Usnesení z jednání zastupitelstva města 30.10.2023Přítomni:

MUDr. Jindřich Bárta, Pavel Duben, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Bc. Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Daniel Chymo, Ing. Milan Kašpar, CSc., Jan Kerber, DiS., Mgr. Jan Kletečka, Klára Mrkvičková, Ing. Jan Matějka, Libuše Milichovská, Ing. Ivana Mojžyšková, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Mgr. Ondřej Rázl, Marie Rothbauerová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, Zbyněk Stejskal, PhDr. Ivana Štrossová, Mgr. Jan Tecl, MBA

 

181/23 Zpráva z valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. IČO 48171590 konané dne 13. června 2023 dle podkladové přílohy č. 79971.

(Podklad jednání č. 149)

 

182/23 Informace kontrolního výboru o provedené kontrole

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod bere na vědomí zápis o provedené kontrole vyřizování petic a stížností občanů v roce 2022. Podkladová příloha č. 81279

(Podklad jednání č. 150)

 

183/23 Nový generel cyklodopravy ve městě

Zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit návrh nového generelu cyklodopravy ve městě.

(Podklad jednání č. 151)

 

184/23 Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení

Zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit, aby při přípravě projektů architektonického osvětlení staveb a provozu reklamních ploch  byl vyžadován soulad s ČSN 36 0459 k omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení, dále pak při projektování veřejného osvětlení, kdy je nutné splňovat především z hlediska bezpečnosti chodců a provozu ČSN 13201  osvětlení pozemních komunikací, byla zohledněna též ČSN 36 0459.

(Podklad jednání č. 152)

 

185/23 Regulace nadměrného osvětlení v nově revitalizované části parku

Zastupitelstvo města ukládá provozovateli veřejného osvětlení zajistit regulaci nadměrného osvětlení v nově revitalizované části parku Budoucnost.

(Podklad jednání č. 153)

 

186/23 Grantové programy města Havlíčkův Brod pro rok 2024 - Kulturní aktivity 2024

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu Kulturní aktivity 2024 dle podkladové přílohy č. 81149, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu na rok 2024 (dle podkladové přílohy č. 80036) a formuláře pro Vyúčtování grantu za rok 2024 (dle podkladové přílohy č. 80037).

(Podklad jednání č. 165)

 

187/23 Grantové programy města Havlíčkův Brod pro rok 2024 - Havlíčkobrodské kulturní léto 2024

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu Havlíčkobrodské kulturní léto 2024 dle podkladové přílohy č. 81150, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu na rok 2024 (dle podkladové přílohy č. 80036) a formuláře pro Vyúčtování grantu za rok 2024 (dle podkladové přílohy č. 80037).

(Podklad jednání č. 165)

 

188/23 Grantové programy města Havlíčkův Brod pro rok 2024 - Podpora aktivit v sociální oblasti 2024

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu Podpora aktivit v sociální oblasti 2024 dle podkladové přílohy č. 80029, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu na rok 2024 (dle podkladové přílohy č. 80027) a formuláře pro Vyúčtování grantu za rok 2024 (dle podkladové přílohy č. 80028).

(Podklad jednání č. 166)

 

189/23 Grantové programy města Havlíčkův Brod pro rok 2024 - Farmářské trhy Koudelův talíř 2024

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu Farmářské trhy Koudelův talíř 2024 dle podkladové přílohy č. 80033, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu na rok 2024 (dle podkladové přílohy č. 80031) a formuláře pro Vyúčtování grantu za rok 2024 (dle podkladové přílohy č. 80032).

(Podklad jednání č. 167)

 

190/23 Grantové programy města Havlíčkův Brod pro rok 2024 - Cyklus přírodovědných akcí 2024

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu Cyklus přírodovědných akcí 2024 dle podkladové přílohy č. 80034, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu na rok 2024 (dle podkladové přílohy č. 80031) a formuláře pro Vyúčtování grantu za rok 2024 (dle podkladové přílohy č. 80032).

(Podklad jednání č. 167)

 

191/23 Grantové programy města Havlíčkův Brod pro rok 2024 - Květnaté louky 2024

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu Květnaté louky 2024 dle podkladové přílohy č. 81235, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu na rok 2024 (dle podkladové přílohy č. 81236) a formuláře pro Vyúčtování grantu za rok 2024 (dle podkladové přílohy č. 81237).

(Podklad jednání č. 167)

 

192/23 Střednědobý výhled rozpočtu města Havlíčkův Brod pro období 2024-26

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje dokument Střednědobý výhled rozpočtu pro období 2024-26 (podkladová příloha č. 80066). Zastupitelstvo ukládá radě města řídit a aktualizovat dlouhodobé plánovací dokumenty (strategický plán, plán obnovy a rozvoje majetku města), smluvní závazky, změny rozpočtu, návrhy rozpočtu a hospodaření města v souladu se schváleným Střednědobým výhledem rozpočtu 2024-26.

(Podklad jednání č. 168)

 

193/23 Žádost o individuální dotaci - Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod (Novostavba tréninkové sportovní haly - dokončovací práce)

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2023 ve výši 1.400 000 Kč spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s., IČO 00529672, se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod na dokončovací práce projektu Novostavba tréninkové sportovní haly, Havlíčkův Brod a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města dle podkladové přílohy č. 81178.

(Podklad jednání č. 169)

 

194/23 Žádost o individuální dotaci - Římskokatolická farnost - děkanství Havlíčkův Brod (nové hodiny pro věž kostela sv. Kateřiny)

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2023 ve výši 80 000 Kč Římskokatolické farnosti – děkanství Havlíčkův Brod, IČO 15060527, se sídlem Rubešovo náměstí 173, 580 01 Havlíčkův Brod na financování zhotovení nových hodin pro věž kostela sv. Kateřiny v Havlíčkově Brodě a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města dle podkladové přílohy č. 81176.

(Podklad jednání č. 170)

 

195/23 Žádost o individuální dotaci - Tělocvičná jednota Sokol Havlíčkův Brod (rekonstrukce WC Klub OKO)

Zastupitelstvo města projednalo předpokládaný způsob financování projektu Rekonstrukce WC v Klubu OKO v celkové hodnotě 1,729 mil. Kč. Projekt bude realizovat Tělocvičná jednota Sokol Havlíčkův Brod, IČO 15059146, se sídlem Beckovského 2179, 580 01 Havlíčkův Brod v období 07/2024 až 31/08/2024. Zastupitelstvo města deklaruje, že v roce 2024 bude spolufinancovat projekt v celkové max. hodnotě 930.000 Kč.

(Podklad jednání č. 171)

 

196/23 OZV města O stanovení obecního systému odpadového hospodářství  ve městě Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod podle podkladové přílohy č. 81181 projednalo a vydává s účinností 15 dnů po jejím vyhlášení obecně závaznou vyhlášku O stanovení obecního systému odpadového hospodářství ve městě Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 172)

 

197/23 Novelizace obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích

Zastupitelstvo města podle podkladové přílohy č. 81305 projednalo a vydává Obecně závaznou vyhlášku města Havlíčkův Brod o místním poplatku z pobytu, s účinností od 1. 1. 2024.

(Podklad jednání č. 176)

 

198/23 Novelizace obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích

Zastupitelstvo města podle podkladové přílohy č. 81306 projednalo a vydává Obecně závaznou vyhlášku města Havlíčkův Brod o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, s účinností od 1. 1. 2024.

(Podklad jednání č. 176)

 

199/23 Novelizace obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích

Zastupitelstvo města podle podkladové přílohy č. 81307 projednalo a vydává Obecně závaznou vyhlášku města Havlíčkův Brod o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, s účinností od 1. 1. 2024.

(Podklad jednání č. 176)

 

200/23 Novelizace obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích

Zastupitelstvo města podle podkladové přílohy č. 81308 projednalo a vydává Obecně závaznou vyhlášku města Havlíčkův Brod o místním poplatku ze psů, s účinností od 1. 1. 2024.

(Podklad jednání č. 176)

 

201/23 Rekonstrukce ledové plochy ZS Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod souhlasí s podáním žádosti na projekt "Rekonstrukce ledové plochy ZS Havlíčkův Brod" a schvaluje použití finančních prostředků  z rozpočtu města Havlíčkův Brod pro dofinancování vlastního podílu, a to nejméně ve výši 30% celkových způsobilých výdajů realizace akce.

(Podklad jednání č. 164)

 

202/23 Změna ÚP HB č. 136

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 79972, spočívající ve změně způsobu využití plochy ze stávajícího využití „ZS – PLOCHA ZELENĚ – ZELEŇ SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ“ na navrhované využití pro plochu „BV - PLOCHA BYDLENÍ – BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - VENKOVSKÉ“.

(Podklad jednání č. 173)

 

203/23 Změna ÚP HB č. 137

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 79976, spočívající ve změně způsobu využití plochy ze stávajícího využití „NZ – PLOCHA ZEMĚDĚLSKÁ“ na navrhované využití pro plochu „SV - PLOCHA SMÍŠENÁ OBYTNÁ - VENKOVSKÁ“.

(Podklad jednání č. 174)

 

204/23 Změna ÚP HB č. 138

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 79977, spočívající ve změně způsobu využití ze stávajícího využití „NZ – plocha zemědělská“ na navrhované využití pro plochu na bydlení  „BI - bydlení v rodinných domech“.

(Podklad jednání č. 175)

 

205/23 Záměr směny částí pozemků v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu - Mendlova Ves

Zastupitelstvo města deklaruje, že část pozemku č. 1844 o výměře cca 10 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu je pro město zbytná a je určena k prodeji. Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku č. 1844 o výměře cca 10 m2, ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za část pozemku č. 1841/3 o výměře cca 28 m2, v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

(Podklad jednání č. 144)

 

206/23 Záměr prodeje části pozemku č. 569/1 v k.ú. Termesivy

Zastupitelstvo města deklaruje, že část pozemku č. 569/1 o výměře 22 m2 v katastrálním území Termesivy je pro město zbytná a je určena k prodeji. Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 569/1 o výměře cca 22 m2 v katastrálním území Termesivy.

(Podklad jednání č. 145)

 

207/23 Záměr prodeje části pozemku č. 673 v k.ú. Perknov

Zastupitelstvo města deklaruje, že část pozemku č. 673 o výměře cca 40 m2 v katastrálním území Perknov není pro město zbytná a není určena k prodeji. Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 673 o výměře cca 40 m2 v katastrálním území Perknov.

(Podklad jednání č. 146)

 

208/23 Záměr prodeje podílů z pozemků v k.ú. Pávov

Zastupitelstvo města deklaruje, že podíly ve výši 29/407 k pozemkům č. 406/2, 443/2, 444/2, 445/2 v katastrálním území Pávov jsou pro město zbytné a jsou určeny k prodeji. Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje podílů ve výši 29/407 k pozemkům č. 406/2, 443/2, 444/2, 445/2 v katastrálním území Pávov.

(Podklad jednání č. 147)

 

209/23 Záměr prodeje části pozemku č. 1655/57 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bratříků

Zastupitelstvo města deklaruje, že část pozemku č. 1655/57 o výměře cca 30 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod není pro město zbytná a není určena k prodeji. Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 1655/57o výměře cca 30 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 148)

 

210/23 Záměr prodeje části pozemku č. 1832 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu - Mendlova Ves

Zastupitelstvo města deklaruje, že část pozemku č. 1832 o výměře cca 35 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu není pro město zbytná a není určena k prodeji. Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 1832 o výměře cca 35 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

(Podklad jednání č. 155)

 

211/23 Záměr prodeje pozemku č. 773/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Zahradnického

Zastupitelstvo města deklaruje, že pozemek č. 773/5 o výměře 88 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod není pro město zbytný a není určen k prodeji. Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 773/5 o výměře 88 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 157)

 

212/23 Záměr prodeje podílů k pozemkům v k.ú. Štoky

Zastupitelstvo města deklaruje, že podíl ve výši 119/838 k pozemku č. 156/5 o výměře 37 m2 a podíl ve výši 119/838 k pozemku č. 1587/29 o výměře 264 m2, v katastrálním území Štoky jsou pro město zbytné a je určeny k prodeji. Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje podílu ve výši 119/838 k pozemku č. 156/5 o výměře 37 m2 a podílu ve výši 119/838 k pozemku č. 1587/29 o výměře 264 m2, v katastrálním území Štoky.

(Podklad jednání č. 158)

 

213/23 Převod pozemku od SŽ, s.o. v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku č. 1047/1 v katastrálním území Mírovka do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Vlastníkem pozemku je ČR - Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1.

(Podklad jednání č. 159)

 

214/23 Převod pozemku od SŽ, s.o. v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje podepsání Souhlasu s technickými podmínkami a Prohlášení o ekologických závazcích v souvislosti s bezúplatným převodem pozemku č. 1047/1 v katastrálním území Mírovka do vlastnictví města Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 159)

 

215/23 Převod pozemku od SŽ, s.o. v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku č. 3341/3 v katastrálním území Havlíčkův Brod do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Vlastníkem pozemku je ČR - Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1.

(Podklad jednání č. 159)

 

216/23 Převod pozemku od SŽ, s.o. v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje podepsání Souhlasu s technickými podmínkami a Prohlášení o ekologických závazcích v souvislosti s bezúplatným převodem pozemku č. 3341/3 v katastrálním území Havlíčkův Brod do vlastnictví města Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 159)

 

217/23 Smlouva o bezúplatném převodu pozemků - ulice Mírová

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. UZSVM/HHB/3896/2023-HHBM, ve věci převodu pozemků č. 2050/2 a 2056/9 v katastrálním území Havlíčkův Brod. Převodcem pozemků je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

(Podklad jednání č. 160)

 

218/23 Prodej podílů k pozemkům v k.ú. Bedřichov u Jihlavy a k.ú. Pávov

Zastupitelstvo města schvaluje prodej podílů (119/838) pozemku č. 465/13 o výměře 184 m2 a pozemku č. 465/14 o výměře 7.833 m2, v katastrálním území Bedřichov u Jihlavy a podílu pozemku č. 512/10 o výměře 44 m2 v katastrálním území Pávov Statutárnímu městu Jihlava, IČ: 00286010, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava za cenu 300 Kč/m2.

(Podklad jednání č. 161)

 

 

 

 

 

219/23 Prodej pozemků - ZTV Suchá

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 511/19 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

Kupující: L. C., Okrouhlice 582 31 a P. Z., 375 01 Týn nad Vltavou

Kupní cena: 2.200 Kč/m2,  tj. celkem 1.445.400 Kč.

(Podklad jednání č. 162)

 

220/23 Číslo přiděleno omylem

 

221/23 Prodej pozemků - ZTV Suchá

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 511/11 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

Kupující: R. L., Štoky, 582 53

Kupní cena: 2.200 Kč/m2, tj. celkem 1.005.400 Kč.

(Podklad jednání č. 162)

 

222/23 Směna pozemků - cyklostezka Papšíkov

Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku č. 691 o výměře cca 200 m2 v katastrálním území Poděbaby ve vlastnictví J. P., Poděbaby za část pozemku č. 690 o výměře 660 m2 v katastrálním území Poděbaby ve vlastnictví města Havlíčkův Brod. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 163)

 

223/23 Koupě pozemků - cyklostezka Papšíkov

Zastupitelstvo města schvaluje koupi části pozemku č. 691 o výměře cca 60 m2 a části pozemku č. 105/3 o výměře cca 105 m2, vše v katastrálním území Poděbaby za cenu 1.000 Kč/m2 a části pozemku č. 105/3 o výměře cca 447 m2 v katastrálním území Poděbaby za cenu 350 Kč/m2 od J. P., Poděbaby. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 163)

 

224/23 Koupě pozemku - cyklostezka Papšíkov

Zastupitelstvo města schvaluje koupi části pozemku č. 105/1 o výměře cca 200 m2 v katastrálním území Poděbaby za cenu 1.000 Kč/m2 a části pozemku č. 105/1 o výměře cca 1.227 m2 za cenu 350 Kč/m2 od V. D., Poděbaby. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 163)

 

225/23 Prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Průmyslová

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků č. 2890/17, č. 3755/90, č. 3755/35 a pozemků č. 3755/93 o výměře 490 m2 odděleného z pozemku č. 3755/93, č. 2890/116 o výměře 184 m2 odděleného z pozemku č. 2890/47, č. 2890/114 o výměře 28 m2 odděleného z  pozemku č. 2890/16 a č. 3755/104 o výměře 160 m2 odděleného z pozemku č. 3755/104, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod společnosti PD Real a.s., se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8 za cenu 936.380 Kč.

(Podklad jednání č. 177)

 

226/23 Koupě pozemku č. 3230/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - U střelnice

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku č. 3230/5 v katastrálním území Havlíčkův Brod o výměře 79 m2 od Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s., U Pergamenky 1511/3, Holešovice, Praha 7 za cenu 23.700 Kč.

(Podklad jednání č. 178)

 

227/23 Koupě pozemku č. 499/11 v k.ú. Havlíčkův Brod - Čechovka

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku č. 499/11 v katastrálním území Havlíčkův Brod o výměře 2.099 m2 odděleného geometrickým plánem z pozemku č. 499/11 v katastrálním území Havlíčkův Brod od Rezidence Čechovka s.r.o., Modřínová 2206, Pelhřimov za cenu 1 Kč/m2, včetně tělesa komunikace, veřejného vodovodu a veřejného osvětlení. Koupě bude zajištěna po dobu cca 5 let smlouvou o smlouvě budoucí kupní.

(Podklad jednání č. 179)

 

 

 

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Marie Rothbauerová, v. r.

místostarostka

 

 

 

                                                                       Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                starosta