Usnesení z jednání zastupitelstva města 17.4.2023Přítomni:

MUDr. Jindřich Bárta, Pavel Duben, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Bc. Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Daniel Chymo, Ing. Milan Kašpar, CSc., Mgr. Jan Kletečka, Klára Kyselová, Ing. Jan Matějka, Libuše Milichovská, Ing. Ivana Mojžyšková, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Mgr. Ondřej Rázl, Marie Rothbauerová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, Zbyněk Stejskal, PhDr. Ivana Štrossová, Mgr. Jan Tecl, MBA

Omluveni:

Ing. Václav Hlaváč, Jan Kerber, DiS., Mgr. et Mgr. Jan Sojka

 

41/23 Cena města Havlíčkův Brod za významný přínos v oblasti životního prostředí za rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s Pravidly města Havlíčkova Brodu pro udílení ocenění za významný přínos v oblasti životního prostředí udělení ocenění v kategorii za významný dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí ve městě Havlíčkův Brod zájmovému spolku MIKEŠ HB, IČO 03657795, sídlo Kokořínská 2487, 580 01 Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 35)

 

42/23 Pověření řízením městské policie

Zastupitelstvo města pověřuje v souladu s § 3 zákona 553/1991 Sb. Ing. Stanislava Čelouda řízením Městské policie Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 34)

 

43/23 Dodatek č. 7 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 7 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, dle podkladové přílohy č. 77881.

(Podklad jednání č. 43)

 

44/23 Kulturní ceny města Havlíčkův Brod za rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se Statutem kulturní ceny města Havlíčkova Brodu udělení kulturních cen města za rok 2022:

- MgA. Josefu Kekulovi v kategorii významný přínos kulturnímu životu města v roce 2022 s finanční odměnou ve výši 10 000 Kč;

- Mgr. Haně Novákové v kategorii významný dlouhodobý přínos městu v oblasti umění, zájmové umělecké činnosti, případně dalších kulturně společenských aktivitách s finanční odměnou ve výši 10 000 Kč;

- Sáře Košmiderové v kategorii významný kulturní přínos městu v kategorii mladý umělec do 18 let s finanční odměnou ve výši 10 000 Kč.

(Podklad jednání č. 44)

 

45/23 Sportovní ceny města Havlíčkův Brod za rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se Statutem sportovní ceny města Havlíčkova Brodu udělení sportovních cen města za rok 2022:

- Michalu Zelenkovi v kategorii nejlepší sportovec města s finanční odměnou ve výši 10 000 Kč,

- Anně Kalinové v kategorii nejlepší mladý sportovec města do 18 let s finanční odměnou ve výši 10 000 Kč,

- Juniorům softballu v kategorii nejlepší sportovní kolektiv města s finanční odměnou ve výši 20 000 Kč,

- Petru Pátkovi v kategorii nejlepší cvičitel nebo trenér s finanční odměnou ve výši 10 000 Kč.

(Podklad jednání č. 45)

 

46/23 Volba přísedící Okresního soudu v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města volí v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích na funkci přísedící u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pro volební období 2023 - 2027

Ing. Janu Medkovou, bytem Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 46)

 

47/23 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2023

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu pro rok 2023 z rozpočtu města ve výši 260 000 Kč z grantového programu Havlíčkobrodské kulturní léto 2023 pobočnému spolku Orel jednota Havlíčkův Brod, IČO 75105586, se sídlem Machačova 2145,  580 01 Havlíčkův Brod, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na projekt – Havlíčkobrodské kulturní léto 2023 v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 78025, 78016, 78002, 78000.            .

(Podklad jednání č. 47)

 

48/23 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2023

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu pro rok 2023 z rozpočtu města ve výši 20 000 Kč z grantového programu Kulturní aktivity 2023 zapsanému spolku Život pro varhany z.s., IČO 09758810, se sídlem Malešická 1821/17, 130 00 Praha 3 na projekt – Varhanní Vysočina 2023 v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 78026, 78017, 78004, 78000.

(Podklad jednání č. 47)

 

49/23 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2023

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu pro rok 2023 z rozpočtu města ve výši 16 500 Kč z grantového programu Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2023 SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Mírovka, IČO 62696637, se sídlem Mírovka 149, 580 01 Havlíčkův Brod na projekt – Kulturní léto v Mírovce 2023 v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 78018, 78009, 78001, 78000.

(Podklad jednání č. 47)

 

50/23 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2023

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu pro rok 2023 z rozpočtu města ve výši 18 500 Kč z grantového programu Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2023 pobočnému spolku Orel jednota Havlíčkův Brod, IČO 75105586, se sídlem Machačova 2145, 580 01 Havlíčkův Brod na projekt – Adventní koncerty vážné hudby 2023 v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 78019, 78010, 78001, 78000.

(Podklad jednání č. 47)

 

51/23 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2023

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu pro rok 2023 z rozpočtu města ve výši 20 000 Kč z grantového programu Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2023 Římskokatolické farnosti - Děkanství Havlíčkův Brod, IČO 15060527, se sídlem Rubešovo náměstí 173, 580 01 Havlíčkův Brod na projekt – Noc kostelů 2023 v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 78020, 78011, 78001, 78000.

(Podklad jednání č. 47)

 

52/23 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2023

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu pro rok 2023 z rozpočtu města ve výši 20 000 Kč z grantového programu Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2023 Oblastní charitě Havlíčkův Brod, IČO 15060233, se sídlem Boženy Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod na projekt – Masopustní jarmark v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 78021, 78012, 78001, 78000.

(Podklad jednání č. 47)

 

53/23 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2023

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu pro rok 2023 z rozpočtu města ve výši 20 000 Kč z grantového programu Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2023 Oblastní charitě Havlíčkův Brod, IČO 15060233, se sídlem Boženy Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod na projekt – Pohádková cesta v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 78022, 78013, 78001, 78000.

(Podklad jednání č. 47)

 

54/23 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2023

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu pro rok 2023 z rozpočtu města ve výši 20 000 Kč z grantového programu Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2023 Oblastní charitě Havlíčkův Brod, IČO 15060233, se sídlem Boženy Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod na projekt – Svatomartinský lampionový průvod v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 78023, 78014, 78001, 78000.

(Podklad jednání č. 47)

 

55/23 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2023

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu pro rok 2023 z rozpočtu města ve výši 20 000 Kč z grantového programu Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2023 Oblastní charitě Havlíčkův Brod, IČO 15060233, se sídlem Boženy Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod na projekt – Živý betlém v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 78024, 78015, 78001, 78000.

(Podklad jednání č. 47)

 

56/23 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - nevyčerpané finanční prostředky

Zastupitelstvo města schvaluje přesunout nevyčerpané finanční prostředky ve výši 35 000 Kč z grantového programu Kulturní aktivity 2023 do grantového programu Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města v roce 2023.

(Podklad jednání č. 47)

 

57/23 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - vyhlášení grantového programu Dechové a folklórní festivaly 2023 - 2. kolo

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu Dechové a folklórní festivaly 2023 - 2. kolo dle podkladové přílohy č. 78006, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu pro rok 2023 (dle podkladové přílohy č. 78007) a formuláře pro Vyúčtování grantu za rok 2023 (dle podkladové přílohy č. 78008).

(Podklad jednání č. 47)

 

58/23 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - sociální granty 2023

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu pro rok 2023 z rozpočtu města ve výši 20 000 Kč z grantového programu Podpora aktivit v sociální oblasti 2023 Oblastní charitě Havlíčkův Brod, IČO 15060233, se sídlem Boženy Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod na projekt – BAN!FEST v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 78102, 78101, 78100, 78099.

(Podklad jednání č. 48)

59/23 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - vyhlášení grantového programu Podpora aktivit v sociální oblasti 2023 - 2. kolo

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu Podpora aktivit v sociální oblasti 2023 - 2. kolo dle podkladové přílohy č. 78178, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu pro rok 2023 (dle podkladové přílohy č. 78179) a formuláře pro Vyúčtování grantu za rok 2023 (dle podkladové přílohy č. 78180).

(Podklad jednání č. 48)

 

60/23 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - granty v oblasti životního prostředí 2023

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu pro rok 2023 z rozpočtu města ve výši 10 000 Kč z grantového programu Přírodovědná soutěž 2023 pro Chaloupky o.p.s. a mateřská škola, IČO 25557475, se sídlem Kněžice 190, 675 29 Kněžice na projekt - Přírodovědná soutěž v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 78105, 78051, 78049, 78048.

