Usnesení z jednání zastupitelstva města 21.10.2019Přítomni:

PhDr. Zdeněk Dobrý, Pavel Duben, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Bc. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jan Kerber DiS., Mgr. Jan Kletečka, Libuše Milichovská, Ing. Ivana Mojžyšková, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, MUDr. Lucie Stehlíková, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, Zbyněk Stejskal, PhDr. Ivana Štrossová, Mgr. Jan Tecl, MBA, Mgr. Veronika Vošická Buráňová, Eva Vyoralová

Omluveni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., MUDr. Magdalena Chvílová Weberová

 

203/19 Volební řád zastupitelstva města

Zastupitelstvo města schvaluje Volební řád zastupitelstva města, který upravuje podrobně způsob volby starosty, místostarostů a členů rady města dle podkladové přílohy č. 50914.

 

204/19 Rezignace člena rady města

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci Mgr. Veroniky Vošické Buráňové na post člena rady města a děkuje jí za vykonanou práci.

 

205/19 Volební komise

Zastupitelstvo města dle schváleného Volebního řádu určuje volební komisi ve složení: Milan Plodík, Ing. Tomáš Hermann, Eva Vyoralová.

 

206/19 Mimořádná volba člena rady města

Zastupitelstvo města volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích člena rady města Mgr. Jana Sojku, trvale bytem Havlíčkův Brod (21 hlasy).

 

196/19 Informace kontrolního výboru o provedených kontrolách

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod bere na vědomí zápisy z provedených kontrol v podkladových přílohách 49588 až 49595 a ukládá radě města projednat navrhované opatření v podkladové příloze č. 49588.

 

197/19 Přeměna trávníkových ploch na území města

Zastupitelstvo města ukládá radě města zadat zpracování materiálu - Návrh přeměny trávníkových ploch na území města (pobytové trávníky, květnaté trávníky, letničkové a trvalkové záhony) včetně systému jejich přeměny a následné údržby a včetně vyčíslení nákladů.

 

198/19 Ceny města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol za školní rok 2018/2019

Zastupitelstvo města schvaluje 21 laureátů na udělení Ceny města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol za školní rok 2018/2019: 

Základní škola a Praktická skola, U Trojice: 5 000 Kč - Jiří Procházka, 3 000 Kč - Natálie Vystrčilová, 2 000 Kč - Martin Šokala; 

ZŠ Konečná: 5 000 Kč - Karolína Hánělová, 3 000 Kč - Karolína Sedláčková, 2 000 Kč - Barbara Lebedová; 

ZŠ Nuselská: 5 000 Kč - Vojtěch Satrapa, 3 000 Kč - Antonín Pátek, 2 000 Kč - Tereza Čejková; 

ZŠ Štáflova: 5 000 Kč - Tereza Kubátová, 3 000 Kč - Lucie Osvaldová, 2 000 Kč - Adéla Pokorná;

ZŠ V Sadech: 5 000 Kč - Petr Novotný, 3 000 Kč - Jitka Musílková, 2 000 Kč - Marek Doležal;

ZŠ a MŠ Wolkerova: 5 000 Kč - Veronika Blažejová, 3 000 Kč - Tereza Kubátová, 2 000 Kč - Adam Weingärtner;

Gymnázium Havlíčkův Brod: 5 000 Kč - Martin Kosprd, 3 000 Kč - Natálie Zvancigerová, 2 000 Kč - Aneta Glattová.

 

199/19 Zpráva z valné hromady společnosti Úpravna vody Želivka, a.s.

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z řádné valné hromady společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. IČO 26496224 konané 7. června 2019 předložený v podkladové příloze č. 50821.

 

200/19 Rezignace člena výboru

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci Jiřího Wicheho na post člena výboru pro cestovní ruch, média a kulturu a děkuje mu za dosavadní vykonanou práci. Zastupitelstvo města dle § 84, odst. 2, písm. l) zákona o obcích č. 128/2000 Sb. volí novým členem výboru pro cestovní ruch, média a kulturu Jiřího Svobodu, 58001, Havlíčkův Brod.

 

201/19 Nominace člena výboru

Zastupitelstvo města dle § 84, odst. 2, písm. l) zákona o obcích č. 128/2000 Sb. volí novým členem kontrolního výboru Petra Řeháka, 58001, Havlíčkův Brod.

 

202/19 Rezignace člena výboru

Zastupitelstvo města dle § 84, odst. 2, písm. l) zákona o obcích č. 128/2000 Sb. volí novým členem finančního výboru Ing. Rudolfa Kubíčka, Havlíčkův Brod.

 

 

207/19 Záměr prodeje částí pozemku č. 659/60 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bechyňova

 

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemku pozemková parcela číslo 659/60 o výměře cca 155 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

208/19 Deklarace dočasné nezcizitelnosti městského pozemku - bývalé letiště

Zastupitelstvo města deklaruje v návaznosti na budoucí plánované řešení nakládání a likvidace směsného komunálního odpadu od občanů, že pozemky část pozemku st. 5455, celý pozemek parc. č. 3983, část pozemku parc. č. 2798/2 a celý pozemek st. 5454 všechny v katastrálním území Havlíčkův Brod dle podkladových příloh č. 49514, 49515 a 49516, jsou nezcizitelné z majetku města. Deklarace je účinná do doby finálního vyřešení likvidace směsného komunálního odpadu od občanů po ukončení stávajícího způsobu jeho likvidace skládkováním.

 

209/19 Záměr prodeje části pozemku č. 540/1 v k.ú. Poděbaby

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 540/1 o výměře cca 35 m2 v katastrálním území Poděbaby.

 

210/19 Záměr prodeje části pozemku č. 554/1 v k.ú. Poděbaby

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 554/1 o výměře cca 30 m2 v katastrálním území Poděbaby.

 

211/19 Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku č. 677/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Rozkošská

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o převod pozemku č. 677/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod. Vlastníkem pozemku je Česká republika.

 

212/19 Přijetí daru části pozemku č. 618 v k.ú. Termesivy - Kraj Vysočina - rybník v Herlifech

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - pozemku stč. 243 o výměře 490 m2 odděleného z pozemku č. 618 v katastrálním území Termesivy od Kraje Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Žižkova 57, Jihlava.

 

213/19 Záměr prodeje části pozemku č. 1794/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Máchova

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 1794/5 o výměře cca 7 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

214/19 Záměr prodeje pozemku č. 942/11 v k.ú. Havlíčkův Brod - Na Výšině

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 942/11 o výměře 24 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

215/19 Směna pozemků v ulici Havířská

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku č. 2395/79 o výměře 29 m2 odděleného z pozemku č. 2395/14 a pozemku č. 4278/2 o výměře 313 m2 odděleného z pozemku č. 4278, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemek č. 1951/5 o výměře 58 m2 a pozemek č. 1951/4 o výměře 164 m2 oddělené z pozemku č. 1951/1 a pozemek č. 1959/5 o výměře 120 m2 oddělený z pozemku č. 1959/4 , vše v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví PLEAS a.s., IČ: 60916265, se sídlem Havířská 144, Havlíčkův Brod. Žadatel uhradí polovinu souvisejících nákladů.

 

216/19 Záměr prodeje pozemku stč. 4620 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Vítů

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku stč. 4620 o výměře 18 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

217/19 Prodej pozemku č. 584/7 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu - Svatý Kříž

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 584/7 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu J. V., trvale bytem Praha 4 za cenu 156 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

218/19 Prodej volné bytové jednotky č. 1121/10, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 1121/10 v domě čp. 1121, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím. 

Kupní smlouvou bude k předmětu prodeje zřízen zákaz zcizení jako právo věcné ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 3 let od právních účinků vkladu vlastnického práva k předmětu prodeje do katastru nemovitostí.

Kupující: H. P., Havlíčkův Brod.

Kupní cena: 1.051.051 Kč.

 

219/19 Zpráva z valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z řádné valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. IČO 48173002 konané dne 5. června 2019 předložený v podkladové příloze č. 50849.

 

220/19 Zánik předkupního práva - Svatý Kříž

Zastupitelstvo města schvaluje výmaz předkupního práva pro město Havlíčkův Brod k pozemkům č. 630/43, 630/59, sčt. 381 a stč. 364, vše v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu. Související náklady uhradí žadatel.

 

221/19 Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, kterou se stanoví školské obvody

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných městem Havlíčkův Brod a části školských obvodů základních škol zřizovaných městem Havlíčkův Brod, ve znění podkladové přílohy číslo 49483.

 

222/19 Dofinancování poskytovatelů sociálních služeb, na základě Smluv o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina mezi městem Havlíčkův Brod a Fokusem Vysočina Havlíčkův Brod, 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 15060306, dle podkladové přílohy č. 50871.

 

223/19 Dofinancování poskytovatelů sociálních služeb, na základě Smluv o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina mezi městem Havlíčkův Brod a Oblastní charitou Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 15060233, dle podkladové přílohy č. 50876.

 

224/19 Dofinancování poskytovatelů sociálních služeb, na základě Smluv o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina mezi městem Havlíčkův Brod a ÚSVITEM - zařízením SPMP Havlíčkův Brod, Nádražní 909, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 60128640, dle podkladové přílohy č. 50879.

 

225/19 Dofinancování poskytovatelů sociálních služeb, na základě Smluv o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina mezi městem Havlíčkův Brod a Benediktem, z. s., Klášterní 60, 583 01 Chotěboř  IČO: 70868832, dle podkladové přílohy č. 50883.

 

226/19 Smlouva o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina mezi městem Havlíčkův Brod a Spolkem pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina mezi městem Havlíčkův Brod a Spolkem pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s., U Šlapanky 1387, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 04273176, dle podkladové přílohy č. 50868.

 

227/19 Příspěvek na opravu víceúčelového sportovního zařízení Havlíčkův Brod, areál Na Losích

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod se seznámilo se záměrem Tělovýchovné jednoty Jiskra Havlíčkův Brod z.s., IČO 00529672 podat žádost o poskytnutí dotace v Podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základy sportu – ÚSC, SK a TJ na projekt „Víceúčelové sportovní zařízení Havlíčkův Brod“. Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod tento záměr podporuje a deklaruje, že je připraveno realizaci projektu spolufinancovat ve výši 1/3 celkových realizačních výdajů projektu a to do max. výše příspěvku 3 mil. CZK.

 

228/19 Zpráva z valné hromady Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. IČO 48171590 konané dne 4. června 2019 dle podkladové přílohy č. 50853.

 

229/19 Změna územního plánu

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod spočívající v prověření možností napojení silnice č. II/150 na komunikaci č. I/38 a následné stabilizaci vybrané trasy v Územním plánu Havlíčkův Brod.

 

230/19 Obnova lesů ve vlastnictví města Havlíčkův Brod po kůrovcové kalamitě

Zastupitelstvo města ukládá radě města vzít v úvahu při přípravě lesního hospodářského plánu (LHP) závěry studie „Obnova lesů ve vlastnictví města Havlíčkův Brod po kůrovcové kalamitě“, jejímž zhotovitelem je Prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D. a uvedenou studii neprodleně poskytnout zpracovateli Lesního hospodářského plánu.

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta