Usnesení z jednání zastupitelstva města 17.9.2018Přítomni:

MUDr. Pavel Antonín, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, Ing. Jan Hyliš, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Ing. Čeněk Jůzl, Petr Korčák, Ing. Ivan Kuželka, PaedDr. Martina Matějková, Ivana Mojžyšková, Jan Nosek, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, MUDr. Lucie Stehlíková, MUDr. Jiří Stryhal, Mgr. Jan Tecl, MBA, Eva Vyoralová

Omluveni:

Zbyněk Stejskal

 

156/18 Informace kontrolního výboru o provedených kontrolách

Zastupitelstvo města bere na vědomí předložené zápisy z provedených kontrol Kontrolního výboru Zastupitelstva města Havlíčkův Brod dle podkladových příloh č. 42564-42567

 

157/18 Informace kontrolního výboru o provedené kontrole rozpracování a plnění usnesení

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z provedené kontroly rozpracování a plnění termínů usnesení ZM a RM, přijatých na základě doporučení  KVZM v období  2016-17, 

a ukládá radě města projednat a přijmout navrhované opatření dle podkladové přílohy č. 42574.

 

158/18 Zpráva z řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. IČO 48171590 konané dne 29. května 2018 dle podkladové přílohy č. 42749.

 

159/18 Zpráva z valné hromady společnosti Úpravna vody Želivka, a.s.

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z řádné valné hromady společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. IČO 26496224 konané 20. června 2018 předložený v podkladové příloze č. 42603.

 

160/18 Krajská knihovna Vysočiny

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o vzájemném finančním vypořádání v souvislosti s realizací akce „Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV“ s Krajem Vysočina, IČO 708 90 749, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, dle podkladové přílohy č. 43792.

 

161/18 Cena města Havlíčkův Brod - Nejkrásnější kniha 28. Podzimního knižního veletrhu

Zastupitelstvo města schvaluje udělení "Ceny města Havlíčkův Brod za nejkrásnější knihu Podzimního knižního veletrhu" v rámci 28. Podzimního knižního veletrhu ve výši 40.000 Kč.

 

162/18 Schválení "Smlouvy o spolupráci a darovací" s Krajem Vysočina (Sportovní areál Na Losích, Havlíčkův Brod)

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření "Smlouvy o spolupráci a darovací" mezi Krajem Vysočina, IČO 708 90 749, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, a městem Havlíčkův Brod, IČO 002 67 449, se sídlem Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod 2, dle podkladové přílohy č. 42788.

 

163/18 Změny rozpočtu a závazných ukazatelů hospodaření pro rok 2018

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje:  

- přesuny limitů rozpočtových výdajů mezi kapitolami 02-OŽP, 35-OŘP, 40-ORM a 41 EO bez vlivu na celkové saldo rozpočtu v celkovém objemu 7 806 tis. Kč 

- zvýšení závazného ukazatele transfer dotace provozního příspěvku pro s.r.o. MDK Ostrov v objemu 850 tis. Kč. 

- uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace spol. s r.o. Městské divadlo a kino schválené usnesením ZM č. 56/18 ze dne 16.04.2018. Dodatkem se mění celková výše příspěvku pro rok 2018 na objem 1 500 tis. Kč

Zastupitelstvo ukládá radě města:

- provést neprodleně aktualizaci věcného a organizačního rozpisu rozpočtu a schválené změny rozpočtu a závazných ukazatelů hospodaření zaevidovat do období 09/2018 

- od schválení změn řídit hospodaření města dle upraveného rozpočtu

 

164/18 Volba přísedících Okresního soudu v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města volí v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích na funkci přísedících u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě na další čtyřleté volební období 2018 - 2022:

PhDr. Ivu Dubnovou, Havlíčkův Brod,

Josefa Havla, Havlíčkův Brod.

 

165/18 Prodej volné bytové jednotky č. 1123/5, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města ukládá inzerovat prodej bytové jednotky č. 1123/5 o velikosti 2+1 za minimální cenu 1.100.000 Kč.

 

166/18 Žádosti o převod pozemků ve vlastnictví státu

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku č. 104/1 v katastrálním území Poděbaby. Vlastníkem pozemku je ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

 

167/18 Žádosti o převod pozemků ve vlastnictví státu

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků č. 368/29, 2799/2, 2799/4 a 4290/3 v katastrálním území Havlíčkův Brod. Vlastníkem pozemků je ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

 

168/18 Žádosti o převod pozemků ve vlastnictví státu

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků 902/6, 907/2, 908/4, 1259/2 a 1260/2 v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu. Vlastníkem pozemků je ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

 

169/18 Žádosti o převod pozemků ve vlastnictví státu

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku č. 726/3 v katastrálním území Poděbaby. Vlastníkem pozemku je ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

 

170/18 Žádosti o převod pozemků ve vlastnictví státu

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod podílu 12/15 na pozemcích č. 1842, 1845/1, 1845/2, 1845/3, 1846, 2434/4, 2434/5, 2434/6, 2459/2, 2459/3 a 2459/7 v katastrálním území Havlíčkův Brod. Vlastníkem pozemků je ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

 

171/18 Žádosti o převod pozemků ve vlastnictví státu

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod podílů na pozemcích č. 1808/2 (12/15) a 1808/3 (1/20) v katastrálním území Havlíčkův Brod. Vlastníkem pozemků je ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

 

172/18 Žádosti o převod pozemků ve vlastnictví státu

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o koupi pozemků č. 554 a č. st. 20 v katastrálním území Jilemník. Vlastníkem pozemků je ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

 

173/18 Žádosti o převod pozemků ve vlastnictví státu

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod podílu na pozemku č. 2744/1 (1/15) v katastrálním území Havlíčkův Brod. Vlastníkem pozemku je ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

 

174/18 Smlouva o bezúplatném převodu majetku - Smetanovo náměstí

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. UZSVM/HHB/5022/2018-HHBM, ve věci převodu pozemku č. 99/4 o výměře 10 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod městu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 43838. Převodcem pozemků je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

 

175/18 Kupní smlouva - Smetanovo náměstí

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy č. UZSVM/HHB/5022/2018-HHBM, ve věci koupě pozemku č. 99/2 o výměře 14 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod městu Havlíčkův Brod za cenu 10.000 Kč, dle podkladové přílohy č. 43839. Prodávajícím je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

 

176/18 Záměr prodeje pozemku části pozemku č. 1381/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - Vlkovsko

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 1381/1 o výměře cca 300 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

177/18 Záměr prodeje části pozemku č. 1646/227 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Konečná

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 1646/227 o výměře cca 95 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

178/18 Koupě pozemku č. 1055/8 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Cihláře

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku č. 1055/8 o výměře 1.770 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod od P. P.,  Havlíčkův Brod a V. Ř.,  Havlíčkův Brod, za cenu 1000,- Kčm2. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady.

 

179/18 Směna pozemků - cyklotrasa Šmolovy - Dolík

Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku č. 1020 o výměře cca 730 m2 v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za části pozemků č. 1016, 1052/8, 1052/9, 1050/2 a 1050/1 o celkové výměře cca 800 m2, v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu ve vlastnictví M. P., trvale bytem Havlíčkův Brod. Směna bude provedena bez finančního dorovnání, související náklady uhradí město Havlíčkův Brod. Do doby zaměření cyklotrasy bude směna ošetřena smlouvou o smlouvě budoucí směnné.

 

180/18 Záměr prodeje částí pozemků č. 2008, 1040/2 a 1225, v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemků č. 2008 o výměře cca 117 m2, č. 1040/2 o výměře cca 27 m2 a č. 1225 o výměře cca 38 m2, v katastrálním území Mírovka.

 

181/18 Záměr prodeje pozemků - pole Šmolovy

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků č. 896/40, 900/100 a části pozemku č. 900/46 o celkové výměře cca 4.200 m2, v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu.

 

182/18 Záměr prodeje části pozemku č. 879/1 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 879/1 o výměře 160 m2 v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu.

 

183/18 Záměr prodeje pozemků v ulici Průmyslová

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 3755/38 o výměře 376 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

184/18 Záměr prodeje pozemků v ulici Průmyslová

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 2881/1 o výměře cca 95 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

185/18 Záměr směny pozemků - u autobusového terminálu v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků č. 1905/10 o výměře 168 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za část pozemku č. 1903/70 o výměře 230 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

186/18 Záměr směny pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - U Školy x Kozí

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru směny pozemku č. 213/1 o výměře 236 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemek č. 3032/14 o výměře cca 1.350 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

187/18 Záměr směny pozemků - Kyjovská

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny částí pozemků č. 3032/13 o výměře cca 113 m2 a č. 3212/1 o výměře cca 166 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod, ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemek č. 3212/3 o výměře 148 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

188/18 Koupě části pozemku č. 1646/115 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Školy - revokace

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 119/18 ze dne 18.6.2018 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku č. 1646/344 o výměře 24 m2 a pozemku č. 1646/345 o výměře 3 m2, oddělených z pozemku č. 1646/115, v katastrálním území Havlíčkův Brod za cenu 1.200 Kč/m2 od L. P., Havlíčkův Brod. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

 

189/18 Prodej pozemku č. 188/1 v k.ú. Veselice u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 188/1 v katastrálním území Veselice u Havlíčkova Brodu J. B., trvale bytem Havlíčkův Brod za cenu 5.161 Kč. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

190/18 Záměr prodeje části pozemku č. 674/45 v k.ú. Havlíčkův Brod - lokalita Rozkoš

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 674/45 o výměře cca 60 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

191/18 Prodej částí pozemků č. 125/11 a 125/14 v k.ú. Perknov

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č.125/108 o výměře 11 m2 odděleného z pozemku č.125/14 za cenu 660 Kč/m2 a pozemku č.125/109 o výměře 4 m2 odděleného z pozemku č.125/11 za cenu 660 Kč/m2, vše v katastrálním území Perknov V. Č., trvale bytem Havlíčkův Brod. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

192/18 Prodej části pozemku č. 2536 v k.ú. Havlíčkův Brod - Nad Žabincem

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 2536/2 o výměře 178 m2 odděleného z pozemku č. 2536 v katastrálním území Havlíčkův Brod L. K., trvale bytem Havlíčkův Brod za cenu 200 Kč/m2.

 

193/18 Koupě pozemku č. 1015/1 v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku č. 1015/2 o výměře 559 m2 odděleného z pozemku č. 1015/1 za cenu 100 Kč/m2 v katastrálním území Mírovka od S. D., trvale bytem Havlíčkův Brod. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

 

194/18 Koupě pozemku č. 931/1 v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku č. 931/3 o výměře 68 m2 odděleného z pozemku č. 931/1 za cenu 100 Kč/m2 v katastrálním území Mírovka od M. N., trvale bytem Havlíčkův Brod. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

 

195/18 Koupě pozemku č. 928/1 v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku č. 928/3 o výměře 466 m2 odděleného z pozemku č. 928/1 za cenu 100 Kč/m2 v katastrálním území Mírovka od J. S. a E. S., trvale bytem Havlíčkův Brod. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

 

196/18 Koupě pozemku č. 352 v k.ú. Břevnice

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku č. 352 o výměře 130 m2 v katastrálním území Břevnice od České republiky - Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha, za cenu 2.000 Kč.

 

197/18 Prodej pozemku stč. 4792 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Máchova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku stč. 4792 o výměře 18 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Z. Š., Havlíčkův Brod za cenu 640 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

198/18 Prodej pozemku stč. 4784 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Máchova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku stč. 4784 o výměře 18 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod J. P. a Z. P., Havlíčkův Brod za cenu 640 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

199/18 Prodej pozemku stč. 6623 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Žižkova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku stč. 6623 o výměře 21 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod za cenu 610 Kč/m2 V. K., trvale bytem Havlíčkův Brod. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

200/18 Prodloužení termínu dokončení stavby - lokalita Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení termínu dokončení stavby dle kupní smlouvy č. EK 079/2013/Pet do 31.12.2018.

 

201/18 Prodloužení termínu dokončení stavby - lokalita Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení termínu dokončení stavby dle kupních smluv č. EK 168/2013/Pet, EK 183/2013/Pet a EK 001/2016/Pet do 30.6.2019.

 

202/18 Prodej pozemku stč. 5471 v k.ú. Havlíčkův Brod - Trafostanice letiště

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 141/18 ze dne 18.6.2018 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku stč. 157 včetně budovy a rozvodů, pozemku č. 162/5, v katastrálním území Poděbaby a pozemku č. 5471 včetně budovy v katastrálním území Havlíčkův Brod, společnosti ČEZ LDS s.r.o., IČ: 018 73 237, Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 za cenu 2.220.000 Kč.

 

203/18 Záměr prodeje pozemků č. 636/22 a 636/23 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu -  Svatý Kříž

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků č. 636/22 o výměře 14 m2 a č. 636/23 o výměře 7 m2, v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

 

204/18 Prodej pozemků č. 544/8 a 544/2 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu - Svatý Kříž

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků č. 544/2 o výměře 318 m2 a č. 544/8 o výměře 593 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu M. V. a F. A. M., trvale bytem Havlíčkův Brod za cenu 302 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

205/18 Záměr směny pozemků - Svatý Kříž

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků č. 577/2 o výměře 5 m2 a 1097 o výměře 7 m2, v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu za pozemky č. 556/9 o výměře 34 m2 a 636/21 o výměře 22 m2, v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu ve vlastnictví města Havlíčkův Brod.

 

206/18 Záměr prodeje pozemků č. 636/15 a 647/9, v k.ú Suchá u Havlíčkova Brodu - Svatý Kříž

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků č. 636/15 o výměře 117 m2 a 647/9 o výměře 9 m2, v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

 

207/18 Prodej pozemků stč. 25/2, č. 543/2, 543/4 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu - Svatý Kříž

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku stč. 25/2 a pozemků č. 543/2 a 543/4, vše v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu P. T., bytem Štoky za cenu dle znaleckého posudku, tj.140 Kč/m2. Kupní smlouva bude uzavřena s předkupním právem města za stejnou kupní cenu na dobu určitou pěti let. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

208/18 Záměr prodeje části pozemku č. 1823 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu - Svatý Kříž

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 1823 o výměře cca 600 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

 

209/18 Záměr prodeje pozemku č. 58/48 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 58/48 o výměře 213 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

 

210/18 Záměr prodeje pozemku č. 637/9 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 637/9 o výměře 92 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

 

211/18 Záměr prodeje části pozemku č. 1844 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 1844 o výměře 230 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

 

212/18 Záměr prodeje pozemku č. 58/50 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 58/50 o výměře 139 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

 

213/18 Záměr prodeje pozemků č. 61/6 a 61/23 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků č. 61/6 o výměře 120 m2 a č. 61/23 o výměře 75 m2, v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

 

214/18 Záměr prodeje pozemků č. 58/16 a 2107/1, v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků č. 58/16 o výměře 533 m2 a č. 2107/1 o výměře 530 m2, vše v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

 

215/18 Záměr prodeje pozemku č. 640/2 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 640/2 o výměře 285 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

 

216/18 Prodej pozemků ve Svatém Kříži

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 636/26 odděleného z pozemku č. 636/1, pozemků stč. 153/2, č. 556/10, č. 665/3 a pozemku č. 544/10 vytvořeného z částí pozemků č. 544/2, 544/8 a 636/1, vše v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu M. P., trvale bytem Havlíčkův Brod za cenu 140 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

217/18 Prodej pozemku stč. 185/2 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku stč. 185/2 o výměře 25 m2 za cenu 280 Kčm2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu H. Z., trvale bytem Havlíčkův Brod. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

218/18 Zpráva z valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z řádné valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. IČO 48173002 konané dne 13. června 2018 předložený v podkladové příloze č. 43915.

 

219/18 Záměr prodeje částí pozemků č. 752/91 a 752/21, v k.ú. Havlíčkův Brod - Sídliště Pražská

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 752/21 o výměře 125 m2 a č. 752/91 o výměře 28 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

220/18 Finanční dar Nemocnici Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 500.000 Kč Nemocnici Havlíčkův Brod, IČO 00179540, se sídlem Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod a zároveň schvaluje Darovací smlouvu dle podkladové přílohy č. 42476. Pro financování finančního daru ukládá zastupitelstvo města provést změnu rozpočtu a zvýšit limit výdajů na mimořádné finanční podpory (finanční podpory poskytnuté nad rámec Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města) o 500.000 Kč kapitoly 22 Vnější a vnitřní vztahy. Dopad změny na celkové saldo rozpočtu 2018 představuje zvýšení deficitu rozpočtu města pro rok 2018.

 

221/18 Žádost o finanční podporu na přístavbu objektu v areálu softbalového hřiště - Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z. s.

Zastupitelstvo města prohlašuje, že město Havlíčkův Brod zajistí v rozpočtovém období 2019 spolufinancování projektu přístavby objektu v areálu softbalového hřiště na Plovárenské ulici, jehož nositelem je Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z. s., IČO: 005 29 672, se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši jedné třetiny celkových nákladů na realizaci projektu, max. však do výše 666.667 Kč. 

Zároveň zastupitelstvo města ukládá odboru vnějších a vnitřních vztahů zapracovat finanční prostředky na spolufinancování projektu "přístavba objektu v areálu softbalového hřiště - TJ Jiskra Havlíčkův Brod z. s., do rozpočtu města na rok 2019.

 

222/18 Žádost o prominutí odvodu části dotace a sankce za rok 2017 - FC Slovan Havlíčkův Brod z. s.

Zastupitelstvo města v souladu s § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a na základě důvodů uvedených v písemné žádosti spolku FC Slovan Havlíčkův Brod z. s., IČO 265 85 162, se sídlem Ledečská 2848, 580 01 Havlíčkův Brod, o prominutí odvodu ve výši 280.092,18 Kč a penále za porušení podmínek sjednaných smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města č. OVVV/85/2016/LK, promíjí část odvodu ve výši 252.082,96 (tj. 90% odvodu za porušení rozpočtové kázně), a v plném rozsahu promíjí penále náležející poskytovateli dotace podle § 22, odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. Spolek FC Slovan Havlíčkův Brod z. s. je povinen vrátit  na účet města část poskytnutých dotačních prostředků ve výši 28.009,22 Kč.

 

223/18 Podání žádosti o dotaci na projekt "Vybudování mateřské školy Havlíčkův Brod, Konečná".

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod schvaluje zpracování a podání žádosti do Integrovaného regionálního operačního programu na projekt " Vybudování mateřské školy Havlíčkův Brod, Konečná".

 

224/18 Podání žádosti o dotaci na projekt "Vybudování mateřské školy Havlíčkův Brod, Konečná".

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod prohlašuje, že má zajištěno kofinancování projektu "Vybudování mateřské školy Havlíčkův Brod, Konečná" ve výši 10% z celkových uznatelných nákladů projektu z rozpočtu města.

 

225/18 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociálních službách pro rok 2018

Zastupitelstvo města revokuje své usnesení číslo 145/18, ze dne 18. 06. 2018 a nahrazuje ho tímto textem:

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina mezi městem Havlíčkův Brod a ÚSVITEM - zařízením SPMP Havlíčkův Brod, z. ú., Nádražní 909, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 05520843, dle podkladové přílohy č. 42728.

 

226/18 Individuální účelová dotace

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města na rok 2018 ve výši 1.000.000 Kč, na opravu střechy kostela sv. Kateřiny v Havlíčkově Brodě příjemci Římskokatolická farnost – děkanství Havlíčkův Brod, IČO 150 60 527, se sídlem Rubešovo náměstí 173, 580 01 Havlíčkův Brod, v souladu s podanou žádostí o poskytnutí individuální dotace; a zároveň ukládá radě města uzavřít v souladu se zákonem 250/2000 Sb. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města. 

Pro financování individuální dotace ukládá zastupitelstvo města provést změnu rozpočtu a zvýšit limit výdajů na individuální dotace (finanční podpory poskytnuté nad rámec Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města) o 1,0 mil. Kč kapitoly 22 Vnější a vnitřní vztahy. Dopad změny na celkové saldo rozpočtu 2018 představuje zvýšení deficitu rozpočtu města pro rok 2018.

 

227/18 Parkoviště u hřbitova s květinkou

Zastupitelstvo města souhlasí s realizací stavby „Parkoviště u hřbitova s květinkou, Havlíčkův Brod“.

 

228/18 Pojmenování veřejného prostranství

Zastupitelstvo města v samostatné působnosti rozhoduje o pojmenování ulice Gočárova v obytné zóně při Ledečské ulici v rozsahu dle podkladové přílohy č. 36275 a ukládá radě města provést zápis do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

 

229/18 Rekonstrukce Štáflovy ulice

Zastupitelstvo města souhlasí s realizací stavby „Rekonstrukce komunikace a vodovodu, ul. Štáflova, Havlíčkův Brod“.

 

230/18 Změna ÚP Havl. Brod - Dolní Papšíkov

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 43876, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „NZ - plocha zemědělská“ na „BV - plocha bydlení - bydlení v rodinných domech – venkovské“.

 

231/18 Změna ÚP Havl. Brod - Květnov

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 43877, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „ZS – plocha zeleně – zeleň soukromá a vyhrazená“ na „SV – Plocha smíšená obytná – venkovská“.

 

232/18 Změna ÚP Havl. Brod - Perknov

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 43878, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „PV – plocha veřejného prostranství" na „BI – plocha bydlení – bydlení v rodinných domech – městské a příměstské".

 

233/18 Změna ÚP Havl. Brod - Zbožice

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 43883, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „NZ - plocha zemědělská“ na „SV – Plocha smíšená obytná – venkovská“.

 

234/18 Změna ÚP Havl. Brod - Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 43884, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „ZO – plocha zeleně – zeleň ochranná a izolační“ na „DS – plocha dopravní infrastruktury - silniční“.

 

235/18 Jihovýchodní obchvat - smlouva o spolupráci, dodatek

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 smlouvy o spolupráci dle podkladové přílohy č. 43926 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, jejíž předmětem je koordinace činností při realizaci stavby silnice „I/38 Havlíčkův Brod – jihovýchodní obchvat“.

 

236/18 Plánovací smlouva - Novostavba bytových domů a objektů myčky

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. uzavření plánovací smlouvy dle podkladové přílohy č. 43975 s SUN rental s.r.o., IČO 06278957, jejíž předmětem je výstavba veřejné infrastruktury pro stavbu „Novostavba bytových domů a objektů myčky, Havlíčkův Brod, parc.č. 942/3, 942/66, k.ú. Havlíčkův Brod“.

 

237/18 Plánovací smlouva - Novostavba bytových domů a objektů myčky

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle podkladové přílohy č. 43976  s SUN rental s.r.o., IČO 06278957, jejíž předmětem je budoucí koupě pozemků pro výstavbu veřejné infrastruktury stavby „Novostavba bytových domů a objektů myčky, Havlíčkův Brod, parc.č. 942/3, 942/66, k.ú. Havlíčkův Brod“.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ing. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta