Usnesení z jednání zastupitelstva města 18.2.2013



Přítomni:

MUDr. Pavel Antonín, Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Weberová Chvílová, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Jan Míka, Ivana Mojžyšková, Ing. Štefan Nigoš, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Zbyněk Stejskal, MUDr. Jiří Stryhal, PhDr. Ivana Štrossová, Mgr. Jan Tecl

 

1/13 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 334/12 do 30.6.2013, 348/10 a 212/12 do 31.12.2013.

 

2/13 Usnesení Výboru zastupitelstva města pro sociální a zdravotní tématiku

Zastupitelstvo města vyhlašuje grantový program "Město bez bariér - rok 2013", dle podkladové přílohy č. 21218.

 

3/13 Usnesení Výboru zastupitelstva města pro sociální a zdravotní tématiku

Zastupitelstvo města schvaluje závěrečnou Zprávu o kontrole projektů z grantového programu "Město bez bariér - rok 2012", dle podkladové přílohy č. 21217.

 

4/13 Usnesení Výboru zastupitelstva města pro sociální a zdravotní tématiku

Zastupitelstvo města schvaluje Plán práce Výboru pro sociální a zdravotní tématiku na rok 2013, dle podkladové přílohy č. 20841.

 

5/13 Usnesení Výboru zastupitelstva města pro cestovní ruch a kulturu

Zastupitelstvo města bere na vědomí souhrnnou zprávu Výboru zastupitelstva města pro cestovní ruch a kulturu vyhodnocující podpořené grantové projekty v oblasti kultury v roce 2012 dle podkladové přílohy č. 21135.

 

6/13 Usnesení Výboru zastupitelstva města pro cestovní ruch a kulturu

Zastupitelstvo města schvaluje plán činnosti výboru zastupitelstva města pro cestovní ruch a kulturu na období únor až prosinec 2013.

 

7/13 Usnesení Výboru zastupitelstva města pro cestovní ruch a kulturu

Zastupitelstvo města ukládá radě města připravit návrh dalších volných plakátovacích ploch na frekventovaných místech ve městě.

 

8/13 Usnesení Výboru zastupitelstva města pro cestovní ruch a kulturu

Zastupitelstvo města ukládá radě města rozšířit Statut Kulturní ceny města Havlíčkova Brodu o kategorii mladý umělec.

 

9/13 Zápis z Výboru pro životní prostředí – plán činnosti 2013

Zastupitelstvo města ukládá radě města jednat o podmínkách odkupu či směny pozemků ppč. 1666/8, 1672/9 a návazných v k.ú. Havlíčkův Brod, jež jsou součástí parku Budoucnost.

 

10/13 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města projednalo II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období let 2013-2015, dle podkladové přílohy č. 21243.

 

11/13 Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí města na rok 2013

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích člena rady Jiřího Kopice jako svého zástupce  na valné hromady společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. konané v roce 2013. Jako náhradníka deleguje místostarostu Ing. Ivana Kuželku.

 

12/13 Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí města na rok 2013

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích místostarostu Ing. Čeňka Jůzla jako svého zástupce na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. konané v roce 2013. Jako náhradníka deleguje starostu města 
Mgr. Jana Tecla.

 

13/13 Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí města na rok 2013

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích místostarostu Ing. Čeňka Jůzla jako svého zástupce  na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané v roce 2013. Jako náhradníka deleguje člena rady Jiřího Kopice.

 

14/13 Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí města na rok 2013

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích starostu města Mgr. Jana Tecla jako svého zástupce  na valné hromady společnosti HC REBEL a.s. konané v roce 2013. Jako náhradníka deleguje člena rady Libora Honzárka.

 

15/13 Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí města na rok 2013

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích místostarostu Ing. Ivana Kuželku jako svého zástupce  na valné hromady společnosti Kulturní dům "Ostrov" spol. s r.o. konané v roce 2013. Jako náhradníka deleguje místostarostu Ing. Čeňka Jůzla.

 

16/13 Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí města na rok 2013

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích místostarostu Ing. Čeňka Jůzla jako svého zástupce  na členské schůze společnosti Lesního družstva ve Štokách konané v roce 2013. Jako náhradníka deleguje  člena rady Ing. Tomáše Hermanna.

