Usnesení z jednání zastupitelstva města 28. 5. 2007Přítomni:

Ing. Jan Abbrent, Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kadlec, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Jindřich Kučera, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Štefan Nigoš, Milan Plodík, Jan Schwarz, MUDr. Jiří Stryhal, Mgr. Lenka Šoposká, PhDr. Ivana Štrossová, Jan Tecl, Ing. Josef Vašíček, Bc. Jiří Vondráček

 

169/07 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání včetně zprávy o prodloužení termínu plnění usnesení č. 705/06 do 30.6.2007 a usnesení č. 68/05 do 31.12.2007.

 

170/07 Projednání usnesení výboru zastupitelstva města pro územní plán a rozvoj města

Zastupitelstvo města ukládá radě města zadat zpracování vyhledávací studie ve zjednodušené podobě na variantu západního obchvatu města od osady Dolík směrem do prostoru mezi Šmolovy a osadou Občiny a dále podél vodoteče západně od plochy letiště a Horního Papšíkova přes železniční trať k řece Sázavě s napojením na již řešenou trasu podél Rozkošského potoka.

 

171/07 Projednání usnesení výboru zastupitelstva města pro územní plán a rozvoj města

Zastupitelstvo města ukládá radě města jednat s vlastníky pozemků v lokalitě pro bydlení Suchá – sever o možných variantách postupu výstavby základní technické vybavenosti k parcelám pro rodinné domy (výkup pozemků nebo finanční spoluúčast na výstavbě ZTV).

 

172/07 Projednání usnesení výboru zastupitelstva města pro územní plán a rozvoj města

Zastupitelstvo města ukládá radě města zpracovat návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

 

173/07 Projednání usnesení výboru zastupitelstva města pro územní plán a rozvoj města

Zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit zpracování koncepce průmyslových zón

 

174/07 Volba přísedících okresního soudu

Zastupitelstvo města volí podle § 64, odst. 1 zákona 2/2002 Sb. o soudcích přísedícími okresního soudu v Havlíčkově Brodě Alenu Budíkovou, PhDr. Jiřího Hyliše, Mgr. Lenku Šoposkou, Viktora Ponce, Jaroslavu Kuželkovou, Bc. Jana Schneidera, Petra Novotného a Janu Svobodovou

 

175/07 Valná hromada Vak Havlíčkův Brod a.s.

Zastupitelstvo města ve smyslu § 84, odst. 2, písm. g)  zákona 128/2000 Sb. o obcích deleguje ing. Čeňka Jůzla jako zástupce města na valnou hromadu Vodovodů a kanalizací Havlíčkův Brod a.s. konanou dne 21. června 2007.

 

176/07 Valná hromada  Úpravna vody Želivka a.s.

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona 128/2000 Sb. na valnou hromadu Úpravny vody Želivka a.s. konanou dne 1.6.2007 ing. Jana Abbrenta.

 

177/07 Valná hromada HC Rebel a.s.

Zastupitelstvo města ve smyslu § 84, odst. 2, písm. g)  zákona 128/2000 Sb. o obcích deleguje PhDr. Zdeňka Dobrého jako zástupce města na valnou hromadu HC Rebel a.s. konanou dne 20. června 2007.

 

178/07 Partnerská smlouva s jihotyrolským městem Brixen

Zastupitelstvo města schvaluje doslovné znění prohlášení a partnerské smlouvy o vzájemné spolupráci uzavírané mezi městy Havlíčkův Brod a Brixen.

 

179/07 Změna územního plánu – ÚP SÚ HB – Mírovka

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod na pozemku parc.č. 132/2 v  k.ú. Mírovka u Havlíčkova Brodu, spočívající v převedení plochy „ pole“ na „území bydlení venkovského typu (Bv)“.

