Usnesení z jednání zastupitelstva města 27.2.2023Přítomni:

MUDr. Jindřich Bárta, Pavel Duben, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Bc. Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Daniel Chymo, Ing. Milan Kašpar, CSc., Mgr. Jan Kletečka, Klára Kyselová, Ing. Jan Matějka, Libuše Milichovská, Ing. Ivana Mojžyšková, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Mgr. Ondřej Rázl, Marie Rothbauerová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, Zbyněk Stejskal, PhDr. Ivana Štrossová, Mgr. Jan Tecl, MBA

Omluveni:

Ing. Václav Hlaváč, Jan Kerber, DiS.

 

39/23 Prodej objektu bývalé Obchodní akademie

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků č. 204/1, 204/4, 223/2, 4324, 4325 a pozemku č. st. 245, jehož součástí je stavba čp. 2005, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod (objekt bývalé Obchodní akademie) kupujícímu Oblastní charita Havlíčkův Brod, IČO: 15060233, se sídlem Boženy Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, za celkovou kupní cenu 11.200.000 Kč. Do doby uzavření finální kupní smlouvy bude prodej ošetřen smlouvou o budoucí kupní smlouvě ve znění podkladové přílohy č. 77876. Prodej nemovitých věcí je uskutečněn v souladu s předchozím zveřejněným záměrem prodeje a usnesením zastupitelstva města č. 116/22 ze dne 13.6.2022 o výběru nejvhodnějšího uchazeče na prodej objektu bývalé Obchodní akademie.

(Podklad jednání č. 32)

 

40/23 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody ZŠ

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných městem Havlíčkův Brod a části školských obvodů základních škol zřízených městem Havlíčkův Brod, ve znění podkladové přílohy číslo 77867.

(Podklad jednání č. 33)

 

 

 

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Marie Rothbauerová, v. r.

místostarostka

 

 

 

                                                                       Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                starosta