 

17/13 Volba zástupce města do představenstva Lesního družstva ve Štokách

Zastupitelstvo města navrhuje udělit plnou moc radnímu Zbyňku Stejskalovi pro zastupování města v představenstvu Lesního družstva ve Štokách.

 

18/13 Volba zástupce města do představenstva Lesního družstva ve Štokách

Zastupitelstvo města navrhuje odvolat plnou moc udělenou Petru Douchovi pro zastupování města v představenstvu Lesního družstva ve Štokách. Zastupitelstvo města Petru Douchovi děkuje 
za vykonanou práci v představenstvu Lesního družstva ve Štokách.

 

19/13 Ceny města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje udělení zvláštních cen města za rok 2012 za významný dlouhodobý přínos městu v oblasti  tělovýchovy a sportu:

- panu Miroslavu Machkovi

- panu Václavu Paulíkovi

 

20/13 Ceny města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se Statutem sportovní ceny města Havlíčkova Brodu udělení sportovních cen města za rok 2012:

- Romanu Marešovi v kategorii nejlepší sportovec města

- Adamu Hromádko v kategorii nejlepší mladý sportovec města do 18 let

- týmu kadetek z aerobikového klubu BM FITNESS Havlíčkův Brod v kategorii nejlepší sportovní kolektiv města

- Janu Matějů v kategorii nejlepší dobrovolný cvičitel nebo dobrovolný trenér.

 

21/13 Ceny města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se Statutem kulturní ceny města Havlíčkova Brodu udělení kulturních cen města za rok 2012:

- Michalu Kampovi v kategorii významný přínos kulturnímu životu města v roce 2012

- Václavu Černochovi v kategorii významný dlouhodobý přínos městu v oblasti umění, zájmové umělecké činnosti, případně dalších kulturně společenských aktivitách.

 

22/13 Rezignace člena výboru zastupitelstva města

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci Mgr. Jana Sojky na funkci člena kontrolního výboru zastupitelstva města a jeho novým členem  podle § 84, odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. volí člena rady města Zbyňka Stejskala.

 

23/13 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - granty 2013

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 150.000 Kč z grantového programu "Farmářské trhy Koudelův talíř 2013" v souladu s podanou žádostí  o poskytnutí grantu  Ing. Haně Kachlířové IČO 01320394, Mahenova 3980, 580 01 Havlíčkův Brod, na projekt "Farmářské trhy Koudelův talíř 2013" v souladu s podanou žádostí, včetně smlouvy o poskytnutí grantu dle podkladové přílohy č. 21140.

 

24/13 Změna splátkového kalendáře smlouvy o půjčce č. EK/1450/2012/JU uzavřené mezi městem H. Brod a TJ Jiskra H. Brod

Zastupitelstvo města schvaluje změnu smlouvy o půjčce č. EK/1450/2012/JU ze dne 18.4.2012 uzavřené mezi městem a občanským sdružením Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod dodatkem č. 1 podle podkladové přílohy č. 21245.

 

25/13 Vklad infrastrukturního majetku, kanalizační a vodovodní sítě v areálu bývalých kasáren letiště, do základního kapitálu akciové společnosti VaK proti nově vydaným akciím

Zastupitelstvo města schvaluje předání kanalizační a vodovodní sítě v areálu bývalých kasáren letiště navýšením kapitálové účasti města v akciové společnosti Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Havlíčkův Brod, Žižkova 832, IČO: 481 73 002, vkladem  nemovitého majetku popsaného v příloze, evidovaného městem Havlíčkův Brod:

inventární číslo: 2801-29, funkční celek č. 29 o účetní hodnotě 22 057 600 Kč, inventární číslo: 2801-34, vodojem na stpč 6895 - č. budovy 21 o účetní hodnotě 132 436 Kč, Inventární číslo: 422-3-004, název: odlehčovací stoka v areálu bývalých kasáren, účetní hodnota: 3 251 204,96 Kč a Inventární číslo: 422-3-005, název: vodovod v areálu bývalých kasáren, účetní hodnota: 942 863,36 Kč o celkovém součtu účetní hodnoty 26 384 104,32 Kč,  oproti nově vydaným akciím.

 

26/13 Záměr prodeje pozemku - garáž Letná

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku stpč. 4384 o výměře 21 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

27/13 Záměr směny částí pozemků - Šmolovy

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny částí pozemků ppč. 828/1  o výměře cca 12 m2 ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod a stpč. 127 o výměře cca 25 m2 ve vlastnictví žadatele v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu.

 

28/13 Smlouva o bezúplatném převodu č. 139/12

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 139/12 včetně doložky ve věci převodu  pozemků parc.č. 939/29, 1003/94, 1003/95, 1003/96, 1003/98, 1003/99, 1003/100, 1003/102, 1003/103, 1003/104, 1003/105, 1003/106, 1003/107, 1003/108, 1003/109, 1003/110, 1003/111, 1003/112, 1003/114, 1003/115, 2328/6   v k.ú. Havlíčkův Brod Městu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 20812. Převodcem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město.

 

29/13 Záměr prodeje pozemku - Na Výšině

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ppč. 936/1 o výměře 26 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

30/13 Koupě pozemku - ul. Pražská

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku ppč. 757/4 o výměře 67 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod od Ladislava K., Kouřim za cenu 100 Kč/m2. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

 

31/13 Záměr prodeje pozemku - Ovčín

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku ppč. 807/5 o výměře 240 m2 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu.

 

32/13 Záměr prodeje části pozemku ppč. 5/19 v k.ú. Jilemník

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ppč. 5/19 o výměře cca 58 m2 v k.ú. Jilemník.

 

33/13 Prodej  bytových jednotek - 4.vlna privatizace

Zastupitelstvo schvaluje prodej bytové jednotky č. 1123/11 v domě čp. 1123, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: manželé Petr K. a Jaroslava K., Havlíčkův Brod.

Kupní cena: 325.650,00 Kč.

 

34/13 Prodej  bytových jednotek - 4.vlna privatizace

Zastupitelstvo schvaluje prodej bytové jednotky č. 1123/6 v domě čp. 1123, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: manželé Ing. Václav D. a Marie D., Havlíčkův Brod.

Kupní cena: 432.504,00 Kč.

 

35/13 Prodej  bytových jednotek - 4.vlna privatizace

Zastupitelstvo schvaluje prodej bytové jednotky č. 1123/8 v domě čp. 1123, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Jana K., Havlíčkův Brod.

Kupní cena: 325.650,00 Kč.

 

36/13 Prodej  bytových jednotek - 4.vlna privatizace

Zastupitelstvo schvaluje prodej bytové jednotky č. 1108/17 v domě čp. 1108, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Ludmila R., Havlíčkův Brod.

Kupní cena: 199.370,00 Kč.

 

37/13 Prodej  bytových jednotek - 4.vlna privatizace

Zastupitelstvo schvaluje prodej bytové jednotky č. 1108/9 v domě čp. 1108, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Petra H., Havlíčkův Brod.

Kupní cena: 455.625,00 Kč.

 

38/13 Prodej  bytových jednotek - 4.vlna privatizace

Zastupitelstvo schvaluje prodej bytové jednotky č. 1105/5 v domě čp. 1105, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Jiří S., Havlíčkův Brod.

Kupní cena: 199.370,00 Kč.

 

39/13 Prodej  bytových jednotek - 4.vlna privatizace

Zastupitelstvo schvaluje prodej bytové jednotky č. 1106/4 v domě čp. 1106, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: manželé Marta M. a Jiří M., Havlíčkův Brod.

Kupní cena: 353.773,00 Kč.

 

40/13 Prodej  bytových jednotek - 4.vlna privatizace

Zastupitelstvo schvaluje prodej bytové jednotky č. 1123/10 v domě čp. 1123, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Iva Z., Havlíčkův Brod.

Kupní cena: 201.835 Kč.

 

41/13 Prodej  bytových jednotek - 4.vlna privatizace

Zastupitelstvo schvaluje prodej bytové jednotky č. 1106/18 v domě čp. 1106, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: manželé MUDr. Ladislav B. a PaedDr. Ilona B., Havlíčkův Brod.

Kupní cena: 455.625,00 Kč.

 

42/13 Prodej  bytových jednotek - 4.vlna privatizace

Zastupitelstvo schvaluje prodej bytové jednotky č. 1123/5 v domě čp. 1123, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Josef Z., Havlíčkův Brod.

Kupní cena: 325.650,00 Kč.

 

43/13 Prodej  bytových jednotek - 4.vlna privatizace

Zastupitelstvo schvaluje prodej bytové jednotky č. 1121/8 v domě čp. 1121, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Petr Č., Havlíčkův Brod.

Kupní cena: 325.650,00 Kč.

 

44/13 Prodej  bytových jednotek - 4.vlna privatizace

Zastupitelstvo schvaluje prodej bytové jednotky č. 1108/5 v domě čp. 1108, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Jakub R., Havlíčkův Brod.

Kupní cena: 199.370,00 Kč.

 

45/13 Prodej  bytových jednotek - 4.vlna privatizace

Zastupitelstvo schvaluje prodej bytové jednotky č. 1121/3 v domě čp. 1121, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: manželé Josef Z. a Marie Z., Havlíčkův Brod.

Kupní cena: 432.504,00 Kč.

 

46/13 Prodej  bytových jednotek - 4.vlna privatizace

Zastupitelstvo schvaluje prodej bytové jednotky č. 1123/7 v domě čp. 1123, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Miroslav H., Havlíčkův Brod a Jaroslav H., Havlíčkův Brod.

Kupní cena: 201.835,00 Kč.

 

47/13 Prodej  bytových jednotek - 4.vlna privatizace

Zastupitelstvo schvaluje prodej bytové jednotky č. 1121/9 v domě čp. 1121, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: manželé Zdeněk P. a Jarmila P., Havlíčkův Brod. 

Kupní cena: 432.504,00 Kč.

 

48/13 Prodej  bytových jednotek - 4.vlna privatizace

Zastupitelstvo schvaluje prodej bytové jednotky č. 1121/6 v domě čp. 1121, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: manželé Karel D. a Marie D., Havlíčkův Brod. 

Kupní cena: 432.504,00 Kč.

 

49/13 Prodej  bytových jednotek - 4.vlna privatizace

Zastupitelstvo schvaluje prodej bytové jednotky č. 1121/2 v domě čp. 1121, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: manželé Lesja B. a Jaroslav B., Havlíčkův Brod. 

Kupní cena: 325.650,00 Kč.

 

50/13 Prodej  bytových jednotek - 4.vlna privatizace

Zastupitelstvo schvaluje prodej bytové jednotky č. 1108/18 v domě čp. 1108, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: manželé Marie R. a Zdeněk R., Havlíčkův Brod. 

Kupní cena: 455.625,00 Kč.

 

51/13 Prodej  bytových jednotek - 4.vlna privatizace

Zastupitelstvo schvaluje prodej bytové jednotky č. 1121/1 v domě čp. 1121, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Stanislav Š., Havlíčkův Brod. 

Kupní cena: 205.227,00 Kč.

 

52/13 Záměr prodeje pozemku - Havířská ul.

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku stpč. 671/2 o výměře 442 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

53/13 Prominutí 2. splátky kupní ceny - lok. U Rybníčku

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s čl. VI. kupní smlouvy č. OSM 153/2010/Miš prominutí 2. splátky kupní ceny ve výši 150.000 Kč Petře a Jiřímu P., Havlíčkův Brod.

 

54/13 Záměr prodeje části  pozemku ppč. 2699/16  v Havlíčkově Brodě ul. Npor.Jana Lašky

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ppč. 2699/16 o výměře cca 350 m2  v k. ú. Havlíčkův Brod .

 

55/13 Záměr prodeje části pozemků ppč. 103/128 v k. ú. Perknov a ppč. 627/1 k. ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části  pozemku ppč. 103/128 o výměře cca 60 m2  v k. ú. Perknov a části pozemku ppč. 627/1 o výměře cca 15 m2 v k. ú. Havlíčkův Brod.

 

56/13 Záměr prodeje části pozemku ppč. 627/1 v k. ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části  pozemku ppč. 627/1 o výměře cca  65 m2  v k. ú. Havlíčkův Brod.

 

57/13 Záměr prodeje části pozemku ppč. 103/1 v k. ú. Perknov

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku  ppč. 103/1 o výměře cca 250 m2  v k. ú. Perknov.

 

58/13 Záměr prodeje pozemku stpč. 4577 v k. ú. Havlíčkův  Brod

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku stpč. 4577 o výměře 20 m2 v k. ú. Havlíčkův Brod.

 

59/13 Záměr směny pozemků ppč. 5/6 ,  5/1 v k. ú. Jilemník

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků ppč. 5/6  a ppč. 5/1 o výměře celkem cca 120 m2 v  k. ú. Jilemník ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod za ppč. 6/3  o výměře cca 280 m2  v k. ú.Jilemník ve vlastnictví žadatele.

 

60/13 Záměr prodeje části pozemku ppč. 505/1 v k. ú. Květnov

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ppč. 505/1 o výměře cca 34 m2 v k. ú. Květnov.

 

61/13 Záměr prodeje části pozemku ppč. 5/19 v k.ú. Jilemník - II

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ppč. 5/19 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Jilemník.

 

62/13 Koupě pozemku v k.ú. Velká Zdobnice

Zastupitelstvo města schvaluje kupní cenu za  koupi pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. st. 102/1 o výměře 345 m2 z vlastnictví České republiky zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, do vlastnictví Města Havlíčkův Brod ve výši 106 000 Kč za celý pozemek.

 

63/13 Uznání dluhu a dohoda o splátkách 2577/24

Zastupitelstvo města schvaluje dohodu o uznání a splátkách dluhu mezi Městem Havlíčkův Brod a Marcelou B., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 20987.

 

64/13 Žádost o prominutí poplatku z prodlení 2781/8

Zastupitelstvo města schvaluje prominutí části poplatku z prodlení za dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu číslo 8, Sídliště Pražská 2781, Havlíčkův Brod paní Haně K. Zastupitelstvo města stanovuje částku k úhradě ve výši 4.114,00 Kč, splatnou do 31.3.2013.

 

65/13 Záměr prodeje části pozemku ppč. 5/11 v k.ú. Jilemník

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ppč. 5/11 o výměře cca 41 m2 v k.ú. Jilemník

 

66/13 Záměr prodeje pozemků Květnov

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemků ppč. 505/5, ppč. 505/6, ppč. 505/7 a ppč. 505/8 v k. ú. Květnov o celkové výměře cca 120 m2.

 

67/13 Žádost o prominutí poplatku z prodlení 1128/39

Zastupitelstvo města schvaluje prominutí části poplatku z prodlení za dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu číslo 39, Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod Miroslavě P., Havlíčkův Brod. Zastupitelstvo města stanovuje částku k úhradě ve výši 10.075,00 Kč, splatnou do 31.3.2013.

 

68/13 Záměr prodeje částí pozemků ppč. 1661/35 a 1661/39   v k. ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku stavební parcely č. 7625 o výměře 34 m2 odděleného geometrickým plánem č. 6908-784/2012 z pozemků ppč. 1661/35 a 1661/39 v k. ú. Havlíčkův Brod.

 

69/13 Prodej pozemku  stpč. 5022 v k.ú. Havlíčkův Brod - ČEZ

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku stpč. 5022 o výměře 37 m2  v katastrálním území Havlíčkův Brod ČEZ Distribuce, a. s., Děčín-Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8,  PSČ 405 02  IČ: 247 29 035. Cena pozemku činí 900 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se Směrnicí QS 55-25 pro hospodaření s nemovitým majetkem města.

 

70/13 Prodej pozemku ppč. 542/12 a 542/2 v k. ú. Poděbaby

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v katastrálním území Poděbaby ppč. 542/12 o výměře 60 m2 a 542/2 o výměře 385 m2 Daně a Christopheru D., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 153,90 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se Směrnicí QS 55-25 pro hospodaření s nemovitým majetkem města.

