Usnesení z jednání zastupitelstva města 22.10.2012Přítomni:

MUDr. Pavel Antonín, Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Weberová Chvílová, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Ivana Mojžyšková, Ing. Štefan Nigoš, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Zbyněk Stejskal, MUDr. Jiří Stryhal, PhDr. Ivana Štrossová, Mgr. Jan Tecl

 

Omluveni:

Ing. Jan Míka

 

298/12 Novela "Zásad pro poskytování finančních podpor neziskových činností v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury a ostatních zájmových činností 
z rozpočtu města Havlíčkův Brod"

Zastupitelstvo města schvaluje novelu Zásad pro poskytování finančních podpor neziskových činností v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury a ostatních zájmových činností z rozpočtu města Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 19790.

 

299/12 Úpravna vody Želivka, a.s. - variantní možnosti provozování vodohospodářského majetku společnosti

Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. 252/10 usnesením následujícího znění: 

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením Dohody o výkonu akcionářských práv uzavřené dle ustanovení § 269, odst. 2 obchodního zákoníku mezi smluvními stranami: městy Benešov, Beroun, Havlíčkův Brod, Humpolec, Jílové u Prahy, Pelhřimov, Říčany, Vlašim a statutárním městem Kladno, která upravuje způsob výkonu práv a povinností těchto měst, jakožto akcionářů akciové společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. se sídlem Praha 1, Žatecká 110/2, IČ: 26496224, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 7437 po dobu účinnosti této dohody, dle podkladové přílohy č. 20212.

 

300/12 Jednací řád výborů zastupitelstva města Havlíčkův Brod - změna č. 1

Zastupitelstvo města schvaluje změnu č. 1 vnitřního předpisu, QS 55-20 Jednací řád výborů zastupitelstva města Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 20084 s účinností od 22.10.2012. Aktualizace předpisu proběhla na základě usnesení zastupitelstva města č. 245/12.

 

301/12 Statuty cen města Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci statutů cen města, a to:

- Statut kulturní ceny města Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 20218,

- Statut sportovní ceny města Havlíčkova Brodu dle podkladové přílohy č. 20219.

 

302/12 Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města podle podkladové přílohy č. 20288 projednalo a schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

303/12 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Havlíčkův Brod - osadní výbory

Zastupitelstvo města schvaluje vnitřní předpis, QS 55-26 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Havlíčkův Brod - osadní výbory, dle podkladové přílohy č. 20270 a zároveň ruší dosavadní "Jednací řád osadního výboru" schválený usnesením č. 6/01 včetně jeho aktualizací schválených usneseními zastupitelstva města č. 164/01, č. 415/05  a č. 334/09.

 

304/12 Předseda a členové Osadního výboru ve Vysočanech

Zastupitelstvo města určuje členy Osadního výboru ve Vysočanech: Radek Satrapa, Jaroslava Pěkná, Ing. Josef Jenčo a předsedkyní osadního výboru volí paní Jaroslavu Pěknou, bytem Partyzánská 723, Havlíčkův Brod a to do 31.května 2013.

 

305/12 Žádost FC Slovan o prominutí části nebo celého nařízeného odvodu za zjištěné porušení rozpočtové kázně

Zastupitelstvo města v souladu s § 22 zákona 250/2000 Sb. a na základě písemné žádosti občanského sdružení FC Slovan Havlíčkův Brod, Na Losích 2848, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 265 85 162 o prominutí odvodu 10.000 Kč za porušení podmínek sjednaných smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města č. OVVV/80/1010/IA promíjí odvod 9.000 Kč (90%) a v plném rozsahu promíjí penále náležející poskytovateli dotace podle § 22, odst. 6 zákona 250/2000 Sb. Občanské sdružení FC Slovan Havlíčkův Brod,  Na Losích 2848, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 265 85 162 odvede 10% nesprávně použitých a vyúčtovaných prostředků dotace tj. 1.000 Kč (10%) a to ve lhůtě do 30 dnů po oznámení rozhodnutí orgánu samosprávy.

 

306/12 Záměr prodeje pozemku ppč. 752/34 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku ppč. 752/ 34 v k. ú.  Havlíčkův Brod  o výměře cca 30 m2.

 

307/12 Prodej pozemků - Autobusový terminál

Zastupitelstvo města schvaluje  prodej pozemků ppč. 1905/11 o výměře 324 m2, ppč. 2457/83 o výměře 101 m2 a ppč. 3966 o výměře 141 m2 vše v k.ú. Havlíčkův Brod,  České poště s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1, IČ: 47114983,  za cenu 1.350.000 Kč. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

308/12 Prodej  bytových jednotek- 4.vlna privatizace

Zastupitelstvo města  schvaluje kupní cenu za prodej bytové jednotky č. 1108/5  se slevou 15% za rychlou akceptaci.

 

309/12 Přijetí daru -  pozemek v ul. Humpolecká

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - pozemků ppč. 2290/16 a  ppč. 2290/17 oddělených geometrickým plánem č. 6868-229/2012 z pozemku ppč. 2290/1 v k.ú. Havlíčkův Brod z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Jedná se o převod pozemků ve veřejném zájmu pod stávajícím chodníkem. Náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí uhradí město Havlíčkův Brod.

 

310/12 Přijetí daru - pozemek v ul. Mírová

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - pozemku ppč. 1902/16 v k.ú. Havlíčkův Brod z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí uhradí město Havlíčkův Brod.

 

311/12 Záměr prodeje pozemku ppč. 1055/4 v k.ú. Havlíčkův Brod- U Cihláře

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 1055/4 o výměře 32 m2.

 

312/12 Záměr prodeje části pozemku ppč. 785/1 v k. ú. Havlíčkův Brod - Letná

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ppč. 785/1 o výměře cca 500 - 600 m2 v k. ú.  Havlíčkův Brod.

 

313/12 Záměr prodeje pozemku stpč. 5103 v k. ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod stpč. 5103 o výměře 30 m2 a ukládá radě města jednat s žadatelem o pronájmu pozemku.

 

 

314/12 Záměr prodeje pozemků ppč. 445/1, 452 a stpč. 4810/1 v k. ú. Havlíčkův Brod - Žabor

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 445/1 o výměře 650 m2 ppč. 452 o výměře 145 m2 stpč. 4810/1 o výměře  28 m2.

 

315/12 Prominutí poplatku z prodlení

Zastupitelstvo města schvaluje prominutí části poplatku z prodlení za dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 12, Žižkov II 1269, Havlíčkův Brod paní Soně H., Havlíčkův Brod. Zastupitelstvo města stanovuje částku k úhradě 29.435,00 Kč dle oboustranně přijatelného splátkového kalendáře.

 

316/12 Směna pozemků - Jižní ul.

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků ppč. 3119/54 a ppč. 3119/55 oddělených geometrickým plánem č. 6789/59/2012 z pozemku ppč. 3119/20 ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod za pozemky ppč. 3119/52 a ppč. 3119/53 oddělené z pozemku ppč. 3119/2 ve vlastnictví Zuzany K., Dlouhá Ves (podíl 3214/12842), Petra L., Havlíčkův Brod (podíl 8021/32105), Jindřicha M., Havlíčkův Brod (podíl 8014/32105) a Radky N., Havlíčkův Brod (podíl 8035/32105) vše v k.ú. Havlíčkův Brod. Směna bude provedena bez finančního dorovnání, žadatelé uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města jednou polovinou.

 

317/12 Prodej volných bytů

Zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit inzerci nabídky prodeje volných bytů včetně spoluvlastnických podílů na domě , popř. na pozemku takto:

bj.č. 3209/3 o velikosti 3+1, min. cena     900 tis. Kč

bj.č. 3230/6 o velikosti 3+1, min.cena      850 tis. Kč

bj.č. 2760/4 o velikosti 3+1, min.cena      740 tis. Kč.

 

318/12 Prodej  bytové jednotky- 3.vlna privatizace

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č.437/11 z 12.12.2011 takto:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1868/7 v domě čp.1868, 1869,  ulice Husova, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku č.st.4438, st.4439 zast.plocha a nádvoří se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Eva K., Havlíčkův Brod  a Pavel K., Pohled. 

Za kupní cenu: 479.188,-Kč.

 

319/12 Záměr prodeje pozemků, uznání vlastnictví - ČEZ

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků stpč. 5283, stpč. 5055 a stpč. 5022 v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

320/12 Záměr prodeje pozemků, uznání vlastnictví - ČEZ

Zastupitelstvo města schvaluje vyhotovení notářského zápisu na uznání vlastnictví trafostanic na pozemcích stpč. 5260, stpč. 5283 a stpč. 5055 v k.ú. Havlíčkův Brod, ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035. Náklady s vyhotovením notářského zápisu uhradí ČEZ a.s.

 

321/12 Prodej  bytové jednotky - 4.vlna privatizace

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1107/4 v domě čp.1107, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: MUDr.Jana P., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 353.773,-Kč

 

322/12 Směrnice pro nakládání s nemovitým majetkem

Zastupitelstvo města schvaluje Směrnici pro hospodaření s nemovitým majetkem města QS 55-25 dle podkladové přílohy č. 20400, vyjma článků 3.3, 3.4 a 3.5, s účinností dnem jejího schválení.

 

323/12 Směna podílů pozemků - Sv. Anna

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy směné a smlouvy kupní dle podkladové přílohy č. 20241 o směně podílů Města Havlíčkův Brod na pozemcích v k.ú. Pohled za podíly na pozemcích obce Pohled v k.ú. Simtany. Rozdíl v hodnotách směňovaných pozemků  20.253 Kč zaplatí obec Pohled  Městu Havlíčkův Brod.

 

324/12 Smlouva o bezúplatném převodu

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/HHB/7048/2012-HHBM včetně doložky ve věci převodu  pozemku parc.č. 3553/3   v k.ú. Havlíčkův Brod Městu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č.20249. Převodcem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město.

 

325/12 Uznání dluhu a dohoda o splátkách

Zastupitelstvo města schvaluje dohodu o uznání a splátkách dluhu mezi Městem Havlíčkův Brod a panem Tomášem M., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 20254.

 

326/12 Prominutí poplatku z prodlení

Zastupitelstvo města schvaluje prominutí části poplatku z prodlení za dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 46, Smetanovo náměstí 1859, Havlíčkův Brod Jitce a Zdeňku B. Zastupitelstvo města stanovuje částku k úhradě ve výši 2.261,00 Kč splatnou do 31.10.2012.

 

327/12 Prodej  bytových jednotek- 4.vlna privatizace

1) bytové jednotky č. 1108/14 v domě čp.1108, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Ladislav a Jaroslava M., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 199.370,-Kč

 

2) bytové jednotky č. 1107/1 v domě čp.1107, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující:  Manželé Michal a Eva M., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 353.773,-Kč

 

3) bytové jednotky č. 1107/5 v domě čp.1107, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující:  Dana H., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 199.370,-Kč

 

4) bytové jednotky č. 1106/2 v domě čp.1106, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Jaroslav U., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 199.370,-Kč

 

5) bytové jednotky č. 1106/3 v domě čp.1106, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující:  Manželé Stanislav a Monika K., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 455.625,-Kč

 

6) bytové jednotky č. 1106/5 v domě čp.1106, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující:  Manželé Jan a Eva K., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 199.370,-Kč

 

7) bytové jednotky č. 1106/6 v domě čp.1106, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Pavel a Edita Z., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 455.625,-Kč

 

8) bytové jednotky č. 1106/8 v domě čp.1106, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Jitka C., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 199.370,-Kč

 

9) bytové jednotky č. 1106/9 v domě čp.1106, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé David a Lucie F., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 455.625,-Kč

 

10) bytové jednotky č. 1106/10 v domě čp.1106, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Veronika L., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 353.773,-Kč

 

11) bytové jednotky č. 1106/11 v domě čp.1106, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Stanislava V., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 199.370,-Kč

 

12) bytové jednotky č. 1106/17 v domě čp.1106, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Jiří A., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 199.370,-Kč

 

13) bytové jednotky č. 1105/3 v domě čp.1105, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Magdalena D. a JUDr.Jiří D., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 455.625,-Kč

 

14) bytové jednotky č. 1105/8 v domě čp. 1105, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Božena G., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 199.370,-Kč

 

15) bytové jednotky č. 1105/9 v domě čp.1105, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Manželé Miroslav a Anna Z., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 455.625,-Kč

 

16) bytové jednotky č. 1105/15 v domě čp.1105, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující:  Richard Z., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 455.625,-Kč

 

17) bytové jednotky č. 1105/18 v domě čp.1105, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující:  Manželé Miroslav a Jana F., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 455.625,-Kč

 

328/12 Prodej volných bytů

Zastupitelstvo města ukládá radě města inzerovat  prodej těchto bytových jednotek:

bj.č. 1205/11 o velikosti 1+1, min. cena    530 tis. Kč

bj.č. 1105/2 o velikosti 1+1, min. cena      510 tis. Kč

bj.č. 1108/12 o velikosti 3+1, min. cena    915 tis. Kč

bj.č. 1121/7 o velikosti 1+1, min. cena      530 tis. Kč

bj.č. 1121/12 o velikosti 3+1, min. cena    895 tis. Kč

bj.č. 1122/7 o velikosti 1+1, min. cena      540 tis. Kč

 

329/12 Futurum Regnum s.r.o. - informace o pohledávkách

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o výši dlužných částek společnosti Futurum Regnum s.r.o. se sídlem Havlíčkův Brod, Žižkova 280, zastoupené panem Jiřím Křepelkou.

 

330/12 Žádost o odpuštění poplatku z prodlení

Zastupitelstvo města schvaluje prominutí části poplatku z prodlení za dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 1, Žižkov II 1201, Havlíčkův Brod Lence Ch., bytem tamtéž. Zastupitelstvo města stanovuje částku k úhradě ve výši 6.826,00 Kč splatnou do 31.10.2012.

 

331/12 Bezúplatný převod - pozemky TJ Jiskra

Zastupitelstvo města schvaluje žádost o bezúplatný převod  pozemků ppč. 546/14, ppč. 546/23 a ppč. 557/1 v k.ú. Havlíčkův Brod z vlastnictví Tělovýchovné jednoty Jiskra Havlíčkův Brod, Ledečská 3028, 58001 Havlíčkův Brod do vlastnictví Města Havlíčkův Brod.

 

332/12 Bezúplatný převod 2 bytových jednotek 

Zastupitelstvo města schvaluje Aramu S., Havlíčkův Brod bezúplatný převod 2 bytových jednotek. Byt č. 9, Jihlavská 1123, Havlíčkův Brod a byt č. 13, Jihlavská 1108, Havlíčkův Brod, do osobního užívání.

 

333/12 Bezúplatný převod bytové jednotky 

Zastupitelstvo města schvaluje Františce L., Havlíčkův Brod, bezúplatný převod  bytové jednotky č. 1, Jihlavská 1172, Havlíčkův Brod  do osobního užívání.

 

334/12 Prodej pozemku - Lidická ul. - revokace

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 287/12 ze dne 10.9.2012 a nahrazuje ho následujícím: Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku stpč. 6201 o výměře 2 m2, za cenu 1 870 Kč/m2 a části pozemku ppč. 388/1 o výměře cca 20 m2, za cenu  1500 Kč/m2 v k.ú. Havlíčkův Brod Zbyňku Š., Havlíčkův Brod. Řádná kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby a jejím zaměření a po převedení budov do vlastnictví žadatele. Do té doby bude prodej zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní.

 

335/12 Projekty podpořené z ROP

Zastupitelstvo města ukládá radě města požádat poskytovatele dotace u projektu „Rekonstrukce objektu č.311 Havlíčkův Brod na chráněné bydlení“ registrační číslo CZ.1.11/3.2.00/25.01281 o prodloužení termínu předložení příloh ke smlouvě o poskytnutí dotace a úpravu harmonogramu realizace projektu.

 

336/12 Projekty podpořené z ROP

Zastupitelstvo města souhlasí se zahájením stavebních prací u projektu „Rekonstrukce Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod“ registrační číslo CZ.1.11/3.2.00/19.01282 a ukládá radě města požádat poskytovatele dotace o prodloužení termínu předložení příloh ke smlouvě o poskytnutí dotace a úpravu harmonogramu realizace projektu.

 

337/12 Plánovací smlouva Vršovice

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí darovací dle podkladové přílohy č. 20284 s Janem R., Hradec Králové jejíž předmětem je darování komunikací, pozemků pod těmito komunikacemi a veřejného osvětlení v navrhované obytné zóně „Vršovice „Pod Vodojemem“ ZTV 13 RD k.ú. Havlíčkův Brod“.

 

338/12 Plánovací smlouva Vršovice

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením plánovací smlouvy dle podkladové přílohy č. 20275 s Janem R., Hradec Králové jejíž předmětem je výstavba veřejné infrastruktury pro obytnou zónu „Vršovice „Pod Vodojemem“ ZTV 13 RD k.ú. Havlíčkův Brod“.

 

339/12 Demolice objektu č. 15 a 33 v bývalých kasárnách letiště

Zastupitelstvo města souhlasí s realizací „Demolice budovy č.15 na stp. 5464 a budovy č.33 na stp. 5465, Havlíčkův Brod“ při poskytnutí dotace na demolici z programu 117D814 Podpora revitalizace bývalých vojenských objektů.

 

340/12 Obytná zóna Rozkoš - plynofikace

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní se společností VČP Net s.r.o., IČ 27495949 ve věci výstavby, provozování a budoucího prodeje plynovodu v obytné zóně ROZKOŠ dle podkladové přílohy č. 20285.

 

341/12 Víceúčelový dům Šmolovy

Zastupitelstvo města souhlasí s realizací stavby „Stavební úpravy – víceúčelový dům čp. 176, k.ú. Šmolovy“ a ukládá radě města zahrnout náklady na dokončení této stavby do rozpočtu roku 2013.

 

342/12 Světelná reklama na křižovatce ulic Lidická a Humpolecká

Zastupitelstvo města ukládá radě města podat ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podnět týkající se porušení § 78, odst. 6), vyhlášky č. 361/2000 Sb. povolením světelné reklamy v blízkosti Lidické ulice, jako silnice I. třídy, u křižovatky ulic Lidická  a Humpolecká.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                        Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta