Usnesení z jednání zastupitelstva města 25. 6. 2007Přítomni:

Ing. Jan Abbrent, Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Jindřich Kučera, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Štefan Nigoš, Milan Plodík, Jan Schwarz, Mgr. Lenka Šoposká, PhDr. Ivana Štrossová, Jan Tecl, Ing. Josef Vašíček

Omluveni:

Ing. Václav Hlaváč, Josef Hejkal, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Jiří Stryhal, Bc. Jiří Vondráček

 

219/07 Slib nového člena zastupitelstva

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci ing. Zdeňka Kadlece na mandát člena zastupitelstva města a zároveň na členství v hospodářském výboru zastupitelstva dnem 1. června 2007. Zastupitelstvo města ing. Kadlecovi děkuje za odvedenou práci pro město.

 

220/07 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení včetně zprávy o prodloužení termínu plnění usnesení č: 303/05, 58/04, 28/03 a 218/07 do 31.12.2007.

 

221/07 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města ruší svá usnesení č: 141/07 a 97/07. V obou případech smluvní strany odstoupily od smlouvy.

 

222/07 Finanční výbor 13.06.2007 - kontrola projektu Autobusový terminál a zápis z jednání FV 13.6.2007

Zastupitelstvo města na základě kontroly průběhu projektu "Autobusový terminál pro integrovaný systém dopravy v Havlíčkově Brodě" provedené Finančním výborem ZM ukládá radě města provést opatření k zajištění splnění podmínek Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu tak, aby město získalo dotaci ze SROPu. Informaci o přijatých a provedených opatřeních předloží rada města zastupitelstvu města v září 2007.

 

223/07 Projednání usnesení výboru pro územní plán a rozvoj města

Zastupitelstvo města ukládá radě města připravit podklady směřující k dosažení souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu krajského úřadu při projednávání změny územního plánu lokality na bydlení nad psychiatrickou léčebnou.

 

224/07 Prodej městských bytových domů-bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1238/3 v domě čp.1237,1238, ulice Žižkov II Havlíčkův Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.3816,st.3815 zast.pl. a nádvoří se všemi součástmi a příslušenstvím: Zdeněk G., Seč 538 07 za kupní cenu 196 753,00 Kč.

 

225/07 Prodej městských bytových domů-bytových jednotek

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 495/06 z 29.5.06 takto: 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1294/2 v domě čp.1294, ulice Žižkov II Havl. Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st. 4020 zast. pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Manželé Marta a Karel M., Havlíčkův Brod za kupní cenu 146 609,00 Kč.

 

226/07 Prodej městských bytových domů-bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1203/9 v domě čp. 1203,1204, ulice Žižkov II Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st. 3811, st.3810 zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Miroslava D., Havlíčkův Brod za nabídkovou cenu bez slevy za rychlou akceptaci tj. za 337 934,00 Kč.

 

227/07 Prodej stavebních parcel v lokalitě Spálená stráň

Zastupitelstvo města schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní a návrh smlouvy kupní pro prodeje pozemků v 2. části II. etapy výstavby v lokalitě Spálená stráň ve znění přílohy.

 

228/07 Změna a doplnění zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod, jejímž předmětem je doplnění dešťové kanalizace do doplňkové činnosti a zároveň doplnění přílohy č. 1 zřizovací listiny o písmeno ch) - veřejné osvětlení, světelné signalizace, dopravní značení a příslušenství komunikací a zároveň zastupitelstvo schvaluje úplné znění zřizovací listiny.

 

229/07 Prodej části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod  ppč. 526/9

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 526/9 o výměře cca  25 m2  manželům Tomášovi a Radce B., Havlíčkův Brod za účelem výstavby garáže. Prodej bude zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní. Řádná kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby a jejím zaměření. Cena pozemku činí 600 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

230/07 Prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod, ulice Želivského a Jeronýmova - revokace

Zastupitelstvo města ruší svoje usnesení č. 384/05 z 27.6.2005 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:
 Zastupitelstvo města schvaluje prodej dílu "f1" o výměře 3 m2 z parcely č. 1753/68 a dílu "e1" o výměře 6 m2 z parcely č. st. 1946 v k.ú. Havlíčkův Brod, Václavu M., Praha 4 - Michle a Marii M., Havlíčkův Brod. Celková cena pozemků činí 70 Kč. Náklady spojené s prodejem, včetně daně z převodu nemovitostí,  hradí v celém rozsahu kupující.  

 

231/07 Prodej části pozemku k.ú. Zbožice ppč. 370/1

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Zbožice ppč. 370/13 o výměře 29 m2 odděleného geometrickým plánem č. 77-99/2007 z pozemku ppč. 370/1 Petru a Pavlíně N., 580 01 Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 120 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

232/07 Záměr bezúplatného převodu pozemku ve vlastnictví města v lokalitě "U Smetanova náměstí"

Zastupitelstvo města schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemku parcelní č. st. 138/2 o výměře 185 m2(zastavěná plocha) pod budovou Základní umělecké školy ve vlastnictví kraje Vysočiny a pozemku parcelní č. 3571 o výměře 69 m2 (ostatní plocha-ostatní komunikace). Jedná se o pozemky v k.ú. Havlíčkův brod zapsané na listu vlastnictví 10001 města Havlíčkův Brod.

 

233/07 Koupě pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod  část ppč. 1055/4 a  stpč. 5170 včetně nemovitostí nacházejících se na nich

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1055/23, ppč. 1055/4 o celkové výměře 1089 m2 včetně příslušenství oddělených geometrickým plánem  č. 5389 - 57/2007 z pozemku ppč. 1055/4  a schvaluje koupi pozemku stpč. 5170 o výměře 145 m2 včetně stavby ocelokolny od  vlastníka Okresního stavebního bytového družstva Havlíčkův Brod, Jihlavská 564, Havlíčkův Brod, IČ: 00044121. Cena nemovitostí činí Kč 540.000,-  +  daň z převodu nemovitosti. Veškeré náklady spojené s prodejem, bude hradit kupující.

 

234/07 Koupě pozemků  v k.ú. Mírovka ppč. 681

Zastupitelstvo města neschvaluje koupi pozemku v k.ú. Mírovka  ppč. 681 o výměře 14703 m2 .

 

235/07 prodej nemovitostí areálu kasárna letiště

Zastupitelstvo města ruší části " Návrh postupu prodeje, Funkční celky a formulář Podání žádosti - presentace " , které byly schváleny jako součást Metodiky nakládání s majetkem města v areálu kasáren Letiště pod číslem usnesení 18/07 ze dne 29.1.2007 a schvaluje podklad „ Návrh postupu prodeje areálu kasáren Letiště „ ve znění přílohy číslo 1 a strukturovanou žádost o koupi nemovitostí areálu kasáren letiště ve znění přílohy číslo 5.

 

236/07 prodej nemovitostí areálu kasárna letiště

Zastupitelstvo města schvaluje složení hodnotící komise pro prodej nemovitostí areálu kasáren letiště: 
členové: Čeněk Jůzl, Karel Báťa, Josef Vašíček, Martina Křípalová, Miloš Kejklíček, Ivan Kuželka, Jiří Kopic, Jiří Růžička, Josef Hejkal
předseda: Karel Báťa

 

237/07 prodej nemovitostí areálu kasárna letiště

Zastupitelstvo města schvaluje inzerci prodeje na internetových stránkách města v rozsahu a znění příloh č.2, 3, 4 a 5 podkladu.

 

238/07 prodej nemovitostí areálu kasárna letiště

Zastupitelstvo města schvaluje text inzerce v tisku ve znění přílohy č.6 tohoto podkladu, její četnost, rozsah a finanční náklady v souladu s odstavcem v části zdůvodnění pro orgán města tohoto podkladu.

 

239/07 prodej nemovitostí areálu kasárna letiště

Zastupitelstvo města vylučuje z dalšího projednávání trasu jihozápadního segmentu obchvatu dle její jižní varianty, tj. v prostoru mezi letištní plochou a areálem bývalých kasáren v prostoru pozemků parc.č.912/4 katastrální území Šmolovy u Havlíčkova Brodu a 162/32, 162/6, 162/7, 162/8, 162/9, 162/10, 162/11 a 162/12 katastrální území Poděbaby (funkční celky 11, 13, 14, 15 a 31).

 

240/07 prodej nemovitostí areálu kasárna letiště

Zastupitelstvo města schvaluje vynětí funkčních celků č.27 a 28 z inzerce a pozdržení jejich prodeje do doby upřesnění trasy jihozápadního segmentu silničního obchvatu a vynětí funkčního celku č. 30 do doby vyhodnocení efektivnosti umístění městského archivu.

 

241/07 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "V břízkách" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej následujících pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod oddělených geometrickým plánem č. 5372-1012/2007 a č.5296-1225/2006:
pozemek parcelní č.   499/42                          o výměře     422 m2
pozemek parcelní č.   499/50                          o výměře         7 m2
pozemek parcelní č. 2745/26 (podíl 1/14)    o výměře       71 m2
pozemek parcelní č.   499/47 (podíl 1/14)    o výměře     230 m2 
pozemek parcelní č.   499/45 (podíl 1/14)    o výměře       25 m2
pozemek parcelní č.  2748/5  (podíl 1/14)    o výměře         4 m2
pozemek parcelní č.   499/46  (podíl 1/14)    o výměře      10 m2
pozemek parcelní č.   499/5    (podíl 1/14)    o výměře    103 m2
pozemek parcelní č.   499/43  (podíl 1/14)    o výměře    102 m2
- kupující manželé Jan a Věra P., Havlíčkův Brod
Cena pozemků činí 40 Kč/m2
Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

242/07 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "V břízkách" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej následujících pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod oddělených geometrickým plánem č. 5296-1225/2006:
pozemek parcelní č.   499/40                        o výměře     353 m2
pozemek parcelní č. 2745/26 (podíl 1/14)    o výměře       71 m2
pozemek parcelní č.   499/47 (podíl 1/14)    o výměře     230 m2 
pozemek parcelní č.   499/45 (podíl 1/14)    o výměře       25 m2
pozemek parcelní č.  2748/5  (podíl 1/14)    o výměře         4 m2
pozemek parcelní č.   499/46  (podíl 1/14)    o výměře      10 m2
pozemek parcelní č.   499/5    (podíl 1/14)    o výměře    103 m2
pozemek parcelní č.   499/43  (podíl 1/14)    o výměře    102 m2
- kupující Martina D., Havlíčkův Brod
Cena pozemků činí 40 Kč/m2
Žadatelka dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

243/07 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "V břízkách" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej následujících pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod oddělených geometrickým plánem č. 5296-1225/2006:
pozemek parcelní č.   499/41                         o výměře     358 m2
pozemek parcelní č. 2745/26 (podíl 1/14)    o výměře       71 m2
pozemek parcelní č.   499/47 (podíl 1/14)    o výměře     230 m2 
pozemek parcelní č.   499/45 (podíl 1/14)    o výměře       25 m2
pozemek parcelní č.  2748/5  (podíl 1/14)    o výměře         4 m2
pozemek parcelní č.   499/46  (podíl 1/14)    o výměře      10 m2
pozemek parcelní č.   499/5    (podíl 1/14)    o výměře    103 m2
pozemek parcelní č.   499/43  (podíl 1/14)    o výměře    102 m2
- kupující Ivana M., Havlíčkův Brod
Cena pozemků činí 40 Kč/m2
Žadatelka dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

244/07 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "V břízkách" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej následujících pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod oddělených geometrickým plánem č. 5296-1225/2006:
pozemek parcelní č.  2748/6                           o výměře         5 m2 
pozemek parcelní č.   499/36                          o výměře     243 m2
pozemek parcelní č. 2745/26 (podíl 1/14)    o výměře          71 m2
pozemek parcelní č.   499/47 (podíl 1/14)    o výměře         230 m2 
pozemek parcelní č.   499/45 (podíl 1/14)    o výměře           25 m2
pozemek parcelní č.  2748/5  (podíl 1/14)    o výměře             4 m2
pozemek parcelní č.   499/46  (podíl 1/14)    o výměře          10 m2
pozemek parcelní č.   499/5    (podíl 1/14)    o výměře        103 m2
pozemek parcelní č.   499/43  (podíl 1/14)    o výměře        102 m2
- kupující Antonín K., Havlíčkův Brod
Cena pozemků činí 40 Kč/m2
Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

245/07 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "V břízkách" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej následujících pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod oddělených geometrickým plánem č. 5296-1225/2006:
pozemek parcelní č.   499/39                         o výměře     428 m2
pozemek parcelní č. 2745/26 (podíl 1/14)    o výměře       71 m2
pozemek parcelní č.   499/47 (podíl 1/14)    o výměře     230 m2 
pozemek parcelní č.   499/45 (podíl 1/14)    o výměře       25 m2
pozemek parcelní č.  2748/5  (podíl 1/14)    o výměře         4 m2
pozemek parcelní č.   499/46  (podíl 1/14)    o výměře      10 m2
pozemek parcelní č.   499/5    (podíl 1/14)    o výměře    103 m2
pozemek parcelní č.   499/43  (podíl 1/14)    o výměře    102 m2
- kupující Zdeněk B., Havlíčkův Brod
Cena pozemků činí 40 Kč/m2
Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

246/07 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "V břízkách" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej následujících pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod oddělených geometrickým plánem č. 5296-1225/2006:
pozemek parcelní č.    499/38                         o výměře     250 m2
pozemek parcelní č. 2745/26 (podíl 1/14)    o výměře       71 m2
pozemek parcelní č.   499/47 (podíl 1/14)    o výměře     230 m2 
pozemek parcelní č.   499/45 (podíl 1/14)    o výměře       25 m2
pozemek parcelní č.  2748/5  (podíl 1/14)    o výměře         4 m2
pozemek parcelní č.   499/46  (podíl 1/14)    o výměře      10 m2
pozemek parcelní č.   499/5    (podíl 1/14)    o výměře    103 m2
pozemek parcelní č.   499/43  (podíl 1/14)    o výměře    102 m2
- kupující Daniela V., Havlíčkův Brod
Cena pozemků činí 40 Kč/m2
Žadatelka dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

247/07 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "V břízkách" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej následujících pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod oddělených geometrickým plánem č. 5296-1225/2006:
pozemek parcelní č.   499/34                          o výměře     325 m2
pozemek parcelní č. 2745/26 (podíl 1/14)    o výměře       71 m2
pozemek parcelní č.   499/47 (podíl 1/14)    o výměře     230 m2 
pozemek parcelní č.   499/45 (podíl 1/14)    o výměře       25 m2
pozemek parcelní č.  2748/5  (podíl 1/14)    o výměře         4 m2
pozemek parcelní č.   499/46  (podíl 1/14)    o výměře      10 m2
pozemek parcelní č.   499/5    (podíl 1/14)    o výměře    103 m2
pozemek parcelní č.   499/43  (podíl 1/14)    o výměře    102 m2
- kupující manželé Václav a Marie P., Havlíčkův Brod
Cena pozemků činí 40 Kč/m2
Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

248/07 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "V břízkách" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej následujících pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod oddělených geometrickým plánem č. 5296-1225/2006:
pozemek parcelní č.   499/35                         o výměře     328 m2
pozemek parcelní č. 2745/26 (podíl 1/14)    o výměře       71 m2
pozemek parcelní č.   499/47 (podíl 1/14)    o výměře     230 m2 
pozemek parcelní č.   499/45 (podíl 1/14)    o výměře       25 m2
pozemek parcelní č.  2748/5  (podíl 1/14)    o výměře         4 m2
pozemek parcelní č.   499/46  (podíl 1/14)    o výměře      10 m2
pozemek parcelní č.   499/5    (podíl 1/14)    o výměře    103 m2
pozemek parcelní č.   499/43  (podíl 1/14)    o výměře    102 m2
- kupující manželé, Ing. Jaroslav a Milada M., Havlíčkův Brod
Cena pozemků činí 40 Kč/m2
Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

249/07 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "V břízkách" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej následujících pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod oddělených geometrickým plánem č. 5296-1225/2006:
pozemek parcelní č.   499/33                         o výměře      330 m2
pozemek parcelní č. 2745/26 (podíl 1/14)    o výměře       71 m2
pozemek parcelní č.   499/47 (podíl 1/14)    o výměře     230 m2 
pozemek parcelní č.   499/45 (podíl 1/14)    o výměře       25 m2
pozemek parcelní č.  2748/5  (podíl 1/14)    o výměře         4 m2
pozemek parcelní č.   499/46  (podíl 1/14)    o výměře      10 m2
pozemek parcelní č.   499/5    (podíl 1/14)    o výměře    103 m2
pozemek parcelní č.   499/43  (podíl 1/14)    o výměře    102 m2
- kupující manželé Zdeněk a Dana M., Havlíčkův Brod
Cena pozemků činí 40 Kč/m2
Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

250/07 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "V břízkách" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej následujících pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod oddělených geometrickým plánem č. 5296-1225/2006:
pozemek parcelní č.   499/37                         o výměře     190 m2
pozemek parcelní č. 2745/26 (podíl 1/14)    o výměře       71 m2
pozemek parcelní č.   499/47 (podíl 1/14)    o výměře     230 m2 
pozemek parcelní č.   499/45 (podíl 1/14)    o výměře       25 m2
pozemek parcelní č.  2748/5  (podíl 1/14)    o výměře         4 m2
pozemek parcelní č.   499/46  (podíl 1/14)    o výměře      10 m2
pozemek parcelní č.   499/5    (podíl 1/14)    o výměře    103 m2
pozemek parcelní č.   499/43  (podíl 1/14)    o výměře    102 m2
- kupující Jana J., Havlíčkův Brod
Cena pozemků činí 40 Kč/m2
Žadatelka dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

251/07 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "V břízkách" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej následujících pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod oddělených geometrickým plánem č. 5296-1225/2006:
pozemek parcelní č.   499/29                         o výměře     307 m2
pozemek parcelní č. 2745/26 (podíl 1/14)    o výměře       71 m2
pozemek parcelní č.   499/47 (podíl 1/14)    o výměře     230 m2 
pozemek parcelní č.   499/45 (podíl 1/14)    o výměře       25 m2
pozemek parcelní č.  2748/5  (podíl 1/14)    o výměře         4 m2
pozemek parcelní č.   499/46  (podíl 1/14)    o výměře      10 m2
pozemek parcelní č.   499/5    (podíl 1/14)    o výměře    103 m2
pozemek parcelní č.   499/43  (podíl 1/14)    o výměře    102 m2
- kupující Manželé Petr a Olga K., Havlíčkův Brod
Cena pozemků činí 40 Kč/m2
Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

252/07 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "V břízkách" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej následujících pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod oddělených geometrickým plánem č. 5296-1225/2006:
pozemek parcelní č.   499/30                         o výměře     216 m2
pozemek parcelní č. 2745/26 (podíl 1/14)    o výměře       71 m2
pozemek parcelní č.   499/47 (podíl 1/14)    o výměře     230 m2 
pozemek parcelní č.   499/45 (podíl 1/14)    o výměře       25 m2
pozemek parcelní č.  2748/5  (podíl 1/14)    o výměře         4 m2
pozemek parcelní č.   499/46  (podíl 1/14)    o výměře      10 m2
pozemek parcelní č.   499/5    (podíl 1/14)    o výměře    103 m2
pozemek parcelní č.   499/43  (podíl 1/14)    o výměře    102 m2
- kupující František Š., Havlíčkův Brod
Cena pozemků činí 40 Kč/m2
Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

253/07 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "V břízkách" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej následujících pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod oddělených geometrickým plánem č. 5296-1225/2006:
pozemek parcelní č.   499/31                         o výměře     199 m2
pozemek parcelní č. 2745/26 (podíl 1/14)    o výměře       71 m2
pozemek parcelní č.   499/47 (podíl 1/14)    o výměře     230 m2 
pozemek parcelní č.   499/45 (podíl 1/14)    o výměře       25 m2
pozemek parcelní č.  2748/5  (podíl 1/14)    o výměře         4 m2
pozemek parcelní č.   499/46  (podíl 1/14)    o výměře      10 m2
pozemek parcelní č.   499/5    (podíl 1/14)    o výměře    103 m2
pozemek parcelní č.   499/43  (podíl 1/14)    o výměře    102 m2
- kupující manželé Rostislav a Erika N., Havlíčkův Brod
Cena pozemků činí 40 Kč/m2
Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

254/07 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "V břízkách" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej následujících pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod oddělených geometrickým plánem č. 5296-1225/2006:
pozemek parcelní č.   499/32                         o výměře     245 m2
pozemek parcelní č. 2745/26 (podíl 1/14)    o výměře       71 m2
pozemek parcelní č.   499/47 (podíl 1/14)    o výměře     230 m2 
pozemek parcelní č.   499/45 (podíl 1/14)    o výměře       25 m2
pozemek parcelní č.  2748/5  (podíl 1/14)    o výměře         4 m2
pozemek parcelní č.   499/46  (podíl 1/14)    o výměře      10 m2
pozemek parcelní č.   499/5    (podíl 1/14)    o výměře    103 m2
pozemek parcelní č.   499/43  (podíl 1/14)    o výměře    102 m2
- kupující Mgr. Tereza Š., Havlíčkův Brod
Cena pozemků činí 40 Kč/m2
Žadatelka dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

255/07 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "V břízkách" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej následujícího pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod oddělených geometrickým plánem č. 5296-1225/2006:
pozemek parcelní č.   499/28                         o výměře     268 m2
- kupující manželé Jindřich a Dana T., Havlíčkův Brod
Cena pozemků činí 40 Kč/m2
Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

256/07 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "V břízkách" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej následujícího pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod oddělených geometrickým plánem č. 5372-1012/2007:
pozemek parcelní č.   499/49                         o výměře     234 m2
- kupující Lenka L., Havlíčkův Brod
Cena pozemků činí 40 Kč/m2
Žadatelka dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

257/07 Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2664/6

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2664/6 o výměře 77m2 VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové podmíněný zřízením věcného břemene. Cena pozemku činí 380 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

258/07 Prodej části pozemku v k.ú. Šmolovy ppč. 843/1

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků v k.ú. Šmolovy ppč. 843/7 o výměře 18 m2 a ppč. 843/8 o výměře 42 m2 oddělených geometrickým plánem č. 295-43/2007 z pozemku ppč. 843/1 Evě S., 580 01 Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 316 Kč/m2. Žadatelka dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

259/07 Záměr prodeje části  pozemku  k.ú. Havlíčků Brod ppč. 2259/10

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2259/10 o výměře 257 m2 .

 

260/07 Koupě pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 725/20, 121/26, 2259/180, 725/18  - revokace

Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 96/07 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod  ppč. 725/20, 121/26, 2259/180, 725/18  o celkové výměře 352 m2 od obchodní firmy Jednota, obchodní a výrobní družstvo, Havlíčkův Brod se sídlem Havlíčkova 3305, Havlíčkův Brod IČ: 00032115.  Cena pozemků činí celkem Kč 21.150,- + daň z převodu nemovitosti. Veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.

 

261/07 Dar pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.  1966/3, 279/1, 1967/5, 1966/2

Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 96/07 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod  vedeného v katastru nemovitostí ppč.1966/3 a pozemků dle PK parcely ve zjednodušené evidenci ppč. 279/1, 1967/5,  1966/2 o celkové výměře  1577 m2 od obchodní firmy Jednota, obchodní a výrobní družstvo, Havlíčkův Brod se sídlem Havlíčkova 3305, Havlíčkův Brod IČ: 00032115. Veškeré náklady spojené s přijetím daru uhradí kupující.

 

262/07 Správa vojenského bytového fondu Praha - darovací smlouva

Zastupitelstvo města bere na vědomí hodnotu nemovitostí uvedených v čl. II. darovací smlouvy, schválené usnesením Z 99/07 ze dne 26.3.2007, ke dni 30.4.2007 a souhlasí se změnou hodnoty nemovitostí v čl. V. darovací smlouvy k tomuto datu.

 

263/07 Závěrečný účet města Havlíčkův Brod za rok 2006

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod v souladu s usnesením § 43 a § 84, písm. c) zákona 128/2000 Sb. o obcích a § 17 zákona 250/2000 Sb. o hospodaření ÚSC oba v platném znění projednalo materiál Závěrečný účet města Havlíčkův Brod za rok 2006 včetně: 
- zprávy o přezkoumání hospodaření města Havlíčkův Brod za rok 2006 sestavenou smluvním externím auditorem společností TOP AUDITING, spol. s r.o. Brno, Osvědčení Komory auditorů ČR č. 7
- přehled o finančním hospodaření města k 31.12.2006 s přílohami zobrazujícími údaje o plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů v členění dle závazných ukazatelů schváleného a upraveného rozpočtu na rok 2006
- grafické a tabulkové přehledové a srovnávací sestavy dokumentující vývoj hospodaření města v rozhodujících položkách za rok 2006

 

V souladu s § 17, odst.7, písm. a) schvaluje zastupitelstvo města závěrečný účet města Havlíčkův Brod za rok 2006 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením města bez výhrad.

 

Souhrnné údaje závěrečného účtu města za rok 2006:
Rozpočtové příjmy města Havlíčkův Brod za rok 2006 činily 531.667.236,10 Kč.
Rozpočtové výdaje města Havlíčkův Brod za rok 2006 činily 447.621.386,70 Kč.

Celkové saldo finančního hospodaření města Havlíčkův Brod za rok 2006 skončilo kladným výsledkem - přebytkem - ve výši (+)84.045.849,30 Kč. 

 

Rozpočtové výdaje uskutečněné v rámci finančního hospodaření města v roce 2006 byly financovány z těchto zdrojů:
- vlastními rozpočtovými příjmy města ve výši 405.153.823,70 Kč.
- půjčkami od obyvatelstva ve výši 436.265,00 Kč z projektu byty Výšina
- dlouhodobou půjčkou Státního fondu životního prostředí (doplatek) ve výši 90.000,00 Kč na realizaci projektu Kanalizační přivaděč Mírovka

 

Dlouhodobý hypoteční úvěr přijatý městem v r. 2001 byl splácen dle smluvně dohodnutého splátkového kalendáře, přičemž celková hodnota zaplacených splátek úvěrů za rok 2006 činila 1.656.000,00 Kč.
Dlouhodobý investiční úvěr přijatý městem v r. 2004 byl splácen dle smluvně dohodnutého splátkového kalendáře, přičemž celková hodnota zaplacených splátek úvěrů za rok 2006 činila 3.228.000,00 Kč.
Čerpaný úvěr na předfinancování projektu Autobusový terminál ve výši 13.287.216,60 Kč byl jednorázově splacen a úvěrová smlouva ukončena v 6/2006
Návratná finanční výpomoc na zřízení Fondu rozvoje bydlení ve výši 7.500.000 Kč přijatá městem v r. 1996 byla městem ve stejné výši a v souladu s podmínkami vrácena ve 12/2006.

 

Celkový přírůstek finanční hotovosti na účtech města za rok 2006 činil (+) 58.368.897,74 Kč, finanční hotovost na účtech města k 31.12.2006 činila 114.953.076,82 Kč.

 

Finanční zdroje přebytku hospodaření města za rok 2006 a předcházející období přechází do roku 2007 abudou použity pro financování rozpočtových potřeb města v roce 2007.

 

264/07 číslo přiděleno omylem

 

265/07 Návrh rozpočtových opatření 06/2007

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje změny schváleného rozpočtu města 6/2007 takto:
a) zvýšení rozpočtových příjmů dle tabulkové přílohy materiálu ZM č. 232 o 69 418,90 tis Kč ; upravený rozpočet příjmů města na rok 2007 po změnách k 30.06.2007činí 507 692,40 tis. Kč

 

b) zvýšení rozpočtových výdajů dle tabulkové přílohy materiálu ZM č. 232 o 56 627,90 tis. Kč; upravený rozpočet výdajů města na rok 2007 po změnách k 30.06.2007 činí 584 640,10 tis. Kč

 

c) očekávaný výsledek finančního hospodaření města za rok 2007 - deficit - se rozpočtovým opatřením 6/2007 snižuje o 12.791,00 tis. Kč a nastavuje na hodnotu (-)76.947,70 tis. Kč 

 

d) financování upraveného rozpočtu města na rok 2007 je zcela kryto rozpočtovými příjmy roku 2007 a dále finančními prostředky z přebytku hospodaření za rok 2006 a předchozích let.

 

266/07 Návrh rozpočtových opatření 06/2007 -delegace pravomocí Radě města

Zastupitelstvo města deleguje radě města pro období 3.Q.2007 pravomoc k provádění rozpočtových změn:
1) vyvolaných transfery účelově sledovaných prostředků z rozpočtu vyšší uzemní úrovně
2) vyvolaných požadavkem správce rozpočtu na čerpání rozpočtové rezervy na běžné výdaje o souhrnného limitu 500.000 Kč.
Souhrn změn rozpočtu provedených v této kompetenci předloží rada města ke schválení na jednání zastupitelstva města v 9/2007.

 

267/07 Člen hospodářského výboru zastupitelstva města

Zastupitelstvo města volí členem hospodářského výboru zastupitelstva města Josefa Hejkala.

 

268/07 Likvidace hmotného investičního majetku a pohledávek

Zastupitelstvo města schvaluje likvidaci hmotného investičního majetku a pohledávek podle předloženého seznamu likvidační komise ze dne 28.5.2007.

 

269/07 Změna ÚP SÚ HB - Masarykova 1

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod na pozemcích č.907/2 a 3634 v k.ú. Havlíčkův Brod, spočívající v převedení z území „zahradnictví“ na plochu „Území drobné výroby a služeb (Vd)“.

 

270/07 Změna ÚP SÚ HB - Masarykova 2

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod na pozemcích č.903/10 a 909/2 v k.ú. Havlíčkův Brod, spočívající v převedení z území „zahradnictví“ na plochu „Území drobné výroby a služeb (Vd)“.

 

271/07 Návrh opatření obecné povahy k návrhu změny č.22 ÚP SÚ HB – Občiny, Perknov, U Borové

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 a  § 6, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, návrh opatření obecné povahy k návrhu změny č.22 ÚP SÚ HB - Občiny, Perknov, U Borové územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod spočívající v převedení
a) lokality -Občiny - parc.č. 222/1 (č.222/5 PK), parc.č. 294/1  k.ú Poděbaby z území "pole" do
návrhové plochy  "Území bydlení venkovského typu (Bv)",
b) lokality - Perknov - parc.č. 624,625/1 k.ú Havlíčkův Brod z území "pole" do návrhové plochy "Území bydlení městského typu - obecné (Bo)", 
c) lokality - U Borové - st.parc. 6795, parc.č. 407/2, 407/1 k.ú Havlíčkův Brod z území "pole" do návrhové plochy "Území bydlení městského typu - obecné (Bo)".

 

272/07 Zásady pro pořizování změn územního plánu

Zastupitelstvo města schvaluje upravený text  Zásad pro pořizování změn územního plánu.

 

273/07 Změna zadání změny č.24

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, aby se návrh změny č.24 územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod zabýval již pouze lokalitou areálu Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina a lokalitou bývalých kasáren K.H.Borovského, jejíž část bude převedena do návrhové plochy „Smíšené území městské (Sm)“. Lokalita „kasárna letiště“ bude ze změny č.24 ÚP SÚ HB vyřazena. Toto usnesení bude považováno za změnu zadání změny č.24, schválené usnesením 48/06 na jednání zastupitelstva města dne 20.2.2006.

 

274/07 Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozvojového fondu

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozvojového fondu na výstavbu vodovodu a kanalizace pro Obytnou zónu na Spálené Stráni se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., IČ 48173002.

 

275/07 Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby města

Zastupitelstvo města schvaluje  změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociálních služeb města Havlíčkova Brodu  v čl. III, bod 1. , kterou se rozšiřuje hlavní činnost organizace o poskytování odborného sociálního poradenství se zaměřením na seniory a osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zároveň zastupitelstvo schvaluje úplné znění zřizovací listiny.

 

276/07 Zpráva z jednání rady města

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu z valné hromady HC Rebel konané dne 20.6.2007.

 

277/07 Zpráva z jednání rady města

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu z valné hromady a.s. Úpravna vody Želivka konané dne 1.6.2007.

 

Libor Honzárek, v. r.
Ing. Čeněk Jůzl, v. r.
místostarostové

 

 

                                                                                  Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.
                                                                                                    starostka