(Podklad jednání č. 49)

 

61/23 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - vyhlášení grantového programu Cyklus přírodovědných přednášek 2023 - 2. kolo

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu Cyklus přírodovědných přednášek 2023 - 2. kolo dle podkladové přílohy č. 78106, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu pro rok 2023 (dle podkladové přílohy č. 78107) a formuláře pro Vyúčtování grantu za rok 2023 (dle podkladové přílohy č. 78108).

(Podklad jednání č. 49)

 

62/23 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - grant Farmářské trhy Koudelův talíř 2023

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu pro rok 2023 z rozpočtu města ve výši 175 000 Kč z grantového programu Farmářské trhy Koudelův talíř 2023 paní Aleně Čechové, IČO 72799919, se sídlem Burešova 3531, 580 01 Havlíčkův Brod, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na projekt Farmářské trhy Koudelův talíř 2023 dle podané žádosti o poskytnutí grantu uvedené v podkladové příloze č. 78044, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 78045, 78042, 78043.

(Podklad jednání č. 50)

 

63/23 Účetní závěrka města Havlíčkův Brod za rok 2022

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod v souladu s ustanovením § 43 a § 84, písm. b) zákona 128/2000 Sb. o obcích a vyhláškou č. 220/2013 Sb. projednalo a schvaluje účetní závěrku jednotky město Havlíčkův Brod sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2022. Hospodářský výsledek po zdanění za období 2022 činil (+) 61 772 873,14 Kč.

(Podklad jednání č. 51)

 

64/23 Závěrečný účet města Havlíčkův Brod za rok 2022

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod v souladu s § 43 a § 84, odst. 2. písm. b) zákona 128/2000 Sb. o obcích a § 17 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oba v platném znění projednalo materiál Závěrečný účet města Havlíčkův Brod za rok 2022 včetně:

- Důvodové zprávy Závěrečného účtu města

- Zprávy o přezkoumání hospodaření města Havlíčkův Brod

- Analytického přehledu o finančním hospodaření města

- výkazu FIN 2-12M

V souladu s § 17, odst. 7, písm. a) schvaluje zastupitelstvo města závěrečný účet a vyslovuje souhlas s celoročním rozpočtovým hospodařením města v roce 2022 bez výhrad.

Souhrnné údaje finančního hospodaření města za rok 2022:

- rozpočtové příjmy 733 867 618,13 Kč

- rozpočtové výdaje 759 747 694,54 Kč

- celkové saldo rozpočtového hospodaření = DEFICIT (-) -25 880 076,41Kč

- výdaje na splátky úvěrů a půjček 0,00 Kč

- zůstatek finanční hotovosti na běžných a spořících účtech k 31.12.2022 činil 82 464 507,73 Kč

- zůstatek finanční hotovosti v pokladnách k 31.12.2022 činil 6 037,23 Kč

- zůstatek finanční hotovosti na termínovaných vkladech k 31.12.2022 činil 85 501 840 Kč

- zůstatek aktiv ve finančních produktech využívaných pro krátkodobé řízení likvidity (podílové fondy, dluhopisy, směnky) k 31.12.2022 činil 0,00 Kč.

(Podklad jednání č. 51)

 

65/23 Žádost o prominutí odvodu dotace za rok 2022 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svatý Kříž

Zastupitelstvo města v souladu s § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a na základě důvodů uvedených v písemné žádosti SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Svatý Kříž, IČO 60128721, se sídlem Svatý Kříž 99, 580 01 Havlíčkův Brod, promíjí odvod ve výši 5 000 Kč za porušení podmínek sjednaných smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města č. OVVV_FP/78/2021/LK.

(Podklad jednání č. 52)

 

66/23 Žádost o přesun rozpočtovaných položek v čerpání neinvestiční dotace města na rok 2023 - BK Havlíčkův Brod, z.s.

Zastupitelstvo města v souladu s § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a na základě důvodů uvedených v písemné žádosti BK Havlíčkův Brod, z.. s., IČO 00527734, se sídlem U Stadionu 2777, 580 01 Havlíčkův Brod, schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města č. OVVV_FP/5/2023/EB (viz podkladová příloha č. 78187) a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města č. OVVV_FP/6/2023/EB (viz podkladová příloha č. 78189).

(Podklad jednání č. 53)

 

67/23 Vyhodnocení koncepce kultury za rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o plnění Koncepce kultury města Havlíčkův Brod v roce 2022 dle podkladových příloh č. 78164, 78165, 78208.

(Podklad jednání č. 54)

 

68/23 Žádost o poskytnutí daru na vybudování pomníku AVIATIKA

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč Aeroklubu Havlíčkův Brod, z.s., IČO: 00528951, se sídlem Horní Papšíkov 125, 580 01 Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 55)

 

69/23 Žádost o poskytnutí daru na vybudování pomníku AVIATIKA

Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu dle podkladové přílohy č. 78177.

(Podklad jednání č. 55)

 

70/23 Změna ÚPHB č.13 - jednotný standard, zastavěné území, PUR, ZUR

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, § 55a zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení Změny č. 13 Územního plánu Havlíčkův Brod - jednotný standard, zkráceným postupem a schvaluje obsah této změny podkladové přílohy č. 77868.

(Podklad jednání č. 56)

 

71/23 Změna ÚPHB č.126

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 78127, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „NZ – plocha zemědělská“ na „BI – PLOCHA BYDLENÍ - BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH – MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ“.

(Podklad jednání č. 58)

 

72/23 Změna ÚPHB č.127

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 78128, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „BI - PLOCHA BYDLENÍ - BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH – MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ“ na „BH -PLOCHA BYDLENÍ - BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH“.

(Podklad jednání č. 57)

 

73/23 Změna ÚP Havl.Brod - Šmolovy - změna č.129

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 78130, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „ZP – plocha zeleně – zeleň přírodního charakteru“ na „ZS – plocha zeleně – zeleň soukromá a vyhrazená“.

(Podklad jednání č. 59)

 

74/23 Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod změna č.130

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 78131, spočívající ve změně způsobu využití plochy z “VD-plocha výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba" na plochu „BI-plocha bydlení – bydlení v rodinných domech – městské a příměstské“.

(Podklad jednání č. 60)

 

75/23 Změna ÚP Havl.Brod - Veselice změna č.131

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 78132, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „NL – plocha lesní“ na plochu „BV - PLOCHA BYDLENÍ - BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - VENKOVSKÉ“.

(Podklad jednání č. 61)

 

76/23 Změna ÚP Havl.Brod - Veselice změna č.132

zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 78133, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „ZS – PLOCHA ZELENĚ – ZELEŇ SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ“ na plochu „BV - PLOCHA BYDLENÍ - BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - VENKOVSKÉ“.

(Podklad jednání č. 62)

 

77/23 Schválení podílu města v rámci Programu regenerace městských památkových zón 2023

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku vlastníkovi kulturní památky - žadateli o podporu v Programu regenerace MPR a MPZ 2023 na obnovu měšťanského domu č.p. 183, Horní ulice, Havlíčkův Brod, a to ve výši  max. 21 000 Kč tj. 10,28 % z uznatelných nákladů dle Zásad Ministerstva kultury v platném znění.

(Podklad jednání č. 63)

 

78/23 Schválení podílu města v rámci Programu regenerace městských památkových zón 2023

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku vlastníkovi kulturní památky - žadateli o podporu v Programu regenerace MPR a MPZ 2023 na obnovu měšťanského domu č.p. 162, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod, a to ve výši  max. 47 500 Kč tj. 10,00 % z uznatelných nákladů dle Zásad Ministerstva kultury v platném znění.

(Podklad jednání č. 63)

 

79/23 Schválení podílu města v rámci Programu regenerace městských památkových zón 2023

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku vlastníkovi kulturní památky - žadateli o podporu v Programu regenerace MPR a MPZ 2023 na obnovu měšťanského domu č.p. 48, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod, a to ve výši max. 109 000Kč, tj. 28,11 % z uznatelných nákladů dle Zásad Ministerstva kultury v platném znění.

(Podklad jednání č. 63)

 

80/23 Plánovací smlouva - Obytná zóna Vršovice

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. uzavření plánovací smlouvy dle podkladové přílohy č. 78142 až 78148 s H. H., bydlištěm, