Usnesení z jednání zastupitelstva města 24. 9. 2007Přítomni:

Ing. Jan Abbrent, Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Josef Hejkal, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Jindřich Kučera, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, Ing. Štefan Nigoš, Milan Plodík, Jan Schwarz, MUDr. Jiří Stryhal, Mgr. Lenka Šoposká, Jan Tecl, Bc. Jiří Vondráček

Omluveni:

PaedDr. Martina Matějková, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. Josef Vašíček

 

278/07 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání včetně informace o prodloužení termínu plnění usnesení č.32/07 do 31.12.2007, 188/07,  215/07 a 154/07 do 30.3.2008.

 

279/07 Projednání usnesení výboru pro územní plán a rozvoj města

Zastupitelstvo města ukládá radě města zadat zpracování studie koncepce vnitroměstské dopravy s důrazem na vyhledání propojení ulic Bělohradské a Žižkovy, ulic Humpolecké a Lidické a posouzení možnosti vzniku vnitřního okruhu.

 

280/07 Koncepce rozvoje cyklotras v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města ukládá radě města zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2008 zpracování koncepce rozvoje cyklotras - cest pro cyklisty vedených po samostatných cyklostezkách, společných stezkách pro cyklisty a chodce, pruzích pro cyklisty a na zklidněných komunikacích.

 

281/07 Mimořádná valná hromada Úpravna vody Želivka a.s.

Zastupitelstvo města na základě § 84, odst. 2, písm. f) zákona 128/2000 Sb. o obcích deleguje na mimořádnou valnou hromadu Úpravna vody Želivka konanou dne 27.9.2007 ing. Jana Abbrenta.

 

282/07 Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o poplatku za komunální odpad.

Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 01/2007, kterou se ruší a nahrazuje vyhláška č. 8/2006 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v doslovném znění dle přílohy materiálu č. 258/2007. Sazba poplatku místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se s účinností od 1.1.2008 zvyšuje na 500 Kč/poplatník/rok.

 

283/07 Likvidace hmotného investičního majetku a pohledávek

Zastupitelstvo města schvaluje likvidaci hmotného investičního majetku a pohledávek podle předloženého seznamu likvidační komise ze dne 3.9.2007

 

284/07 Změny rozpočtu města k 30/09/2007

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje změny schváleného rozpočtu města 9/2007 takto:
a) zvýšení rozpočtových příjmů dle tabulkové přílohy materiálu ZM č. 307/2007 o 52.567,6 tis Kč ; upravený rozpočet příjmů města na rok 2007 po změnách k 30.09.2007činí 510.121,5 tis. Kč

b) zvýšení rozpočtových výdajů dle tabulkové přílohy materiálu ZM č. 307/2007 o 52.074,5 tis. Kč; upravený rozpočet výdajů města na rok 2007 po změnách k 30.09.2007 činí 586.392,2 tis. Kč

c) očekávaný výsledek finančního hospodaření města za rok 2007 - deficit - se rozpočtovým opatřením 9/2007 snižuje o 493,10 tis. Kč a nastavuje na hodnotu (-)76.270,7 tis. Kč 

d) financování upraveného rozpočtu města na rok 2007 je zcela kryto rozpočtovými příjmy roku 2007 a dále finančními prostředky z přebytku hospodaření za rok 2006 a předchozích let.

 

285/07 Změna ÚP SÚ HB -plocha při silnici I/38-směr Jihlava

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod na pozemcích 436, 437, 438, 439/1, 439/2, 440, 441, 442/1, 442/2, 443, 444, 445, 446, 448, 449, 450 v k.ú. Havlíčkův Brod, spočívající v převedení z území „pole“ na plochu „Drobná výroba a služby“.

 

286/07 Změna ÚP SÚ HB-a.s.Pohledští Dvořáci

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod na parc.č. 278/1 a parc.č. 277 (podle mapy PK) v k.ú Havlíčkův Brod., dále na parcelách parc.č. 3426/4, parc.č. 3426/7, parc.č. 3442, parc.č. 3443, parc.č. 3444 (podle mapy KN) v k.ú Havlíčkův Brod spočívající v převedení území "louky, pastviny" do "Území zemědělské výroby (Vz)".

 

287/07 Změna č.26 ÚP SÚ HB

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 a  § 6, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění,  upravené zadání změny č. 26 – lokality ve Šmolovech, Havlíčkově Brodě a Klanečné (Bo1, Bo2, D1, Bvr1, Ov1), územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod. 

 

288/07 Změna ÚP SÚ HB - Melichov

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod na pozemku č.829 (dle mapy PK) v k.ú Havlíčkův Brod, spočívající v převedení z území „pole“ na plochu „Území bydlení venkovského typu Bv“

 

289/07 Průběžná zpráva a informace o učiněných krocích Autobusový terminál

Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu a informaci o učiněných krocích pro zajištění splnění podmínek Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu "Autobusový terminál pro integrovaný systém dopravy v Havlíčkově Brodě".

 

290/07 Koupě pozemku parcelní č. 3829 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města neschvaluje koupi pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 3890 o výměře 39 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, do vlastnictví města Havlíčkův Brod.

 

291/07 Prodej pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč.  2259/10

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2259/10 o výměře  257 m2Měšťanskému pivovaru Havlíčkův Brod a. s. Dobrovského 2027, Havlíčkův Brod IČ: 609 17 628. Cena pozemku činí  822 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

292/07 Prodej pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 1593/37,  1593/47, 1593/45 a části 2356/1

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1593/47 o výměře 33 m2  a ppč. 2356/6 o výměře 2 m2  oddělené geometrickým plánem č. 5385 - 38/2007 z pozemků ppč. 1593/37,  1593/47, 1593/45 a 2356/1 Růženě P., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí  40 Kč/m2.  Žadatelka dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

293/07 Prodej pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 1593/37 a 1593/47

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1593/37 o výměře  81 m2   odděleného geometrickým plánem č. 5385 - 38/2007 z pozemků ppč. 1593/37 a 1593/47 Jaroslavovi K., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 40 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

294/07 Prodej pozemku parcelní č. 1447/13 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 1447/13 o výměře 346 m2 (podíl 1/10) v k.ú. Havlíčkův Brod.
-kupující manželé Ing. Zdeněk Ch. a Helena Ch., Havlíčkův Brod.
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

295/07 Prodej pozemku parcelní č. 1447/13 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 1447/13 o výměře 346 m2 (podíl 1/10) v k.ú. Havlíčkův Brod.
-kupující manželé Josef B. a Dana B., Havlíčkův Brod.
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

296/07 Prodej pozemku parcelní č. 1447/13 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 1447/13 o výměře 346 m2 (podíl 1/10) v k.ú. Havlíčkův Brod.
-kupující manželé Eugen N. a Monika N., Jihlava 
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

297/07 Prodej pozemku parcelní č. 1447/13 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 1447/13 o výměře 346 m2 (podíl 1/10) v k.ú. Havlíčkův Brod.
-kupující manželé František N. a Marie N., Havlíčkův Brod.
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

298/07 Prodej pozemku parcelní č. 1447/13 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 1447/13 o výměře 346 m2 (podíl 1/10) v k.ú. Havlíčkův Brod.
-kupující manželé Ing. Petr N. a Magda N., Havlíčkův Brod.
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

299/07 Prodej pozemku parcelní č. 1447/13 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 1447/13 o výměře 346 m2 (podíl 1/10) v k.ú. Havlíčkův Brod.
-kupující Hana G., Havlíčkův Brod.
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelka dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

300/07 Prodej pozemku parcelní č. 1447/13 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 1447/13 o výměře 346 m2 (podíl 1/10) v k.ú. Havlíčkův Brod.
-kupující JUDr. Hana D., Havlíčkův Brod.
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelka dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

301/07 Prodej pozemku parcelní č. 1447/13 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 1447/13 o výměře 346 m2 (podíl 1/10) v k.ú. Havlíčkův Brod.
-kupující manželé Ing. Jan S. a Mgr.Renata S., Havlíčkův Brod.
Cena pozemku činí 40 Kč/m2.
Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

302/07 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vodárna" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej následujících pozemků vedených v katastru nemovitostí v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parcelní č.    1592/14                        o výměře     447 m2
pozemek parcelní č.    1592/21 (podíl 1/22)     o výměře     201 m2
pozemek parcelní č.    1595/3   (podíl 1/22)     o výměře     503 m2
pozemek parcelní č.    2360/6   (podíl 1/22)     o výměře        1 m2
- kupující manželé Stanislav Z. a Marie Z., Havlíčkův Brod
Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem.  Cena pozemku činí 40 Kč/m2.

 

303/07 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vodárna" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej následujících pozemků vedených v katastru nemovitostí v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parcelní č.    1592/15                        o výměře     398 m2
pozemek parcelní č.    1592/21 (podíl 1/22)     o výměře     201 m2
pozemek parcelní č.    1595/3   (podíl 1/22)     o výměře     503 m2
pozemek parcelní č.    2360/6   (podíl 1/22)     o výměře         1 m2
- kupující manželé Miroslav B. a Jiřina B., Havlíčkův Brod
Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem. Cena pozemku činí 40 Kč/m2.

 

304/07 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vodárna" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej následujících pozemků vedených v katastru nemovitostí v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parcelní č.    1592/16                        o výměře     372 m2
pozemek parcelní č.    2359/29                        o výměře        2 m2 
pozemek parcelní č.    1592/21 (podíl 1/22)     o výměře     201 m2
pozemek parcelní č.    1595/3   (podíl 1/22)     o výměře     503 m2
pozemek parcelní č.    2360/6   (podíl 1/22)     o výměře        1 m2
- kupující manželé Pavel F. a Věra F., Havlíčkův Brod
Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem.

 

305/07 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vodárna" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej následujících pozemků vedených v katastru nemovitostí v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parcelní č.    1592/17                        o výměře     338 m2
pozemek parcelní č.    2359/30                        o výměře         5 m2
pozemek parcelní č.    1592/21 (podíl 1/22)     o výměře     201 m2
pozemek parcelní č.    1595/3   (podíl 1/22)     o výměře     503 m2
pozemek parcelní č.    2360/6   (podíl 1/22)     o výměře         1 m2
- kupující manželé Ladislav N. a Jana N., Havlíčkův Brod
Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem. Cena pozemku činí 40 Kč/m2.

 

306/07 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vodárna" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej následujících pozemků vedených v katastru nemovitostí v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parcelní č.    1592/19                         o výměře     276 m2
pozemek parcelní č.    1595/9                           o výměře     133 m2
pozemek parcelní č.    2359/32                         o výměře         5 m2
pozemek parcelní č.    1592/21 (podíl 1/22)       o výměře     201 m2
pozemek parcelní č.    1595/3   (podíl 1/22)       o výměře     503 m2
pozemek parcelní č.    2360/6   (podíl 1/22)       o výměře         1 m2
- kupující Jan Baloun, Na Výšině 3246, Havlíčkův Brod
Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem. Cena pozemku činí 40 Kč/m2.

 

307/07 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vodárna" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej následujících pozemků vedených v katastru nemovitostí v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parcelní č.    1595/11                        o výměře     249 m2
pozemek parcelní č.    1592/20                        o výměře     113 m2 
pozemek parcelní č.    1592/21 (podíl 1/22)     o výměře     201 m2
pozemek parcelní č.    1595/3   (podíl 1/22)     o výměře     503 m2
pozemek parcelní č.    2360/6   (podíl 1/22)     o výměře         1 m2
- kupující Vít Tomšovský, Nad Příhonem 2479, Havlíčkův Brod
Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem. Cena pozemku činí 40 Kč/m2.

 

308/07 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vodárna" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej následujících pozemků vedených v katastru nemovitostí v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parcelní č.    1595/14                        o výměře     313 m2
pozemek parcelní č.    1592/21 (podíl 1/22)     o výměře     201 m2
pozemek parcelní č.    1595/3   (podíl 1/22)     o výměře     503 m2
pozemek parcelní č.    2360/6   (podíl 1/22)     o výměře         1 m2
- kupující Hana Vondrová, Brigádnická 2130, Havlíčkův Brod
Žadatelka dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem. Cena pozemku činí 40 Kč/m2.

 

309/07 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vodárna" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej následujících pozemků vedených v katastru nemovitostí v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parcelní č.    1595/16                        o výměře     369 m2
pozemek parcelní č.    1592/21 (podíl 1/22)     o výměře     201 m2
pozemek parcelní č.    1595/3   (podíl 1/22)     o výměře     503 m2
pozemek parcelní č.    2360/6   (podíl 1/22)     o výměře         1 m2
- kupující manželé Roman K. a Iveta K., Havlíčkův Brod
Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem. Cena pozemku činí 40 Kč/m2.

 

310/07 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vodárna" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej následujících pozemků vedených v katastru nemovitostí v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parcelní č.    1595/32                        o výměře     395 m2
pozemek parcelní č.st. 5549                            o výměře        17 m2
pozemek parcelní č.    1611/22                        o výměře        14 m2
pozemek parcelní č.    1592/21 (podíl 1/22)     o výměře       201 m2
pozemek parcelní č.    1595/3   (podíl 1/22)     o výměře       503 m2
pozemek parcelní č.    2360/6   (podíl 1/22)     o výměře          1 m2
- kupující Milan V. a Jiřina V., Havlíčkův Brod
Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem. Cena pozemku činí 40 Kč/m2.

 

311/07 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vodárna" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej následujících pozemků vedených v katastru nemovitostí v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parcelní č.    1595/31                        o výměře     335 m2
pozemek parcelní č.    1611/21                        o výměře        3 m2
pozemek parcelní č.    1592/21 (podíl 1/22)     o výměře     201 m2
pozemek parcelní č.    1595/3   (podíl 1/22)     o výměře     503 m2
pozemek parcelní č.    2360/6   (podíl 1/22)     o výměře         1 m2
- kupující manželé Václav M. a Jana M., Havlíčkův Brod
Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem. Cena pozemku činí 40 Kč/m2.

 

312/07 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vodárna" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej následujících pozemků vedených v katastru nemovitostí v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parcelní č.    1595/29                        o výměře     406 m2
pozemek parcelní č.    1592/21 (podíl 1/22)     o výměře     201 m2
pozemek parcelní č.    1595/3   (podíl 1/22)     o výměře     503 m2
pozemek parcelní č.    2360/6   (podíl 1/22)   o výměře          1 m2
- kupující manželé Miroslav N. a Danuše N., Havlíčkův Brod
Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem. Cena pozemku činí 40 Kč/m2.

 

313/07 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vodárna" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej následujících pozemků vedených v katastru nemovitostí v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parcelní č.    1595/27                        o výměře     378 m2
pozemek parcelní č.    1592/21 (podíl 1/22)     o výměře     201 m2
pozemek parcelní č.    1595/3   (podíl 1/22)     o výměře     503 m2
pozemek parcelní č.    2360/6   (podíl 1/22)   o výměře          1 m2
- kupující manželé Ing. Jan M. a Anna M., Havlíčkův Brod
Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem. Cena pozemku činí 40 Kč/m2.

 

314/07 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vodárna" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej následujících pozemků vedených v katastru nemovitostí v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parcelní č.    1595/26                        o výměře     491 m2
pozemek parcelní č.    1592/21 (podíl 1/22)     o výměře     201 m2
pozemek parcelní č.    1595/3   (podíl 1/22)     o výměře     503 m2
pozemek parcelní č.    2360/6   (podíl 1/22)   o výměře          1 m2
- kupující Alena R. a Milan M., Havlíčkův Brod
Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem. Cena pozemku činí 40 Kč/m2.

 

315/07 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vodárna" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej následujících pozemků vedených v katastru nemovitostí v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parcelní č.    1595/24                        o výměře     406 m2
pozemek parcelní č.    1592/21 (podíl 1/22)     o výměře     201 m2
pozemek parcelní č.    1595/3   (podíl 1/22)     o výměře     503 m2
pozemek parcelní č.    2360/6   (podíl 1/22)     o výměře         1 m2
- kupující Libor M., Havlíčkův Brod
Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem. Cena pozemku činí 40 Kč/m2.

 

316/07 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vodárna" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej následujících pozemků vedených v katastru nemovitostí v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parcelní č.    1595/23                        o výměře     539 m2
pozemek parcelní č.    1592/21 (podíl 1/22)     o výměře     201 m2
pozemek parcelní č.    1595/3   (podíl 1/22)     o výměře     503 m2
pozemek parcelní č.    2360/6   (podíl 1/22)     o výměře        1 m2
- kupující Emilie V., Havlíčkův Brod
Žadatelka dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem. Cena pozemku činí 40 Kč/m2.

 

317/07 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vodárna" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej následujících pozemků vedených v katastru nemovitostí v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parcelní č.    1595/22                        o výměře     571 m2
pozemek parcelní č.    1592/21 (podíl 1/22)     o výměře     201 m2
pozemek parcelní č.    1595/3   (podíl 1/22)     o výměře     503 m2
pozemek parcelní č.    2360/6   (podíl 1/22)   o výměře          1 m2
- kupující manželé Josef S. a Ludmila S., Havlíčkův Brod
Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem. Cena pozemku činí 40 Kč/m2.

 

318/07 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vodárna" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej následujících pozemků vedených v katastru nemovitostí v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parcelní č.    1595/21                        o výměře     464 m2
pozemek parcelní č.    1592/21 (podíl 1/22)     o výměře     201 m2
pozemek parcelní č.    1595/3   (podíl 1/22)     o výměře     503 m2
pozemek parcelní č.    2360/6   (podíl 1/22)   o výměře          1 m2
- kupující Anna Z., Havlíčkův Brod
Žadatelka dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem. Cena pozemku činí 40 Kč/m2.

 

319/07 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vodárna" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej následujících pozemků vedených v katastru nemovitostí v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parcelní č.    1595/20                       o výměře      367 m2
pozemek parcelní č.    1592/21 (podíl 1/22)     o výměře     201 m2
pozemek parcelní č.    1595/3   (podíl 1/22)     o výměře     503 m2
pozemek parcelní č.    2360/6   (podíl 1/22)   o výměře          1 m2
- kupující manželé Ing. Miloš H. a Eva H., Havlíčkův Brod
Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem. Cena pozemku činí 40 Kč/m2.

 

320/07 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vodárna" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej následujících pozemků vedených v katastru nemovitostí v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parcelní č.    1595/19                        o výměře     346 m2
pozemek parcelní č.    1592/21 (podíl 1/22)     o výměře     201 m2
pozemek parcelní č.    1595/3   (podíl 1/22)     o výměře     503 m2
pozemek parcelní č.    2360/6   (podíl 1/22)   o výměře          1 m2
- kupující Josef F., Havlíčkův Brod
Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem. Cena pozemku činí 40 Kč/m2.

 

321/07 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vodárna" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej následujících pozemků vedených v katastru nemovitostí v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parcelní č.    1595/18                        o výměře     317 m2
pozemek parcelní č.    1592/21 (podíl 1/22)     o výměře     201 m2
pozemek parcelní č.    1595/3   (podíl 1/22)     o výměře     503 m2
pozemek parcelní č.    2360/6   (podíl 1/22)   o výměře          1 m2
- kupující Petr F., Havlíčkův Brod
Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem. Cena pozemku činí 40 Kč/m2.

 

322/07 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vodárna" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej následujících pozemků vedených v katastru nemovitostí v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parcelní č.    1592/18                         o výměře     321 m2
pozemek parcelní č.    1595/7                           o výměře       25 m2
pozemek parcelní č.    2359/31                         o výměře         8 m2 
pozemek parcelní č.    1592/21 (podíl 1/22)      o výměře     201 m2
pozemek parcelní č.    1595/3   (podíl 1/22)      o výměře     503 m2
pozemek parcelní č.    2360/6   (podíl 1/22)     o výměře          1 m2
- kupující Petr K., Havlíčkův Brod
Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem. Cena pozemku činí 40 Kč/m2.

 

323/07 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii "Vodárna" v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej následujících pozemků vedených v katastru nemovitostí v k.ú. Havlíčkův Brod:
pozemek parcelní č.    1592/7                           o výměře     346 m2
pozemek parcelní č.    1592/10                         o výměře         1 m2
pozemek parcelní  č.st. 6368                             o výměře      21 m2
- kupující manželé Pavel P. a Zdeňka P., Havlíčkův Brod
Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem. Cena pozemku činí 40 Kč/m2.

 

324/07 Prodej městských bytových domů-bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1294/12 v domě čp.1294, ulice Žižkov II   Havl. Brod, včetně  příslušného spoluvlastnického  podílu na společných  částech  domu a pozemku  č.st. 4020  zast. pl. se všemi součástmi  a  příslušenstvím:  Manželé Ludmila a Stanislav K., Havl. Brod za kupní cenu  414 286,00 Kč.

 

325/07 Prodej městských bytových domů-bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1294/7 v domě čp.1294, ulice  Žižkov II Havl.Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4020, zast.pl.a nádvoří se  všemi součástmi a příslušenstvím: Jindřiška B. a Iveta B.(dcera) ,obě bytem Havlíčkův Brod za nabídkovou cenu bez slevy za rychlou akceptaci t.j.  za  323 886,00 Kč.

 

326/07 Prodej městských bytových domů-bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1574/2 v domě čp.1574, ulice  U Kasáren Havl.Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.2330, zast.pl.a nádvoří se  všemi součástmi a příslušenstvím:  Ing. Roman a Helena S. ,oba bytem Havlíčkův Brod za nabídkovou cenu bez slevy za rychlou akceptaci t.j.  za  323 065,00 Kč.

 

327/07 Prodej městských bytových domů-bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 579/6 v domě čp.579, ulice Sázavská Havl.Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.1601, zast.pl.a nádvoří se  všemi součástmi a příslušenstvím: Eva B., Havlíčkův Brod za nabídkovou cenu bez slevy za rychlou akceptaci t.j.  za  202 653,00 Kč.

 

328/07 Prodej městských bytových domů-byt.jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje provést dodatečné doručení nabídky paní Věře S. na převod bytu č.1204/1 Žižkov II Havlíčkův Brod.

 

329/07 Koupě pozemků  v k.ú. Havlíčkův Brod  stpč. 62, 63/2, 714

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod  pozemky ve zjednodušené evidenci- parcely původ Pozemkový katastr stpč. 62, 63/2 a 714  o celkové výměře 729 m2 od ČPP Transgas, s.p. Belgická 38/196,  120 00 Praha 2,  IČ: 0000 2674. Cena pozemku činí 150 Kč/m2.

 

330/07 Koupě pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 834/26

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 834/23 o výměře 5 m2  od Josefa a Marie H., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí Kč 1.390,-.

 

331/07 Koupě pozemku v k. ú. Perknov ppč. 101/10

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku v k.ú. Perknov ppč. 101/10 o výměře 1 m2  od Libuše D., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí Kč 278,-.

 

332/07 Bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví města Havlíčkův Brod v lokalitě "U Smetanova náměstí"

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku parcelní č. st. 138/2 o výměře 185 m2 (zastavěná plocha) pod budovou Základní umělecké školy ve vlastnictví kraje Vysočiny a pozemku parcelní č. 3571 o výměře 69 m2 (ostatní plocha-ostatní komunikace), kraji Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.  Jedná se o pozemky v k.ú. Havlíčkův brod zapsané na listu vlastnictví 10001 města Havlíčkův Brod. Náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí uhradí kraj Vysočina.

 

333/07 Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Havlíčkův Brod v lokalitě "U Panských"

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku z vlastnictví České republiky zastoupené Státním statkem Jeneč s.p., Karlovarská 7, Jeneč, do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Jedná se o pozemek v k.ú. Havlíčkův Brod  vedený v katastru nemovitostí parcelní č. 2291/1 o výměře 686m2 pod veřejně prospěšnou místní komunikací.

 

334/07 Bezúplatný převod pozemku z vlastnictví České republiky  do vlastnictví města Havlíčkův Brod - lokalita "Sportovní areál"

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod následujících pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod z vlastnictví České republiky zastoupené Státním statkem Jeneč s.p., Karlovarská 7, Jeneč, do vlastnictví města Havlíčkův Brod:
pozemky vedené v katastru nemovitostí
parc.č.    553/7       o výměře      17 m2     ostatní plocha-jiná plocha
parc.č.      59/1       o výměře    320 m2     ostatní plocha-sportoviště a rekreační plocha
parc.č.    546/12     o výměře  2434 m2      ostatní plocha-sportoviště a rekreační plocha
parc.č.st.3967/3     o výměře    244 m2      zastavěná plocha a nádvoří (jen pozemek)

Jedná se o bezúplatný převod pozemků ve veřejném zájmu ve sportovním areálu města Havlíčkův Brod.

 

335/07 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. 118/07 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy č. 118/07 o bezúplatném převodu nemovitostí včetně doložky ve věci převodu následujících pozemků vedených v katastru nemovitostí v k.ú. Havlíčkův Brod do vlastnictví města Havlíčkův Brod:
parc.č.  3032/13    o výměře   1421 m2      ostatní plocha-ostatní komunikace
parc.č.  3800/4     o výměře       99 m2      ostatní plocha-ostatní komunikace
Převodcem pozemků je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2.

 

336/07 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. 102/07 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy č. 102/07 o bezúplatném převodu nemovitostí včetně doložky ve věci převodu pozemků vedených v katastru nemovitostí parcelní č. 1646/3 o výměře 6260 m2 a parcelní č. 3032/3 o výměře 269 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Převodcem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2.

 

337/07 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č. 80/07 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy č. 80/07 o bezúplatném převodu nemovitosti včetně doložky ve věci převodu pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 3119/5 (podíl 1/2) o výměře 368 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod, do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Převodcem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2.

 

338/07 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.101/07 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy č. 101/07 o bezúplatném  převodu nemovitostí včetně doložky ve věci převodu následujících pozemků vedených v katastru nemovitostí v k.ú. Havlíčkův Brod do vlastnictví města Havlíčkův Brod:
parc.č. 773/3        o výměře   307m2         ostatní plocha-ostatní komunikace
parc.č. 773/4        o výměře   270m2         ostatní plocha-ostatní komunikace
parc.č. 773/5        o výměře     88m2         ostatní plocha-ostatní komunikace
parc.č. 773/6        o výměře     70m2          ostatní plocha-ostatní komunikace
parc.č. 773/7        o výměře   840m2          ostatní plocha-ostatní komunikace
parc.č. 773/9        o výměře   404m2          ostatní plocha-ostatní komunikace
parc.č. 773/17      o výměře 1525m2          ostatní plocha-ostatní komunikace
Převodcem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2.

 

339/07 Přijetí daru - pozemku pod místní komunikací v k.ú. Havlíčkův Brod v lokalitě "Za Základní uměleckou školou".

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - pozemku vedeném v katastru nemovitostí parcelní č. 3830 o výměře 7 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod od kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava. Jedná se o pozemek pod stávající místní komunikací ve vlastnictví města Havlíčkův Brod. Náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí uhradí město Havlíčkův Brod.

 

340/07 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč.  2305/7

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2305/7 o výměře  cca 1000 m2.

 

341/07 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 499/48

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku v k.ú.  Havlíčkův Brod ppč. 499/48 o výměře 150  m2.

 

342/07 Záměr prodeje pozemku parc. č. 1409/12 v k.ú. Smrčná na Moravě

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1409/12 (podíl 29/407) o výměře 1021 m2 v katastrálním území Smrčná na Moravě.

 

343/07 Záměr prodeje pozemků parc. č. 663/120, 663/169, 663/170 v k.ú. Pohled

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 663/120 (podíl 119/838) o výměře 709 m2, 663/169 (podíl 119/838) o výměře 49 m2 a 663/170 (podíl 119/838) o výměře 345 m2 vše v katastrálním území Pohled.

 

344/07 Informace z jednání valné hromady VAK a.s.

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu z valné hromady VAK Havl.Brod a.s. konané dne 21.6.2007  a VAK Chrudim konané dne 18.6.2007.

 

345/07 Prodej funkčních celků areálu kasáren letiště

Zastupitelstvo města schvaluje prodej funkčních celků 1 až 11, 13 až 25, 31 a 32 v kasárnách letiště Havlíčkův Brod vítězům z nabídkového řízení provedeného dne 12.9.2007 takto:

č.celku         obálka č.j.                        Firma                                              Nabízená cena
1                   HOSN/51/2007-204     ATOS, spol. s r.o.                                  6 300 001,00 Kč
2                   HOSN/51/2007-124     Trasek TS s.r.o.                                     1 515 000,00 Kč
3                   HOSN/51/2007-191     Etimex spol.s r.o.                                  3 377 000,00 Kč
4                   HOSN/51/2007-247     Pavel Hobza                                             1 204 000,00 Kč
5                   HOSN/51/2007-342    Jaroslav Hejkal                                       7 311 000,00 Kč
6                   HOSN/51/2007-68      Jan Brabec - Truhlářství                          1 606 000,00 Kč
7                   HOSN/51/2007-295    Zdeněk Domkář - Čadas                           5 800 000,00 Kč
8                   HOSN/51/2007-125    Trasek TS s.r.o.                                       1 919 000,00 Kč
9                   HOSN/51/2007-190    Duben Miroslav                                        9 230 200,00 Kč
10                 HOSN/51/2007-88      Toscada, s.r.o.                                        3 601 112,00 Kč
11                 HOSN/51/2007-411    Agro Lípa s.r.o.                                      12 600 000,00 Kč
13                 HOSN/51/2007-355    Chládek a Tintěra HB, a.s.                        6 500 000,00 Kč
14                 HOSN/51/2007-83       MMPI, s.r.o.                                           11 751 111,00 Kč
15                 HOSN/51/2007-357    Chládek a Tintěra HB, a.s.                       15 500 000,00 Kč
16                 HOSN/51/2007-86      Toscada, s.r.o.                                         2 151 112,00 Kč
17                 HOSN/51/2007-90      Karas Crystal Moravia, spol.s.r.o.              2 901 112,00 Kč
18                 HOSN/51/2007-96      Karas Crystal Moravia, spol.s.r.o.              3 301 112,00 Kč
19                 HOSN/51/2007-95      Karas Crystal Moravia, spol.s.r.o.              3 351 112,00 Kč
20                 HOSN/51/2007-94      Karas Crystal Moravia, spol.s.r.o.              5 751 112,00 Kč
21                 HOSN/51/2007-93      Karas Crystal Moravia, spol.s.r.o.              5 651 112,00 Kč
22                 HOSN/51/2007-91      Karas Crystal Moravia, spol.s.r.o.              3 301 112,00 Kč
23                 HOSN/51/2007-92      Karas Crystal Moravia, spol.s.r.o.              7 201 112,00 Kč
24                 HOSN/51/2007-428    Ing. Jindřich Hlaváč                                  2 500 000,00 Kč
25                 HOSN/51/2007-89      Tranzitex, s.r.o.                                       7 551 112,00 Kč
31                 HOSN/51/2007-360    Chládek a Tintěra HB, a.s.                       11 900 000,00 Kč
32                 HOSN/51/2007-84      Kedaung Central Europe s.r.o.                   3 401 112,00 Kč

 

Zastupitelstvo města ukládá radě města uzavřít s kupujícími smlouvy o smlouvách budoucích kupních s tím, že uzavření smlouvy kupní bude realizováno do 60 dnů od schválení oddělovacího geometrického plánu katastrálním úřadem  a konečného schválení prodejů definitivně stanovených pozemků zastupitelstvem města. Smlouvy o smlouvách budoucích budou zajištěny smluvní pokutou ve výši Kč  10 % z kupní ceny na straně kupujícího pro případ, že by bylo odmítnuto uzavření řádnou kupní smlouvu.

346/07 Prodej objektu čp. 43 v Nádražní ulici v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města schvaluje prodej objektu čp. 43 postaveného na pozemku stavební parcely číslo 405/2, části stavební parcely číslo 405/2 o výměře 358 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Rostislavu V., Havlíčkův Brod, za kupní cenu ve výši 3.333.333 Kč.

 

347/07 Prodej objektu čp. 2272 a pozemků v katastrálním území Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města ruší své usnesení  č. 208/2006 ze dne 27,března 2006.

 

348/07 Prodej objektu čp. 2272 a pozemků v katastrálním území Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města ukládá radě města opětovně inzerovat  prodej budovy čp. 2272 na stavební parcele č. -565/1, pozemku stavební parcely č. -565/1 a pozemku pozemkové parcely č. 3767 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

349/07 Smlouva o smlouvě budoucí kupní na převod spoluvl. podílu čp. 3247-3251

Zastupitelstvo města schvaluje doplnění textu smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej budovy č.p. 3247 - 3250 postavené na pozemcích stavební číslo 841/1, 841/2, 1108, 1116 a 6169 a na prodej pozemků stavební číslo 841/1, 841/2, 1108, 1116 a 616, vše v k.ú.Havlíčkův Brod ve výši spoluvlastnického podílu id. 4134/10000 z celku nemovitostí Bytovému družstvu Reynkova, IČ: 25280449, sídlem Reynkova 3251, 580 01 Havlíčkův Brod  dle upravené přílohy podkladového materiálu a při dodržení podmínek stanovených usnesením Zastupitelstva města Havlíčkův Brod č. 606/06.

 

350/07 Dar městu a věcné břemeno  pro Římskokatolickou farnost

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovací smlouvy ve znění přílohy podkladového materiálu s Římskokatolickou farností - děkanství Havlíčkův  Brod, IČ: 15060527,  Rubešovo náměstí 173, Havlíčkův Brod.

 

351/07 Záměr prodeje areálu sběrných surovin stpč. 3303, 3302 a část 2897/1

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje areálu sběrných surovin v k.ú.  Havlíčkův Brod včetně pozemků stpč. 3303, 3302 a část 2897/1.

 

352/07 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 942/4

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 942/4 o výměře cca 350 m2 .

 

353/07 Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1933/1

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod  ppč. 1933/1 výměře cca 30  m2 .

 

354/07 Záměr prodeje  částí pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2328/2 PK

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod  ppč. 2328/2 o výměře  30 m2  pozemek vedený ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr.

 

355/07 Prodej pozemků v k. ú. Zbožice  ppč.  34/1 a  34/8

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků v k.ú. Zbožice ppč.  34/1 o výměře  864 m2a 34/8 o výměře 381 m2.

 

356/07 Provozování autobusového terminálu

Zastupitelstvo města schvaluje úpravu a doplnění zřizovací listiny Technických služeb Havlíčkův Brod ve znění odůvodnění tohoto podkladového materiálu.

 

357/07 Lunety - žádost o bezúplatný převod do majetku města

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod souboru 45 ks lunetových obrazů z bývalého augustiniánského kláštera prohlášených za kulturní památku z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Havlíčkův Brod, a to především za účelem jeho využití  ke kulturním účelům, výstavnictví a propagaci města.

Libor Honzárek, v. r.
Ing. Čeněk Jůzl, v. r.
místostarostové

 

 

                                                                                  Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.
                                                                                                    starostka