Usnesení z jednání zastupitelstva města 31. 3. 2008Přítomni:

Ing. Jan Abbrent, Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Josef Hejkal, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Jindřich Kučera, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Štefan Nigoš, Milan Plodík, MUDr. Jiří Stryhal, Mgr. Lenka Šoposká, PhDr. Ivana Štrossová, Jan Tecl, Ing. Josef Vašíček, Bc. Jiří Vondráček

Omluveni:

Jan Schwarz

 

108/08 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 383/07, 221/06, 222/06 a 224/06 do 30.6.2008.

 

109/08 Zápis z jednání výboru pro sociální a zdravotní tématiku ze dne 6.3.2008

Zastupitelstvo města ukládá radě města zabývat se hledáním objektu pro činnost nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve městě.

 

110/08 Zápis z jednání výboru pro sociální a zdravotní tématiku ze dne 6.3.2008

Zastupitelstvo města ukládá radě města zpracovat analýzu potřeb umístění dětí ve věku od dvou do tří let v zařízení poskytujícím péči o tyto děti.

 

111/08 Zápis o provedení kontroly rekonstrukce MŠ Příčná.

Zastupitelstvo města ukládá radě města trvale a jednoznačně vyřešit mezi správci rozpočtových kapitol a radou města oprávnění k uzavírání smluv a jejich dodatků jménem města.

 

112/08 Zelený okruh kolem města

Zastupitelstvo města ukládá radě města zpracování jednoduché studie proveditelnosti zeleného okruhu města (viz mapová příloha), která by záměr pozemkově upřesnila a identifikovala možné problémy.

 

113/08 Zpráva o kontrole dotací z rozpočtu města za rok 2007

Zastupitelstvo město ukládá radě města zapracovat do nově tvořených "Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města " opatření kontrolního výboru zastupitelstva města, vycházející z provedených kontrol čerpání dotací za rok 2007

 

114/08 Likvidace hmotného investičního majetku a pohledávek

Zastupitelstvo města schvaluje likvidaci hmotného investičního majetku a pohledávek podle předloženého seznamu likvidační komise ze dne 25.2.2008

 

115/08 Kontrola vyúčtování příspěvků

Zastupitelstvo města schvaluje vyjímečně a oproti "Zásadám" čerpání dotací poskytnutých v roce 2007 v celém kalendářním roce, tedy od 1.1.2007 do 31.12.2007 a promíjí nedostatky zjištěné Kontrolním výborem zastupitelstva města i právním oddělením MěÚ.

 

116/08 Přijetí daru

Zastupitelstvo města přijímá dar od společnosti Futaba Czech s.r.o., který bude použit na pořádání letošních Stamicových slavností.

 

117/08 Přijetí daru

Zastupitelstvo města schvaluje dar Kč 100 000,- občanskému sdružení Jan Václav Stamic, Husova 2147, Havlíčkův Brod, IČ 62698371 na zajištění programu akce Stamicovy slavnosti 2008

 

118/08 Volba přísedícího okresního soudu

Zastupitelstvo města volí podle § 64, odst. 1 zákona 6/2002 Sb. o soudcích přísedícími Okresního soudu v Havlíčkově Brodě Miloslava Trtíka, Havlíčkův Brod na další čtyřleté období.

 

119/08 Posunutí termínu splatnosti půjčky

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o půjčce PRÁV/1/2008/HA s TJ Jiskra Havlíčkův Brod, ve kterém se změní splatnost půjčky z 15. dubna 2008 na 15. května 2008

 

120/08 Investiční akce roku 2007 přecházející do roku 2008

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění investičních akcí plánovaných k dokončení v r. 2007 asouhlasí s úhradou nákladů nutných na dokončení realizace těchto staveb v roce 2008. 
V souladu s čl. 4 statutu Fondu strategických rezerv města zastupitelstvo města schvaluje čerpání výdajů  na dokončení realizace uvedených  akcí z účtu Fondu strategických rezerv města takto:
Rekonstrukci komunikace a rozšíření veřejného osvětlení v místní části Ovčín              300 000,- Kč
Výměna střešní krytiny na objektu čp.176 ve Šmolovech                                            370 000,- Kč
Předláždění chodníků v Perknově                                                                               275 000,- Kč
Hřiště Jilemník                                                                                                60 000,- Kč
Dětské na hřiště na Kalinově nábřeží                                                               50 000,- Kč
Rekonstrukce komunikace Kpt. Nováka                                                                    850 000,- Kč
Chodník u Hypernovy                                                                                                91 500,- Kč
Chodník Mlýnská a Okrouhlická                                                                                872 000,- Kč
Mostek a komunikace U Traplů                                                                                 382 900,- Kč
Autobusový terminál pro integrovaný systém veřejné dopravy                         50 000,- Kč

 

121/08 Úprava křižovatky I/34 - III/34489 Šmolovy, prodloužení kanalizace

Zastupitelstvo města prohlašuje, že město Havlíčkův Brod nejpozději do 3 měsíců od doručení písemné výzvy Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Jihlava převezme do svého vlastnictví stavební objekt SO 301 prodloužení kanalizace vybudovaný v rámci stavby I/34 – křižovatka se silnicí III/3489 bodová závada.

 

122/08 Prodej vodovodu a kanalizace v průmyslové zóně Jihlavská

Zastupitelstvo města souhlasí prodejem technického zařízení vodovodu a kanalizace v průmyslové zóně Jihlavská a s uzavřením předložené kupní smlouvy se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., IČ 48173002.

 

123/08 Bělohradská ulice - dešťové svody

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č.66/08 a ukládá radě města uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo se společností Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s. na rekonstrukci Bělohradské ulice, jejíž předmětem je rozšíření rozsahu dílo spočívající v částečném převzetí funkce investora v části objektu SO 301 dešťové svody od kraje Vysočina v rozsahu finančního objemu jedné poloviny tohoto objektu, tj. 355.304,- Kč (vč. DPH).