 

71/13 Směna části pozemků ppč. 632/2 a 628/126 v k. ú. Havlíčkův Brod- Spálená stráň

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 632/2 o výměře 845 m2 a ppč. 628/165 o výměře 15 m2  oddělených geometrickým plánem č. 6969-201/2013 z pozemků ppč. 632/2  a ppč. 628/126 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemky ppč. 632/17 o výměře 213 m2, ppč. 632/16 o výměře 527 m2 a 632/19  o výměře 21 m2 oddělených geometrickým plánem č. 6969-201/2013 z pozemku ppč. 632/4 ve vlastnictví  id. 1/2 Ing. Miloše K., Havlíčkův Brod a id. 1/2 Pavla K., Havlíčkův Brod. Rozdíl ve výměře 99 m2 ve prospěch města uhradí žadatelé za cenu 1550,- Kč/m2. Žadatelé dále uhradí polovinu souvisejících nákladů v souladu se Směrnicí QS 55-25 pro hospodaření s nemovitým majetkem města.

 

72/13 Prodej části pozemku ppč. 628/1 v k. ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v katastrálním území Havlíčkův Brod ppč. 628/164 o výměře 108 m2, odděleného geometrickým plánem č. 6938-229/2012 z pozemku ppč. 628/1 společnosti EMBROD spol. r. o., Ledečská 2917, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 440185 33 za kupní cenu ve výši 580 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se Směrnicí QS 55-25 pro hospodaření s nemovitým majetkem města.

 

73/13 Záměr směny částí pozemků - Březinka

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku ppč. 408/1 o výměře cca 80m2 ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod za část pozemku ppč. 83/4 o výměře cca 40 m2 ve vlastnictví žadatele v k.ú. Březinka u Havlíčkova Brodu.

 

74/13 Směny pozemků - letiště

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku ppč. 162/45 o výměře 1659 odděleného geometrickým plánem č. 416-348/2012 z pozemku ppč. 162/41 a pozemku ppč. 162/47 o výměře 37 m2 odděleného geometrickým plánem č. 416-348/2012 z pozemku ppč. 162/40 v k.ú. Poděbaby ve vlastnictví firmy MMPI s.r.o., Ke Koulce 646/2, 15000 Praha-Smíchov za pozemek ppč.162/48 o výměře 1996 oddělený geometrickým plánem č. 416-348/2012  z pozemku ppč. 162/37 v k.ú. Poděbaby ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod. Žadatel dále uhradí podíl na souvisejících nákladech v souladu se Směrnicí č. QS 55-25 o hospodaření s nemovitým majetkem města.

 

75/13 Záměr prodeje části pozemku - Na Hrázi

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ppč. 751/40 o výměře 13 m2 v katastrálním území Perknov.

 

76/13 Zpráva č. 2 o plnění Plánu odpadového hospodářství původce odpadů města Havlíčkův Brod (POH2)

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu č. 2 o plnění Plánu odpadového hospodářství původce odpadů města Havlíčkův Brod pro roky 2011 - 2015 (POH2) dle podkladové přílohy č. 21220.

 

77/13 Nabídka Kraje Vysočina

Zastupitelstvo města neschvaluje koupi pozemků a budov v k.ú. Havlíčkův Brod v areálu České zemědělské akademie v Havlíčkově Brodě za oficiálně oznámenou minimální cenu 40 000 000,- Kč a navrhuje dále jednat s Krajem Vysočina o její výši.

 

78/13 Žádost o prominutí poplatku z prodlení 1128/11

Zastupitelstvo města schvaluje prominutí části poplatku z prodlení za dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 11, Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod paní Kláře V. Zastupitelstvo města stanovuje částku k úhradě ve výši 2.162,00 Kč, splatnou do 31.3.2013.

 

79/13 Žádost o prominutí - vrácení kauce

Zastupitelstvo města schvaluje vrácení kauce ve výši 30 000,- Kč Evě L., Havlíčkův Brod.

 

80/13 Prodej objektu čp. 2005 v Havlíčkově Brodě (bývalá Obchodní akademie)

Zastupitelstvo města ukládá radě města inzerovat prodej objektu čp. 2005 (bývalá Obchodní akademie), pozemku stpč. 245 a pozemků ppč. 223/2, 204/1 a 204/4 včetně součástí a příslušenství v k.ú. Havlíčkův Brod s možností splátkování kupní ceny do 30.6.2015.

