Usnesení z jednání zastupitelstva města 26. 5. 2008Přítomni:

Ing. Jan Abbrent, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Josef Hejkal, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Jindřich Kučera, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Štefan Nigoš, Milan Plodík, Jan Schwarz, Mgr. Lenka Šoposká, PhDr. Ivana Štrossová, Jan Tecl, Ing. Josef Vašíček, Bc. Jiří Vondráček

Omluveni:

Ing. Karel Báťa, MUDr. Jiří Stryhal

 

238/08 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 111/08 do 30.6.2008.

 

239/08 Dokumentace k regeneraci parku Budoucnost včetně lesoparku Vlkovsko

Zastupitelstvo města ukládá radě města zapracovat do rozpočtu města 2009 finanční prostředky na zpracování komplexní dokumentace k regeneraci parku Budoucnost (cestní síť, mobiliář, zeleň - včetně lesoparku Vlkovsko) a to pro dvě fáze předpokládaného čerpání finanční podpory z regionálních operačních programů: ROP JV - cestní síť a mobiliář a OP ŽP - zeleň.

 

240/08 Valná hromada HC Rebel

Zastupitelstvo města deleguje na základě § 84, odst. 2, písm. f) zákona 128/2000 Sb. PhDr. Zdeňka Dobrého, jako zástupce města na valné hromadě akciové společnosti HC Rebel, která se koná 25.6.2008.

 

241/08 Rozpočtová opatření - období 01/2008 až 05/2008

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje změny schváleného rozpočtu města 05/2008 za období 01.01.2008 až 12.05.2008 takto:

 

a) zvýšení rozpočtových příjmů dle tabulkové přílohy materiálu ZM č.143. o 129.297,70 tis.Kč; upravený rozpočet příjmů města na rok 2008 po změnách k 31.05. 2008 činí 785.193,50 tis. Kč

 

b) zvýšení rozpočtových výdajů dle tabulkové přílohy materiálu ZM č.143. o 98.517,70 tis. Kč; upravený rozpočet výdajů města na rok 2008 po změnách k 31.05.2008 činí 647.227,80 tis. Kč

 

c) očekávaný výsledek finančního hospodaření města za rok 2008 - přebytek - se rozpočtovým opatřením 05/2008 zvyšuje 30.780,00 tis. Kč a nastavuje na hodnotu (+)137.965,70 tis. Kč 

 

d) financování upraveného rozpočtu města na rok 2008 je zcela kryto rozpočtovými příjmy roku 2008 a dále finančními prostředky z přebytku hospodaření za rok 2007 a předchozích let.

 

242/08 Závěrečný účet města Havlíčkův Brod za rok 2007

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod v souladu s usnesením § 43 a § 84, písm. c) zákona 128/2000 Sb. o obcích a § 17 zákona 250/2000 Sb. o hospodaření ÚSC oba v platném znění projednalo materiál Závěrečný účet města Havlíčkův Brod za rok 2007 včetně: 
- zprávy o přezkoumání hospodaření města Havlíčkův Brod za rok 2007 sestavenou smluvním externím auditorem společností TOP AUDITING, spol. s r.o. Brno, Osvědčení Komory auditorů ČR č. 7
- přehled o finančním hospodaření města k 31.12.2007 s přílohami zobrazujícími údaje o plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů v členění dle závazných ukazatelů schváleného a upraveného rozpočtu na rok 2006
- textovou část Závěrečného účtu města města za rok 2007
- grafické a tabulkové přehledové a srovnávací sestavy dokumentující vývoj hospodaření města za rok 2007 v členění dle rozpočtové skladby a v organizačním členění účetní jednotky město Havlíčkův Brod platném k 31.12.2007

 

V souladu s § 17, odst.7, písm. a) schvaluje zastupitelstvo města závěrečný účet města Havlíčkův Brod za rok 2007 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením města v roce 2007 bez výhrad.

 

Souhrnné údaje závěrečného účtu města za rok 2007:
Rozpočtové příjmy města Havlíčkův Brod za rok 2007 činily 590.270.908,20 Kč
Rozpočtové výdaje města Havlíčkův Brod za rok 2007 činily 617.705.490,00 Kč
Výdaje na splátky úvěrů a půjček města Havlíčkův Brod za rok 2007 činily 5.416.000 Kč

 

Celkové saldo finančního hospodaření města Havlíčkův Brod za rok 2007 skončilo záporným výsledkem - deficitem - ve výši (-)27.434.581,8 Kč. 

 

Rozpočtové výdaje uskutečněné v rámci finančního hospodaření města a výdaje na splátky úvěrů a půjček v roce 2007 byly financovány z těchto zdrojů:
- vlastními rozpočtovými příjmy města ve výši 590.270.908,20 Kč.
- akumulovanými prostředky města z předchozích let ve výši 32.850.581,80 Kč

 

Dlouhodobý hypoteční úvěr přijatý městem v r. 2001 byl splácen dle smluvně dohodnutého splátkového kalendáře, přičemž celková hodnota zaplacených splátek úvěrů za rok 2007 činila 1.656.000,00 Kč, nesplacená jistina k 31.12.2007 činila 15.064.000 Kč.

 

Dlouhodobý investiční úvěr přijatý městem v r. 2004 byl splácen dle smluvně dohodnutého splátkového kalendáře, přičemž celková hodnota zaplacených splátek úvěrů za rok 2006 činila 3.228.000,00 Kč, nesplacená jistina k 31.12.2007 činila 15.316.000 Kč.

 

Dlouhodobá půjčka Státního fondu životního prostředí inkasovaná v r. 2005-2006 byla splácena dle smluvně dohodnutého splátkového kalendáře, přičemž celková hodnota zaplacených splátek půjčky za rok 2007 činila 532.000 Kč, nesplacená jistina k 31.12.2007 činila 3.177.016 Kč.

 

Celkový úbytek finanční hotovosti na účtech města za rok 2007 činil 32.850.581,80 Kč, finanční hotovost na účtech města k 31.12.2007 činila 82.102.495,04 Kč.

 

243/08 Nominace zástupce na valnou hromadu VaK a.s. dne 18.6.2008 a předložení výroční zprávy za rok 2007

Zastupitelstvo města na základě § 84, odst. 2, písm. f) zákona 128/2000 Sb. deleguje na valnou hromadu VaK a.s. Havlíčkův Brod konanou dne 18. června t.r. Ing. Čeňka Jůzla. Zastupitelstvo města ukládá Ing. Jůzlovi jednat a hlasovat dle návrhu představenstva a doporučení dozorčí rady společnosti.

 

244/08 Pořízení nového dopravnětechnického hasičského automobilu

Zastupitelstvo města souhlasí s nákupem nového dopravnětechnického hasičského automobilu a schvaluje navýšení rozpočtu na kapitole 19, Org. 220, Pol. 6122 o 3.500.000,- Kč k zabezpečení nákupu vozidla.

 

245/08 Prodej části pozemku  v k.ú. Poděbaby ppč. 54/1

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku v k.ú. Poděbaby ppč. 54/1 o výměře cca 940 m2 Markétě H., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 400 Kč/m2. Prodej bude zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní. Řádná kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby a jejím zaměření nejdéle však do 5 let od podepsání smlouvy budoucí. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

246/08 Prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 4858

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 4858 díl "a" o výměře 2 m2odděleného geometrickým plánem č. 5773 -114/2008 z pozemku ppč. 2259/47 v poměru ideální 2/3 manželům Milanovi a Janě P., 580 01 Havlíčkův Brod a ideální 1/3 manželům Ing. Petrovi a Ditě P. Jesenice. Cena pozemku činí 1950 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

247/08 Záměr směny části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2602

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2602 o výměře cca 80 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemek stpč. 2057 o výměře cca 13 m2 ve vlastnictví žadatele.

 

248/08 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 998/27

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje  pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 998/27 o výměře 185 m2 .

 

249/08 Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 3346 a 1045

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 3346 a1045 o výměře cca 600 m2 a ukládá radě města dále jednat o řešení problému v lokalitě se zástupci Bytového družstva 5.května a Společenstvím vlastníků bytů Nádražní 309.

 

250/08 Záměr prodeje části pozemku  v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 292/1

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú.  Havlíčkův Brod ppč. 292/1 o výměře cca 90 m2.

 

251/08 Záměr prodeje  pozemků v zahrádkové kolonii za TS

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje  pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2341/12 o  výměře 18 m2, 2341/ 13 o výměře 11 m2, 2341/14 o výměře 11 m2,   2341/15 o výměře 9 m2, 2341/ 16 o výměře 9 m2.

 

252/08 Prodej části pozemku v k.ú. Kojetín ppč. 687/7

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Kojetín ppč. 687/14 o výměře 228 m2 a ppč. 687/15 o výměře 17 m2 oddělených geometrickým plánem č. 150-85/2008 z pozemku ppč. 687/7 Zdeňkovi S., 580 01 Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 40 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

253/08 Prodej pozemku v k.ú. Šmolovy  ppč. 840

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Šmolovy ppč. 840 o výměře 71 m2 Václavu K., 580 01 Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 330 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

254/08 Záměr směny části pozemku v k.ú. Suchá ppč. 667 chybí RM

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku v k.ú. Suchá (Svatý Kříž) ppč. 667 o výměře cca 91 m2 ve vlastnictví města za část pozemku stpč.138 o výměře cca 11 m2 ve vlastnictví žadatele.

 

255/08 Převzetí úseků pozemních komunikací

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru úseků komunikací ve znění přílohy podkladového materiálu č. 151 od kraje Vysočina s tím, že konečné znění smlouvy o smlouvě budoucí darovací bude předmětem projednávání a schválení rady města.

 

256/08 Koupě pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - lokalita "Cihlářský potok"

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků vedených v katastru nemovitostí parcelní č. 1107/11 o výměře 57 m2 a parcelní č. 1107/12 o výměře 70 m2 z vlastnictví České republiky zastoupené Státním statkem Jeneč s.p., Karlovarská 7, Jeneč, do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Jedná se o koupi pozemků za cenu stanovenou znaleckým posudkem dle platné vyhlášky.

 

257/08 Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Perknov ppč. 150/4

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje  části pozemku v k.ú. Perknov ppč. 150/4 o výměře cca 32 m2 .

 

258/08 Koupě části pozemku parcelní č. PK 1175 v k.ú. Havlíčkův Brod  - lom Vlkovsko

Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr parcelní č. 1175 o výměře cca 210 m2 (bude upřesněno geometrickým plánem po ukončení stavby) z vlastnictví Zemědělské společnosti Horní Krupá, a.s., Horní Krupá 49, do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Jedná se o pozemek potřebný pro stavbu "Revitalizační a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce". Cena pozemku je 85 Kč/m2. Náklady na vypracování znaleckého posudku, geometrický plán a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí uhradí město Havlíčkův Brod. Prodej pozemku bude zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní. Řádná kupní smlouva bude uzavřena po kolaudaci stavby a jejím zaměření geometrickým plánem.

 

259/08 Valná hromada VaK

Zastupitelstvo města deleguje na základě § 84, odst. 2, písm. f) zákona 128/2000 Sb. Ing. Jana Abbrenta, jako zástupce města na valné hromadě akciové společnosti Úpravna vody Želivka, která se koná 26.6.2008.

 

260/08 Informace o záměrech - rekonstrukce Havlíčkova náměstí, zřízení pobočky Vysoké školy, jihovýchodní obchvat

Zastupitelstvo města pověřuje radu města jednat s Fakultou stavební Vysokého učení technického v Brně o umístění pobočky této školy v Havlíčkově Brodě.

 

261/08 Informace o záměrech - rekonstrukce Havlíčkova náměstí, zřízení pobočky Vysoké školy, jihovýchodní obchvat

Zastupitelstvo města pověřuje radu města jednat s krajem Vysočina o dalším využití areálu České zemědělské akademie v Havlíčkově Brodě, zejména ve prospěch umístění pobočky Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

 

262/08 Přijetí daru - silnice III/03821 včetně pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod a Suchá

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí následujícího daru:
1) silniční těleso pozemní komunikace – bývalé silnice III/03821 nacházející se na pozemcích par. č. 2806 v k. ú. Havlíčkův Brod a pozemku par. č. 1543 v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu se všemi součástmi a příslušenstvím
2) pozemky par. č. 2404/5 ostatní plocha jiná plocha o výměře 68 m2, 2404/6 ostatní plocha jiná plocha o výměře 145 m2, 2806 ostatní plocha silnice o výměře 5912 m2, 3755/65 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m2, 3755/67 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m2, 3755/97 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2 v k. ú. Havlíčkův Brod a pozemek par. č. 1543 ostatní plocha silnice o výměře 6871 m2 v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu a 
3) silniční těleso pozemní komunikace nacházející se na pozemcích par. č. 3755/8, 3755/69, 3755/70 a 3755/72 v k. ú. Havlíčkův Brod se všemi součástmi a příslušenstvím.

 

 

Libor Honzárek, v. r.
Ing. Čeněk Jůzl, v. r.
místostarostové

 

 

                                                                                  Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.
                                                                                                    starostka