 

124/08 Program regenerace městské památkové zóny

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2008 Ing. Janu Hornímu, Na Písku 3192, Havlíčkův Brod na obnovu domu č.p. 50, Havlíčkovo náměstí ve výši 10 % z ceny udržovacích prací, maximálně 20 tis. Kč.

 

125/08 Program regenerace městské památkové zóny

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2008 Ing. Evě Tatranské, Toruňská 327, Praha 8 a panu Jindřichovi Procházkovi, Jičínská 1135, Mladá Boleslav na obnovu domu č.p. 51, Havlíčkovo náměstí ve výši 10 % z ceny udržovacích prací, maximálně 20 tis. Kč.

 

126/08 číslo přiděleno omylem

 

127/08 Program regenerace městské památkové zóny

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2008 Ing. Mileně V., Praha 8 na obnovu domu č.p. 49, Havlíčkovo náměstí ve výši 10 % z ceny udržovacích prací, maximálně 25 tis. Kč.

 

128/08 Program regenerace městské památkové zóny

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2008 Januszi B., Dagmar B., Věře J., Havlíčkovo náměstí 164, Havlíčkův Brod na obnovu domu č.p. 164, Havlíčkovo náměstí ve výši 10 % z ceny udržovacích prací, maximálně 20 tis. Kč.

 

129/08 Program regenerace městské památkové zóny

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2008 panu Liboru S., Havlíčkův Brod na obnovu domu č.p. 185, Horní ulice ve výši 10 % z ceny udržovacích prací, maximálně 10 tis. Kč.

 

130/08 Program regenerace městské památkové zóny

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2008 akciové společnosti První rozumná, Mladoboleslavská 209, Praha 9 na obnovu domu č.p. 165, Havlíčkovo náměstí ve výši 10 % z ceny udržovacích prací, maximálně 95 tis. Kč.

 

131/08 Program regenerace městské památkové zóny

Zastupitelstvo města prohlašuje, že má v rozpočtu na rok 2008 vyčleněny prostředky na opravu fasády domu č.p. 56, Havlíčkovo náměstí.

 

132/08 Grant Oživlé náměstí 2008

Zastupitelstvo města schvaluje grantový program na rok 2008 ve výši 100.000 Kč - Oživlé náměstí 2008.

 

133/08 Grant Oživlé náměstí 2008

Zastupitelstvo města ukládá výboru ZM pro cestovní ruch, kulturu a vztahy s veřejností vyhodnotit došlé projekty do grantového programu "Oživlé náměstí 2008" tak, aby mohlo být o přidělení grantu rozhodnuto zastupitelstvem města na jednání 28. 4. 2008.

 

134/08 Zadání změny č. 26 ÚP SÚ Havlíčkův Brod - lokalita "Nad psychiatrickou léčebnou"

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 a  § 6, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zadání změny č.27 územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod – lokalita „Nad Psychiatrickou léčebnou“.

 

135/08 Operační program Životní prostředí - odpady Přibyslavsko

Zastupitelstvo města souhlasí s pokračováním projektu „Společný projekt nakládání s Odpady v oblasti Horní Posázaví - Třídění komunálních odpadů přímo u producentů na využitelné složky a nakládání s nimi“ („nákup nádob a pytlů“) i za předpokladu dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 40 %.

 

136/08 Prodej pozemků v k.ú. Ždírec na Moravě

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 763/4 o výměře 357 m2 (podíl 119/838), 763/5 o výměře 6530 m2 (podíl 119/838), 1681/7 o výměře 728 m2 (podíl 119/838)  v katastrálním území Ždírec na Moravě.

 

 

137/08 Prodej části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 689/23

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 688/11 díl "a" o výměře 31 m2  oddělený geometrickým plánem  č. 5544-63/2007 z pozemku ppč. 689/23 Ing. Petru a Veronice J., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí  670 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

138/08 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Suchá ppč. 1771

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje  pozemku v k.ú. Sucha ppč. 1771 o výměře  2852 m2 .

 

139/08 Směna pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - Václav Duben

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku  vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 431/4 o výměře 1471 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemek parcelní č. 3513/18 o výměře 233 m2 oddělený geometrickým plánem  č. 5572-1427/2007 z pozemku parcelní č. 3513/3  ve vlastnictví Václava D., Lípa u Havlíčkova Brodu. Rozdíl ve výměrách o rozloze 1238 m2 uhradí Václav D. městu Havlíčkův Brod za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 380 Kč/m2, tj. celkem 470.440,- Kč.

Geometrický plán uhradí město Havlíčkův Brod. Daň z převodu nemovitostí, náklady na znalecké posudky a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí uhradí město Havlíčkův Brod a Václav D., každý jednu polovinu. 

 

140/08 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. 111/08 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy č.111/08 o bezúplatném převodu nemovitostí včetně doložky ve věci převodu následujících pozemků vedených v katastru nemovitostí v k.ú. Havlíčkův Brod do vlastnictví města Havlíčkův Brod:
parc. č.    939/28       o výměře   276 m2       ostatní plocha - ostatní komunikace
parc. č.  1003/93       o výměře   901 m2       ostatní plocha - ostatní komunikace
parc. č.  1003/97       o výměře     30 m2        ostatní plocha - ostatní komunikace
parc. č.  1003/101     o výměře     28 m2        ostatní plocha - ostatní komunikace
parc.č.   1003/113     o výměře   274 m2        ostatní plocha - ostatní komunikace
parc. č.  1003/140     o výměře 4454 m2        ostatní plocha - ostatní komunikace
Převodcem pozemků je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2.

 

141/08 Záměr prodeje ppč. 3615, 3613/1, 3592/5 a stpč. 4858

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 4858 o výměře 155 m2. Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 3615 o výměře 6 m2 a ppč. 3613/1 a ppč. 3592/5 o výměře 40 m2.

 

142/08 Prodej volného bytu za tržní cenu

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 12 o velikosti 1+1, Žižkov II 1269, Havlíčkův Brod včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku p.č.st. 3987 se všemi součástmi a příslušenstvími. Kupující: Marie K., Jihlava, za kupní cenu 866.600 Kč.

 

143/08 Prodej pozemku PK ppč. 1336/1 k.ú. Okrouhličtí Dvořáci - revokace

Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. 431/01 takto:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku ppč. 2781/13 - díl "b" o výměře 19 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Miroslavu D., bytem Šmolovy - D, Havlíčkův Brod za účelem narovnání hranice nově vybudovaného rybníku. Cena pozemku činí 250 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

144/08 Kasárna letiště – prodej pozemků včetně staveb bez čp/če v k.ú. Havlíčkův Brod, Šmolovy u Havlíčkova Brodu a Poděbaby.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej tohoto majetku : 
Budovy :
-          jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 5486 ( SO 04 ) v k.ú. Havlíčkův Brod
-          jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 5487 ( SO 48 ) v k.ú. Havlíčkův Brod
Pozemky :
-          st.p.č. 5486 o výměře 1 022 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Havlíčkův Brod
-          st.p.č. 5487 o výměře 274 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Havlíčkův Brod
-          p.p.č. 2798/12 o výměře 2 784 m2, ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, v k.ú. Havlíčkův Brod
Výše uvedené nemovitosti se převádějí se všemi součástmi a příslušenstvím, tj.:
-          přístřešky, kiosky pro různé účely ( 4/5 ze SO 86 ) na p.p.č.2798/12 v k.ú. Havlíčkův Brod
-          nádrže podzemních čistíren odpadních vod ostatní ( SO 502 ) na p.p.č.2798/12 v k.ú. Havlíčkův Brod
-          plochy char.poz.komunikací ( 1/6 ze SO 563 ) na p.p.č.2798/12 v k.ú. Havlíčkův Brod
-          oplocení ostatní ( 1/8 ze SO 530 ) na p.p.č.2798/12 v k.ú. Havlíčkův Brod
-          oplocení bez podezdívky ( 1/2 ze SO 568 ) na p.p.č.2798/12 v k.ú. Havlíčkův Brod
Movitý majetek pevně spojený s budovami, taxativně uvedený a specifikovaný v příloze č.2 kupní smlouvy (kamna elektrická akumulační 2 ks, ohřívač vody 125l, ohřívač vody 800l, ohřívač vody 10l).

Fyzickým osobám
Zdeňku Domkářovi, RČ: 661220/0100, trvale bytem Knyk, Rozňal 154, Havlíčkův Brod, státní občanství Česká republika
a
Liboru Červenému, RČ: 670523/0136, trvale bytem Lipnická 3540, Havlíčkův Brod, státní občanství Česká republika
Společně podnikajících na základě smlouvy o sdružení podle ustanovení § 829 zák.č.40/1964 Sb. pod názvem : Zdeněk Domkář ČADAS-INTERIER výrobní sdružení DOMKÁŘ, ČERVENÝ, IČ:10463747, s místem podnikání Havlíčkův Brod, U Panských 1449.

 

……………………………………………………………..

 

za celkovou kupní cenu 5.800.000,- Kč (slovy: pětmilionůosmsettisíckorunčeských)

 

Zastupitelstvo města schvaluje smluvní zřízení věcného břemene spočívajícího v trpění elektrorozvodů, rozvodů  vody a kanalizace a zajištění přístupu k těmto rozvodům za účelem jejich údržby a oprav na pozemku p.p.č. 2798/12 v k.ú. Havlíčkův Brod a k jeho tíži, ve prospěch pozemku st.p.č.157 v k.ú. Poděbaby a p.p.č. 2798/19 v k.ú.Havlíčkův Brod.

 

 

145/08 Kasárna letiště – prodej pozemků včetně staveb bez čp/če v k.ú. Havlíčkův Brod, Šmolovy u Havlíčkova Brodu a Poděbaby.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej tohoto majetku : 
Budovy :
-          stavba pro dopravu bez čp/če na st.p.č. 5490/1 ( SO 34/1 ) v k.ú. Havlíčkův Brod
-          stavba pro administrativu bez čp/če na st.p.č. 297( SO 41 ) v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu
Pozemky :
-          st.p.č. 5490/1 o výměře 2 933 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Havlíčkův Brod
-          st.p.č. 297 o výměře 208 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu 
-          p.p.č. 2798/16 o výměře 8 048 m2, ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, v k.ú. Havlíčkův Brod 
-          p.p.č. 912/3 o výměře 1 845 m2, ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu
-          p.p.č. 912/14 o výměře 1 851 m2, ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu
-          p.p.č. 912/18 o výměře 144 m2, ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu
Výše uvedené nemovitosti se převádějí se všemi součástmi a příslušenstvím, tj.:
-          přístřešky, kiosky pro různé účely ( SO 76 ) na p.p.č.2798/16 v k.ú. Havlíčkův Brod
-          přístřešky, kiosky pro různé účely ( SO 77 ) na p.p.č.2798/16 v k.ú. Havlíčkův Brod
-          přístřešky, kiosky pro různé účely ( SO 79 ) na p.p.č.2798/16 v k.ú. Havlíčkův Brod
-          přístřešky, kiosky pro různé účely ( SO 87 ) na p.p.č.2798/16 v k.ú. Havlíčkův Brod
-          přístřešky, kiosky pro různé účely ( SO 90 ) na p.p.č.2798/16 v k.ú. Havlíčkův Brod
-          přístřešky, kiosky pro různé účely ( SO 94 ) na p.p.č.2798/16 v k.ú. Havlíčkův Brod
-          oplocení s podezdívkou ( 5/12 ze SO 506 ) na p.p.č. 912/3 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu
-          plochy dvorů a nádvoří ( SO 522 ) na p.p.č.2798/16 v k.ú. Havlíčkův Brod
-          plochy skladovací ( SO 549) na p.p.č.2798/16 v k.ú. Havlíčkův Brod
Movitý majetek pevně spojený s budovami, taxativně uvedený a specifikovaný v příloze č.2 kupní smlouvy (kotel horkovodní na pevná paliva K-33, expanzomat 40 l, čerpadlo oběhové, ohřívač vody 10 l a ohřívač vody 125 l).

panu
Miroslavu D.,
trvale bytem Lípa u Havlíčkova Brodu, PSČ 582 57,

 

za celkovou kupní cenu 9.230.200,- Kč (slovy: devětmilionůdvěstětřicettisícdvěstěkorunčeských)

 

Zastupitelstvo města schvaluje smluvní zřízení věcného břemene spočívajícího v trpění elektrorozvodů, rozvodů  vody a kanalizace a zajištění přístupu k těmto rozvodům za účelem jejich údržby a oprav na pozemcích p.p.č. 2798/16 v k.ú. Havlíčkův Brod, p.p.č. 912/3 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu a p.p.č. 912/18 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu a k jejich tíži, ve prospěch pozemku st.p.č.157 v k.ú. Poděbaby a p.p.č. 2798/19 v k.ú.Havlíčkův Brod.

 

 

146/08 Kasárna letiště – prodej pozemků včetně staveb bez čp/če v k.ú. Havlíčkův Brod, Šmolovy u Havlíčkova Brodu a Poděbaby.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej tohoto majetku :

Budovy :
-          jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 5488 ( SO 37 ) v k.ú. Havlíčkův Brod
-          stavba pro administrativu bez čp/če na st.p.č. 5478 ( SO 07 ) v k.ú. Havlíčkův Brod
Pozemky :
-          st.p.č. 5488 o výměře 243 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Havlíčkův Brod
-          st.p.č. 5478 o výměře 1 058 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Havlíčkův Brod
-          p.p.č. 2798/4 o výměře 8 591 m2, ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, v k.ú. Havlíčkův Brod 
Výše uvedené nemovitosti se převádějí se všemi součástmi a příslušenstvím, tj.:
-          přístřešky, kiosky pro různé účely ( SO 81 ) na p.p.č.2798/4 v k.ú. Havlíčkův Brod
-          přístřešky, kiosky pro různé účely ( SO 82 ) na p.p.č.2798/4 v k.ú. Havlíčkův Brod
-          plochy char.poz.komunikací ostatní ( SO 521 ) na p.p.č.2798/4 v k.ú. Havlíčkův Brod
-          oplocení ostatní ( 1/2 ze SO 530 ) na p.p.č.2798/4 v k.ú. Havlíčkův Brod
-          oplocení bez podezdívky ( 1/12 ze SO 568 ) na p.p.č. 2798/4 v k.ú. Havlíčkův Brod
-          sítě parovodní ( 1/11 ze SO 558 ) na p.p.č.2798/4 v k.ú. Havlíčkův Brod
Movitý majetek pevně spojený s budovami, taxativně uvedený a specifikovaný v příloze č.2 kupní smlouvy   
( ohřívač vody 2500l, zdroj napájecí, ohřívač vody 200l, nadrž kondenzátu, kamna elektrická akumulační 2 ks, čerpadlo článkové, tabule školní jednodílná).

 

firmě
Toscada, s.r.o. , IČ:  25977971,
se sídlem Praha 2, Nové Město, Koubkova 1726/8, PSČ 120 00,

 

za celkovou kupní cenu 5.752.224,-Kč
(slovy: pětmilionůsedmsetpadesátdvatisícedvěstědvacetčtyřikorunčeských)

 

Zastupitelstvo města schvaluje smluvní zřízení věcného břemene spočívajícího v trpění elektrorozvodů, rozvodů  plynu, vody a kanalizace a zajištění přístupu k těmto rozvodům za účelem jejich údržby a oprav na pozemku p.p.č. 2798/4 v k.ú. Havlíčkův Brod a k jeho tíži, ve prospěch pozemku st.p.č.157 v k.ú. Poděbaby , st.p.č. 6894 v k.ú. Havlíčkův Brod a pozemku p.p.č. 2798/19 v k.ú.Havlíčkův Brod.

 

 

147/08 Kasárna letiště – prodej pozemků včetně staveb bez čp/če v k.ú. Havlíčkův Brod, Šmolovy u Havlíčkova Brodu a Poděbaby.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej tohoto majetku : 
Budovy :
-          jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 164 ( SO 68 ) v k.ú. Poděbaby
-          jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 165 ( SO 109 ) v k.ú. Poděbaby
-          jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 166 ( SO 75 ) v k.ú. Poděbaby
Pozemky :
-          st.p.č. 164 o výměře 120 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Poděbaby 
-          st.p.č. 165 o výměře 135 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Poděbaby 
-          st.p.č. 166 o výměře 440 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Poděbaby 
-          p.p.č. 162/11 o výměře 3 776 m2, ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Poděbaby
-          p.p.č. 162/36 o výměře 21 258 m2, ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Poděbaby
Výše uvedené nemovitosti se převádějí se všemi součástmi a příslušenstvím, tj.:
-          skladiště podzemní (hořlavin apod.)( SO 30 ) na p.p.č.162/36 v k.ú. Poděbaby
-          rampy nakládací a vykládací ( SO 53 ) na p.p.č.162/36 v k.ú. Poděbaby
-          rampy nakládací a vykládací ( SO 54 ) na p.p.č.162/36 v k.ú. Poděbaby
-          nádrže hospodářské – požární apod. ( SO 55 ) na p.p.č.162/36 v k.ú. Poděbaby
-          přístřešky, kiosky pro různé účely ( SO 108 ) na p.p.č. 162/36 v k.ú. Poděbaby
-          oplocení ostatní ( 1/2 ze SO 535 ) v k.ú. Poděbaby a Havlíčkův Brod
-          plochy char.poz.komunikací ostatní ( SO 560 ) na p.p.č. 162/36 v k.ú. Poděbaby
-          komunikace pozemní ostatní (1/2 ze SO 559 ) na p.p.č. 162/36 v k.ú. Poděbaby
Movitý majetek pevně spojený s budovami, taxativně uvedený a specifikovaný v příloze č.2 kupní smlouvy ( stojan výdejní PHM ADAST 2 ks).

 

firmě
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. , IČ:  60932171,
se sídlem Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, PSČ 580 01,

 

za celkovou kupní cenu 15.500.000,- Kč (slovy: patnáctmilionůpětsettisíckorunčeských)

 

 

148/08 Kasárna letiště – prodej pozemků včetně staveb bez čp/če v k.ú. Havlíčkův Brod, Šmolovy u Havlíčkova Brodu a Poděbaby.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej tohoto majetku : 
Budovy :
-          jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 5469 ( SO 16 ) v k.ú. Havlíčkův Brod
-          stavba pro administrativu bez čp/če na st.p.č. 5468 ( SO 23 ) v k.ú. Havlíčkův Brod
-          jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 5467 ( SO 24 ) v k.ú. Havlíčkův Brod
-          jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 5466 ( SO 25 ) v k.ú. Havlíčkův Brod
-          jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 5464 ( SO 15 ) v k.ú. Havlíčkův Brod
-          stavba pro administrativu bez čp/če na st.p.č. 5465 ( SO 33 ) v k.ú. Havlíčkův Brod
-          jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 5472 ( SO 13 ) v k.ú. Havlíčkův Brod
-          stavba pro výrobu a skladování bez čp/če na st.p.č. 5473 ( SO 12 ) v k.ú. Havlíčkův Brod
-          jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 5474 ( SO 11 ) v k.ú. Havlíčkův Brod
Pozemky :
-          st.p.č. 5469 o výměře 588 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Havlíčkův Brod
-          st.p.č. 5468 o výměře 698 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Havlíčkův Brod
-          st.p.č. 5467 o výměře 702 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Havlíčkův Brod
-          st.p.č. 5466 o výměře 865 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Havlíčkův Brod
-          st.p.č. 5464 o výměře 864 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Havlíčkův Brod
-          st.p.č. 5465 o výměře 434 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Havlíčkův Brod
-          st.p.č. 5472 o výměře 1 439 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Havlíčkův Brod
-          st.p.č. 5473 o výměře 1 453 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Havlíčkův Brod
-          st.p.č. 5474 o výměře 1 424 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Havlíčkův Brod
-          st.p.č. 5475 o výměře 48 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Havlíčkův Brod
-          p.p.č.2798/1 o výměře 21 906 m2, ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, v k.ú. Havlíčkův Brod

Výše uvedené nemovitosti se převádějí se všemi součástmi a příslušenstvím, tj.:
-          lapače písku, tuků a plovoucích nečistot ( SO 503 ) na p.p.č.2798/1 v k.ú. Havlíčkův Brod
-          sítě parovodní ( 4/11 ze SO 558 ) na p.p.č.2798/1 v k.ú. Havlíčkův Brod
-          plochy char.poz.komunikací ostatní ( 1/2 ze SO 555 ) na p.p.č.2798/1 v k.ú. Havlíčkův Brod
-          plochy cvičišť ( SO 519 ) na p.p.č.2798/1 v k.ú. Havlíčkův Brod
-          přístřešky, kiosky pro různé účely ( SO 47 ) na p.p.č.2798/1 v k.ú. Havlíčkův Brod 
-          oplocení bez podezdívky ( SO 551 ) na p.p.č. 2798/1 v k.ú. Havlíčkův Brod
-          sklad ( SO 101 ) na p.p.č.2798/1 v k.ú. Havlíčkův Brod
Movitý majetek pevně spojený s budovami, taxativně uvedený a specifikovaný v příloze č.2 kupní smlouvy 

 

firmě

KARAS CRYSTAL MORAVIA, spol.s r.o. , IČ:  49454803,

se sídlem Praha 1, Staré Město, Jilská 448/12, PSČ 110 00,

 

za celkovou kupní cenu 31.457.784,- Kč 

(slovy: třicetjedenmiliončtyřistapadesátsedmtisícsedmsetosmdesátčtyřikorunčeských)

 

Zastupitelstvo města schvaluje smluvní zřízení věcného břemene spočívajícího v trpění elektrorozvodů, rozvodů  plynu, vody a kanalizace a zajištění přístupu k těmto rozvodům za účelem jejich údržby a oprav na pozemku p.p.č. 2798/1 v k.ú. Havlíčkův Brod a k jeho tíži, ve prospěch pozemku st.p.č.157 v k.ú. Poděbaby , st.p.č. 6894 v k.ú. Havlíčkův Brod a pozemku p.p.č. 2798/19 v k.ú.Havlíčkův Brod.

 

 

149/08 Kasárna letiště – prodej pozemků včetně staveb bez čp/če v k.ú. Havlíčkův Brod, Šmolovy u Havlíčkova Brodu a Poděbaby.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej tohoto majetku : 
Budovy :
-          jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 5463 ( SO 22 ) v k.ú. Havlíčkův Brod
Pozemky :
-          st.p.č. 5463 o výměře 259 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Havlíčkův Brod
-          p.p.č.2798/9 o výměře 928 m2, ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, v k.ú. Havlíčkův Brod
Výše uvedené nemovitosti se převádějí se všemi součástmi a příslušenstvím, tj.:
-          oplocení ostatní ( 1/10 ze SO 529 ) na p.p.č.2798/1 v k.ú. Havlíčkův Brod
-          oplocení bez podezdívky ( 1/2 ze SO 536 ) na p.p.č.2798/1 v k.ú. Havlíčkův Brod
-          betonový základ pod anténní stožár ( SO 533 ) na p.p.č.2798/1 v k.ú. Havlíčkův Brod
Movitý majetek pevně spojený s budovami, taxativně uvedený a specifikovaný v příloze č.2 kupní smlouvy (kotel teplovodní plyn.DESTILA 37 3ks, expanzomat 110l, ohřívač vody plynový DPL 800 l, čerpadlo oběhové grundfoss UPS 25-40, čerpadlo oběhové 50 NTV 60, ohřívač vody 10 l, automatická závora 2 ks, hodiny docházkové, zdroj napájecí).

 

manželům
Ing. Jindřichu H., Plumlov, státní občanství Česká republika

a

Jaroslavě H., Plumlov, státní občanství Česká republika

 

za celkovou kupní cenu 2.500.000,- Kč (slovy: dvamilionypětsettisíckorunčeských)

 

Zastupitelstvo města schvaluje smluvní zřízení věcného břemene spočívajícího v trpění elektrorozvodů, rozvodů  plynu, vody a kanalizace a zajištění přístupu k těmto rozvodům za účelem jejich údržby a oprav na pozemku p.p.č. 2798/9 v k.ú. Havlíčkův Brod a k jeho tíži, ve prospěch pozemku st.p.č.157 v k.ú. Poděbaby , st.p.č. 6894 v k.ú. Havlíčkův Brod a pozemku p.p.č. 2798/19 v k.ú.Havlíčkův Brod.

 

 

150/08 Kasárna letiště – prodej pozemků včetně staveb bez čp/če v k.ú. Havlíčkův Brod, Šmolovy u Havlíčkova Brodu a Poděbaby.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej těchto nemovitostí :
Budovy :
-          jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 5470 ( SO 08 ) v k.ú. Havlíčkův Brod
Pozemky :
-          st.p.č. 5470 o výměře 655 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Havlíčkův Brod
-          p.p.č.2798/10 o výměře 8 219 m2, ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, v k.ú. Havlíčkův Brod
Výše uvedené nemovitosti se převádějí se všemi součástmi a příslušenstvím, tj.:
-          nádrže, vodojemy podzemní plošné ( SO 70 ) na p.p.č. 2798/10 v k.ú. Havlíčkův Brod
-          lapače písku, tuků a plovoucích nečistot ( SO 504 ) na p.p.č. 2798/10 v k.ú. Havlíčkův Brod
-          plochy hřišť ( SO 512 ) na p.p.č. 2798/10 v k.ú. Havlíčkův Brod
-          sítě parovodní ( 2/22 ze SO 558 ) na p.p.č.2798/10 v k.ú. Havlíčkův Brod
Movitý majetek pevně spojený s budovami, taxativně uvedený a specifikovaný v příloze č.2 kupní smlouvy
(ohřívač vody parní OVL 800 l,  čerpadlo článkové, nádrž kondenzátu, ohřívač vody parní OVL 2500 l, výtah SGNV 180kg, výtah SGNV 350kg).

 

firmě
Kedaung Central Europe  s.r.o. , IČ:  27118932,
se sídlem Praha 2, Nové Město, Koubkova 1726/8, PSČ 120 00,

 

za celkovou kupní cenu 3.401.112,- Kč (slovy: třimilionyčtyřistajedentisícjednostodvanáctkorunčeských) 

 

Zastupitelstvo města schvaluje smluvní zřízení věcného břemene spočívajícího v trpění elektrorozvodů, rozvodů  plynu, vody a kanalizace a zajištění přístupu k těmto rozvodům za účelem jejich údržby a oprav na pozemku p.p.č. 2798/10 v k.ú. Havlíčkův Brod a k jeho tíži, ve prospěch pozemku st.p.č.157 v k.ú. Poděbaby , st.p.č. 6894 v k.ú. Havlíčkův Brod a pozemku p.p.č. 2798/19 v k.ú.Havlíčkův Brod.

 

 

151/08 Kasárna letiště – prodej pozemků včetně staveb bez čp/če v k.ú. Havlíčkův Brod, Šmolovy u Havlíčkova Brodu a Poděbaby – revokace.

Zastupitelstvo města revokuje své usnesení číslo 39/08 takto :
Zastupitelstvo města schvaluje prodej těchto nemovitostí :
Budovy :
Budovy :
-          jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 158 ( SO 72 ) v k.ú. Poděbaby
-          jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 160 ( SO 83 ) v k.ú. Poděbaby
Pozemky :
-          st.p.č.158 o výměře 645 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Poděbaby
-          st.p.č.160 o výměře 652 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Poděbaby
-          p.p.č.162/10 o výměře 4 369 m2, ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Poděbaby
-          p.p.č.162/9 o výměře 4 766 m2, ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Poděbaby upravené geometrickým plánem číslo 278 – 1342/2007 oddělením dílu „c“ o výměře 334 m2 a sloučením s dílem „f „ odděleným z p.p.č.162/5 o výměře 13 m2  v katastrálním území Poděbaby, tento geometrický plán je přílohou číslo 1 anedílnou součástí této smlouvy.
Výše uvedené nemovitosti se převádějí se všemi součástmi a příslušenstvím, tj.:
-          plochy char.poz.komunikací ostatní ( SO 532 ) na p.p.č. 162/9 v k.ú. Poděbaby
-          plochy char.poz.komunikací ostatní ( SO 544 ) na p.p.č. 162/9 v k.ú. Poděbaby
-          oplocení ostatní ( 5/6 ze SO 569 ) v k.ú. Poděbaby a Havlíčkův Brod

 

firmě

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. , IČ:  60932171,
se sídlem Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, PSČ 580 01,

 

za celkovou kupní cenu  6 500 000,- Kč (slovy: šestmilionůpětsettisíckorunčeských)

 

Zastupitelstvo města schvaluje smluvní zřízení věcného břemene spočívajícího v trpění elektrorozvodů a zajištění přístupu k těmto rozvodům za účelem jejich údržby a oprav na p.p.č. 162/9 a p.p.č. 162/10 v k.ú. Poděbaby  a k jejich tíži, ve prospěch pozemku st.p.č.157 v k.ú. Poděbaby.

 

 

152/08 Kasárna letiště – prodej pozemků včetně staveb bez čp/če v k.ú. Havlíčkův Brod, Šmolovy u Havlíčkova Brodu a Poděbaby – revokace.

Zastupitelstvo města revokuje své usnesení číslo 99/08 takto :
Zastupitelstvo města schvaluje prodej tohoto majetku : 
Budovy :
-          jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 5489/1 a na st.p.č. 5489/2 ( SO 38 ) v k.ú. Havlíčkův Brod
-          jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 6896 ( SO 113 ) v k.ú. Havlíčkův Brod
-          stavba pro dopravu bez čp/če na st.p.č. 159 ( SO 40 ) v k.ú. Poděbaby
Pozemky :
-          st.p.č.5489/1 o výměře 51 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Havlíčkův Brod
-          st.p.č.5489/2 o výměře 10 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú.Havlíčkův Brod
-          st.p.č.6896 o výměře 41 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Havlíčkův Brod
-          st.p.č. 159 o výměře 1 170 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Poděbaby ‚
-          p.p.č.2798/18 o výměře 1 588 m2, ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, v k.ú. Havlíčkův Brod
-          p.p.č.162/6 o výměře 12 013 m2, ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Poděbaby
-          p.p.č.912/12 o výměře 397 m2, ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu
Výše uvedené nemovitosti se převádějí se všemi součástmi a příslušenstvím, tj.:
-          nástupiště a rampy ostatní ( SO 39 ) na p.p.č.162/6 v k.ú. Poděbaby
-          přístřešky, kiosky pro různé účely ( SO 88 ) na p.p.č. 162/6 v k.ú. Poděbaby
-          přístřešky, kiosky pro různé účely ( SO 91 ) na p.p.č. 162/6 v k.ú. Poděbaby
-          nádrže podzemních čistíren odpadních vod ( SO 501 ) na p.p.č. 162/6 v k.ú. Poděbaby
-          skladiště podzemní, hořlavin apod. ( SO 98 ) na p.p.č.2798/18 v k.ú. Havlíčkův Brod
-          skladiště podzemní, hořlavin apod. ( SO 99 ) na p.p.č.2798/18 v k.ú. Havlíčkův Brod
-          přístřešky, kiosky pro různé účely ( SO 105 ) na p.p.č.2798/18 v k.ú. Havlíčkův Brod
-          oplocení s podezdívkou ( 1/3 ze SO 506 ) na p.p.č. 2798/18 v k.ú. Havlíčkův Brod
-          oplocení ostatní ( SO 564 ) v k.ú. Poděbaby a Havlíčkův Brod
-          oplocení ostatní ( SO 570 ) v k.ú. Poděbaby a Havlíčkův Brod
-          plochy dvorů a nádvoří ( SO 523 ) na p.p.č. 162/6 v k.ú. Poděbaby 
-          plochy dvorů a nádvoří ( SO 524 ) na p.p.č. 162/6 v k.ú. Poděbaby
-          plochy char.poz.komunikací ostatní ( SO 539 ) na p.p.č. 162/6 v k.ú. Poděbaby
-          plochy skladovací ( SO 553) na p.p.č.2798/18 v k.ú. Havlíčkův Brod
-          sítě parovodní ( 1/11 ze SO 558 ) na p.p.č. 162/6 v k.ú. Poděbaby
Movitý majetek pevně spojený s budovami, taxativně uvedený a specifikovaný v příloze č.2 této smlouvy (výměník TUV 200l, čerpadlo oběhové 2ks, expanzomat 80l, plyn.agregát ROBUR 6ks, ohřívač vody 800l, ohřívač vody 160l, ohřívač vody 80l 2ks, jednotka BDK, jednotka MBE, nádrž na vodu, zdroj napájecí, stojan výdejní ADAST 2 ks).

 

firmě

AGRO LÍPA  s.r.o. , IČ:  27473805,
se sídlem Lípa 159, Lípa u Havlíčkova Brodu, PSČ 582 57,

 

za celkovou kupní cenu 12.600.000,- Kč (slovy: dvanáctmilionůšestsettisíckorunčeských)

 

Zastupitelstvo města schvaluje smluvní zřízení věcného břemene spočívajícího v trpění rozvodů  vody a kanalizace a zajištění přístupu k těmto rozvodům za účelem jejich údržby a oprav na pozemku p.p.č. 162/6 v k.ú. Poděbaby a k jeho tíži, ve prospěch pozemku p.p.č. 2798/19 v k.ú.Havlíčkův Brod.

 

 

153/08 Kasárna letiště – prodej pozemků včetně staveb bez čp/če v k.ú. Havlíčkův Brod, Šmolovy u Havlíčkova Brodu a Poděbaby – revokace.

Zastupitelstvo města revokuje své usnesení číslo 102/08 takto :
Zastupitelstvo města schvaluje prodej těchto nemovitostí :
Budovy :
-          zemědělská stavba bez čp/če na st.p.č. 163 ( SO 44 ) v k.ú. Poděbaby
-          jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 212 ( SO 84 ) v k.ú. Poděbaby
-          jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 213 ( SO 104 ) v k.ú. Poděbaby
Pozemky :
-          st.p.č. 163 o výměře 399 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Poděbaby 
-          st.p.č. 212 o výměře 663 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Poděbaby 
-          st.p.č. 213 o výměře 55 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Poděbaby 
-          p.p.č.162/7 o výměře 2 181 m2, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Poděbaby
-          p.p.č.162/32 o výměře 20 715 m2, ostatní plocha, ostatní dopravní plocha v k.ú. Poděbaby
Výše uvedené nemovitosti se převádějí se všemi součástmi a příslušenstvím, tj.:

-          hnojiště ( SO 505 ) na p.p.č.162/7 v k.ú. Poděbaby
-          oplocení ostatní ( SO 507 ) v k.ú. Poděbaby a Havlíčkův Brod

firmě
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. , IČ:  60932171,
se sídlem Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, PSČ 580 01,

 

za celkovou kupní cenu 11.900.000,- Kč (slovy: jedenáctmilionůdevětsettisíckorunčeských)

 

Zastupitelstvo města schvaluje smluvní zřízení věcného břemene spočívajícího v trpění rozvodů  vody a kanalizace a zajištění přístupu k těmto rozvodům za účelem jejich údržby a oprav na pozemku p.p.č. 162/32 v k.ú. Poděbaby a k jeho tíži, ve prospěch pozemku p.p.č. 2798/19 v k.ú.Havlíčkův Brod.

 

154/08 Bezúplatný převod pozemku z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví České republiky

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku parcelní č. 628/10 o výměře 470 m2 vedeného v katastru nemovitostí v katastrálním území Havlíčkův Brod z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví České republiky zastoupené Pozemkovým fondem ČR, Praha 3, Husinecká 1024/11a. Jedná se pozemek původně bezúplatně převedený od Pozemkového fondu ČR, který nesplňuje podmínky převodu, neboť se nejedná o pozemek, který je určen k zastavění bytovou výstavbou, nýbrž o pozemek související se stávající stavbou dvojdomu č.p. 2729 a č.p. 2730.

 

155/08 Prodej areálu sběrných surovin v Havířské ulici v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města ruší usnesení  č. 40/80 a schvaluje usnesení následujícího znění:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej areálu sběrných surovin v k.ú. Havlíčkův Brod sestávající ze stavebních parcel stpč. 3303 o výměře 834 m2 a budovy bez čísla popisného stojící na pozemku stpč. 3303, pozemku stpč. 3302 o výměře 121 m2 a budovy s čp. 1124 stojící na pozemku stpč. 3302 dále pak pozemku ppč. 2897/1 o výměře 5610 m2, vše včetně součástí a příslušenství zejména přípojky vody, rozvodu kanalizace, přípojky elektro, zpevněné plochy, oplocení, 2ks stožáru osvětlení, mostní váhy, septiku Jiřímu Holešákovi, Havlíčkův Brod IČ: 110 04 754. Cena areálu činí 6 438 220 Kč. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města a vytýčení kupovaného pozemku.

 

156/08 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1238/2  v domě čp. 1237,1238, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st. 3815, st.3816  zast.pl. se všemi součástmi a  příslušenstvím: Věra K., Havlíčkův Brod,  za  kupní  cenu   388.932,00 Kč.

 

157/08 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1203/6  v domě čp. 1203,1204, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st. 3810, st.3811  zast.pl. se všemi součástmi a  příslušenstvím: Manželé Josef Bohuslav V. a Božena V., Havlíčkův Brod,  za  kupní  cenu   363.840,00 Kč.

 

158/08 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1294/10  v domě čp. 1294, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st. 4020  zast.pl. se všemi součástmi a  příslušenstvím: manželé Pavel K. a Radka K., Havlíčkův Brod,  za  kupní  cenu  348.904,00 Kč.

 

159/08 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1574/4  v domě čp. 1574, ulice U Kasáren, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st. 2330  zast.pl. se všemi součástmi a  příslušenstvím: Marie K., Havlíčkův Brod,  za  kupní  cenu   344.134,00 Kč.

 

160/08 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 2475/8  v domě čp. 2475, ulice Kokořínská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st. 1233  zast.pl. se všemi součástmi a  příslušenstvím:  manželé Jiří M., bytem Herálec a Alena M., Havlíčkův Brod,  za  kupní  cenu  280.397,00 Kč.

 

161/08 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 2475/23  v domě čp. 2475, ulice Kokořínská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st. 1233  zast.pl. se všemi součástmi a  příslušenstvím:  manželé Ladislav Š. a Lenka Š., Havlíčkův Brod,  za  kupní  cenu  265.916,00 Kč.

 

162/08 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1237/13  v domě čp. 1237,1238, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemků č.st. 3815,3816  zast.pl. se všemi součástmi a  příslušenstvím: manželé Miroslav N. a Emilie N., Havlíčkův Brod,  za  kupní  cenu   386.542,00 Kč.

 

163/08 Prodej pozemků parc. č. 663/120, 663/169, 663/170 v k.ú. Pohled - revokace

Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. 384/07 takto:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků parc. č. 663/120 (podíl 119/838) o výměře 709 m2, 663/169 (podíl 119/838) o výměře 49 m2 a 663/170 (podíl 119/838) o výměře 345 m2 vše v katastrálním území Pohled, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10 a, 586 01 Jihlava, IČ: 65993390.
Cena pozemku činí 156,27 Kč/m2.
Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

164/08 Koupě pozemků parcelní č. 1032/4 a 3888/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků vedených v katastru nemovitostí parcelní č. 1032/4 o výměře 208 m2 a parcelní č. 3888/1 o výměře 391 m2 z vlastnictví České republiky zastoupené úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 10, Kodaňská 1441/46, do vlastnictví města Havlíčkův Brod za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

 

165/08 Záměr prodeje městských bytových domů, resp. bytových jednotek vymezených prohlášením na základě zákona

Zastupitelstvo města schvaluje připravit prodej bytových jednotek v budovách  čp. 2760,  3207-12,  3213-14,  3218-23,   3229-30,   3231-34,  3236-37, 798, 799,  3274-75, 3276-77 a bytové jednotky v budově  čp. 309  v katastrálním území Havlíčkův Brod se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech všech domů a včetně spoluvlastnických podílů na pozemcích pod budovami čp. 2760, 798, 799 a 309.  Zároveň zastupitelstvo města ukládá radě města zveřejnit, po nabytí právní moci vkladu prohlášení o vymezení bytových jednotek, záměr prodeje bytových jednotek v předmětných budovách.

 
Libor Honzárek, v. r.
Ing. Čeněk Jůzl, v. r.
místostarostové

 

 

                                                                                   Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r
                                                                                                    starostka