Usnesení z jednání zastupitelstva města 28. 4. 2008Přítomni:

Ing. Jan Abbrent, Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Josef Hejkal, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Jindřich Kučera, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Štefan Nigoš, Milan Plodík, Jan Schwarz, MUDr. Jiří Stryhal, Mgr. Lenka Šoposká, PhDr. Ivana Štrossová, Jan Tecl, Ing. Josef Vašíček, Bc. Jiří Vondráček

 

166/08 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 420/07 do 31.5.2008 a usnesení č. 375/07, 294/07, 295/07, 296/07, 297/07, 298/07, 299/07, 300/07 a 301/07 do 30.6.2008.

 

167/08 Valná hromada VaK a.s. Chrudim

Zastupitelstvo města deleguje podle § 84, odst. 2, písm. f) zákona 128/2000 Sb. jako zástupce města na valnou hromadu VaK a.s. Chrudim Ing. Čeňka Jůzla.

 

168/08 Ceny města

Zastupitelstvo města schvaluje upravené statuty cen města pro nejlepší žáky základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kulturních a sportovních cen a uplatnění těchto cen již za rok 2008.

 

169/08 Darování projektové dokumentace

Zastupitelstvo města souhlasí s darováním projektové dokumentace včetně stavebního povolení a souvisejících práv na akci zateplení bytového domu Žižkova II čp. 1237 a 1238 majitelům těchto nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Havlíčkův Brod v katastru nemovitostí pro katastrální území Havlíčkův Brod na LV 8604 a na akci nástavba Konečná čp. 1203 – 1206 majitelům těchto nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Havlíčkův Brod v katastru nemovitostí pro katastrální území Havlíčkův Brod na LV 8689 a LV 8601.

 

170/08 Změna územního plánu západní části obchvatu města

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod, spočívající v úpravě trasy obchvatu města a to od křižovatky se silnicí II/344 (směr Chotěboř), přes I/38 (směr Kolín), II/150 (směr Ledeč n. S.), III/34740 (směr Poděbaby), I/34 (směr Humpolec) na I/38 (směr Jihlava).

 

171/08 Záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1777/92, 1777/87, 1777/99

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 1777/92, 1777/87, 1777/99 o výměře 286 m2 a ukládá radě města jednat o případné směně pozemků žadatele za jiné pozemky města z důvodu zachování zeleně a dětského hřiště v této lokalitě.

 

172/08 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Šmolovy ppč. 840

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje  pozemku v k.ú. Šmolovy ppč. 840 o výměře  71 m2.

 

173/08 Prodej domu v Havlíčkově Brodě č.p. 1415 na pozemku stpč. 815 /1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej domu v Havlíčkově Brodě č.p. 1415 bez pozemku  Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, Kosovská 10 a, 586 01 Jihlava, IČ: 65993390. Cena domu činí 1 203 420 Kč. Žadatel dále uhradí kolek  k provedení vkladu práva a znalecký posudek. Zároveň zastupitelstvo města upozorňuje na skutečnost, že prodávaný dům  č.p. 1415 navazuje zdí na 2 nemovitosti. Ze západní strany z ul. Humpolecká na dům č.p. 244 v a z jižní strany navazuje na stavbu Kasína -baru  Kleopatra.

 

174/08 Záměr prodeje stavebních pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod  pod garážemi  a ppč. 2627/2

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje  pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod 
stpč. 5566/1  o výměře 20 m2
stpč. 5566/2  o výměře 20 m2
stpč. 5566/3  o výměře 19 m2
stpč. 5566/4  o výměře 19 m2
stpč. 5566/5  o výměře 19 m2
stpč. 5566/6  o výměře 19 m2
stpč. 5566/7  o výměře 19 m2
stpč. 5566/8  o výměře 19 m2
stpč. 5566/9  o výměře 20 m2
stpč. 5566/10 o výměře 19 m2
stpč. 5566/11 o výměře 19 m2
stpč. 5566/12 o výměře 20 m2
stpč. 5566/13 o výměře 19 m2
stpč. 5566/14 o výměře 19 m2
stpč. 5566/15 o výměře 20 m2  a ppč. 2627/2 o výměře  7 m2. .

 

175/08 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 4174

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 4174 o výměře  356 m2  nově vzniklého geometrickým plánem č. 5608- 57/2008 Úřadu práce v Havlíčkově Brodě, Jihlavská 42,  580 02 Havlíčkův Brod IČ: 00653977. Cena pozemku činí 1 240 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí kolek a znalecký posudek.

 

176/08 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 4858

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 4858 o výměře 154 m2 v poměru ideální 2/3 manželům Milanovi a Janě P., 580 01 Havlíčkův Brod a ideální 1/3  manželům Ing. Petrovi a Ditě P., 252 42 Jesenice. Cena pozemku činí 1950 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

177/08 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 4858

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje  pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2259/47 o výměře  cca 2  m2.

 

178/08 Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 778/100

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod  ppč. 778/100 o výměře cca 150 m2 .

 

179/08 Prodej pozemků v k.ú. Ždírec na Moravě

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků parc. č. 763/4 o výměře 357 m2 (podíl 119/838), 763/5 o výměře 6530 m2 (podíl 119/838), 1681/7 o výměře 728 m2 (podíl 119/838) vše v katastrálním území Ždírec na Moravě Stanislavu K., 588 13 Polná, IČ: 18199691. Cena pozemku činí 25 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

180/08 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1268/12  v domě čp. 1268, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st. 3986 zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: manželé Aleš a Lada M., bytem Jižní 1370, Přelouč, za kupní cenu 210.298,00 Kč.

 

181/08 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1238/10 v domě čp. 1237,1238, ulice Žižkov II, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.3815, st.3816  zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Miroslava K., bytem Žižkov II 1238, Havlíčkův Brod, za kupní cenu 362.645,00 Kč.

 

182/08 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1170/3  v domě čp. 1170, 1171, 1172, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st. 3703, st.3704, st.3705 zast.pl. se všemi součástmi a  příslušenstvím:  Rudolf T., Havlíčkův Brod, za kupní cenu 518.636,00 Kč.

 

183/08 Prodej pozemku parcelní č. 1447/13 - podíl 1/10 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 1447/13 o výměře 346 m2 (podíl 1/10) v k.ú. Havlíčkův Brod.
-kupující Petr Č., Havlíčkův Brod.
Cena pozemku činí 40 Kč/m2 tj. celkem 1384Kč.

Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

184/08 Zajištění správy kasáren Letiště

Zastupitelstvo města ruší v souladu se zákonem o obcích č.128/200Sb., § 84 odst.2 písmeno c). organizační složku města Správa nemovitostí - kasárna letiště. Zůstatek limitů rozpočtových příjmů a výdajů, kterými hospodaří organizační složka a které jsou zatříděné na kapitole 37 rozpočtu města Havlíčkův Brod na rok 2008, přechází v nezměněné výši a třídění do správy Hospodářského odboru Městského úřadu v Havlíčkově Brodě. 

 

185/08 Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Havlíčkův Brod  - lokalita "Sportovní areál" - revokace

Zastupitelstvo města ruší svoje usnesení č. 334/07 z 24.9.2007 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění: 
 Zastupitelstvo města schvaluje koupi následujících pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod z vlastnictví České republiky zastoupené Státním statkem Jeneč s.p., Karlovarská 7, Jeneč, do vlastnictví města Havlíčkův Brod:
pozemky vedené v katastru nemovitostí
parc.č.    553/7       o výměře      17 m2    ostatní plocha-jiná plocha
parc.č.      59/1        o výměře   320 m2    ostatní plocha-sportoviště a rekreační plocha
parc.č.    546/12     o výměře  2434 m2    ostatní plocha-sportoviště a rekreační plocha
parc.č.st.3967/3     o výměře    244 m2    zastavěná plocha a nádvoří (jen pozemek)
Jedná se koupi pozemků za cenu stanovenou znaleckým posudkem dle platné vyhlášky, ve sportovním areálu města Havlíčkův Brod.

 

186/08 Koupě pozemků parcelní č. 1107/13 a 3946/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - pro poldr

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků vedených v katastru nemovitostí parcelní č. 1107/13 o výměře 44 m2 a 3946/2 o výměře 90 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod z vlastnictví  Vodovodů a kanalizací Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, Havlíčkův Brod do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Jedná se o pozemky potřebné pro stavbu "Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce". Cena pozemků bude stanovena znaleckým posudkem. Náklady na vypracování znaleckého posudku dle platné vyhlášky a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí uhradí město Havlíčkův Brod.

 

187/08 Žádost o určení správce Cihlářského potoka - dělená správa

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o určení správce Cihlářského potoka v úseku od zaústění do toku Sázava po hráz rybníka Štičí t.j. v km 0,000 - 4,530, na Ministerstvo zemědělství, odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí, Těšnov 17, Praha 1. Jedná se o určení města Havlíčkův Brod správcem uvedeného úseku potoka, na kterém se budou provádět revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce.

188/08 Žádost o určení správce Cihlářského potoka - dělená správa

Zastupitelstvo města schvaluje koupi následujících vodních děl od ČR - Zemědělské vodohospodářské správy se sídlem Hlinky 60, Brno:
1) Úprava na toku se zpevněním prefabrikáty "Klas" v délce 165 m
2) Odpad "A" z betonových trub Js 40 cm - úsek v délce cca 90 m
3) Odpad "A" se zpevněním prefabrikáty "Klas" v délce cca 31 m
Cena uvedených vodních děl bude stanovena znaleckým posudkem dle platné vyhlášky.
Koupě předmětných vodních děl je jednou z požadovaných podmínek Zemědělské vodohospodářské správy k souhlasu s realizací revitalizačních a protipovodňových opatření na Cihlářském potoce.

 

189/08 Prodej uvolněných stavebních parcel v lokalitě Spálená stráň

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pozemkové parcely č. 628/141 o výměře 280 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Milanu D., Havlíčkův Brod za kupní cenu 1820 Kč za 1 m2.

 

190/08 Prodej uvolněných stavebních parcel v lokalitě Spálená stráň

Zastupitelstvo města ukládá radě města zveřejnit nabídku na prodej uvolněných pozemků pozemkových parcel č. 628/138 a 628/129 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

191/08 Koncepce řešení bytové a sociální otázky v domech čp. 310, 311 v ulici 5. května a čp. 1375 v ulici Havířská

Zastupitelstvo města bere na vědomí záměr řešení bytové a sociální otázky v domech čp.310, 311 v ulici 5.května a čp.1375 v ulici Havířská dle přílohy.
Zastupitelstvo města ukládá radě města rozpracovat jednotlivé body tohoto záměru a výborům zastupitelstva města , sociálnímu, hospodářskému, výboru pro územní plán a výboru finančnímu rozpracované body projednat.

 

192/08 Zásady pro poskytování neinvestičních dotací a grantů

Zastupitelstvo města schvaluje "Zásady pro poskytování finančních podpor neziskových činností v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury a ostatních zájmových činností z rozpočtu města Havlíčkův Brod" dle upravených příloh podkladu ZM č. 130/08.

 

193/08 GRANTY 2008

Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení částek mezi grantové programy v úhrnné výši 750 tis. Kč a granty pro rok 2008 jednotlivým žadatelům dle příloh podkladu ZM č. 129/08.

 

194/08 GRANTY 2008

Zastupitelstvo města schvaluje převedení částky 100 tis. Kč z rozpočtové položky na granty, kapitoly 23, jako neinvestiční příspěvek zřizovatele do rozpočtu příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod za účelem nákupu separačních sad do domácností pro občany města Havlíčkova Brodu.

 

195/08 GRANTY 2008

Zastupitelstvo města schvaluje grant ve výši 100.000 Kč z grantového programu OŽIVLÉ NÁMĚSTÍ 2008 žadateli Promotion Factory ČR, s.r.o., Omská 43, Praha 10, IČ: 26425157, na projekt "H.B.EACH VOLEJBAL".

 

196/08 Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města 2008

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 135 tis. Kč Aeroklubu Havlíčkův Brod, Horní Papšíkov 125, Havlíčkův Brod, IČ 00528951, na ostatní zájmovou činnost.

 

197/08 Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města 2008

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 50 tis. Kč Anglické mateřské škole The Tiny, v.o.s., Na Losích 738, Havlíčkův Brod, IČ 27510859 na  ostatní zájmovou činnost.

 

198/08 Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města 2008

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 10 tis. Kč občanskému sdružení Aura, Zahradnického 3313, Havlíčkův Brod, IČ 60126850 na činnost v oblasti tělovýchovy a sportu a na náklady spojené s přípravou a účastí sportovců na turnajích - ME v petanque v Nizozemí, MČR Klubů 2008, evropská liga, evropské turnaje Centrope cup.

 

199/08 Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města 2008

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 15 tis. Kč společnosti Ave-Kontakt, s.r.o., Sukova třída 1556, Pardubice, IČ 60108665, na  mistrovství ČR jednotlivců a žen v šachu 2008.

 

200/08 Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města 2008

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 24 tis. Kč Antonínu Axmanovi, Havlíčkův Brod na akci promítání letního kina na Havlíčkově náměstí ve dnech 16.6. až 21.6.2008.

 

201/08 Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města 2008

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 10 tis. Kč Canisterapeutickému sdružení Kamarád, Okrouhlice 106, IČ 70153931, na ostatní zájmovou činnost.

 

202/08 Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města 2008

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 40 tis. Kč Centru Vysočina, o.p.s., B. Kobzinové 2020, Havlíčkův Brod, IČ 2740148, na ostatní zájmovou činnost.

 

203/08 Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města 2008

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 25 tis. Kč Českému červenému kříži, Dolní 259, Havlíčkův Brod, IČ 426164, na  ostatní zájmovou činnost a náklady spojené s organizací běhu Terryho Foxe a plesu ČČK.

 

204/08 Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města 2008

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 5 tis. Kč Českému kynologickému svazu, Nová Ves u Světlé 105, IČ 62698877, na  ostatní zájmovou činnost.

 

205/08 Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města 2008

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 10 tis. Kč Českému svazu bojovníků za svobodu, Nádražní 397, Havlíčkův Brod, IČ 442755, na ostatní zájmovou činnost.

 

206/08 Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města 2008

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 30 tis. Kč FC Pramen, Žižkov II 1973, Havlíčkův Brod, IČ 7055089, na na činnost v oblasti tělovýchovy a sportu.

 

207/08 Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města 2008

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 950 tis. Kč FC Slovan, Na Losích 2848, Havlíčkův Brod, IČ 26585162, na činnost v oblasti tělovýchovy a sportu.

 

208/08 Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města 2008

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 18 tis. Kč Pavlu Fialovi, Svitavy na akci 18. ročník setkání mladých výtvarníků z naší republiky.

 

209/08 Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města 2008

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 10 tis. Kč občanskému sdružení Fotostředisko Havlíčkův Brod, Havlíčkova 2214, Havlíčkův Brod, IČ 69834857, na ostatní zájmovou činnost.

 

 

210/08 Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města 2008

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 5 tis. Kč Janě Fuksové, Havlíčkův Brod na ostatní zájmovou činnost.

 

211/08 Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města 2008

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 500 tis. Kč Havlíčkobrodské o.p.s., Čechova 3814, IČ 27513335, na činnost v oblasti kultury.

 

212/08 Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města 2008

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 50 tis. Kč Junáku, svazu skautů a skautek ČR, středisko Bobříci, Horní 3188, Havlíčkův Brod, IČ 46485341, na  ostatní zájmovou činnost.

 

213/08 Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města 2008

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 40 tis. Kč folklornímu souboru Kalamajka, Havlíčkovo náměstí 19, Havlíčkův Brod, IČ 46483764, na činnost v oblasti kultury.

 

214/08 Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města 2008

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 70 tis. Kč Květě Kimové, Rubešovo náměstí 171, Havlíčkův Brod, IČ 44492162, na činnost v oblasti kultury.

 

215/08 Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města 2008

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 10 tis. Kč Klubu důchodců, Údolní 759, Havlíčkův Brod, IČ 62698761, na ostatní zájmovou činnost.

 

216/08 Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města 2008

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 5 tis. Kč Klubu důchodců, Perknov, Havlíčkův Brod, na ostatní zájmovou činnost.

 

217/08 Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města 2008

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 1.050 tis. Kč Kulturnímu domu Ostrov, s.r.o., Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, IČ 47453281, na činnost v oblasti kultury.

 

218/08 Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města 2008

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 5 tis. Kč Nadačnímu fondu pro hypoteriapii v Psychiatrické léčebně, Rozkošská 2322, Havlíčkův Brod, IČ 67440568, na uskutečnění 7. ročníku veřejné benefice v prostorách areálu Psychiatrické léčebny.

 

219/08 Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města 2008

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci z rozpočtu města vy výši 15 tis. Kč Pionýru, pionýrské skupině V. Šantrocha, Na Výšině 3221, Havlíčkův Brod, IČ 69172676, na ostatní zájmovou činnost.

 

220/08 Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města 2008

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 15 tis. Kč Michalu Práškovi,, Havlíčkův Brod, na ostatní zájmovou činnost.

 

221/08 Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města 2008

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 120 tis. Kč sdružení Adivadlo, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, IČ 68213972, na činnost v oblasti kultury a na divadelní přehlídku Dospělí dětem.

 

222/08 Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města 2008

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 40 tis. Kč Sdružení přátel chovu koní a jezdeckého sportu, Novotnův Dvůr 169, Havlíčkův Brod, IČ 601127848, na činnost v oblasti tělovýchovy a sportu.

223/08 Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města 2008

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 40 tis. Kč Smíšenému pěveckému sboru Jasoň, Na spravedlnosti 3213, Havlíčkův Brod, IČ 62696165, na činnost v oblasti kultury.

 

224/08 Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města 2008

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 10 tis. Kč Spolku rodičů a přátel Gymnazia Havlíčkův Brod, o.s., Štáflova 2063, Havlíčkův Brod, IČ 60126841,  na akci Brodští studenti malují svůj region.

 

225/08 Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města 2008

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 15 tis. Kč Svazu tělesně postižených ČR, o.s., Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČ 71233407, na ostatní zájmovou činnost.

 

226/08 Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města 2008

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 70 tis. Kč Michalu Šiškovi, Havlíčkův Brod, na činnost v oblasti tělovýchovy a sportu.

 

227/08 Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města 2008

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 2.145 tis. Kč občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Jiskra, Ledečská 3028, Havlíčkův Brod, IČ 00529672, na činnost v oblasti tělovýchovy a sportu.

 

228/08 Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města 2008

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 60 tis. Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Mírovka, U pekárny 1684, Havlíčkův Brod, IČ 46485465, na činnost v oblasti tělovýchovy a sportu.

 

229/08 Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města 2008

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 20 tis. Kč TJ Šmolovy, Šmolovy, Havlíčkův Brod, IČ 46480604, na činnost v oblasti tělovýchovy a sportu.

 

230/08 Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města 2008

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 60 tis. Kč Židovské obci, Maiselova 18, Praha 1, IČ 00445258, zastoupené a.s. Matana, Malá Štupartská 1, Praha 1, IČ 41691211, na ostatní zájmovou činnost.

 

231/08 Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města 2008 - podle nových Zásad

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 25 tis. Kč Římskokatolické farnosti Svatý Kříž, Svatý Kříž 19, Havlíčkův Brod, IČ 60128551, na ostatní zájmovou činnost - opravu oplocení prostoru bývalého hřbitova u kostela.

 

232/08 Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města 2008 - podle nových Zásad

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 5 tis. Kč Svazu diabetiků, Staškova 808, Havlíčkův Brod, IČ 60128135, na částečnou úhradu ubytování pro občany Havlíčkova Brodu při rekondičním pobytu.

 

233/08 Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města 2008 - podle nových Zásad

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 15 tis. Kč Svazu postižených civilizačními chorobami, Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod, IČ 75035944, na ostatní zájmovou činnost.

 

234/08 Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města 2008 - podle nových Zásad

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 20 tis. Kč Římskokatolické farnosti - Děkanství Havlíčkův Brod, Rubešovo náměstí 173, Havlíčkův Brod, IČ 15060527, na zpracování předprojektové dokumentace (stavebně-historického průzkumu) kostelů sv. Kateřiny a Nejsvětější Trojice.

 

235/08 Návrh na rozdělení dotací z rozpočtu města 2008 - podle nových Zásad

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 5 tis. Kč Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina - pracoviště Havlíčkův Brod, Dobrovského 2915, Havlíčkův Brod, IČ 26594706, na ostatní zájmovou činnost.

 

236/08 Lunety - bezúplatný převod do majetku města.

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu č. 1/2008 o bezúplatném převodu movitých věcí z majetku státu do majetku města - souboru lunetových obrazů z bývalého Augustiniánského kláštera v Havlíčkově Brodě - a její doložku podle § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, a městem Havlíčkův Brod dle přílohy podkladového materiálu ZM č. 112/08.

 

237/08 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vodárna" v k.ú. Havlíčkův Brod - revokace

Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. 318/07 takto:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej následujících pozemků vedených v katastru nemovitostí v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parcelní č.    1595/21                      o výměře     464 m2
pozemek parcelní č.    1592/21 (podíl 1/22)   o výměře     201 m2
pozemek parcelní č.    1595/3   (podíl 1/22)   o výměře     503 m2
pozemek parcelní č.    2360/6   (podíl 1/22)   o výměře        1 m2
- kupující Milada F., Havlíčkův Brod
Žadatelka dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem. Cena pozemku činí 40 Kč/m2.

 
Libor Honzárek, v. r.
Ing. Čeněk Jůzl, v. r.
místostarostové

 

 

                                                                                  Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.
                                                                                                    starostka