 

81/13 Prodej objektu čp. 2190 v Havlíčkově Brodě (bývalý Dům dětí a mládeže)

Zastupitelstvo města ukládá radě města inzerovat prodej objektu čp.2190 (bývalý Dům dětí a mládeže U Aleje), na st.817, garáže na st.7448, pozemku stpč. 817, stpč.7448, ppč.717/1 a ppč.717/2 v k.ú. Havlíčkův Brod s možností splátkování kupní ceny do 30.6.2014.

 

82/13 Bezúplatný převod pozemků od TJ Jiskra Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod  pozemků ppč. 546/14, ppč. 546/23, ppč. 557/1 ppč. 546/16, část ppč. 552/1, ppč. 560/21, ppč. 560/1 a ppč. 552/11 o celkové výměře 17 798 m2  v k.ú. Havlíčkův Brod z vlastnictví Tělovýchovné jednoty Jiskra Havlíčkův Brod, Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod do vlastnictví Města Havlíčkův Brod.

 

83/13 Dodatek č. III zřizovací listiny příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. III ke zřizovací listině příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času dle podkladové přílohy č. 21019.

 

84/13 Snížení energetické náročnosti ZŠ Nuselská - dotace z programu Zelená úsporám

Zastupitelstvo města se seznámilo s možností získat dotaci z programu Zelená úsporám na projekt „Snížení energetické náročnosti ZŠ Nuselská“, souhlasí s jeho realizací a ukládá radě města předložit zastupitelstvu města podrobnější informaci po obdržení rozhodnutí poskytovatele dotace.

 

85/13 Světelné signalizační zařízení Masarykova - Pražská, koupě

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením kupní smlouvy dle podkladové přílohy č. 21163 se společností Sallerova výstavba spol. s r.o., IČ 16188926 ve věci koupě světelného signalizačního zařízení v ulici Masarykova – Pražská v Havlíčkově Brodě.

 

86/13 Rekonstrukce Žižkovy ulice

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o společném postupu zadavatelů dle podkladové přílohy č. 21155 s Krajem Vysočina, IČ 708 90 749. Tato smlouva řeší vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se společným zadáním veřejné zakázky „II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova, Dolní“.

 

87/13 Změna ÚPSÚ Havlíčkův Brod - pozemek parc.č. 766/3 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města  schvaluje, podle § 55, odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod na pozemku parc.č. 766/3 v k.ú. Havlíčkův Brod, spočívající ve změně funkčního využití z „Rekreačních ploch“ na funkční využití „Smíšené území bydlení a rekreační zástavby“.

 

88/13 Plynofikace Zbožice - záměr prodej plynovodu

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje 2232 m plynovodu DN 63 a 30 kusů přípojek DN 32 o délce 274, 25 m  v místní části Zbožice.

 

89/13 Plynofikace Mendlova Ves, Ovčín, Novotnův Dvůr - Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a smlouvě budoucí kupní

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a smlouvě budoucí kupní dle podkladové přílohy č. 21256 s VČP Net s.r.o., IČ 27495949 ve věci plynofikace místních částí Mendlova Ves, Ovčín a Novotnův Dvůr.

 

90/13 Odbahnění rybníku Hastrman

Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. 347/12 a souhlasí s tím, že bude odbahněn rybník Hastrman v celkovém objemu sedimentu cca 9 500 m3.

 

91/13 Směny pozemků - letiště

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku ppč. 162/46 o výměře 1120 m2 odděleného geometrickým plánem č. 416-348/2012 z pozemku ppč. 162/36 v k.ú. Poděbaby ve vlastnictví firmy Chládek a Tintěra a.s., Průmyslová 941, 580 01  Havlíčkův Brod za pozemek ppč. 162/49 o výměře 1318 oddělený geometrickým plánem č. 416-348/2012  z pozemku ppč. 162/37 v k.ú. Poděbaby ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod. Žadatel dále uhradí podíl na souvisejících nákladech v souladu se Směrnicí č. QS 55-25 o hospodaření s nemovitým majetkem města.

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

                                                                            Mgr. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta