, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupní smlouvou bude k předmětu prodeje zřízen zákaz zcizení jako právo věcné ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 3 let od právních účinků vkladu vlastnického práva k předmětu prodeje do katastru nemovitostí.

Kupující: M. R., České Budějovice

Kupní cena: 2.555.555 Kč.

(Podklad jednání č. 129)

 

 

 

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Marie Rothbauerová, v. r.

místostarostka

 

 

 

                                                                       Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                starosta