Usnesení z jednání zastupitelstva města 26. 2. 2007Přítomni:

Ing. Jan Abbrent, Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kadlec, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Jindřich Kučera, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Štefan Nigoš, Milan Plodík, Jan Schwarz, MUDr. Jiří Stryhal, Mgr. Lenka Šoposká, PhDr. Ivana Štrossová, Jan Tecl, Ing. Josef Vašíček

Omluveni:

Bc. Jiří Vondráček

 

28/07 Projednání usnesení výboru zastupitelstva města pro územní plán a rozvoj města ze dne 7. 2. 2007

Zastupitelstvo města ukládá radě města pokračovat intenzivně na přípravě stavby odkanalizování místních částí Suchá a Svatý Kříž se zajištěním územního rozhodnutí do konce roku 2007 a současně vyhledávat možnosti dotací k financování její realizace.

 

29/07 Projednání usnesení výboru zastupitelstva města pro územní plán a rozvoj města ze dne 7. 2. 2007

Zastupitelstvo města schvaluje změnu Zásad pořizování změn územního plánu v článku VI. - časové omezení podávaných žádostí do 31. 12. 2007 a ukládá radě města připravit nové zásady pořizování změn územního plánu.

 

30/07 Usnesení z jednání hospodářského výboru ZM ze dne 13.2.2007

Zastupitelstvo města ukládá radě města ponechat nebytové prostory domu č.p. 91 Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod v pronájmu.

 

31/07 Usnesení výboru pro výchovu, vzdělávání a sport

Zastupitelstvo města ukládá radě města vypracování střednědobého záměru vzdělávací soustavy ve městě Havlíčkův Brod dle předložené rámcové struktury.  

 

32/07 Usnesení z jednání Finančního výboru ZM konaného dne 14.2.2007 - zhodnocování volných prostředků města

Zastupitelstvo města schvaluje Pravidla správy volných finančních prostředků města Havlíčkův Brod na období 2007 až 2010 dle přílohy podkladu ZM č. 46/07 a ukládá radě města vyzvat zájemce k podávání nabídek na zajištění správy.

 

33/07 Usnesení z jednání Finančního výboru ZM konaného dne 14.2.2007 - dům čp. 53 Havlíčkovo náměstí.

Zastupitelstvo města ukládá radě města obstarat tržní odhad ceny nemovitosti Havlíčkovo nám. čp. 91.

 

34/07 Roční zpráva Městské policie Havlíčkův Brod za rok 2006

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Havlíčkův Brod za rok 2006.

 

35/07 Ustavení mediálního výboru zastupitelstva

Zastupitelstvo města podle § 84, odst. 2, písm. l) zákona o  obcích volí členy mediálního výboru zastupitelstva města: 
Šárku Satrapovou, Lenku Šoposkou, Tomáše Čížka, Radomíra Klímu, Antonína Bárka, Pavla Žida, Jana Schneidera, Martu Balounovou a Ladislavu Ondráčkovou. Předsedkyní mediálního výboru zastupitelstvo města volí Lenku Šoposkou.

 

36/07 Veřejnoprávní smlouva

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Květinov na výkon přenesené působnosti k projednávání přestupků podle § 52 písm. a)  zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. Smlouvy jsou úplatné 1500,- Kč za každé zahájené přestupkové řízení.

 

37/07 Zástupce v Lesním družstvu Štoky

Zastupitelstvo města navrhuje Jana Abbrenta zástupcem města v představenstvu Lesního družstva ve Štokách a zmocňuje jej k výkonu práv a povinností spojených s členstvím města Havlíčkův Brod v představenstvu družstva. Tato plná moc se uděluje na celé funkční období města Havlíčkův Brod v představenstvu LD ve Štokách.

 

38/07 Valná hromada KD Ostrov

Zastupitelstvo města ve smyslu § 84, odst. 2, písm. g)  zákona 128/2000 Sb. o obcích deleguje Tomáše Hermanna jako zástupce města na valnou hromadu Kulturního domu "Ostrov" s.r.o. Havlíčkův Brod.

 

39/07 Valná hromada VaK a.s. Chrudim

Zastupitelstvo města podle § 84, odst. 2, písm. f) zákona 128/2000 Sb. o obcích deleguje na mimořádnou valnou hromadu Vodovodů a kanalizací Chrudim a.s. v dubnu 2007 Čeňka Jůzla, náhradníkem je Hana Andělová, a na řádnou valnou hromadu v červnu 2007 Čeňka Jůzla.

 

40/07 Regenerace městské památkové zóny - ZŠ Štáflova

Zastupitelstvo města souhlasí s podáním žádosti o dotaci na Ministerstvo kultury na dokončení opravy jižního průčelí fasády Základní školy Havlíčkův Brod Štáflova, Štáflova 2004, Havlíčkův Brod.

 

41/07 Regenerace městské památkové zóny - ZŠ Štáflova

Zastupitelstvo města prohlašuje, že má v rozpočtu města na rok 2007 vyčleněny prostředky na dokončení opravy jižní strany fasády Základní školy Štáflova, Štáflova 2004, Havlíčkův Brod.

 

42/07 Regenerace městské památkové zóny - ZŠ Štáflova

Zastupitelstvo města souhlasí s vypsáním výběrového řízení na akci „Oprava fasády ZŠ Štáflova –  dokončení opravy jižního průčelí fasády“.

 

43/07 Záměr prodeje domů čp. 43 a 44 v Nádražní ulici

Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje objektu čp. 44 postaveného na pozemku stavební parcely číslo 405/1, části stavební parcely číslo 405/1 a objektu čp. 43 postaveného na pozemku stavební parcely číslo 405/2, části stavební parcely číslo 405/2  a části pozemkové parcely číslo 294/3 v katastrálním území Havlíčkův Brod a ukládá hospodářskému odboru tuto nemovitost inzerovat k prodeji.

 

44/07 Záměr prodeje domů čp. 43 a 44 v Nádražní ulici

Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje objektu čp. 44 postaveného na pozemku stavební parcely číslo 405/1, části stavební parcely číslo 405/1 a objektu čp. 43 postaveného na pozemku stavební parcely číslo 405/2, části stavební parcely číslo 405/2  a části pozemkové parcely číslo 294/3 v katastrálním území Havlíčkův Brod a ukládá hospodářskému odboru tuto nemovitost inzerovat k prodeji.

 

45/07 Záměr prodeje domů čp. 43 a 44 v Nádražní ulici

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č.106/03 ze dne 28.4.2003.

 

46/07 Prodej garáže v ulici Zahradnického v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města schvaluje prodej garáže číslo 143 postavené na pozemku stavební parcela číslo 3360 o výměře 18 m2 a pozemku stavební parcela číslo 3360 o výměře 18 m2 v ulici Zahradnického v Havlíčkově Brodě Ivaně S., Havlíčkův Brod, za cenu 81.500 Kč.

 

47/07 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.2475/7 v domě čp. 2475 ulice Kokořínská Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.1233, zast.pl.a nádvoří se všemi součástmi a příslušenstvím: Bohumil Z., Havlíčkův Brod za kupní cenu 225 702,00 Kč.

 

48/07 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1868/5 v domě čp.1868,1869, ulice Husova Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4438, st.4439 zast.pl.a nádvoří se všemi součástmi a příslušenstvím: Jana Š., Havlíčkův Brod  za kupní cenu 479 188,00 Kč.

 

49/07 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1868/6 v domě čp.1868,1869, ulice Husova Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4438, st.4439 zast.pl.a nádvoří se všemi součástmi a příslušenstvím: Jana a Lubomír K., Havlíčkův Brod za kupní cenu 393 125,00Kč.

 

50/07 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1868/9 v domě čp.1868,1869, ulice Husova Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4438, st.4439 zast.pl.a nádvoří se všemi součástmi a příslušenstvím: Miroslav a Lenka N., Havlíčkův Brod  za kupní cenu  479 188,00 Kč.

 

51/07 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1868/11 v domě čp.1868,1869, ulice Husova Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4438, st.4439 zast.pl.a nádvoří se všemi součástmi a příslušenstvím: Bohuslava a Zdeněk H., Havlíčkův Brod za kupní cenu 479 188,00Kč.

 

52/07 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1868/12 v domě čp.1868,1869, ulice Husova Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4438, st.4439 zast.pl.a nádvoří se všemi součástmi a příslušenstvím: Pavel L., Havl.Brod a Eva L., Havl.Brod za kupní cenu 393 125,00Kč.

 

53/07 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1869/4 v domě čp.1868,1869, ulice Husova Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4438, st.4439 zast.pl.a nádvoří se všemi součástmi a příslušenstvím: Stanislav a Anna K., Havlíčkův Brod za kupní cenu 391 000,00 Kč.

 

54/07 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1869/7 v domě čp.1868,1869, ulice Husova Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4438, st.4439 zast.pl.a nádvoří se všemi součástmi a příslušenstvím: Jan a Marie M., Havlíčkův Brod za kupní cenu 478 125,00 Kč.

 

55/07 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1868/4  v domě čp.1868,1869, ulice Husova Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4438, st.4439 zast.pl.a nádvoří se všemi součástmi a příslušenstvím: Milan a Jiřina B., Havlíčkův Brod za kupní cenu 393 125,00Kč.

 

56/07 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1869/10 v domě čp.1868,1869, ulice Husova Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4438, st.4439 zast.pl.a nádvoří se všemi součástmi a příslušenstvím:  Martin B.,Havlíčkův Brod, Milada B., H.Brod za kupní cenu 391 000,00 Kč.

 

57/07 Prodej městských bytových domů - bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.2475/20 v ulici Kokořínská panu Jaroslavu Š., bytem tamtéž za nabídkovou cenu bez slevy za rychlou akceptaci.

 

58/07 Záměr prodeje pozemku  k.ú. Havlíčků Brod stpč. 5342

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 5342 o výměře 9 m2 .

 

59/07 Záměr směny pozemku parcelní č. 571/4 v k.ú. Perknov

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny dle geometrického plánu č. 404-1320/2006 pozemku parcelní č. 571/4 o výměře 106 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za část pozemku parcelní č. 569/2 - díl "a" o výměře 50 m2 a za část pozemku parcelní č. 569/2 - díl "c" o výměře 56 m2 dotčených vlastníků postaveného rybníka, vše v k.ú. Perknov.

 

60/07 Záměr směny pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2024/2, 2024/3, 2024/5, 2025/2, 2025/3, 2392/2, 2392/3, 3730, 448/4

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků  v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2024/2, 2024/3, 2024/5, 2025/2, 2025/3, 2392/2, 2392/3, 3730, 448/4 o celkové výměře 927 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod  za pozemek 2038/144 o výměře 611 m2 ve vlastnictví žadatele s podmínkou finančního dorovnání.

 

61/07 Směna části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 998/3

Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 998/3 o výměře cca 20 m2  ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za část pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 998/14 o výměře cca 20 m2 ve vlastnictví Aleny a Petra V., Havlíčkův Brod. Řádná smlouva směnná bude uzavřena po realizaci stavby chodníku a po jejím zaměření za splnění podmínky odboru dopravy uvedené v odůvodnění podkladového materiálu. Rozdíl ve výměře pozemků bude dorovnán za cenu 322 Kč/m2. Žadatelé uhradí polovinu souvisejících nákladů v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města. Směna bude zajištěna uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

 

62/07 Darování pozemku a stavby autobusového zálivu v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje darování stavby autobusového zálivu na pozemcích parcelní č. 3755/136 o výměře 90 m2 a parcelní č 2404/8 o výměře 4 m2 a dále darování pozemku parcelní č. 3755/136 o výměře 90 m2 na obchvatové komunikaci Lidická - Havířská, Kraji Vysočina, Žižkova 57, 586 01 Jihlava.

 

63/07 Bezúplatný převod pozemku z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Havlíčkův Brod v lokalitě Konečná

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku z vlastnictví České republiky zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 10, Kodaňská 1441/46, do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Jedná se následující pozemek pod veřejně prospěšnou místní komunikací:vedený v katastru nemovitostí parc.č.1646/7 o výměře 3576 m2 ostatní plocha - ostatní komunikace Uvedený pozemek se nachází v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

64/07 Dotace - Granty 2007

Zastupitelstvo města schvaluje s účinností od 26. 2. 2007 úpravu Zásad pro poskytování dotací a grantů z rozpočtu města pro rok 2007 dle upravené přílohy podkladu č. 35/07.

 

65/07 Dotace - Granty 2007

Zastupitelstvo města ukládá radě města provést aktualizaci Zásad pro poskytování finančních prostředků na podporu neziskové kulturní a sportovní činnosti, zdravotní a sociální péče a ochrany a tvorby životního prostředí formou účelových dotací a grantů z rozpočtu města Havlíčkův Brod.

 

66/07 Dotace - Granty 2007

Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení finanční rezervy rozpočtu města, kap. 41, č.org. 0200, určené na poskytnutí dotací a grantů pro rok 2007 takto: 11,8 mil. Kč na dotace, 1 mil. Kč na granty.

 

67/07 Dotace - Granty 2007

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města pro rok 2007 jednotlivým žadatelům v úhrnné výši 5,8 mil. Kč dle přílohy podkladu ZM č. 35/07 a ukládá radě města uzavřít s žadateli smlouvy dle schválených Zásad včetně specifikace účelu dotace.

 

68/07 Dotace - Granty 2007

Zastupitelstvo města schvaluje převedení částky 100 tis. Kč z finanční rezervy rozpočtu města na dotace a granty, kap. 41, č.org. 0200, jako neinvestiční příspěvek zřizovatele do rozpočtu příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod za účelem nákupu separačních sad do domácností pro občany města Havlíčkova Brodu.

 

69/07 Dotace - Granty 2007

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantových programů z rozpočtu města pro rok 2007 v úhrnné výši 900 tis. Kč dle upravených příloh podkladu ZM č. 35/07.

 

70/07 Zápis z Valné hromady a.s. HC Rebel konané 5. února 2007

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu z Valné hromady a.s. HC Rebel, konané 5. února 2007.

 

71/07 Kontrolní řád - kontrolní výbor

Zastupitelstvo města schvaluje Pravidla kontrolní činnosti výborů ZM dle přílohy podkladu č. 48/07.

 
Libor Honzárek, v. r.
Ing. Čeněk Jůzl, v. r.
místostarostové

 

 

                                                                                  Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.
                                                                                                    starostka