Usnesení z jednání zastupitelstva města 29. 1. 2007Přítomni:

Ing. Jan Abbrent, Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kadlec, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Jindřich Kučera, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Štefan Nigoš, Milan Plodík, Jan Schwarz, MUDr. Jiří Stryhal, Mgr. Lenka Šoposká, PhDr. Ivana Štrossová, Jan Tecl, Ing. Josef Vašíček

Omluveni:
Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, Bc. Jiří Vondráček

 

1/07 Zrušení usnesení

Zastupitelstvo města ruší svá usnesení: 
č. 717/06 z důvodu jiného řešení věcného břemene a usnesení 
č. 20/06 z důvodu odstoupení od kupní smlouvy ze strany manželů T.
č. 519/05, neboť Pozemkový fond zjistil, že předmětný pozemek byl již v restituci vrácen oprávněné osobě
č. 310/05 z obdobných důvodů
č. 103/04 parcela pč. 2744/1 byla Pozemkovým fondem ponechána ve vlastnictví státu a převedena na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

2/07 Výsledky finančního hospodaření města za rok 2006

Zastupitelstvo města projednalo výsledky finančního hospodaření města za rok 2006 takto:

Výsledek hospodaření                                                 Přebytek
Celkové rozpočtové příjmy                                                     531.667,20 tis. Kč
Celkové rozpočtové výdaje                                                    447.621,40 tis. Kč
Saldo rozpočtového hospodaření (deficit)                                +84.045,80 tis. Kč

Zaplacené splátky dluhové služby (úvěrů a půjček)        26.203,20 tis. Kč

Přijaté nové úvěry a půjčky                                                            526,30 tis. Kč

Změna stavu finančních prostředků 
na bankovních účtech města od 1.12006 do 31.12.2006         +58.368,90 tis. Kč 
Stav bankovních účtů k 31.12.2006
Okruh základního běžného účtu                                                 99.962,50 tis. Kč
Okruh účelových fondů města                                       14.990,60 tis. Kč
Celkem běžné účty (oba okruhy)                                             114.953,10 tis. Kč

3/07 Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod na rok 2007 - střednědobý výhled finančního hospodaření města 2007 - 2010

Zastupitelstvo města projednalo střednědobý finanční výhled města Havlíčkův Brod na období 2007-2010 aukládá radě města zajistit roční aktualizaci výhledu a jeho rozšíření o návrhovou část kapitálových výdajů.

 

4/07 Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod na rok 2007 - zmocnění rady města k rozpočtovým opatřením.

Zastupitelstvo města zmocňuje do odvolání radu města k provádění rozpočtových opatření do schváleného limitu příjmů a výdajů v sumarizaci za kapitolu, funkční členění (paragraf) a číslo organizační (org). Rada města nesmí měnit odpovědnostní členění – kapitoly, funkční určení rozpočtových zdrojů – paragrafy a věcném určení rozpočtových zdrojů – čísla organizační. Rada města dále nesmí rozhodovat o odpovědnostním, účelovém a věcné čerpání rozpočtových rezerv běžných a kapitálových výdajů.

 

5/07 Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod na rok 2007 - závazné ukazatele fin.hospodaření města na r. 2007.

Zastupitelstvo města schvaluje tyto závazné ukazatele finančního hospodaření města pro rok 2007:
-          Plnění a čerpání rozpočtu města Havlíčkův Brod do schválených limitů dle kapitol (odpovědnostní členění). Ukazatele stanoveny v tabulkové příloze. Změna limitu vyhrazena zastupitelstvu města.
-          Plnění a čerpání rozpočtu města Havlíčkův Brod dle funkčního (par) a odpovědnostního (org) členění. Ukazatele stanoveny v tabulkové příloze. Změna limitu vyhrazena zastupitelstvu města.
-          Dodržení limitu investičních a neinvestičních transferů pro městem zřizované příspěvkové organizace. Ukazatele stanoveny v tabulkové příloze. Změna limitu vyhrazena zastupitelstvu města.
Zastupitelstvo města ukládá radě města vyhodnotit plnění závazných ukazatelů hospodaření za rok 2007 v návrhu Závěrečného účtu města za rok 2007.

 

6/07 Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod na rok 2007-pravomoci RM rozpočtování v oblasti soc.dávek.

Zastupitelstvo města v souladu s § 102, odst. 2), písm. a) zákona 128/2000 Sb. O obcích a s odkazem na par. §19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech uděluje radě města do odvolání pravomoc provádět rozpočtová opatření týkající se inkasa účelově sledovaných dotačních příjmů a realizace účelově sledovaných výdajů souvisejících s přenesenou působností města v oblasti dávek sociální péče, dávek hmotné nouze, dávek příspěvku na péči. Rada města je dále oprávněna projednávat s orgány kraje účelovost a výši dotace na dávky sociální péče, dávky hmotné nouze, dávky příspěvku na péči a je odpovědná za hospodaření přidělenými dotačními prostředky, za dodržení podmínek pro přidělení dotace a za vypořádání přidělených účelových prostředků v souladu s podmínkami a pokyny MPSV ČR.

 

7/07 Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod na rok 2007 - veřejná sportoviště

Zastupitelstvo města ukládá radě města jednat s krajem Vysočina o podmínkách poskytnutí investiční dotace na zlepšení kvality a technické zhodnocení sportovišť pro veřejnost a výkonnostní sporty - hráčské zázemí a umělý povrch na fotbalovém stadionu Na Losích a veřejné sportoviště Plovárenská II.

 

8/07 Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod na rok 2007 - ukazatele hospodaření příspěvkových organizací města v r. 2007

Zastupitelstvo města ukládá radě města zpracovat rozpis závazných ukazatelů pro hospodaření městem zřizovaných příspěvkových organizací v rozpočtovém roce 2007, uložit, kontrolovat a vyhodnocovat jejich průběžné plnění.
Zastupitelstvo města ukládá radě města zpracovat položkový rozpis rozpočtu města na rok 2007.

 

9/07 Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod na rok 2007 - schvalovací usnesení

Zastupitelstvo města projednalo návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod na rok 2007 včetně souhrnných vztahů ke zřizovaným příspěvkovým organizacím (8) a rozpočtu kraje Vysočina. 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Havlíčkův Brod na rok 2007 takto:

Druh rozpočtu                                                            Schodkový (deficitní)
Celkové rozpočtové příjmy                                                     417.589,30 tis. Kč
Celkové rozpočtové výdaje                                                    507.301,00 tis. Kč
Saldo rozpočtového hospodaření (deficit)                                –89.711,70 tis. Kč

Financování rozpočtu města na rok 2006:
Splátky dluhové služby (úvěrů a půjček)                                  -5.416,00 tis. Kč

Nové úvěry a půjčky: 
- v r. 2007 nebude město sjednávat obstarání cizích zdrojů formou úvěrů nebo půjček. 

 

Předpokládaná změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech města od 1.12007 do 31.12.2007:                          
- prostředky alokované na bankovních účtech města se sníží o 95.127,70 tis. Kč

 

DRUHOVĚ ČLENĚNÉ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY A VÝDAJE (tis Kč)

 

Daňové příjmy 246 114,0 tis. Kč
Nedaňové příjmy         77 431,0 tis. Kč
Kapitálové příjmy        22 700,0 tis. Kč
Dotace                         71 344,3 tis. Kč
CELKEM rozpočtové příjmy   417 589,3 tis. Kč


Běžné výdaje   334 342,2 tis. Kč 
Kapitálové výdaje        172 958,8 tis. Kč
CELKEM rozpočtové výdaje  507 301,0 tis. Kč

 

Saldo rozpočtového hospodaření         (/-/=deficit)      –89 711,7 tis. Kč

 

Finanční vztahy rozpočtu města k rozpočtům zřizovaných příspěvkových organizací (8) činí celkem:
a) neinvestiční příspěvek zřizovaným příspěvkovým organizacím          105.056,1 tis. Kč
b) investiční příspěvek zřizovaným příspěvkovým organizacím                0 tis. Kč
Rozpis limitů neinvestičních a investičních příspěvků pro městem zřizované příspěvkové organizace je uveden v samostatné příloze.

 

Financování rozpočtového schodku:
Financování rozpočtového schodku ve výši 89 711,7 tis. Kč bude je pro r. 2007 zajištěno vlastními zdroji města soustředěnými na účtech v okruhu Základního běžného účtu města, přičemž stav finančních prostředků v uvedeném okruhu k 31.12.2006 činí 99.962.459,15 Kč.

 

Rozpočet města na rok 2007 je schválen a v příloze materiálu pro jednání zastupitelstva rozepsán na úrovni souhrnných údajů výši rozpočtových příjmů a výdajů za kapitoly, čísla organizační a paragrafy funkčního třídění. Změny rozpočtu na uvedených úrovních třídění jsou vyhrazeny zastupitelstvu města.

 

10/07 Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod na rok 2007

Zastupitelstvo města ukládá radě města nastavit systém přípravy města na čerpání dotací ze Strukturálních fondů EU v programovacím období 2007-2013, informovat o něm zastupitelstvo města a cíleně připravovat projektové žádosti o dotační zdroje v těchto prioritních oblastech rozvoje města:
- dopravní napojení a oživení průmyslové zóny "Letiště"
- komplexní revitalizace středu města
- dopravní úpravy a bezpečnostní opatření na Masarykově ulici
- revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce
- zlepšení systému nakládání s komunálními odpady

 

11/07 Zástupce na členské schůzi LD ve Štokách

Zastupitelstvo města deleguje zástupce města Havlíčkův Brod ing. Čeňka Jůzla na členskou schůzi Lesního družstva ve Štokách, která se uskuteční v březnu až dubnu 2007.

 

12/07 Dotace z rozpočtu města pro a.s. HC REBEL

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2007 společnosti HC Rebel a.s., U Stadionu 2777, Havlíčkův Brod, IČ 642 59 757, v celkové výši 6,0 mil. Kč, a to z položky "Rezerva na dotace a granty (sport, kultura, soc. věci, zájm. činnost)", kapitola 41, č.org. 0200, paragraf rozpočtové skladby 6171.

13/07 Usnesení výboru pro výchovu, vzdělávání a sport

Zastupitelstvo města schvaluje plán činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a sport na rok 2007, který je přílohou podkladu ZM č. 13/07.

 

14/07 Finanční výbor ZM 17.1.2007 - analýza školství v H. Brodě

Zastupitelstvo města ukládá radě města vypracování analýzy a prognózy školství v Havlíčkově Brodě na období 2007-2010.

 

15/07 Finanční výbor ZM 17.1.2007 - analýza vývoje bydlení v H. Brodě

Zastupitelstvo města ukládá radě města vypracovat analýzu vývoje bydlení v Havlíčkově Brodě na období 2007-2010 (se zaměřením na vývoj deregulace nájmů, stav městského bytového fondu, potřeby sociálního bydlení a bydlení pro začínající rodiny, připravenost a vývoj výstavby bytů v soukromé a družstevní sféře).

 

16/07 Finanční výbor ZM 17.1.2007 - prodej akcií a.s. Vítkovice z portfolia města

Zastupitelstvo města schvaluje prodej všech 1.290 ks akcií a.s. Vítkovice.

 

17/07 Finanční výbor ZM 17.1.2007 - Plán činnosti FV na rok 2007

Zastupitelstvo města schvaluje Plán činnosti finančního výboru na rok 2007 ve znění přílohy materiálu ZM č. 14/07.

 

18/07 Usnesení hospodářského výboru

Zastupitelstvo města schvaluje podklad „Metodika nakládání s majetkem v areálu kasáren Letiště“ ve znění přílohy materiálu ZM č. 19/07.

 

19/07 Plán činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města na rok 2007 a zápis ze zasedání 9.ledna 2007

Zastupitelstvo města schvaluje plán činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města Havlíčkův Brod na rok 2007.

 

20/07 Prodloužení termínu předání nabídky převodu bytu č.1868/1

Zastupitelstvo města schvaluje termín doručení nabídky ke koupi bytu č.1868/1 do 10.3.07

 

21/07 Prodej městských bytových domů-bytových jednotek

Zastupitelstvo města promíjí zpoždění s podpisem kup.smlouvy v délce 6 dnů manželům Havlíčkovým na byt. jednotku č. 1206/7 ulice Žižkov II Havlíčkův Brod. Tím dává též svolení k vyplacení dotace ve výši 10 % z kup.ceny  t.j. 28 819,00 Kč.

 

22/07 Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Zbožice ppč. 370/1

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Zbožice ppč. 370/1 o výměře 40 m2 .

 

23/07 Záměr darování pozemků a stavby autobusového zálivu v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru darování stavby autobusového zálivu na pozemcích parcelní č. 3755/136 o výměře 90 m2 a parcelní č. 2404/8 o výměře 4 m2 a dále zveřejnění záměru darování pozemku parcelní č. 3755/136 o výměře 90 m2 na obchvatové komunikaci Lidická - Havířská.

 

24/07 Záměr darování pozemků a stavby autobusového zálivu v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - pozemku parcelní č. 2404/7 o výměře 15 m2 u autobusového zálivu v k.ú. Havlíčkův Brod od kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava. Jedná se pozemek, na kterém je postaven chodník.

 

25/07 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 360/5 .

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 360/5 o výměře 29 m2 Marii H., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 400 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

26/07 Přijetí daru - pozemku pod rybníkem v k.ú. Perknov

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - pozemku vedeném v katastru nemovitostí parcelní č. 571/3 v k.ú. Perknov od Sboru dobrovolných hasičů Perknov. Jedná se o pozemek vedený jako lesní pozemek, na němž je postaven rybník ve vlastnictví města Havlíčkův  Brod. Město Havlíčkův Brod uhradí náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.

 

27/07 Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Havlíčkův Brod - lokalita Ledečská - k řece Sázavě

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Havlíčkův Brod z vlastnictví České republiky zastoupené Pozemkovým fondem ČR, Praha 3, Husinecká 1024/11a, do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Jedná se o bezúplatný převod dle zákona 95/99 Sb. z 28. dubna 1999 následujících pozemků určených závaznou částí schválené územně plánovací dokumentace k zastavění veřejně prospěšnými stavbami,  stavbami pro bydlení a k realizaci zeleně v současně zastavitelném území obce:
pozemky vedené v katastru nemovitostí
parc.č.         585/24       o výměře         4717 m2         trvalý travní porost
parc.č.         585/29       o výměře      24890 m2           trvalý travní porost
Investorem stavby na uvedených pozemcích nebude stát.

 

Libor Honzárek, v. r.
Ing. Čeněk Jůzl, v. r.
místostarostové

 

 

                                                                                  Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.
                                                                                                    starostka