Usnesení z jednání zastupitelstva města 20.4.2020Přítomni:

PhDr. Zdeněk Dobrý, Pavel Duben, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Bc. Vladimír Frič, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Ing. Čeněk Jůzl, Jan Kerber DiS., Mgr. Jan Kletečka, Libuše Milichovská, Ing. Ivana Mojžyšková, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, MUDr. Lucie Stehlíková, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, Zbyněk Stejskal, PhDr. Ivana Štrossová, Mgr. Jan Tecl, MBA, Mgr. Veronika Vošická Buráňová, Eva Vyoralová

 

31/20 Informace kontrolního výboru o provedené kontrole (Systém zadávání a využití studií a projektových dokumentací)

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod bere na vědomí zápis z kontroly systému zadávání a využití studií a projektových dokumentací schválených RM z rozpočtů města za r. 2014-2018, předložený KV ZM, a ukládá Radě města Havlíčkův Brod projednat a v rámci možností realizovat navržená opatření uvedená v zápisu z kontroly, podkladová příloha 52795.

 

32/20 Usnesení výboru pro životní prostředí zastupitelstva města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města ukládá radě města zpracovat návrh ocenění v oblasti životního prostředí.

 

33/20 Městské divadlo a kino Ostrov – investiční dotace 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finanční podpory společnosti Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o., IČO 474 53 281, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, pro rok 2020 za účelem výměny dvou sestav dvoukřídlých vstupních dveří do divadelního sálu k zajištění požadované bezpečnosti.

 

34/20 Městské divadlo a kino Ostrov – investiční dotace 2020

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace pro Městské divadlo a kino Ostrov spol. s r.o., IČO 474 53 281, se sídlem Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 52977.

 

35/20 Závěrečný účet 2019

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod v souladu s § 43 a § 84, odst. 2. písm. b) zákona 128/2000 Sb. o obcích a § 17 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oba v platném znění projednalo materiál Závěrečný účet města Havlíčkův Brod za rok 2019 včetně:

- Důvodové zprávy Závěrečného účtu města

- Zprávy o přezkoumání hospodaření města Havlíčkův Brod

- Analytického přehledu o finančním hospodaření města

- výkazu FIN 2-12M

V souladu s § 17, odst. 7, písm. a) schvaluje zastupitelstvo města závěrečný účet a vyslovuje souhlas s celoročním rozpočtovým hospodařením města v roce 2019 bez výhrad.

Souhrnné údaje finančního hospodaření města za rok 2019:

- rozpočtové příjmy 690 687 967,79 Kč

- rozpočtové výdaje 692 841 793,76 Kč

- celkové saldo rozpočtového hospodaření = DEFICIT (-) 2 153 825,97 Kč

- výdaje na splátky úvěrů a půjček 0,00 Kč

- zůstatek finanční hotovosti na běžných účtech k 31.12.2019 činil 66 967 608,69 Kč

- zůstatek finanční hotovosti na termínovaných vkladech k 31.12.2019 činil 58 016 283,73 Kč 

- zůstatek aktiv ve finančních produktech využívaných pro krátkodobé řízení likvidity (podílové fondy, dluhopisy, směnky) k 31.12.2019 činil 0,00 Kč.

 

36/20 Účetní závěrka 2019

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod v souladu s ustanovením § 43 a § 84, písm. b) zákona 128/2000 Sb. o obcích a vyhláškou č. 220/2013 projednalo a schvaluje účetní závěrku jednotky město Havlíčkův Brod sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2019. Hospodářský výsledek po zdanění za období 2019 činil (+) 103 668 233,29 Kč.

 

37/20 Změna rozpočtu a závazných ukazatelů hospodaření města pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje Změnu č. 1 rozpočtu města pro rok 2020 a mění vybrané závazné ukazatele hospodaření, podle kterých bude rada města řídit finanční hospodaření města ve zbývající části roku 2020 takto: 

 

Změněné parametry rozpočtu města pro rok 2020

- druh rozpočtu DEFICITNÍ 

- rozpočtové příjmy = 603.392,9 tis Kč (snížení o 20 mil. Kč daňových příjmů)

- rozpočtové výdaje beze změny

- saldo rozpočtového hospodaření = maximální přípustný deficit -20 mil. Kč

- závazný ukazatel provozní přebytek nesmí být za hodnocené období 2020 nižší než +100 mil. Kč

- financování přípustného deficitu rozpočtu města je zajištěno z akumulovaných zdrojů z předchozích let

 

38/20 Záměr prodeje pozemků - ulice Pražská

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 3825 a části pozemku č. 1011/6 o výměře cca 35 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

39/20 Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku č. 70/3 v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku č. 70/3 o výměře 724 m2 v katastrálním území Mírovka. Vlastníkem pozemku je ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha.

 

40/20 Záměr prodeje volných bytových jednotek č. 2381/1, 2381/6, 2382/1 a 2382/8, ulice Brigádnická, Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje volných bytových jednotek č. 2381/1 a 2381/6, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 2381 a pozemku zastavěného tímto objektem a dále bytových jednotek č. 2382/1 a 2382/8, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 2382 a pozemku zastavěného tímto objektem.

 

41/20 Směna pozemků - Občiny

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku č. 2350/6 o výměře 182 m2 odděleného z pozemku č. 2350/3 a pozemku č. 1493/3, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemek č. 1502/2 o výměře 180 m2 oddělený z pozemku č. 1502 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví J. a M. M., Havlíčkův Brod a pozemky č. 1547/2 a 1547/9, oba v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví J. M., Havlíčkův Brod. Směna bude provedena bez finančního dorovnání.

 

42/20 Záměr prodeje části pozemku 1028/6 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Chotěbořská

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 1028/6 o výměře cca 20 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

43/20 Záměr prodeje části pozemku č. 195/1 v k.ú. Klanečná

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 195/1 o výměře cca 260 m2 v katastrálním území Klanečná.

 

44/20 Záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemků č. 1000/7, 1000/9, 995/1, 983/21 o celkové výměře cca 960 m2, v katastrálním území Mírovka.

 

 45/20 Prodej pozemku č. 621/3 v k.ú Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 621/3 o výměře 245 m2 v katastrálním území M. F.a J. B., Havlíčkův Brod, za cenu 214 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

46/20 Smlouva o bezúplatném převodu pozemku č. 1808/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Pekárny

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. UZSVM/HHB/379/2020-HHBM včetně doložky, ve věci převodu pozemku č. 1808/2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, městu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 52739. Převodcem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

 

47/20 Smlouva o bezúplatném převodu pozemku č. 1808/3 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Pekárny

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. UZSVM/HHB/1024/2020-HHBM včetně doložky, ve věci převodu pozemku č. 1808/3 v katastrálním území Havlíčkův Brod, městu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 52876. Převodcem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

 

48/20 Smlouva o bezúplatném převodu pozemku č. 751/37 v k.ú. Perknov - Okrouhlická

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. UZSVM/HHB/74/2020-HHBM včetně doložky, ve věci převodu pozemku č. 751/37 v katastrálním území Perknov, městu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 52877. Převodcem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

 

49/20 Záměr darování pozemků - areál nemocnice

Zastupitelstvo města schvaluje záměr darování pozemků č. 778/85 o výměře 400 m2, 2305/27 o výměře 38 m2, 789/9 o výměře 128 m2, 3899 o výměře 212 m2, 789/11 o výměře 105 m2, 789/12 o výměře 124 m2 a 778/102 o výměře 6 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

50/20 Prodej části pozemku č. 162/37 v k.ú. Poděbaby

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 162/92 o výměře 225 m2 odděleného z pozemku č. 162/37 v katastrálním území Poděbaby společnosti coraHB autodíly s.r.o., IČ: 02358344, se sídlem Tiskařská 599/12, 108 00 Praha 10. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

51/20 Koupě pozemků - cesta Šmolovy - Poděbaby

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku č. 446/2 o výměře 364 m2 a pozemku č. 446/3 o výměře 405 m2, oddělených z pozemku č. 446 v katastrálním území Poděbaby, od J. a M. H., trvale bytem Havlíčkův Brod za cenu 100 Kč/m2. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady.

 

52/20 Záměr prodeje části pozemku č. 692/1 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 692/1 o výměře cca 800 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

 

53/20 Souhlasné prohlášení - pozemek u Krajské knihovny Vysočiny

Zastupitelstvo města schvaluje podepsání Souhlasného prohlášení dle podkladové přílohy č. 52895.

 

54/20 Hodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství města Havlíčkův Brod (POH)

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu č. 3 za rok 2019 o plnění Plánu odpadového hospodářství původce odpadů města Havlíčkův Brod pro roky 2017 -  2021 (POH3) dle podkladové přílohy č. 52862.

 

55/20 Přijetí dědictví

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dědictví po zůstavitelce V. V., zemřelé dne 12.1.2020, naposledy bytem Lučice.

 

56/20 Zrušení usnesení ZM č. 29/20 ze dne 10.2.2020

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 29/20 ze dne 10.2.2020.

 

57/20 Žádost o individuální dotaci pro rok 2020 - Spolek zdravotně postižených Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 18.000 Kč Spolku zdravotně postižených Havlíčkův Brod, IČO 088 84 749, se sídlem Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, na celoroční činnost – pronájem místností sloužících k činnosti spolku, nákup kancelářských potřeb, a to v souladu s podanou Žádostí o poskytnutí individuální dotace a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 52961 a 52959.

 

58/20 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociálních službách pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina mezi městem Havlíčkův Brod a Oblastní charitou Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 15060233, dle podkladové přílohy č. 52 909.

 

59/20 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociálních službách pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina mezi městem Havlíčkův Brod a Kolpingovým dílem ČR, z. s., náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 43379729, dle podkladové přílohy č. 52 910.

 

60/20 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociálních službách pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina mezi městem Havlíčkův Brod a Fokusem Vysočina Havlíčkův Brod, z. u., 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 15060306, dle podkladové přílohy č. 52 911.

 

61/20 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociálních službách pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina mezi městem Havlíčkův Brod a ÚSVITEM - zařízením SPMP Havlíčkův Brod, Nádražní 909, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 60128640, dle podkladové přílohy č. 52 912.

 

62/20 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociálních službách pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina mezi městem Havlíčkův Brod a Centrem pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s., Vrchlického 57, 586 01 Jihlava, IČO: 26594706, dle podkladové přílohy č. 52 918.

 

63/20 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociálních službách pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina mezi městem Havlíčkův Brod a Benediktem, z. s., Klášterní 60, 583 01 Chotěboř, IČO: 70868832, dle podkladové přílohy č. 52 919.

 

64/20 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociálních službách pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina mezi městem Havlíčkův Brod a Spolkem pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s., U Šlapanky 1387, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 04273176, dle podkladové přílohy č. 52 921.

 

65/20 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociálních službách pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina mezi městem Havlíčkův Brod a Hátou, o. p. s., Barborka 1191, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 28861094, dle podkladové přílohy č. 52 922.

 

66/20 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociálních službách pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina mezi městem Havlíčkův Brod a Diecézní charitou Brno, třída Kap. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, IČO: 44990260, dle podkladové přílohy č. 52 923.

 

67/20 Žádost o finanční podporu - Římskokatolická farnost - děkanství Havlíčkův Brod (restaurování oltářů sv. Kateřiny a sv. Barbory z kostelů farnosti)

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 45.000 Kč Římskokatolické farnosti – děkanství Havlíčkův Brod, IČO 150 60 527, se sídlem Rubešovo náměstí 173, 580 01 Havlíčkův Brod, na financování II. etapy restaurování oltáře sv. Kateřiny z kostela sv. Kateřiny v Havlíčkově Brodě a I. etapy restaurování oltáře sv. Barbory z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě, a to v souladu s podanou Žádostí o poskytnutí individuální dotace. Zároveň zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 52972 a č. 52969.

 

68/20 Podání žádosti o dotaci na výstavbu Domu dostupného bydlení, Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje investiční záměr výstavby smíšeného domu Dům dostupného bydlení, Havlíčkův Brod dle nařízení vlády č. 112/2019 Sb., ve znění nařízení vlády č. 55/2020 St.

 

69/20 Změna č. 6 Územního plánu Havlíčkův Brod - vydání změny

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona, vydává Změnu č. 6 Územního plánu Havlíčkův Brod, formou opatření obecné povahy.

 

70/20 Změna č. 8 Územního plánu Havlíčkův Brod - schválení obsahu změny

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, § 55a zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení Změny č. 8 Územního plánu Havlíčkův Brod zkráceným postupem a schvaluje obsah této změny dle podkladu č. 30/2020 a podkladové přílohy č. 52914.

 

71/20 Schválení podílu v rámci Programu regenerace MPZ v HB 2020

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku v rámci městského programu regenerace v roce 2020 na obnovu měšťanského domu č.p. 151, Dolní ulice, Havlíčkův Brod, vlastníkům nemovitosti, ve výši min. 10 % z nákladů na obnovu kulturní památky dle Zásad Ministerstva kultury v platném znění, ve výši 39 000Kč.

 

72/20 Schválení podílu v rámci Programu regenerace MPZ v HB 2020

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku v rámci městského programu regenerace v roce 2020 na obnovu měšťanského domu č.p. 104, Dolní ulice, Havlíčkův Brod, vlastníkům nemovitosti, ve výši min. 10 % z nákladů na obnovu kulturní památky dle Zásad Ministerstva kultury v platném znění, ve výši 65 000Kč.

 

73/20 Schválení podílu v rámci Programu regenerace MPZ v HB 2020

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku v rámci městského programu regenerace v roce 2020 na obnovu měšťanského domu č.p. 162, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod, vlastníkům nemovitosti, ve výši min. 10 % z nákladů na obnovu kulturní památky dle Zásad Ministerstva kultury v platném znění, ve výši 17 880Kč.

 

74/20 Schválení podílu v rámci Programu regenerace MPZ v HB 2020

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku v rámci městského programu regenerace v roce 2020 na obnovu měšťanského domu-bašty č.p. 126, Na Valech, Havlíčkův Brod, vlastníkům nemovitosti, ve výši min. 10 % z nákladů na obnovu kulturní památky dle Zásad Ministerstva kultury v platném znění, ve výši 13 500Kč.

 

75/20 Schválení podílu v rámci Programu regenerace MPZ v HB 2020

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku v rámci městského programu regenerace v roce 2020 na obnovu děkanství č.p. 173, Rubešovo náměstí, Havlíčkův Brod, vlastníkům nemovitosti, ve výši min. 10 % z nákladů na obnovu kulturní památky dle Zásad Ministerstva kultury v platném znění, ve výši 135 700Kč.

 

76/20 Dodatek č. 4 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 26/20 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 4 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČO: 70885184, se sídlem Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava, dle podkladové přílohy č. 52985.

 

77/20 Obnova brownfieldu statek U Vojtěcha - objekt č.p. 2583

Zastupitelstvo města schvaluje záměr revitalizace území dle podkladové přílohy č. 52993 vč. demolice budovy č.p. 2583.

 

78/20 Obnova brownfieldu statek U Vojtěcha - objekt č.p. 2583

Zastupitelstvo města ukládá Oddělení řízení projektů zpracovat a podat žádost o podporu dle "Zásad" viz podkladová příloha č. 52995.

 

79/20 Obnova brownfieldu statek U Vojtěcha - objekt č.p. 2583

Zastupitelstvo města schvaluje udělení plné moci Ing. Haně Lánové, MBA dle podkladové přílohy č. 52994.

 

80/20 Obnova brownfieldu statek U Vojtěcha - objekt č.p. 2583

V případě schválení financování projektu ze strany poskytovatele dotace zastupitelstvo města schvaluje zajištění financování projektu, dle podkladových příloh 52993 a 52996.

 

81/20 Záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Ledečská

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 585/24 o výměře cca 200 m2 a částí pozemků č. 553/2 a 553/1 o celkové výměře cca 350 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta