Usnesení z jednání zastupitelstva města 29. 10. 2007Přítomni:

Ing. Jan Abbrent, Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kopecký, Josef Hejkal, Jiří Kopic, Jindřich Kučera, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Milan Plodík, Jan Schwarz, MUDr. Jiří Stryhal, Mgr. Lenka Šoposká, PhDr. Ivana Štrossová, Jan Tecl, Ing. Josef Vašíček, Bc. Jiří Vondráček

Omluveni:

Ing. Štefan Nigoš

 

358/07 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení, včetně zprávy o prodloužení termínu plnění usnesení č: 241/07. 242/07, 243/07, 244/07, 245/07, 246/07,247/07, 248/07, 249/07, 250/07, 251/07, 252/07, 253/07, 254/07, 255/07 do 31.12.2007.

 

359/07 Průzkum veřejného mínění

Zastupitelstvo město ukládá radě města zajistit průzkum veřejného mínění zaměřený na efektivní informovanost občanů Havlíčkova Brodu.

 

360/07 Územní systém ekologické stability Havlíčkův Brod (ÚSES)

Zastupitelstvo města ukládá radě města zapracovat do návrhu rozpočtu města Havlíčkův Brod na rok 2008 prostředky na zpracování nového plánu územního systému ekologické stability Havlíčkova Brodu, jako územně analytického podkladu pro zpracování nového územního plánu města.

 

361/07 kontrolní výbor

Zastupitelstvo města ukládá radě města  zajistit splnění následujícího opatření navrženého KV:  Vnitřní směrnicí RM zavést systém kontroly dokončených investičních akcí financovaných z rozpočtu města.

 

362/07 Volba přísedící okresního soudu

Zastupitelstvo města schvaluje na čtyřleté období do funkce přísedící Okresního soudu v Havlíčkově Brodě paní Marii Hrabošovou.

 

363/07 Zrušení  Nadačního fondu Policie ČR

Zastupitelstvo města souhlasí po naplnění podmínek daných § 7 an. zákona 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech ve znění pozdějších předpisů se zrušením Nadačního fondu Policie ČR, Husova 2894, Havlíčkův Brod, jehož bylo město v roce 1999 spoluzřizovatelem.

 

364/07 Fond rozvoje bydlení města Havlíčkův Brod - zrušovací vyhláška

Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 6/2003, o použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení v Havlíčkově Brodě“  ze dne 27. 10. 2003.   Účinnost vyhlášky stanovuje zastupitelstvo města od 1.1.2008.

 

365/07 Dodatečné žádosti o dotaci z rozpočtu města

Zastupitelstvo města schvaluje mimořádnou investiční dotaci z rozpočtu města Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod o.s., Ledečská 3028, IČ: 00529672, ve výši 250 tis. Kč na dokončení II. etapy rekonstrukce areálu Na Losích.

 

366/07 Dodatečné žádosti o dotaci z rozpočtu města

Zastupitelstvo města schvaluje mimořádnou dotaci z rozpočtu města Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod o.s., Ledečská 3028, IČ: 00529672, ve výši 100 tis. Kč za účelem krytí zvýšených nákladů na cestovné oddílu házené vzhledem k postupu družstev do celostátních soutěží.

Mimořádnou dotaci rozpočtově krýt ze zůstatku nerozdělené rezervy na dotace a granty a z částky vrácených dotací.

 

367/07 Dodatečné žádosti o dotaci z rozpočtu města

Zastupitelstvo města schvaluje mimořádnou dotaci z rozpočtu města občanskému sdružení FC Slovan Havlíčkův Brod, Na Losích 2848, IČ: 26585162, ve výši 120 tis. Kč za účelem krytí zvýšených nákladů na cestovné oddílu kopané vzhledem k postupu družstva do vyšší soutěže.
Mimořádnou dotaci rozpočtově krýt ze zůstatku nerozdělené rezervy na dotace a granty a z částky vrácených dotací.

 

368/07 Dodatečné žádosti o dotaci z rozpočtu města

Zastupitelstvo města schvaluje mimořádnou dotaci z rozpočtu města Římskokatolické farnosti - děkanství Havlíčkův Brod, Rubešovo náměstí 173, IČ: 0015060527, ve výši 50 tis. Kč za účelem částečného krytí nákladů na rekonstrukci okenních vitráží v kostele sv. Vojtěcha.
Mimořádnou dotaci rozpočtově krýt ze zůstatku nerozdělené rezervy na dotace a granty a z částky vrácených dotací.

 

369/07 Odkoupení pozemků parc. č. 345 a 349 v katastrálním území Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení pozemku pozemkové parcely č. 345 a 349 se všemi součástmi a příslušenstvím v katastrálním území Havlíčkův Brod od ČSAD BUS Chrudim a.s. se sídlem Na Ostrově 177, Chrudim za celkovou kupní cenu ve výši  4.028.000,- Kč. Náklady spojené s vkladem vlastnického práva hradí strana kupující.

 

370/07 Odkoupení pozemků parc. č. 345 a 349 v katastrálním území Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města ukládá radě města předložit alternativy využití pozemku p.č. 345 a 349 v k.ú. Havlíčkův Brod po uzavření kupní smlouvy.

 

371/07 Rozpočtové změny 10/2007

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje změny schváleného rozpočtu města 10/2007 takto:

a) zvýšení rozpočtových příjmů dle tabulkové přílohy materiálu ZM č. 342 o 11.652, 40 tis. Kč ; upravený rozpočet příjmů města na rok 2007 po změnách k 31.10.2007činí 574.288,90 tis. Kč

b) zvýšení rozpočtových výdajů dle tabulkové přílohy materiálu ZM č. 342 o 1.548,50 tis. Kč; upravený rozpočet výdajů města na rok 2007 po změnách k 31.10.2007 činí 637.963,10 tis. Kč

c) očekávaný výsledek finančního hospodaření města za rok 2007 - deficit - se rozpočtovým opatřením 10/2007 snižuje o 10103,90 tis. Kč a nastavuje na hodnotu (-)63674,20 tis. Kč 

d) financování upraveného rozpočtu města na rok 2007 je zcela kryto rozpočtovými příjmy roku 2007 a dále finančními prostředky z přebytku hospodaření za rok 2006 a předchozích let.

 

372/07 Bezúplatný převod pozemků v areálu "Základní školy Havlíčkův Brod, Nuselská čp. 3240"

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 10, Kodaňská 1441/46, do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Jedná se o převod následujících pozemků ve veřejném zájmu v areálu Základní školy Havlíčkův Brod, Nuselská čp. 3240, vedených v katastru nemovitostí:
parc. č.      1032/2       o výměře      9.641 m2    ostatní plocha-jiná plocha
parc. č. st. 5260          o výměře            37 m2    zastavěná plocha a nádvoří   (jen pozemek)
parc. č. st. 5261          o výměře         264 m2     zastavěná plocha a nádvoří   (jen pozemek)
parc. č. st. 5262          o výměře         599 m2     zastavěná plocha a nádvoří   (jen pozemek)
parc. č. st. 5263/1       o výměře         179 m2     zastavěná plocha a nádvoří   (jen pozemek)
parc. č. st. 5263/2       o výměře         418 m2     zastavěná plocha a nádvoří   (jen pozemek)
parc. č. st. 5263/3       o výměře         177 m2     zastavěná plocha a nádvoří   (jen pozemek)
parc. č. st. 5264/1       o výměře         999 m2     zastavěná plocha a nádvoří   (jen pozemek)
parc. č. st. 5264/2       o výměře           11 m2      zastavěná plocha a nádvoří   (jen pozemek)
parc. č. st. 5264/3       o výměře             7 m2      zastavěná plocha a nádvoří   (jen pozemek)
parc. č. st. 5264/4       o výměře           50 m2      zastavěná plocha a nádvoří   (jen pozemek)
 Uvedené pozemky se nacházejí v k.ú. Havlíčkův Brod a jsou na nich postavena školní hřiště a budovy školy.

 

373/07 Bezúplatný převod pozemků v areálu "Základní školy Havlíčkův Brod, Nuselská čp. 3240" - dětské dopravní hřiště

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 10, Kodaňská 1441/46, do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Jedná se převod následujících pozemků ve veřejném zájmu pro stavbu dětského dopravního hřiště v areálu Základní školy Havlíčkův Brod, Nuselská čp.3240, vedených v katastru nemovitostí:
parc.č.   3888/1     o výměře     391 m2    ostatní plocha - jiná plocha
parc.č.   1032/4     o výměře     208 m2    ostatní plocha - jiná plocha
parc.č.   1032/17   o výměře       48 m2    ostatní plocha - jiná plocha
Uvedené pozemky se nacházejí v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

374/07 Bezúplatný převod pozemku z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Havlíčkův Brod v lokalitě "Na Výšině"

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku z vlastnictví České republiky zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 10, Kodaňská 1441/46, do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Jedná se o převod následujícího pozemku ve veřejném zájmu pro stavbu "Dětského hřiště Na Výšině":
vedený v katastru nemovitostí
   parc.č. 987/1      o výměře  4434m2        ostatní plocha - jiná plocha
Uvedený pozemek se nachází v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

375/07 Prodej pozemku parcelní č. 1447/13 (podíl 1/10) v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 1447/13 o výměře 346 m2 (podíl 1/10) v k.ú. Havlíčkův Brod.
-kupující RNDr. Pavel Z., Praha 10.
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.

Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

376/07 Prodej městských bytových domů-bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1204/1  v domě čp. 1204, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st. 3811, st.3810  zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím, Ing. Jiřímu P., Üpice 542 32  za kupní cenu 289 131,00 Kč.

 

377/07 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 295/2 o výměře cca 150 m2  a doporučuje radě města jednat s žadatelem o udělení souhlasu s umístěním chodníčků a vjezdu.

 

378/07 Prodej části pozemku v k.ú. Mírovka dle PK ppč. 1023, 1024 a dle KN ppč. 1024 , 1012/2 a 1019/7 - revokace

Zastupitelstvo města ruší svoje usnesení č.188 /07 z 28.5.2007 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Mírovka  ppč. 1019/7 o výměře 66 m2  dále ppč. 1019/10 o výměře 302  m2 a ppč. 1012/9 o výměře 45 m2 oddělených geometrickým plánem č. 383 -1277/2007 z pozemků vedených ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr (PK) ppč. 1023, 1024 a části pozemku  vedeném v katastru nemovitostí (KN) ppč. 1024  a ppč.1012/2. Vlastimilu Č., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 250 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

379/07 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Suchá ppč. 50/2

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje  pozemku v k.ú. Suchá, ppč. 50/2 o výměře 22 m2.

 

380/07 Záměr prodeje části pozemku  v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1045/1

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod,  ppč. 1045/1 o výměře 2 m2.

 

381/07 Záměr prodeje části pozemku  v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1777/14

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod, ppč. 1777/14 o výměře 430 m2 .

 

382/07 Koupě pozemku v k.ú. Suchá ppč. 1736

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku v k. ú. Suchá,  ppč. 1736, o celkové výměře  126 m2, od Věry K., 580 01 Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 240 Kč/m2.

 

383/07 Prodej pozemku parc. č. 1409/12 v k.ú. Smrčná na Moravě

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku, parc. č. 1409/12 (podíl 29/407) o výměře 1021 m2 v katastrálním území Smrčná na Moravě, Aleně a Milanovi M., Smrčná.
Kupní cena spoluvlastnického podílu činí 25.462 Kč, s tím, že součástí kupní ceny je i daň z převodu nemovitostí.
Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

384/07 Prodej pozemků parc. č. 663/120, 663/169, 663/170 v k.ú. Pohled

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků parc. č. 663/120 (podíl 119/838) o výměře 709 m2, 663/169 (podíl 119/838) o výměře 49 m2 a 663/170 (podíl 119/838) o výměře 345 m2 vše v katastrálním území Pohled, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10 a, 586 01 Jihlava, IČ: 65993390.
Cena pozemku činí 90,40 Kč/m2.
Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

385/07 Návrh na koupení lesních pozemků

Zastupitelstvo města schvaluje, aby Lesní družstvo ve Štokách podávalo městu Havlíčkův Brod informace o možnosti odkoupení lesních pozemků, které má Lesní družstvo ve Štokách pronajato od fyzických a právnických osob. O každé konkrétní koupi bude rozhodovat zastupitelstvo města.

 

386/07 Záměr prodeje pozemků v k.ú. Dobronín

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 205 (podíl119/838) o výměře 2243 m2, 193/2 (podíl119/838) o výměře 632 m2, st. 111(podíl119/838) o výměře 556 m2 včetně budovy čp.108 (podíl119/838) v katastrálním území Dobronín.

 

387/07 Záměr směny pozemku parcelní č. 431/4 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 431/4 o výměře 1471 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za část pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 3513/3 o výměře cca 400 m2 ve vlastnictví žadatele. Oba pozemky jsou  v k.ú. Havlíčkův Brod a rozdíl ve výměrách žadatel doplatí za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

 

388/07 Záměr prodeje částí pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod  ppč. 2328/2

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod , ppč. 2328/2 o výměře 78 m2 , pozemek vedený ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr.

 

389/07 Návrh člena dozorčí rady společnosti Teplo s.r.o.

Zastupitelstvo města navrhuje Ing. Ivana Kuželku členem dozorčí rady Teplo, s.r.o.

 

390/07 Poskytnutí věcného daru

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí věcného daru - speciálního sportovního vozíku pro imobilní panu Michalu Š., Havlíčkův Brod, který je pořízen z daru společnosti Futaba Czech, s.r.o., poskytnutého za tím účelem městu na základě smlouvy ze dne 21.8.2007.

 

391/07 Příprava projektových záměrů k financování ze SF EU

Zastupitelstvo města bere na vědomí zahájení přípravy projektových žádostí o dotaci ze Strukturálních fondů Evropské Unie dle přílohy podkladového materiálu č. 338/07 a ukládá radě města předložit harmonogram přípravy těchto projektů.

 
Libor Honzárek, v. r.
Ing. Čeněk Jůzl, v. r.
místostarostové

 

                                                                                  Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.
                                                                                                    starostka