Usnesení z jednání zastupitelstva města 26. 3. 2007Přítomni:

Ing. Jan Abbrent, Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kadlec, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Jindřich Kučera, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Štefan Nigoš, Milan Plodík, Jan Schwarz, MUDr. Jiří Stryhal, Mgr. Lenka Šoposká, PhDr. Ivana Štrossová, Jan Tecl, Ing. Josef Vašíček, Bc. Jiří Vondráček

Omluveni:

Ing. Jana Fischerová, CSc.

 

72/07 Přijetí daru - kasárna Letiště

Zastupitelstvo města schvaluje znění smlouvy darovací č. 71835 2009, jejímž předmětem je majetek kasáren Letiště a schvaluje přijetí daru, který je předmětem této smlouvy od České republiky - Ministerstva obrany ČR, Tychonova 1, Praha 6.

 

73/07 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání včetně zprávy o prodloužení termínů plnění usnesení č. 748/06 do 30.9.2007, usnesení č. 606/06, 608/06, 225/06, 228/06, 229/06, 558/05, 374/05 až 385/05, 387/05 a 388/05, 270/04, 520/03 a 483/03 do 30.6.2007, a usnesení č. 111/04 do 31.12.2007

 

74/07 Úprava jednacího řádu výborů zastupitelstva

Zastupitelstvo města schvaluje úpravu jednacího řádu výborů zastupitelstva následovně:
- do článku 10 se doplňuje povinnost podpisu zápisu z jednání výboru dvěma členy  výboru – ověřovateli
- ověřený zápis je rozesílán elektronicky členům zastupitelstva města.

 

75/07 Projednání usnesení výboru zastupitelstva města pro územní plán a rozvoj města

Zastupitelstvo města ukládá radě města zadat zpracování urbanistické studie areálu ZŠ Nuselská včetně řešení veřejných komunikací v okolí školy.

 

76/07 Projednání usnesení výboru zastupitelstva města pro územní plán a rozvoj města

Zastupitelstvo města ukládá radě města zadat zpracování podrobné urbanistické studie na pozemky města v lokalitě Rozkoš s přihlédnutím k širším souvislostem.

 

77/07 Rozvrhové usnesení soudu

Zastupitelstvo města souhlasí s vyplacením poměrné části výtěžku konkurzu za úpadcem Stavbou - první stavební s.r.o. ve výši 58,66%, tj.  Kč 146 327,- Bytovému družstvu Reynkova.

 

78/07 Rozpočtová opatření 3/2007

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje změny schváleného rozpočtu města 3/2007 takto:
a) zvýšení rozpočtových příjmů dle tabulkové přílohy materiálu ZM č. 137/07 o 20.684,20 tis. Kč; upravený rozpočet příjmů města na rok 2007 po změnách k 31.03.2007 činí 438.273,50 tis. Kč

b) zvýšení rozpočtových výdajů dle tabulkové přílohy materiálu ZM č. 137/07 o 20.711,20 tis. Kč; upravený rozpočet výdajů města na rok 2007 po změnách k 31.03.2007 činí 528.012,20 tis. Kč

c) očekávaný výsledek finančního hospodaření města za rok 2007 - deficit - se rozpočtovým opatřením 3/2007 nastavuje na hodnotu (-)89.738,70 tis. Kč 

d) financování upraveného rozpočtu města na rok 2007 je zcela kryto rozpočtovými příjmy roku 2007 a dále finančními prostředky z přebytku hospodaření za rok 2006 a předchozích let.

 

79/07 Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Perknov ppč. 103/34  přístavba

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Perknov ppč. 103/34 o výměře cca 6  m2 .

 

80/07 Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Perknov ppč. 103/34 studna

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Perknov ppč. 103/34 o výměře cca 24  m2 .

 

81/07 Záměr prodeje v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 651/3

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 651/3 o výměře 3304 m2 .

 

82/07 Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1762/1

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1762/1 o výměře cca 550 m2.

 

83/07 Záměr prodeje části pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod  ppč. 936/1, 2327/3 a 3786/3

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 936/1, 2327/3 a 3786/3 o výměře cca 282 m2 .

 

84/07 Záměr prodeje části  pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 689/23

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 689/23 o výměře cca 20 m2.

 

85/07 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. 44/07 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy č.44/07 o bezúplatném převodu nemovitostí včetně doložky a zavazujících podmínek ve věci převodu následujících pozemků vedených v katastru nemovitostí v k.ú. Havlíčkův Brod:
parc.č.    2698/2 (podíl 1/5)     o výměře 884 m2    ostatní plocha - ostatní komunikace
parc.č.    2714/6 (podíl 1/5)     o výměře 267 m2    ostatní plocha - ostatní komunikace
parc.č.    2729    (podíl 1/5)     o výměře 599 m2    ostatní plocha - ostatní komunikace
parc.č.    2742    (podíl 1/5)     o výměře 569 m2    ostatní plocha - ostatní komunikace
Převodcem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2.

 

86/07 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č.70/07 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy č. 70/07 o bezúplatném převodu nemovitosti včetně doložky a zavazujících podmínek ve věci převodu pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 2664/5 o výměře 277 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Převodcem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2.

 

87/07 Bezúplatný převod pozemku z vlastnictví České republiky  do vlastnictví města Havlíčkův Brod - lokalita "U Nuselské školy"

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 1046/2 o výměře 277 m2 z vlastnictví České republiky zastoupené Pozemkovým fondem ČR, Praha 3, Husinecká1024/11a, do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Jedná se o bezúplatný převod dle zákona 95/99 Sb. z 28. dubna 1999 pozemku určeného závaznou částí schválené územně plánovací dokumentace k zastavění veřejně prospěšnými stavbami a stavbami pro bydlení v současně zastavitelném území obce v k.ú. Havlíčkův Brod. Investorem staveb na uvedených pozemcích nebude stát.

 

88/07 Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod v lokalitě "Poříč"- k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků vedených v katastru nemovitostí parcelní č. 1899/27 o výměře 1421 m2 a parcelní č. 1899/1 o výměře 1847 m2 z vlastnictví kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Jedná se o pozemky v k.ú. Havlíčkův Brod pod veřejně prospěšnými místními komunikacemi.

 

89/07 Směna pozemků v k.ú. Perknov - rybníky

Zastupitelstvo města schvaluje směnu dle geometrického plánu č. 404-1320/2006 pozemku parcelní č. 571/4 o výměře 106 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za část pozemku parcelní č. 569/2 - díl "a" o výměře 50 m2a za část pozemku parcelní č. 569/2 -díl "c" o výměře 56 m2 ve vlastnictví Antonína L., Havlíčkův Brod (podíl 1/2) a Jaroslava L., Havlíčkův Brod (podíl 1/2) za účelem narovnání vlastnických vztahů na rybníku v k.ú. Perknov. Po dohodě s uvedenými vlastníky bude směna provedena bez nároku na cenové vyrovnání. Geometrický plán, daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí uhradí město Havlíčkův Brod.

 

90/07 Koupě pozemkových parcel v k.ú. Havlíčkův Brod v lokalitě Nuselská škola

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod následujících parcelních čísel vedených v katastru nemovitostí od Karla F., Havlíčkův Brod a Jaroslavy K., Havlíčkův Brod:
     LV 617  (Fischer Karel podíl 1/2, Kutová Jaroslava podíl 1/2)
parc.č.    st. 5264/5     o výměře       728 m2     zastavěná plocha a nádvoří
parc.č.         1028/89   o výměře       154 m2     ostatní plocha-jiná plocha
parc.č.         1028/93   o výměře       187 m2     ostatní plocha-ostatní komunikace
parc.č.         1028/101 o výměře       121 m2     ostatní plocha-ostatní komunikace
parc.č.         1028/104 o výměře       195 m2     ostatní plocha-zeleň
parc.č.         1028/105 o výměře         63 m2     ostatní plocha-zeleň
parc.č.         1028/106 o výměře       217 m2      ostatní plocha-zeleň
parc.č.         1032/13   o výměře       815 m2      ostatní plocha-jiná plocha
parc.č.         1035/9     o výměře         19 m2      ostatní plocha-zeleň
Požadovaná cena vlastníky uvedených pozemků o celkové výměře 2.449 m2 činí 999.600,- Kč, t.j. 400 Kč/m2. Znalecký posudek a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí uhradí vlastníci předmětných pozemků.

 

91/07 Prodej části pozemku v k.ú. Mírovka ppč. 1065/1

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Mírovka ppč. 1065/16 o výměře 146 m2 odděleného geometrickým plánem č. 373- 4/2007 z pozemku ppč. 1065/1 Josefu S., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 170 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

92/07 Prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 102/2, ppč. 2259/39 a části ppč. 103/10

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2259/39 o výměře 29 m2odděleného geometrickým plánem č. 5360-1358/2006 z pozemku ppč. 2259/39 komu id. 1/2 Janu S., Havlíčkův Brod a id.1/2 Jaroslavu F., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 440 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

93/07 Prodej pozemků  v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 102/2, ppč. 2259/39 a části ppč. 103/10

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2259/203 o výměře 69 m2odděleného geometrickým plánem č. 5360-1358/2006 z pozemků ppč. 2259/39 a ppč. 102/2 Pavlovi a Aleně S., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 440 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

94/07 Prodej pozemků  v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 102/2, ppč. 2259/39 a části ppč. 103/10

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2259/202 o výměře 27 m2odděleného geometrickým plánem č. 5360-1358/2006 z pozemků ppč. 2259/39 a ppč. 102/2  id. 1/3 Jarmile a Antonínu F., Havlíčkův Brod, id. 1/3 Radkovi K., Havlíčkův Brod a id. 1/3 Milošovi K., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 440 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

95/07 Prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 102/2, ppč. 2259/39 a části ppč. 103/10

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 102/2 o výměře 41m2 a prodej pozemku ppč. 103/10 o výměře 35 m2 oddělených geometrickým plánem č.  5360-1358/2006 z pozemků  ppč. 2259/39, ppč. 102/2 a ppč. 103/4 Milošovi K., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 440 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

96/07 Koupě pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod  ppč. 725/20, 121/26, 2259/180, 725/18, 1966/3, 279/1, 1967/5,  1966/2 -  revokace usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod  ppč. 725/20, 121/26, 2259/180, 725/18, 1966/3 a pozemky dle PK parcely ve zjednodušené evidenci č. 279/1, 1967/5, 1966/2 o celkové výměře 1929 m2 od obchodní firmy Jednota, obchodní a výrobní družstvo, Havlíčkův Brod se sídlem Havlíčkova 3305, Havlíčkův Brod IČ: 00032115. Cena pozemků činí celkem Kč 21.150,-.

 

97/07 Prodej volných bytů za tržní ceny

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 18 o velikosti 4+1 Jihlavská 1172, Havlíčkův Brod včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku p.č.st. 3703,3704,3705 se všemi součástmi a příslušenstvími.
Kupující Jolana a Luboš F., Česká Bělá, za kupní cenu 1.250.000 Kč.

 

98/07 Prodej volných bytů za tržní ceny

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 6 o velikosti  1+0 Brigádnická 2383, Havlíčkův Brod včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku p.č.st. 1172 se všemi součástmi a příslušenstvími.

Kupující Jindřich B., Štoky za kupní cenu 577.778 Kč.

 

99/07 Darovací smlouva

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí návrhu darovací smlouvy od Správy vojenského bytového fondu Praha, U Prioru 8, Praha 6, IČ 60460580, na bytové domy čp. 3274, čp. 3275, čp. 3276, čp. 3277 a pozemky st.p.č. 6052 o výměře 244 m2, st.p.č. 6053 o výměře 246 m2, st.p.č. 6054 o výměře 245 m2, st.p.č. 6055 o výměře 246 m2a p.p.č. 3916 o výměře 35 m2 ve znění přílohy podkladu ZM č. 127/07.

 

100/07 Záměr směny části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 3941/2

Zastupitelstvo města schvaluje záměr směny části pozemku  v k.ú. Havlíčkův Brod vedeného v katastru nemovitostí ppč. 641/2 o výměře cca 60 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod vedeného v katastru nemovitostí  ppč. 628/45 o výměře cca 100 m2 ve vlastnictví žadatele za účelem narovnání uživatelských vztahů.

 

101/07 Záměr směny  pozemků  v k.ú. Suchá stpč. 162/3  a část ppč. 61/8

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku v k.ú. Suchá ppč. 61/8 o výměře cca 30 m2  a stavebního pozemku č. 162/3 o výměře 24 m2 ve vlastnictví  města  Havlíčkův Brod za část pozemku v k.ú. Suchá ppč. 61/5 o výměře cca 20 m2 ve vlastnictví žadatele za účelem narovnání uživatelských vztahů.

 

102/07 Jednotné zásady nakládání s nemovitým majetkem města

Zastupitelstvo města schvaluje "Zásady nakládání s nemovitým majetkem města Havlíčkův Brod" ve znění upravené přílohy podkladového materiálu ZM č. 124/07.

 

103/07 Pojmenování názvu ulice U Rybníčku

Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst.2 písmeno r) zákona o obcích č.128/2000 Sb. rozhoduje o názvu ulice v rozsahu dle mapové přílohy U Rybníčku.

 

104/07 Bělohradská ulice - smlouva o společném postupu zadavatelů

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o společné postupu zadavatelů s krajem Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava IČ 70890749, jejíž předmětem je stanovení společného postupu při přípravě a realizaci stavby Rekonstrukce Bělohradské ulice.

 

105/07 Plánovací smlouva - bytový komplex Pražská

Zastupitelstvo města souhlasí s návrhem pana Jaromíra L., Havlíčkův Brod ve věci návrhu řešení parkovacích míst a chodníku při výstavbě bytového souboru Pražská a ukládá radě města předložit návrh plánovací smlouvy se stavebníkem zastupitelstvu města.

 

106/07 Dotace a granty 2007

Zastupitelstvo města ukládá právnímu oddělení vložit do smluv o poskytnutí dotací a grantů za rok 2007 nový článek "Veřejná podpora" tohoto znění:
"V rámci této dotace /grantového programu je poskytována veřejná podpora malého rozsahu - de minimis ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis. 
Příjemce podpory musí před podpisem této smlouvy městu předložit čestné prohlášení o výši veškerých podpor malého rozsahu, které za uplynulé 3 roky obdržel (podpora de minimis nesmí za uvedené období přesáhnout částku 200 000 EUR, přičemž se sčítá podpora malého rozsahu poskytnutá jakýmkoliv veřejnoprávním subjektem). Pokud by bylo zjištěno, že údaje uvedené v čestném prohlášení podle čl. VI. odst. 2 této smlouvy nejsou pravdivé, jedná se podstatné porušení této smlouvy. Čestné prohlášení podle tohoto článku smlouvy tvoří přílohu této smlouvy." 
a přiložit  jako závaznou přílohu smluv čestné prohlášení příjemce o veřejné podpoře de minimis.

 

107/07 Dotace a granty 2007

Zastupitelstvo města ukládá právnímu oddělení vložit do smluv o dotacích a grantech za rok 2007 následující text: "Příjemce dotace se zavazuje na všech akcích realizovaných s podporou dotace města zajistit zveřejnění informace o podpoře daného projektu nebo akce z prostředků rozpočtu města. Na veřejných akcích musí být zveřejněno vizuálně prostřednictvím informačního panelu o ploše 0,75 m2 s logem města Havlíčkův Brod nebo jiným vhodným a viditelným způsobem, dále v textu propagačních a tištěných materiálů, včetně informací v tisku, a u moderovaných programů mluveným slovem."

 

108/07 Dotace a granty 2007

Zastupitelstvo města schvaluje, že u vyšších částek budou dotace poskytnuty ve splátkách takto:
- dotace do 300 tis. Kč - jednorázově do 10 dnů od podpisu smlouvy oběma stranami
- dotace 300 až 500 tis. Kč - dvěma splátkami. První stejně, druhá 15. září 
- dotace vyšší jak 500 tis. Kč - čtyřmi splátkami. První stejně, další 15. června ,15. září a 15. listopadu.

 

109/07 Zřizovací listina organizační složky Správa nemovitostí - kasárna letiště

Zastupitelstvo města schvaluje upravenou zřizovací listinu organizační složky Správa nemovitostí - kasárna letiště.

 

110/07 Návrh na uzavření smíru

Zastupitelstvo města neschvaluje přistoupení města na návrh smíru s Realitní kanceláří Sever s.r.o. ze dne 16. ledna 2007 a nesouhlasí ani s uzavřením dohody o rozhodování případného sporu v rozhodčím řízení ve smyslu zákona 216/1994 Sb.

 

111/07 Prodej městských bytových domů-bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1869/8 v domě čp.1868,1869, ulice Husova Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4438, st.4439 zast.pl.a nádvoří se všemi součástmi a příslušenstvím:
Ivan a Alena K., Havlíčkův Brod  za kupní cenu  391 000,00 Kč.

 

112/07 Prodej městských bytových domů-bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1869/11 v domě čp.1868,1869, ulice Husova Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4438, st.4439 zast.pl.a nádvoří se všemi součástmi a příslušenstvím:
Zbyšek K. DiS., Havlíčkův Brod za kupní cenu 478 125,00 Kč.

 

113/07 Prodej městských bytových domů-bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1869/3 v domě čp.1868,1869, ulice Husova Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4438, st.4439 zast.pl.a nádvoří se všemi součástmi a příslušenstvím:
Josef a Eva D., Havlíčkův Brod za kupní cenu 478 125,00 Kč.

 

114/07 Prodej městských bytových domů-bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1869/12 v domě čp.1868,1869, ulice Husova Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4438, st.4439 zast.pl.a nádvoří se všemi součástmi a příslušenstvím: Jaromír a Jana K., Havlíčkův Brod za kupní cenu 391 000,00 Kč.

 

115/07 Usnesení z jednání hospodářského výboru ZM ze dne 13.3.2007

Zastupitelstvo města ukládá radě města jednat se společností NIMIRU o dalších variantách řešení komunikací v souvislosti s plánovanou výstavbou společnosti NIMIRU v této lokalitě.

 

116/07 Prodej městských bytových domů-bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1868/10 v domě čp.1868,1869, ulice Husova Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4438, st.4439 zast.pl.a nádvoří se všemi součástmi a příslušenstvím:
Bc. Marie S., Havlíčkův Brod  za kupní cenu 393 125,00Kč.

 

117/07 Prodej městských bytových domů-bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1869/1 v domě čp.1868,1869, ulice Husova Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4438, st.4439 zast.pl.a nádvoří se všemi součástmi a příslušenstvím:  Václav a Bohuslava N., Havlíčkův Brod  za kupní cenu 478 125,00 Kč.

 

118/07 Prodej městských bytových domů-bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1869/2 v domě čp.1868,1869, ulice Husova Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4438, st.4439 zast.pl.a nádvoří se všemi součástmi a příslušenstvím:  František a Alena K., Havlíčkův Brod  za kupní cenu 391 000,00 Kč.

 

119/07 Prodej městských bytových domů-bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1269/11 v domě čp.1269, ulice Žižkov II Havl.Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.3987, zast.pl.a nádvoří se  všemi součástmi a příslušenstvím:
Andrea K., Havlíčkův Brod a Luboš K., Třinec  za kupní cenu 307 831,00 Kč.

 

120/07 Prodej městských bytových domů-bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1268/10 v domě čp.1268, ulice Žižkov II Havl.Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.3986, zast.pl.a nádvoří se  všemi součástmi a příslušenstvím:
Andrea K., Havlíčkův Brod a Luboš K., Třinec za kupní cenu  381 842,00 Kč.

 

121/07 Prodej městských bytových domů-bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1203/4 v domě čp. 1203,1204, ulice Žižkov II Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st. 3811, st.3810  zast.pl. se všemi součástmi a  příslušenstvím: Ingrid a Zdeněk V., Havlíčkův Brod za kupní cenu : 306 582,00 Kč.

 

122/07 Prodej městských bytových domů-bytových jednotek

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 480/06 ze dne 29.5.06 takto:
 Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1205/5 v domě čp.1205,1206, ulice Žižkov II Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.3809,st.3808 zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Iveta Ž., Havl.Brod za kupní cenu: 166 498,00 Kč.

 

123/07 Prodej městských bytových domů-bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1868/1 v domě čp.1868,1869, ulice Husova Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4438, st.4439 zast.pl.a nádvoří se všemi součástmi a příslušenstvím:
Lucie J., Havlíčkův Brod za kupní cenu 479 188,00Kč.

 

124/07 Prodej městských bytových domů-bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1869/5 v domě čp.1868,1869, ulice Husova Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4438, st.4439 zast.pl.a nádvoří se všemi součástmi a příslušenstvím:
Miloslava K., Havlíčkův Brod za kupní cenu 478 125,00 Kč.

 Libor Honzárek, v. r.
Ing. Čeněk Jůzl, v. r.
místostarostové

 

 

                                                                                  Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.
                                                                                                    starostka