Usnesení z jednání zastupitelstva města 26. 11. 2007Přítomni:

Ing. Jan Abbrent, Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Josef Hejkal, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Jindřich Kučera, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Štefan Nigoš, Milan Plodík, Jan Schwarz, MUDr. Jiří Stryhal, Mgr. Lenka Šoposká, PhDr. Ivana Štrossová, Jan Tecl

Omluveni:

Ing. Josef Vašíček, Bc. Jiří Vondráček

 

392/07 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č.: 372/07, 374/07 a 483/03 do 31.5.2008, 224/06 do 31.3.2008,  456/05 do 30.4.2008,  240/05, 311/04, 257/04, 258/04, 261/04 a 520/03 do 30.6.2008.

 

393/07 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č.: 229/07, neboť žadatelé o koupi pozemku odstoupili od svého záměru.

 

394/07 Střednědobý záměr vzdělávací soustavy města Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města ukládá radě města na základě usnesení ZM č. 144/03 ze dne 28. 4. 2003 zajistit ve spolupráci s ředitelkou Základní školy Havlíčkův Brod, V Sadech 560 postupné uvolnění budovy Rubešovo náměstí 171 nejpozději do 30. 06. 2010 a uzpůsobit tomuto termínu organizaci školy a výchovně - vzdělávací proces.

 

395/07 Úsekové měření rychlosti - Masarykova ulice

Zastupitelstvo města ukládá radě města realizovat úsekové měření rychlosti a automatické sledování registrace dopravních přestupků vozidel na Masarykově ulici.

 

396/07 Finanční výbor ZM - jednání 14.11.2007 a plán činnosti FV na rok 2008

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod schvaluje plán činnosti Finančního výboru na rok 2008.

 

397/07 Obecně závazná vyhláška města č. 3/2007, kterou se zrušuje vyhláška č. 7/2006 o poplatku ze vstupného

Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města č. 3/2007, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města č. 7/2006 o poplatku ze vstupného s účinností od 1.1.2008.

 

398/07 Likvidace hmotného investičního majetku a pohledávek

Zastupitelstvo města schvaluje likvidaci hmotného investičního majetku a pohledávek podle předloženého seznamu likvidační komise ze dne 5.11.2007

 

399/07 Rozpočtová opatření 11/2007

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje změny schváleného rozpočtu města 11/2007 takto:
a) zvýšení rozpočtových příjmů dle tabulkové přílohy materiálu ZM č. 378 o 1.104,6 tis. Kč ; upravený rozpočet příjmů města na rok 2007 po změnách k 30.11.2007činí 575203,2 tis. K

b) zvýšení rozpočtových výdajů dle tabulkové přílohy materiálu ZM č. 378 o 718,9 tis. Kč; upravený rozpočet výdajů města na rok 2007 po změnách k 30.11.2007 činí 636.484,7 tis. Kč

c) očekávaný výsledek finančního hospodaření města za rok 2007 - deficit - se rozpočtovým opatřením 11/2007 snižuje o 385,7 tis. Kč a nastavuje na hodnotu (-)61.281,50 tis. Kč 

d) financování upraveného rozpočtu města na rok 2007 je zcela kryto rozpočtovými příjmy roku 2007 a dále finančními prostředky z přebytku hospodaření za rok 2006 a předchozích let.

400/07 Plán jednání zastupitelstva města na rok 2008

Zastupitelstvo města schvaluje plán jednání zastupitelstva na rok 2008:
28.1., 25. 2., 31. 3., 28. 4., 26. 5., 23. 6., 29. 9., 20. 10., 24. 11., 15.12.

 

401/07 Využití pozemků parc.č. 345 a 349

Zastupitelstvo města souhlasí s předloženým návrhem na využití pozemku parc.č. 345 a 349 a stp.č. 386 katastrální území Havlíčkův Brod pro potřeby parkování osobních automobilů.

 

402/07 změna územního plánu – ÚP SÚ HB – Havlíčkův Brod – Ledečská

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod na pozemku p.č.585/11 k.ú. Havlíčkův Brod, spočívající v převedení z neurbanizovaného území „pole“ na plochu urbanizovanou, určenou pro bydlení.

 

403/07 Změna územního plánu – ÚP SÚ HB – Havlíčkův Brod – Občiny

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod na pozemku p.č.1464/1 a 1557/1 k.ú. Havlíčkův Brod, spočívající v převedení z neurbanizovaného území „zahrady, ovocné sady“ na plochu urbanizovanou, určenou pro bydlení.

 

404/07 Změna územního plánu – ÚP SÚ HB – Havlíčkův Brod – Vysočany

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod na části parcely 2067/1  v k.ú. Havlíčkův Brod, spočívající v převedení z neurbanizovaného území „pole“ na plochu urbanizovanou, určenou pro bydlení.

 

405/07 Prodej domu čp. 44 v Nádražní ulici v Havlíčkově Brodě - revokace

Zastupitelstvo města revokuje své usnesení číslo 143/07 takto:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej objektu čp. 44 postaveného na pozemku stavební parcely číslo 405/1, části stavební parcely číslo 405/1 o výměře 279 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Haně S., 582 91 Světlá nad Sázavou za kupní cenu ve výši 1.117.000 Kč.

 

406/07 Bezúplatný převod spoluvlastnických podílů zemědělských  pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod spoluvlastnických podílů následujících pozemků vedených v katastru nemovitostí, z vlastnictví České republiky zastoupené Pozemkovým fondem ČR, Praha 3, Husinecká 1024/11a, do vlastnictví města Havlíčkův Brod:
parc.č.   942/40 (podíl 1/2)     o výměře   170 m2        orná půda
parc.č.   942/54 (podíl 1/2)     o výměře     49 m2        orná půda
parc.č.   942/49 (podíl 1/2)     o výměře     65 m2        orná půda
parc.č.   942/53 (podíl 1/2)     o výměře       2 m2        orná půda
Jedná se o bezúplatný převod zemědělských pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod podle § 5, odst. 1, písm. d)  zákona č. 95/1999 Sb. z 28. dubna 1999.

 

407/07 Bezúplatný převod pozemku z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Havlíčkův Brod v lokalitě "U Panských"

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku z vlastnictví České republiky zastoupené Úřade pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 10, Kodaňská 1441/46, do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Jedná se o převod následujícího pozemku ve veřejném zájmu pod stávající místní komunikací:
vedený v katastru nemovitostí
parc.č.    2596/7    o výměře 89 m2        ostatní plocha – silnice
Uvedený pozemek se nachází v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

408/07 Prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 499/48

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 499/48 o výměře  150 m2 Gabriele Z., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 430 Kč/m2. Žadatelka dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

409/07 Záměr prodeje pozemku parc. č. 2658/2 v k.ú. Bedřichov u Jihlavy

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2658/2 o výměře 2190 m2 (podíl 119/838)  v katastrálním území Bedřichov u Jihlavy.

 

410/07 Záměr prodeje pozemku a budovy v k.ú. Šlapanov

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. st. 95 o výměře 94 m2(podíl119/838) včetně budovy čp. 89 (podíl119/838) v katastrálním území Šlapanov.

 

411/07 Zaměr prodeje pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod stpč. 1781 a ppč.  998/8

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod  stpč. 1781 appč. 998/8 o celkové  výměře  408 m2 .

 

412/07 Směna  části pozemku k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 3941/2

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků v k.ú.  Havlíčkův Brod ppč. 3941/13 o výměře 78 m2 a ppč. 3941/14 o výměře  4 m2 oddělených geometrickým plánem č.  5281-641/2006 z pozemku ppč. 3941/2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemek v k. ú. Havlíčkův Brod ppč.  628/147 o výměře  38 m2  a ppč. 628/148  o výměře 2 m2 oddělené týmž geometrickým plánem z pozemku  ppč. 628/45  ve vlastnictví Jiřího B., 280 02 Kolín. Rozdíl ve výměře 42 m2 doplatí Jiří B. za cenu 280 Kč/m2. Žadatel dále uhradí polovinu souvisejících nákladů v souladu se zásadami  s nemovitým majetkem města.

 

413/07 Záměr prodeje pozemku  v k.ú. Perknov ppč. 103/35

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku v k.ú. Perknov ppč. 103/35 o výměře 145 m2 .

 

414/07 Záměr směny pozemků v k.ú. Termesivy  ppč. 614

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny  pozemku v k.ú. Termesivy ppč. 614/2 o výměře 2 m2odděleného geometrickým plánem č. 313-1168/2007 z pozemku ppč. 614 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemek ppč. 638 o výměře 2 m odděleného týmž geometrickým plánem z pozemku stpč. 5/1 ve vlastnictví žadatele.

 

415/07 Záměr směny částí pozemků  v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1777/99,  1777/92, 1777/87

Zastupitelstvo města neschvaluje záměr směny částí pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod  ppč. 1777/92,  1777/ 87, 1777/ 99 o celkové výměře cca 286 m2 ve vlastnictví města  Havlíčkův Brod za pozemek ppč. 1777/ 89 o výměře 412 m2 ve vlastnictví žadatele.

 

416/07 Záměr prodeje pozemku  v k.ú. Perknov ppč. 564/3 a část 564/1

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Perknov ppč. 564/3 o výměře 1003 m2  a ppč. 564/1 o výměře cca 340 m2 a ukládá radě města jednat s žadateli o pronájmu či výpůjčce .

 

417/07 Přijetí daru v k.ú. Perknov ppč. 715/7

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru pozemku v katastrálním území Perknov ppč. 715/7 o výměře  1168 m2 od kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava.

 

418/07 Prodej části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1045/1

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 7240 o výměře 2 m2 Lence a Jiřímu P., 580 01 Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí  1 010   Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

419/07 Prodej pozemku v k.ú. Suchá ppč. 50/2

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Suchá ppč. 50/2 o výměře 22 m2  Marcele a Petrovi Č., 580 01 Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí  250   Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

420/07 Prodej pozemků parc. č. 205, 193/2, st. 111 včetně budovy čp. 108 v k.ú. Dobronín

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků parc. č. 205 o výměře 2243 m2 (podíl119/838), 193/2 o výměře 632 m2 (podíl119/838), st. 111o výměře 556 m2 (podíl119/838) včetně budovy čp. 108 (podíl119/838) v katastrálním území Dobronín, Obci Dobronín, 588 12 Dobronín 221, IČ: 00285749. Žadatel uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města. Kupní cena nemovitostí ve výši spoluvlastnického podílu činí 135 893 Kč.

 

421/07 Prodej bytu za tržní cenu

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 2 o velikosti 1+1 Sázavská ul. 579, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku p.č.st. 1601 se všemi součástmi a příslušenstvími.
Kupující: Luděk L., Havlíčkův Brod, za cenu 950 000 Kč.

 

422/07 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 294/12 v k.ú. Poděbaby

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnit záměr prodeje části pozemku vedeného v katastru nemovitostí parc. č. 294/12 o výměře 51 m2 v k.ú. Poděbaby.

 

423/07 Prodej bytů třetím osobám

Zastupitelstvo města schvaluje, že nájemcům neprodané bytové jednotky v domech Brigádnická 2381 až 2383, Kokořínská 2475, Pražská 2491 a Reynkova 2577 nebudou nabízeny k prodeji třetím osobám

 

424/07 Prodej bytů třetím osobám

Zastupitelstvo města schvaluje prodej dosud neprodaných bytových jednotek třetím osobám podle platných Pravidel. Mimořádně zastupitelstvo schvaluje tříměsíční lhůtu pro poslední možnou akceptaci koupě bytu současnými nájemci za základní cenu stanovenou v souladu s Pravidly. K tomu dostanou  nájemci  od města písemnou nabídku. Tato lhůta končí 31.3.2008.

 

Zastupitelstvo ukládá prodej třetím osobám zveřejnit tak, že bude prodáno vždy nejvyšší nabídce, když vyvolávací cena je základní cena stanovená podle Pravidel. Současní nájemci bytů mají zachováno obecné předkupní právo za kupní cenu nabídnutou vítěznou  třetí osobou. 

 

425/07 Prodej objektu čp. 43 v Nádražní ulici v Havlíčkově Brodě - revokace

Zastupitelstvo města revokuje své usnesení číslo 346/07 takto:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej objektu čp. 43 postaveného na pozemku stavební parcela číslo 405/2, části stavební parcely číslo 405/2 o výměře 358 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod manželům Rostislavu a Markétě V., Havlíčkův Brod, za kupní cenu ve výši 3.333.333 Kč.  

 

426/07 Odkoupení nemovitého majetku pro "Autobusový terminál"

Zastupitelstvo města schvaluje doplnění svého usnesení č. 365/04 ze dne 8.11.2004 v tom smyslu, že dohodnutá kupní cena za odkoupení nemovitého majetku od Hartmann-Rico a.s. se navyšuje o DPH ve výši 19 % a zároveň schvaluje znění kupní smlouvy s Hartmann-Rico a.s. tak, jak byla předložena.

 

427/07 Prodej objektu čp. 2272 Husova ulice v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města schvaluje prodej objektu čp. 2272 postaveného na pozemku stavební parcely číslo -565/1, pozemek stavební parcely číslo -565/1 o výměře 629 m2 a pozemek pozemkové parcely číslo 3767 o výměře 160 m2 (zatížen věcným břemenem přístupu), v katastrálním území Havlíčkův Brod Miroslav D., Havlíčkův Brod, za kupní cenu ve výši 2 660 000 Kč.

 

428/07 Projektová příprava

Zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit přípravu projektových žádostí ze Strukturálních fondů Evropské Unie dle přílohy podkladového materiálu č. 380/07.

 
Libor Honzárek, v. r.
Ing. Čeněk Jůzl, v. r.
místostarostové

 

 

                                                                                  Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.
                                                                                                    starostka