 

180/07 Změna územního plánu – ÚP SÚ HB – Havlíčkův Brod-směr Chotěboř

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod na pozemku parc.č. 1445/1 v  k.ú. Havlíčkův Brod, spočívající v převedení plochy „ pole“ na „území bydlení městského typu  obecné – (Bo)“

 

181/07 Dopravní řešení na Masarykově ulici

Zastupitelstvo města souhlasí s provedením úpravy přechodu pro chodce v ulici Masarykova dle projektové dokumentace zak.č.07024 zpracované Ing. Martinem Liškou a ukládá radě města realizovat nutné kroky pro povolení a realizaci díla.

 

182/07 Prodej plynovodní přípojky - Denní centrum pro seniory

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavření předložené kupní smlouvy se společností Východočeská plynárenská a.s., Pražská 702, Hradec Králové, IČ60108789, jejíž předmětem je prodej plynovodní přípojky zřízené pro denní centrum pro seniory, Reynkova ulice.

 

183/07 Koupě části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 815/1 a domu č.p. 1415 v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení domu č.p. 1415 v Havlíčkově brodě a část pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 815/1 o výměře 220 m2 od společnosti Ross Holding s.r.o., Jihlavská 893, Havlíčkův Brod, do vlastnictví města Havlíčkův Brod za kupní cenu Kč 1.550.000,- včetně domu č.p. 1415. Před uzavřením kupní smlouvy bude dům vyklizen.

 

184/07 Záměr prodeje části  pozemku  k.ú. Havlíčků Brod ppč. 526/9

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú.  Havlíčkův Brod ppč. 526/9 o výměře 25 m2 .

 

185/07 Záměr prodeje částí pozemku v k.ú. Šmolovy ppč. 843/1

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje 2 částí pozemku v k.ú. Šmolovy ppč. 843/1 o výměře cca 60 m2 .

 

186/07 Záměr prodeje  pozemku v k.ú. Termesivy ppč. 462/1

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú.  Termesivy ppč. 462/1.

 

187/07 Doplnění pravidel prodeje bytového fondu ve vlastnictví města H.Brod

Zastupitelstvo města schvaluje doplnění  „Pravidel prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Havlíčkův Brod“ v čl.IX odst.2, písm.a) takto: Město Havlíčkův Brod poskytne novým vlastníkům domů, resp.bytových jednotek, zastoupených společenstvím vlastníků jednotek, podmíněně dotaci na opravy společných částí domu, souvisejících s opláštěním budovy  (tj. zateplení domu, oprava a nátěr fasády,výměna oken a domovních vstupních dveří, balkonů, balkónových oken a dveří), střešním pláštěm a vnitřními rozvody budovy, event. na rekonstrukci výtahů.

 

188/07 Prodej částí pozemků v k.ú. Mírovka  dle PK ppč. 1019,1023, 1024 a dle KN ppč. 1024 a 1012/2

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Mírovka ppč. 1019/5 o výměře 352  m2 a ppč. 1012/6 o výměře 45 m2 oddělených geometrickým plánem č. 329-1273/2004 z pozemků vedených ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr (PK) ppč. 1019, 1023, 1024 a části pozemku  vedeném v katastru nemovitostí (KN) ppč. 1024  a ppč.1012/2. Vlastimilu Č., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 250 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

189/07 Směna pozemků - H.B.N. a.s. Huťská 229, Kladno - revokace

Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 123/03 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:
Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod vedených ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr parcelní č. 1256 o výměře 288 m2 , původ evidence nemovitostí parcelní č. 1258/1 o výměře 282 m2 a dle geometrického plánu č. 5393-1069/2007 parcelní č. 2890/63 o výměře 123 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemky vedené v katastru nemovitostí parcelní č. 368/25 o výměře 268 m2 a parcelní č. 3906/1 o výměře 262 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod ve vlastnictví H.B.N., a.s. Huťská čp. 229, Kladno. Rozdíl ve výměrách, který činí 163 m2 bude městu finančně dorovnán ve výši 500 Kč/m2, tj. celkem 81.500,- Kč. Daň z převodu nemovitostí, náklady na zpracování geometrického plánu a znaleckého posudku a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí budou hrazeny oběma stranami rovným dílem.

 

190/07 Směna pozemků - H.B.N. a.s. Huťská 229, Kladno - revokace

Zastupitelstvo města bere na vědomí postup hospodářského odboru ve věci zveřejnění záměru směny pozemků ve vlastnictví města Havlíčkův Brod vedených v katastru nemovitostí - původ pozemkový katastr parcelní č. 1256 o výměře 288 m2, původ evidence nemovitostí parcelní č. 1258/1 o výměře 282 m2 a pozemku parcelní č. 2890/63 o výměře 123 m2 odděleného geometrickým plánem č. 5393-1069/2007 v k.ú. Havlíčkův Brod a s tímto postupem souhlasí.

 

191/07 Směna pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod  ppč. 2024/2, 2024/3,  2024/5, 2025/2, 2025/3, 2392/2, 2392/3, 3730, 448/4

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2024/2, 2024/3,  2024/5, 2025/2, 2025/3, 2392/2, 2392/3, 3730 o výměře 863 m2 a stpč. 448/4 o výměře 64 m2  ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemek  v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2038/144 o výměře 611 m2 ve vlastnictví obchodní firmy Agrozet České Budějovice,a.s. se sídlem U Sirkárny, České Budějovice IČ: 466 78 956. Finanční rozdíl v ceně pozemků 211 740 Kč ve prospěch města Havlíčkův Brod uhradí firma Agrozet České Budějovice,a.s.,  U Sirkárny, České Budějovice.  Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města ve výši 1/2.

 

192/07 Bezúplatný převod pozemku z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku dle geometrického plánu č. 609-1351/2006 parcelní č. 647/7 o výměře 91 m2 z vlastnictví kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Jedná se o pozemek v k.ú. Suchá pod veřejně prospěšným chodníkem.

 

193/07 Bezúplatný převod pozemku z vlastnictví České republiky  do vlastnictví města Havlíčkův Brod - lokalita  Lidická-Havířská

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 3755/128 o výměře 11 m2 z vlastnictví České republiky zastoupené Pozemkovým fondem ČR, Praha 3, Husinecká 1024/11a, do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Jedná se o bezúplatný převod dle zákona 95/99 Sb. z 28. dubna 1999 pozemku určeného závaznou částí schválené územně plánovací dokumentace k zastavění veřejně prospěšnou stavbou v současně zastavitelném území obce Havlíčkův Brod. Investorem stavby na uvedeném pozemku nebude stát.

 

194/07 Pozemky ve vlastnictví České republiky v zahrádkové kolonii "Vodárna" - Vršovice

Zastupitelstvo města neschvaluje koupi pozemků vedených v katastru nemovitostí parcelní č. 1595/5, 1595/6, 1595/8, 1595/10, 1595/15, 1592/11, 1592/13 a 1592/23 v k.ú. Havlíčkův Brod z vlastnictví České republiky zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 10, Kodaňská 1441/46, do vlastnictví města Havlíčkův Brod s následným prodejem uvedených pozemků jednotlivým zahrádkářům v zahrádkové kolonii "Vodárna".

 

195/07 Záměr prodeje areálu kasáren letiště

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitostí areálu kasáren letiště :
Budovy na stavebních parcelách:
-          jiná stavba bez čp/če na stavební parcele číslo 5453
-          jiná stavba bez čp/če na stavební parcele číslo 5454
-          jiná stavba bez čp/če na stavební parcele číslo 5455
-          jiná stavba bez čp/če na stavební parcele číslo 5457
-          jiná stavba bez čp/če na stavební parcele číslo 5458
-          jiná stavba bez čp/če na stavební parcele číslo 5459
-          jiná stavba bez čp/če na stavební parcele číslo 5460
-          jiná stavba bez čp/če na stavební parcele číslo 5461
-          jiná stavba bez čp/če na stavební parcele číslo 5462
-          jiná stavba bez čp/če na stavební parcele číslo 5463
-          jiná stavba bez čp/če na stavební parcele číslo 5464
-          stavba pro administrativu bez čp/če na stavební parcele číslo 5465
-          jiná stavba bez čp/če na stavební parcele číslo 5466
-          jiná stavba bez čp/če na stavební parcele číslo 5467
-          stavba pro administrativu bez čp/če na stavební parcele číslo 5468
-          jiná stavba bez čp/če na stavební parcele číslo 5469
-          jiná stavba bez čp/če na stavební parcele číslo 5470
-          stavba technického vybavení bez čp/če na stavební parcele číslo 5471
-          jiná stavba bez čp/če na stavební parcele číslo 5472
-          stavba pro výrobu bez čp/če na stavební parcele číslo 5473
-          jiná stavba bez čp/če na stavební parcele číslo 5474
-          jiná stavba bez čp/če na stavební parcele číslo 5477
-          stavba pro administrativu bez čp/če na stavební parcele číslo 5478
-          jiná stavba bez čp/če na stavební parcele číslo 5479
-          stavba pro administrativu bez čp/če na stavební parcele číslo 5480
-          jiná stavba bez čp/če na stavební parcele číslo 5481
-          stavba pro dopravu  bez čp/če na stavební parcele číslo 5482
-          jiná stavba bez čp/če na stavební parcele číslo 5483
-          stavba pro dopravu  bez čp/če na stavební parcele číslo 5484
-          stavba pro dopravu  bez čp/če na stavební parcele číslo 5485
-          jiná stavba bez čp/če na stavební parcele číslo 5486
-          jiná stavba bez čp/če na stavební parcele číslo 5487
-          jiná stavba bez čp/če na stavební parcele číslo 5488
-          jiná stavba bez čp/če na stavební parcele číslo 5489/1 a na stavební parcele číslo 5489/2
-          stavba pro dopravu  bez čp/če na stavební parcele číslo 5490
-          stavba pro technické vybavení  bez čp/če na stavební parcele číslo 5492
-          jiná stavba bez čp/če na stavební parcele číslo 6894
-          jiná stavba bez čp/če na stavební parcele číslo 6895
-          jiná stavba bez čp/če na stavební parcele číslo 6896
-          jiná stavba bez čp/če na stavební parcele číslo 5491 v katastrálním území Havlíčkův Brod a na stavební parcele číslo 298 v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu (budova vedená ve dvou katastrálních územích)

 

to vše v katastrálním území Havlíčkův Brod. 

 

-          stavba pro administrativu bez čp/če na stavební parcele číslo 297

 

v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu

 

-          stavba  technického vybavení  bez čp/če na stavební parcele číslo 157
-          jiná stavba bez čp/če na stavební parcele číslo 158
-          stavba pro dopravu bez čp/če na stavební parcele číslo 159
-          jiná stavba bez čp/če na stavební parcele číslo 160
-          zemědělská stavba bez čp/če na stavební parcele číslo 163
-          jiná stavba bez čp/če na stavební parcele číslo 164
-          jiná stavba bez čp/če na stavební parcele číslo 165
-          jiná stavba bez čp/če na stavební parcele číslo 166
-          jiná stavba bez čp/če na stavební parcele číslo 167
-          jiná stavba bez čp/če na stavební parcele číslo 168
-          jiná stavba bez čp/če na stavební parcele číslo 169
-          jiná stavba bez čp/če na stavební parcele číslo 170
-          jiná stavba bez čp/če na stavební parcele číslo 212
-          jiná stavba bez čp/če na stavební parcele číslo 213

to vše v katastrálním území Poděbaby.

 

a pozemky  :
 -         stavební parcela číslo 5453 o výměře 706 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 5454 o výměře   65 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 5455 o výměře 767 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 5457 o výměře 667 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 5458 o výměře 206 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 5459 o výměře 753 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 5460 o výměře 669 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 5461 o výměře    446 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 5462 o výměře    803 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 5463 o výměře    259 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 5464 o výměře    864 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 5465 o výměře    434 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 5466 o výměře    865 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 5467 o výměře    702 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 5468 o výměře    698 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 5469 o výměře    588 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 5470 o výměře    655 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 5471 o výměře      23 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 5472 o výměře 1 439 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 5473 o výměře 1 453 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 5474 o výměře 1 424 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 5475 o výměře      48 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 5476 o výměře      35 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 5477 o výměře      18 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 5478 o výměře 1 058 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 5479 o výměře    603 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 5480 o výměře    522 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 5481 o výměře 1 120 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 5482 o výměře 4 632 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 5483 o výměře    861 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 5484 o výměře    497 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 5485 o výměře 2 595 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 5486 o výměře 1 022 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 5487 o výměře    274 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 5488 o výměře    243 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 5489/1 o výměře 51 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 5489/2 o výměře 10 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 5490 o výměře 3 436 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 5491 o výměře    246 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 5492 o výměře      86 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 6894 o výměře      12 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 6895 o výměře      31 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 6896 o výměře      41 m2, zastavěná plocha a nádvoří

-          pozemek parcelní číslo 2798/1 o výměře 44 058 m2, ostatní plocha, 

ostatní dopravní plocha
-          pozemek parcelní číslo 2798/2 o výměře   1 026 m2, ostatní plocha, jiná plocha
-          pozemek parcelní číslo 2798/3 o výměře 29 222 m2, ostatní plocha, 

ostatní dopravní plocha
-          pozemek parcelní číslo 2798/4 o výměře 37 787 m2, ostatní plocha, 

ostatní dopravní plocha
-          pozemek parcelní číslo 2801 o výměře 3 113 m2, ostatní plocha, silnice
-          pozemek parcelní číslo 3500 o výměře 1 800 m2, ostatní plocha, silnice

 

to vše v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

-          stavební parcela číslo 297 o výměře  208 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 298 o výměře    47 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          pozemek parcelní číslo 912/3 o výměře   3 452 m2, ostatní plocha, jiná plocha
-          pozemek parcelní číslo 912/4 o výměře 22 581 m2, ostatní plocha,

dopravní plocha
-          pozemek parcelní číslo 912/12 o výměře 120 m2, ostatní plocha, jiná plocha
-          pozemek parcelní číslo 906 o výměře 4 134 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 

-          

 

to vše v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu.

 

-          stavební parcela číslo 157 o výměře     208 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 158 o výměře     645 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 159 o výměře  1 170 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 160 o výměře     652 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 163 o výměře     399 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 164 o výměře     120 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 165 o výměře     135 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 166 o výměře     440 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 167 o výměře     536 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 168 o výměře     483 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 169 o výměře     482 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 170 o výměře  1 147 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 212 o výměře     663 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          stavební parcela číslo 213 o výměře       55 m2, zastavěná plocha a nádvoří
-          pozemek parcelní číslo 162/5   o výměře      477 m2, ostatní plocha, jiná plocha
-          pozemek parcelní číslo 162/6   o výměře 11 917 m2, ostatní plocha, jiná plocha
-          pozemek parcelní číslo 162/7   o výměře   2 363 m2, ostatní plocha, jiná plocha
-          pozemek parcelní číslo 162/8   o výměře   3 341 m2, ostatní plocha, jiná plocha
-          pozemek parcelní číslo 162/9   o výměře   5 199 m2, ostatní plocha, jiná plocha
-          pozemek parcelní číslo 162/10 o výměře   4 369 m2, ostatní plocha, jiná plocha
-          pozemek parcelní číslo 162/11 o výměře   3 776 m2, ostatní plocha, jiná plocha
-          pozemek parcelní číslo 162/12 o výměře 47 702 m2, ostatní plocha, jiná plocha
-          pozemek parcelní číslo 162/32 o výměře 34 840 m2, ostatní plocha, dopravní plocha
-          pozemek parcelní číslo 566/1 o výměře 3 107 m2, ostatní plocha, silnice

 

Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK)

 

-          pozemek parcelní číslo 566/5 o výměře  1 528 m2

 

to vše v katastrálním území Poděbaby.

 

196/07 Prodej městských bytových domů-bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1203/10 v domě čp. 1203,1204, ulice Žižkov II Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.3811, st.3810  zast.pl. se všemi součástmi a příslušenst.: Manželé Lenka a Jiří J., Havlíčkův Brod za kupní cenu : 306 582,00 Kč.

 

197/07 Prodej městských bytových domů-bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1868/8  v domě čp.1868,1869, ulice Husova Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4438, st.4439 zast.pl.a nádvoří se všemi součástmi a příslušenstvím:  Manželé Irena a Jaroslav H.,  Havlíčkův Brod  za kupní cenu  393 125,00Kč.

 

198/07 Prodej městských bytových domů-bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1869/6  v domě čp.1868,1869, ulice Husova Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4438, st.4439 zast.pl.a nádvoří se všemi součástmi a příslušenstvím: Mgr. Jan K., Havlíčkův Brod  za kupní cenu  391 000,00Kč.

 

199/07 Prodej městských bytových domů-bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1172/3  v domě čp. 1170, 1171, 1172, ulice Jihlavská Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.3703,st.3704,st.3705, zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Marie K., Havl.Brod : za kupní cenu 408 395,00 Kč.

 

200/07 Prodej městských bytových domů-bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1878/4 v domě čp.1877,1878, ulice Trčkova  Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4441, st.4440 zast. pl. a nádvoří se všemi součástmi a příslušenstvím: Zdeněk Š., Havlíčkův Brod  za kupní cenu  347 901,00Kč.

 

201/07 Prodej městských bytových domů-bytových jednotek

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 57/07 z 26.2.07 takto:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.2475/20 v domě čp. 2475 ulice  Kokořínská Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných  částech domu a pozem. č.st.1233, zast.pl.a nádvoří se všemi součástmi a příslušenstvím: Jaroslav Š., Havlíčkův Brod za kupní cenu 198 528,00 Kč.

 

202/07 Prodej městských bytových domů-bytových jednotek

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č.677/06 z 25.9.2006 takto:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1235/5 v domě čp.1235,1236, ulice Žižkov II Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.3806,st.3807  zast.pl. a nádvoří se všemi součástmi a příslušenstvím: Helena a Ladislav  Š.,.  Světlá  N/Sáz. za kupní cenu  286 630,00 Kč.

 

203/07 Prodej volných bytů za tržní ceny

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 18 o velikosti 4+1, Jihlavská 1172, Havlíčkův Brod včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku p.č. st. 3703,3704, 3705 se všemi součástmi a příslušenstvími Pavlu A., Havlíčkův Brod za cenu 1.352.000 Kč.

 

204/07 Prodej volných bytů za tržní ceny

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 4 o velikosti 1+1 v domě čp. 2382 Brigádnická ul., Havlíčkův Brod včetně  příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku  č.st. 1171 se všemi součástmi a příslušenstvími Dušanu V., Havlíčkův Brod za kupní cenu 810.000 Kč.

 

205/07 Záměr prodeje domu čp. 43  v Nádražní ulici v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města bere na vědomí odstoupení společnosti OLPERER s.r.o. ze soutěže a ukládá radě města znovu inzerovat prodej objektu čp. 43, postaveného na pozemku stavební parcely číslo 405/2, části stavební parcely číslo 405/2 o výměře 358 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod v tisku do 14:00 hodin 25. 6. 2007.

 

206/07 Záměr prodeje stavebních parcel v lokalitě Spálená stráň

Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků  v katastrálním území Havlíčkův Brod - lokalitě Spálená stráň vyznačených v příloze tohoto podkladového materiálu.

 

207/07 Prodej stavebních parcel v lokalitě Spálená stráň

Zastupitelstvo města jmenuje komisi pro vyhodnocování nabídek na prodej pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě Spálená stráň ve složení: Milan Plodík, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl.

 

208/07 Prodej stavebních parcel v lokalitě Spálená stráň

Zastupitelstvo města schvaluje závazek města, že v případě splnění všech podmínek kupní smlouvy stavebníkem, promine druhou splátku kupní ceny ve výši Kč 130.000 všem kupujícím - fyzickým osobám a právnickým osobám v  2. části II. etapy prodejů pozemků na Spálené stráni.

 

209/07 Prodej stavebních parcel v lokalitě Spálená stráň

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnit lhůtu od 1.7 do 30.8. 2007, ve které si zájemci mohou prohlédnout mapové podklady k prodeji pozemků určených ke stavbě rodinných domů na Spálené stráni (2.část  II. etapy) na odboru rozvoje města Městského úřadu v Havlíčkově Brodě.

 

210/07 Prodej stavebních parcel v lokalitě Spálená stráň

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnit termín pro výběr kupujících pozemků na Spálené stráni - 2. část II. etapy,  a to: 5. září 2007 od 14.00 hod. v sále Staré radnice, formou obálkové metody.

 

211/07 Prodej stavebních parcel v lokalitě Spálená stráň

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků - stavebních parcel na Spálené stráni v 2. části II. etapy zájemcům, kteří nabídnou nejvyšší kupní cenu za nabízený pozemek, minimálně Kč 730/m2 za pozemek na řadový rodinný dům a minimálně Kč 850 /m2 za pozemek na samostatně stojící rodinný dům. Kupní cena bude zaplacena ve dvou splátkách, přičemž druhá splátka kupní ceny bude činit Kč 130.000 . Do doby uzavření řádné kupní smlouvy bude prodej zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní. V případě odstoupení kupujícího od této smlouvy bude povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši Kč 5.000.

 

212/07 Prodej části pozemku v k.ú. Perknov ppč. 103/34

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Perknov část ppč. 103/34 o výměře  max. 6 m2 Ivaně L., Havlíčkův Brod, za účelem přístavby schodiště pro stavební úpravy átriového domu. Prodej bude zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní. Řádná kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby a jejím zaměření.  Cena pozemku činí  760 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

213/07 Koupě pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod  ppč. 1111 a ppč. 1115  " Revitalizační a protipovodňové opatření na Cihlářském potoce"

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod schvaluje koupi pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1111 o výměře 2867 m2 a ppč. 1115  o výměře 831 m2 pozemky ve zjednodušené evidenci - původ Pozemkový katastr vedených na listu vlastnickém 2754 ve společném jmění Jany a Pavla C.. Cena za oba pozemky činí  60.000 Kč  + částku odpovídající dani z převodu nemovitostí. Náklady s převodem hradí město Havlíčkův Brod.

 

214/07 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. 103/07 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy č. 103/07 o bezúplatném převodu nemovitosti včetně doložky ve věci převodu pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 1646/7 o výměře 3576 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Převodcem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2.

 

215/07 Darování pozemků parc. č. 2642/18 a 2642/16 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje darování pozemků parcelní č. 2642/18 o výměře 7 m2 a parc. č. 2642/16 o výměře 1 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10 a, 586 01 Jihlava, IČ: 65993390. Jedná se o pozemky, které jsou zastavěny silnicí I. třídy. 

 

216/07 Smlouva o poskytnutí dotace - dopravní hřiště.

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu č. DDH 08/07 o poskytnutí dotace ze strany kraje Vysočina městu Havlíčkův Brod na pořízení projektové dokumentace pro stavební řízení na dětské dopravní hřiště dle přílohy podkladu ZM č. 195/07.

 

217/07 Střednědobý záměr vzdělávací soustavy města Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města bere na vědomí "Střednědobý záměr vzdělávací soustavy města Havlíčkova Brodu" ve znění přílohy podkladového materiálu ZM č. 215/07.

 

218/07 Střednědobý záměr vzdělávací soustavy města Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města ukládá radě města "Střednědobý záměr vzdělávací soustavy města Havlíčkova Brodu" dopracovat a předložit návrh na snížení počtu základních škol při zachování kvality výuky.

 


Libor Honzárek, v. r.
Ing. Čeněk Jůzl, v. r.
místostarostové

 

 

                                                                                  Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.
                                                                                                    starostka