Usnesení z jednání zastupitelstva města 18.6.2018Přítomni:

MUDr. Pavel Antonín, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Jan Hyliš, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Ing. Čeněk Jůzl, Petr Korčák, Ing. Ivan Kuželka, PaedDr. Martina Matějková, Ivana Mojžyšková, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, Zbyněk Stejskal, Mgr. Jan Tecl, MBA, Eva Vyoralová

Omluveni:

Jan Nosek, MUDr. Lucie Stehlíková, MUDr. Jiří Stryhal

 

105/18 Zpráva z členské schůze Lesního družstva ve Štokách

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z členské schůze Lesního družstva ve Štokách IČO 64829561 ze dne 27. dubna 2018, předložený v podkladové příloze č. 42251.

 

106/18 Jednací řád výborů zastupitelstva města - změna č. 3

Zastupitelstvo města schvaluje změnu č. 3 vnitřního předpisu, QS 55-20 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 42111 s účinností od 18.6.2017.

 

107/18 Novelizace obecně závazné vyhlášky č. 1/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Zastupitelstvo města podle podkladové přílohy č. 42284 projednalo a vydává obecně závaznou vyhlášku města Havlíčkův Brod č. 5/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Havlíčkův Brod č. 1/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve znění vyhlášky č. 1/2017. Účinnost vyhlášky nastane patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

108/18 Plán jednání zastupitelstva města na II. pololetí 2018 - do konce funkčního období stávajícího zastupitelstva města

Zastupitelstvo města schvaluje plán řádného zasedání zastupitelstva města na 2. pololetí roku 2018, a to pouze do konce funkčního období stávajícího zastupitelstva města v termínu 17. září.

 

109/18 Změny rozpočtu města pro rok 2018

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje změny rozpočtu pro rok 2018 takto:

- zastupitelstvo bere na vědomí změny rozpisu a závazných ukazatelů rozpočtových příjmů v celkovém objemu 16,4 mil. Kč

- zastupitelstvo schvaluje zvýšení rozpočtových výdajů celkem o 36,8 mil. Kč

Celkové záporné saldo finančního hospodaření města pro rok 2018 (deficit) nesmí překročit hodnotu 136,1 mil. Kč (-).   

Zastupitelstvo ukládá radě města:

- provést neprodleně aktualizaci věcného a organizačního rozpisu rozpočtu a schválené změny rozpočtu zaevidovat do období 06/2018 

- od schválení změn řídit hospodaření města dle upraveného rozpočtu 

- zajistit financování zvýšeného deficitu rozpočtu z vlastních zdrojů města úplným zapojením zůstatku prostředků Fondu strategických rezerv a dalšími finančními prostředky alokovanými na základním běžném účtu města

 

110/18 Stanovení počtu členů zastupitelstva obce

V souladu s § 68 zákona č.128/2000 Sb., o obcích stanovuje zastupitelstvo města, s přihlédnutím k počtu obyvatel města, na volební období 2018 až 2022 počet zastupitelů na 25.

 

111/18 Koupě pozemků - cesta Šmolovy - Poděbaby

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků č. 443 a 458/5 a částí pozemků č. 455/2, 428, 454/8, 458/7, 447, 441/4, 343/5 a 442 o celkové výměře cca 14.220 m2, vše v katastrálním území Poděbaby od L. C., Havlíčkův Brod za cenu 100 Kč/m2.

 

112/18 Záměr prodeje pozemku stč. 185/2 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje stč. 185/2 o výměře 25 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

 

113/18 Prodej části pozemku č. 1725/3 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Stadionu

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 1725/4 o výměře 116 m2 odděleného geometrickým plánem z pozemku č. 1725/3 v katastrálním území Havlíčkův Brod D. S., Havlíčkův Brod za cenu 810 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

114/18 Záměr prodeje pozemku stč. 4792 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Máchova

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku stč. 4792 o výměře 18 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

115/18 Záměr prodeje pozemku stč. 4784 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Máchova

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku stč. 4784 o výměře 18 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

116/18 Záměr směny pozemků - Občiny

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku č. 2350/3 o výměře 188 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemky č. 1547/9 o výměře 136 m2 a č. 1547/2  o výměře 56 m2 ve vlastnictví žadatele, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

117/18 Záměr prodeje pozemku stč. 6623 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Žižkova

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku stč. 6623 o výměře 21 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

118/18 Záměr prodeje části pozemku č. 579 v k.ú. Termesivy

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 579 o výměře cca 170 m2 v katastrálním území Termesivy.

 

119/18 Koupě části pozemku č. 1646/115 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Školy

Zastupitelstvo města schvaluje koupi části pozemku č. 1646/115 o výměře cca 12 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod za cenu 1.200 Kč/m2 od L. P., Havlíčkův Brod. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod. Do doby vyhotovení geometrického plánu bude koupě ošetřena smlouvou o smlouvě budoucí kupní.

 

120/18 Bezúplatný převod - Jiskra

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod majetku do vlastnictví města Havlíčkův Brod 

- pozemky č. 557/2 a č. st. 7734 v katastrálním území Havlíčkův Brod

- tenisový areál (kurty a oplocení)                                 

- budova sociální zázemí Tenis

- plynová přípojka na provoz nafukovací Tenisové haly

Převodcem majetku je Tělovýchovná jednota Jiskra, z.s., IČ: 529672, Ledečská 3028, Havlíčkův Brod. Převod bude proveden k datu 1.1.2019.

 

121/18 Bezúplatný převod - Jiskra

Zastupitelstvo města svěřuje příspěvkové organizaci Technické služby Havlíčkův Brod podle § 27 odst. 2. písm. e) zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění soubor nemovitého majetku sestávající z těchto částí:

- tenisový areál (kurty a oplocení)                                 

- budova sociální zázemí Tenis

- plynová přípojka na provoz nafukovací Tenisové haly

Soubory nemovitého majetku se příspěvkové organizaci svěřují k hospodaření k datu účinnosti smlouvy o bezúplatném převodu majetku uzavřené mezi Tělovýchovnou jednotou Jiskra Havlíčkův Brod, z.s. a městem Havlíčkův Brod.

 

122/18 Smlouva o bezúplatném převodu majetku - ulice Vagonova

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. 271/2018, ve věci převodu pozemků č. 998/29, 998/30, 998/31, 998/32, v katastrálním území Havlíčkův Brod městu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 42170. Převodcem pozemků je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

 

123/18 Záměr prodeje pozemků stč. 25/2 a č. 543/2, 543/4, v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu - Svatý Kříž

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků stč. 25/2 a č. 543/2, 543/4, v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

 

124/18 Podání žádosti o koupi pozemků od Státního statku Jeneč

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o koupi pozemků stč. 7614 a č. 3840/1, 3840/2 a č. 3657/2 v katastrálního území Havlíčkův Brod z vlastnictví České republiky zastoupené Státním statkem Jeneč s.p., státní statek v likvidaci, Třanovského 622/11, Řepy, 16300 Praha 6, do vlastnictví města Havlíčkův Brod.

 

125/18 Záměr prodeje pozemků ve Svatém Kříži

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků č. 556/10, 665/3, stč. 153/2 a č. 544/8 a částí pozemků č. 636/1 o výměře cca 80m2 a č. 554/6 o výměře cca 120 m2, vše v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

 

126/18 Záměr prodeje pozemků ve Svatém Kříži

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 554/21 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

 

127/18 Kupní smlouva - stč. 5317 v k.ú. Havlíčkův Brod - pod kotelnou Na Výšině

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku stč. 5317 v katastrálním území Havlíčkův Brod za cenu 590.000 Kč od České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, dle přílohy č. 42172.

 

128/18 Prodej pozemků č. 544/9 a 636/24 v k.ú. Suchá - Sv. Kříž

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 636/24 o výměře 101 m2 a pozemku č. 544/9 o výměře 15 m2, vše v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu K. F. a M. F., Havlíčkův Brod za cenu 140 Kč/m2. Žadatelé uhradí související náklady.

 

129/18 Prodloužení termínu dokončení stavby - lokalita Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení termínu dokončení stavby dle kupních smluv č. EK 011/2014/Pet a EK 012/2014/Pet do 31.12.2018.

 

130/18 Prodloužení termínu dokončení stavby - lokalita Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení termínu dokončení stavby dle kupních smluv č. EK 682/2014/Pet, EK 086/2016/Pet, EK 299/2016/Pet a EK 357/2016/Pet do 30.4.2019.

 

131/18 Prodloužení termínu dokončení stavby - lokalita Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení termínu dokončení stavby dle kupních smluv č. EK 712/2014/Pet, EK 220/2015/Pet a EK 379/2016/Pet do 30.6.2019.

 

132/18 Prodloužení termínu dokončení stavby - lokalita Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení termínu dokončení stavby dle kupních smluv č. EK 197/2016/Pet a EK 360/2016/Pet do 28.2.2019.

 

133/18 Prodej pozemku stč. 6031 v k.ú. Havlíčkův Brod - Nad Tunelem

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku stč. 6031 o výměře 6 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod J. V., Havlíčkův Brod za cenu 690 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

134/18 Záměr prodeje pozemku č. 188/1 v k.ú. Veselice Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 188/1 o výměře 794 m2 v katastrálním území Veselice u Havlíčkova Brodu.

 

135/18 Záměr převodu kanalizačních a vodovodních sítí proti nově vydaným akciím

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru převodu kanalizačních a vodovodních sítí proti vydaným akciím dle podkladové přílohy č. 42283.

 

136/18 Smlouva o bezúplatném převodu majetku - Smetanovo náměstí

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. UZSVM/HHB/3513/2018-HHBM, ve věci převodu pozemku č. 99/3 o výměře 41 m2 odděleného z pozemku č. 99/1, v katastrálním území Havlíčkův Brod městu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 42221. Převodcem pozemků je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

 

137/18 Žádost o bezúplatný převod pozemků - Vršovice

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků č. 1595/7 a 2360/7, v katastrálním území Havlíčkův Brod. Vlastníkem pozemků je ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

 

138/18 Záměr prodeje části pozemku č. 2536 v k.ú. Havlíčkův Brod - Nad Žabincem

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 2536 o výměře cca 200 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

139/18 Veřejná obchodní soutěž - prodej pozemku č. 1964/27 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Sekaninova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 1964/27 o výměře 165 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

Kupující: L. S., Havličkův Brod a J. N., Havlíčkův Brod

Kupní cena: 2031 Kč/m2, t.j. 335.115 Kč

Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

140/18 Koupě pozemků - ulice Havlíčkova

Zastupitelstvo města neschvaluje koupi pozemků č. 674/13 o výměře 126 m2, č. 688/14 o výměře 435 m2 a č. 689/38 o výměře 385 m2, v katastrálním území Havlíkův Brod od J. M., 500 09 Hradec za nabídnutou cenu.

 

141/18 Prodej pozemku stč. 157 včetně budovy a č. 162/5 v k.ú. Poděbaby - Trafostanice letiště

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku stč. 157 včetně budovy a rozvodů a č. 162/5, v katastrálním území Poděbaby společnosti ČEZ LDS s.r.o., IČ: 018 73 237, Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 za cenu 2.220.000 Kč.

 

142/18 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociálních službách pro rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina mezi městem Havlíčkův Brod a Oblastní charitou Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 15060233, dle podkladové přílohy č. 42091.

 

143/18 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociálních službách pro rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina mezi městem Havlíčkův Brod a Kolpingovým dílem ČR, z. s., náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 43379729, dle podkladové přílohy č. 42092.

 

144/18 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociálních službách pro rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina mezi městem Havlíčkův Brod a Fokusem Vysočina Havlíčkův Brod, z. u., 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 15060306, dle podkladové přílohy č. 42093.

 

145/18 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociálních službách pro rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina mezi městem Havlíčkův Brod a ÚSVITEM - zařízením SPMP Havlíčkův Brod, Nádražní 909, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 60128640, dle podkladové přílohy č. 42094.

 

146/18 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociálních službách pro rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina mezi městem Havlíčkův Brod a Centrem pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s., Vrchlického 57, 586 01 Jihlava, IČ: 26594706, dle podkladové přílohy č. 42095.

 

147/18 Aktualizace Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje:

- aktualizaci QS 55-33 Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2019 (dle podkladové přílohy č. 42222), 

- formulář Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Havlíčkův Brod dle "Zásad" pro rok 2019 (dle podkladové přílohy č. 42223), 

- formulář Vyúčtování dotace z rozpočtu města Havlíčkův Brod dle "Zásad" za rok 2019 (dle podkladové přílohy č. 42224).

 

148/18 Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod - finanční dar

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 994.493,76 Kč Kraji Vysočina, IČO 708 90 749, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava; a zároveň schvaluje Darovací smlouvu dle podkladové přílohy č. 42229.

Pro financování finančního daru ukládá zastupitelstvo města provést změnu rozpočtu a zvýšit limit výdajů na mimořádné finanční podpory (finanční podpory poskytnuté nad rámec Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města) o 994.493,76 Kč kapitoly 22 Vnější a vnitřní vztahy. Dopad změny na celkové saldo rozpočtu 2018 představuje zvýšení deficitu rozpočtu města pro rok 2018.

 

149/18 Žádost o individuální dotaci - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mírovka, IČO 626 96 637, se sídlem Mírovka 149, 580 01 Havlíčkův Brod, poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 40.000 Kč na zakoupení přívěsného vozíku pro potřeby hasičského sboru v souladu s podanou Žádostí o poskytnutí individuální dotace; a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 42276 a 42211.

Pro financování individuální dotace ukládá zastupitelstvo města provést změnu rozpočtu a zvýšit limit výdajů na individuální dotace (finanční podpory poskytnuté nad rámec Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města) o 40 tis. Kč kapitoly 22 Vnější a vnitřní vztahy.

 

150/18 Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování - schválení Strategického plánu sociálního začleňování města Havlíčkův Brod pro období 2018 - 2021

Zastupitelstvo města schvaluje Strategický plán sociálního začleňování města Havlíčkův Brod pro období 2018 - 2021 dle podkladových příloh číslo 42303, 42304, 42305, 42306 a 42308.

 

151/18 Žádost o finanční podporu Dobrovolnického centra Fokusu Vysočina v regionu Havlíčkův Brod a Chotěboř

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,- Kč Dobrovolnickému centru Fokus Vysočina, se sídlem 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 150 60 306 a zároveň schvaluje uzavření Darovací smlouvy dle podkladové přílohy č. 42312.

 

152/18 Plán rozvoje sportu ve městě Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje „Plán rozvoje sportu ve městě Havlíčkův Brod“ na roky 2018 až 2023.

 

153/18 Zrušující vyhlášky - staré OZV k ÚPSÚ HB

Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2018, kterou se zrušují Obecně závazné vyhlášky města Havlíčkův Brod č. 24, č. 2/2004, č. 3/2004, č. 4/2006, č. 5/2006, č. 6/2006, č. 9/2006 a č. 10/2006.

 

154/18 Změna č. 4 Územního plánu Havlíčkův Brod - vydání změny

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona, vydává Změnu č. 4 Územního plánu Havlíčkův Brod, formou opatření obecné povahy.

 

155/18 Schválení podílu v Rezervě Programu regenerace MPZ HB

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku v rámci městského programu regenerace v roce 2018 na obnovu Fary Římskokatolické církve - děkanství Havlíčkův Brod, ulice Rubešovo náměstí, Havlíčkův Brod, vlastníku Římskokatolická farnost – děkanství Havlíčkův Brod, Rubešovo náměstí 173, Havlíčkův Brod, ve výši min. 10 % z nákladů na obnovu kulturní památky dle Zásad Ministerstva kultury v platném znění, ve výši 121 481,00Kč.

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ing. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta