Usnesení z jednání zastupitelstva města 23. 4. 2007Přítomni:

Ing. Jan Abbrent, Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, Ing. Zdeněk Kadlec, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Jindřich Kučera, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Štefan Nigoš, Milan Plodík, Jan Schwarz, Mgr. Lenka Šoposká, PhDr. Ivana Štrossová, Jan Tecl, Ing. Josef Vašíček, Bc. Jiří Vondráček

Omluveni:

Ing. Čeněk Jůzl, MUDr. Jiří Stryhal

 

125/07 Likvidace hmotného investičního majetku a pohledávek

Zastupitelstvo města schvaluje likvidaci hmotného investičního majetku a pohledávek podle předloženého seznamu likvidační komise ze dne 26.3.2007.

 

126/07 Žádost o prominutí půjčky

Zastupitelstvo města souhlasí s posunutím splátky  dluhu z půjčky podle smlouvy Práv/65/2004 ve výši Kč 133 333,- za rok 2007 dlužníka občanské sdružení Lyžař Havlíčkův Brod na rok 2011. Smlouva o půjčce bude dodatkem upravena tak, že za rok 2007 nebude žádná splátka a splatnost celé půjčky po ročních splátkách Kč 133 333,- bude posunuta do roku 2011. S prominutím dluhu zastupitelstvo města nesouhlasí.

 

127/07 Rozpočtová opatření 4/2007

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje změny schváleného rozpočtu města 4/2007 takto:
a) zvýšení rozpočtových příjmů dle tabulkové přílohy materiálu ZM č. 154/2007  o 2.376,5tis. Kč ; upravený rozpočet příjmů města na rok 2007 po změnách k 30.04.2007činí 440.650,0 tis. Kč

b) zvýšení rozpočtových výdajů dle tabulkové přílohy materiálu ZM č. 154/2007 o 1.700,0 tis. Kč; upravený rozpočet výdajů města na rok 2007 po změnách k 30.04.2007 činí 529.712,2 tis. Kč

c) očekávaný výsledek finančního hospodaření města za rok 2007 - deficit - se rozpočtovým opatřením 4/2007 snižuje o 676,5 tis. Kč a nastavuje na hodnotu (-)89.062,20 tis. Kč 

d) financování upraveného rozpočtu města na rok 2007 je zcela kryto rozpočtovými příjmy roku 2007 a dále finančními prostředky z přebytku hospodaření za rok 2006 a předchozích let.

 

128/07 Rozpočtová opatření 4/2007 - dotace Obč.sdružení J.V.Stamic na zajištění akce Stamicovy slavnosti 2007

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města občanskému sdružení Jan Václav Stamic, Husova 2147, Havlíčkův Brod, IČ 62698371 na zajištění programu akce Stamicovy slavnosti 2007. Celkové výše dotace činí 300 tis. Kč a je kryta 100 tis. Kč z položky "Rezerva – Stamicovy oslavy“ kapitola 16, č.org. 0518 a  200 tis. Kč z daru poskytnutého městu společností Futaba CZ.

 

129/07 Program Regenerace městské památkové zóny

Zastupitelstvo města prohlašuje, že má ve svém rozpočtu na rok 2007 vyčleněny finanční prostředky na realizaci akce – Oplocení Mahlerovy vily, kovaný plot. 

 

130/07 Program Regenerace městské památkové zóny

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2007 Ing. Janu H. na obnovu domu č.p. 50, Havlíčkovo náměstí ve výši 10 % z ceny udržovacích prací, maximálně 10 tis. Kč.

131/07 číslo přiděleno omylem

 

132/07 Program Regenerace městské památkové zóny

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2007 panu Oldřichu Š. na obnovu domu č.p. 166, Havlíčkovo náměstí ve výši 10 % z ceny udržovacích prací, maximálně 35 tis. Kč.

 

133/07 Program Regenerace městské památkové zóny

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančních prostředků v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2007 panu Bohušovi P. na obnovu domu č.p. 132, Dolní ulice ve výši 10 % z ceny udržovacích prací, maximálně 5 tis. Kč.

 

134/07 Změna územního plánu – ÚP SÚ HB - Klanečná

Zastupitelstvo města schvaluje podle § 55, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod na pozemku parc.č.82 v k.ú. Klanečná u Havlíčkova Brodu. Změna  spočívá v převedení z území „pole“ na plochu „smíšené území bydlení a rekreační zástavba - (Bvr)“ v rozsahu jedné parcely, která je nejblíže obci  a přímo navazuje na zastavěné území.

 

135/07 Změna územního plánu – ÚP SÚ HB – Horní Papšíkov- část 1

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod na pozemku parc.č.169/2 v k.ú. Poděbaby u Havlíčkova Brodu, spočívající v převedení plochy „ pole“ na „území bydlení městského typu  obecné – (Bo)“

 

136/07 Změna územního plánu – ÚP SÚ HB - Šmolovy - část2

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod na části pozemků parc.č. 745/1 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu, spočívající v převedení z území „pole“ na plochu „sportovní a rekreační plochy“.

 

137/07 Změna územního plánu – ÚP SÚ HB – Horní Papšíkov-část 2

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod na pozemku parc.č.126/1 k.ú. Poděbaby u Havlíčkova Brodu, spočívající v převedení z plochy „ pole“ na „území bydlení městského typu  obecné – (Bo)“.

 

138/07 Změna územního plánu – ÚP SÚ HB – Horní Papšíkov-část 3

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod na pozemku parc.č. 170/3 k.ú.Poděbaby u Havlíčkova Brodu, spočívající v převedení z plochy „ pole“ na „území bydlení městského typu  obecné – (Bo)“.

 

139/07 Změna územního plánu – ÚP SÚ HB - Masarykova ul.

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod na pozemku parc.č. 943/15 v k.ú.Havlíčkův Brod, spočívající v převedení území „zahrady, ovocné sady“ do území „plochy občanského vybavení (Ov)“.

 

140/07 Změna územního plánu – ÚP SÚ HB - Šmolovy

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod na části parcely (podle mapy KN) 780/1, na parc.č.780/3, parc.č. 780/6 a st.parc.č.203/2 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu, spočívající v převedení území „sportovní plochy“ na „území bydlení městského typu-obecné(Bo)“.

141/07 Prodej  domu čp. 43 v Nádražní ulici v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města schvaluje prodej objektu čp. 43 postaveného na pozemku stavební parcely číslo 405/2, části stavební parcely číslo 405/2 o výměře 358 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod společnosti Olperer,s.r.o., Praha 9, Vrchlabská 77/13, IČO 2743602, za kupní cenu ve výši 3.505.000 Kč.

 

142/07 Prodej  domů čp. 43 a 44 v Nádražní ulici v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v trpění opěrného svahu na pozemku stpč. 405/1 a stpč. 405/2 a k jeho tíži ve prospěch pozemků ppč. 3950 a ppč. 293/1.

 

143/07 Prodej  domu čp. 44 v Nádražní ulici v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města schvaluje prodej objektu čp. 44 postaveného na pozemku stavební parcely číslo 405/1, části stavební parcely číslo 405/1 o výměře 280 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Haně S., Světlá nad Sázavou za kupní cenu ve výši 1.117.000 Kč.

 

144/07 Prodej městských bytových domů-bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1270/12 v ulici Žižkov II panu Jaroslavu V., za nabídkovou cenu bez slevy za rychlou akceptaci.

 

145/07 Prodej městských bytových domů-bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej byt.jednotky č.1868/2 v domě č.p.1868,1869 ul.Husova Havl.Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4438, st.4439 zast.pl.a nádvoří se všemi součástmi a příslušenstvím:
Helena a Bohumil T., Havl. Brod za kupní cenu 393 125,00Kč.

 

146/07 Prodej městských bytových domů-bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1170/3 v domě čp.1170,1171,1172, ulice Jihlavská Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st. 3703,st.3704,st.3705 zast.plochy a nádvoří, se všemi součástmi a příslušenstvím: Rudolfu T., Havlíčkův Brod za nabídkovou cenu bez slevy za rychlou akceptaci t.j. za 482 247,00 Kč.

 

147/07 Prodej městských bytových domů-bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1270/12 v domě čp.1270, ulice  Žižkov II Havl.Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.3988, zast.pl.a nádvoří se  všemi součástmi a příslušenstvím: Jaroslavu V., Havlíčkův Brod za nabídkovou cenu bez slevy za rychlou akceptaci t.j. za 194 665,00 Kč.

 

148/07 Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Havlíčkův Brod v lokalitě Kyjovská

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 10, Kodaňská 1441/46, do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Jedná se o následující pozemky pod veřejně prospěšnou místní komunikací:
vedené v katastru nemovitostí
parc.č.     3800/4        o výměře       99 m2      ostatní plocha - ostatní komunikace
parc.č.     3032/13      o výměře  1421 m2      ostatní plocha - ostatní komunikace
Uvedené pozemky se nacházejí v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

149/07 Přijetí daru - pozemku pod místní komunikací v k.ú. Havlíčkův Brod v lokalitě Jihlavská

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci - původ evidence nemovitostí parcelní č.1967/2 o výměře 162 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod od kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava.. Jedná se o pozemek pod stávající místní komunikací ve vlastnictví města Havlíčkův Brod.

 

150/07 Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2664/1

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2664/1o výměře 77 m2 .

 

151/07 Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod - Vršovice ppč. 1076/1

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1076/1 o výměře 55 m2 .

 

152/07 Záměr prodeje pozemkú v k.ú. Mírovka  ppč. 1150/6

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Mírovka ppč.1150/6 o výměře cca  800 m2 .

 

153/07 Záměr darování pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru darování pozemků dle geometrického plánu č. 5302-1247/2006 parcelní č. 2642/18 o výměře 7 m2 a parc. č. 2642/16 o výměře 1 m2, které jsou zastavěny silnicí I. třídy. 

 

154/07 Přijetí daru - pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - pozemků dle geometrického plánu č. 5302-1247/2006 parcelní č. 2671/10 o výměře 2148 m2, parc. č. 2671/12 o výměře 151 m2, parc. č. 2671/11 o výměře 229 m2, parc. č. 2671/9 o výměře 138 m2, parc. č. 2671/8 o výměře 157 m2, parc. č. 2671/7 o výměře 1056 m2, parc. č. 2642/14 o výměře 273 m2, parc. č. 2642/13 o výměře 206 m2, parc. č. 2642/15 o výměře 80 m2, parc. č. 2642/17 o výměře 11 m2, parc. č. 2642/19 o výměře 5 m2, parc. č. 2290/7 o výměře 4 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod od Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10 a, 586 01 Jihlava. Jedná se o pozemky, na kterých je postaven chodník.

 

155/07 Prodej částí pozemků v k.ú. Mírovka  ppč. 1065/1 a 1065/2

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Mírovka ppč. 1065/15 o výměře 66 m2 odděleného  geometrickým plánem č. 376 - 42/2007 z pozemků ppč. 1065/1 a  1065/2 Haně a Pavlovi T., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 196 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

156/07 Prodej městských bytových domů-bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1869/9 v domě čp.1868,1869, ulice Husova Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4438, st.4439 zast.pl.a nádvoří se všemi součástmi a příslušenstvím:  Marie L.  a Rostislav L. bytem Lány  270 61  za kupní cenu  478 125,00 Kč.

 

157/07 Prodej městských bytových domů-bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1868/7  v domě čp.1868,1869, ulice Husova Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4438, st.4439 zast.pl.a nádvoří se všemi součástmi a příslušenstvím:
Martin Z., Havlíčkův Brod  za kupní cenu  479 188,00Kč.

 

158/07 Prodej městských bytových domů-bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1238/8 v domě čp.1237,1238, ulice Žižkov II Havlíčkův Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.3816,st.3815 zast.pl. a nádvoří se všemi součástmi a příslušenstvím:  Zdeněk N. a Jarmila N. oba bytem Havlíčkův Brod  za kupní cenu  307 552,00 Kč.

 

159/07 Prodej městských bytových domů-bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1170/18 v domě čp.1170,1171,1172, ulice Jihlavská Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.3703,st.3704,st.3705, zast.pl. se všemi součástmi a příslušenstvím: Jarmila a Miloslav B. Havlíčkův  Brod : za kupní cenu 409 910,00 Kč.

160/07 Prodej městských bytových domů-bytových jednotek

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č.1238/7 v domě čp.1237,1238, ulice Žižkov II Havlíčkův Brod,včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.3816,st.3815 zast.pl. a nádvoří se všemi součástmi a příslušenstvím:  František a Marie P.  oba bytem Havlíčkův Brod za kupní cenu 286 765,00 Kč.

 

161/07 Určení rozpočtové rezervy

Zastupitelstvo města schvaluje určení rozpočtové rezervy rozpočtu roku 2007 č. org. 244 ve výši 3 mil. Kč pro investice a opravy v osadních výborech a určení rozpočtové rezervy č. org. 470 ve výši 2,2 mil. Kč pro investice do místních komunikací ve vlastnictví města dle příloh materiálu ZM/170/07 a ukládá ekonomickému odboru akce zapracovat v rámci nejbližší úpravy rozpočtu města.

 

162/07 Zápis z provedené kontroly KV ZM u příjemců dotací

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis z provedené kontroly kontrolního výboru zastupitelstva města u příjemců dotací z rozpočtu města Havlíčkův Brod za rok 2006.

 

163/07 Vyúčtování dotací z roku 2006

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o provedené kontrole vyúčtování grantů a dotací z rozpočtu města za rok 2006, schvaluje prominutí vracení rozdílu poskytnuté a vyúčtované částky dotace do maximální hodnoty 100 Kč a dle § 22, odst. (6) zákona č. 250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, schvaluje výši sankce příjemcům dotací z rozpočtu města, kteří porušili smlouvu o dotaci takto:
- TJ Šmolovy, IČ 46484604 (dotace Kč 25 000,-) - vyřazení ze žadatelů o dotace a granty na rok 2007 za opožděné podání vyúčtování dotace za rok 2006
- Společenstvo cukrářů ČR, kraj Vysočina, IČ 75016788 (dotace Kč 20 000,-)
- SRC Fanatic, Havlíčkův Brod, IČ 2700818 (dotace Kč 40 000,-)
odvod ve výši 10 % poskytnuté dotace do rozpočtu města a vyřazení ze žadatelů o dotace a granty na rok 2007 za opožděné podání vyúčtování dotace za rok 2006 a nezajištění oddělené účetní evidence čerpání dotace ke dni veřejnosprávní kontroly.

 

164/07 Záměr prodeje části  pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 1624/4

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1624/4 o výměře cca 564 m2 .

 

165/07 Dotace a granty 2007

Zastupitelstvo města výjimečně oproti usnesení 108/07/ZM schvaluje rozložení splátek poskytnutých dotací TJ Jiskra a FC Slovan takto:
- TJ Jiskra - 525 tis. Kč do 10 dnů od podpisu smlouvy oběma stranami, 660 tis. Kč 15. června, 660 tis. Kč 15. září a 255 tis. Kč 15. listopadu.
- FC Slovan - 200 tis. Kč do 10 dnů od podpisu smlouvy oběma stranami, 200 tis. Kč 15. června, 200 tis. Kč 15. srpna a 200 tis. Kč 15. září
a ukládá právnímu oddělení v tomto směru uzavřít dodatky smluv o dotacích.

 

166/07 Dotace a granty 2007

Zastupitelstvo města schvaluje vyřazení žadatelů z grantového řízení pro rok 2007 pro nesplnění formálních náležitostí žádosti dle přílohy podkladu ZM č. 168/07 "Protokol vyřazených žádostí o grant z rozpočtu města na rok 2007".

 

167/07 Dotace a granty 2007 - schválení grantových projektů

Zastupitelstvo města schvaluje přesun částky 10 tis. Kč z programu "Prezentace města" na program "Obnovení a zakládání kulturních tradic", projekt “Hudební večery…“, dále 20 tis. Kč z programu "Prezentace města" na program "Významné osobnosti a rodáci města HB", projekt „Proti proudu emigrace…“ a 21 tis. Kč z programu "Město bez bariér" na program "Havlíčkův Brod - město otevřené sociálním aktivitám", projekt „Akademie třetího věku". 

Zastupitelstvo města schvaluje finanční granty pro rok 2007 jednotlivým žadatelům dle tabulkových příloh podkladu ZM č. 168/07.

 

168/07 Zpráva z Valné hromady KD Ostrov s.r.o. konané 21. března 2007

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu z Valné hromady Kulturního domu "Ostrov" s.r.o., konané 21. března 2007.
Libor Honzárek, v. r.
Ing. Čeněk Jůzl, v. r.
místostarostové

 

 

                                                                                  Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.
                                                                                                    starostka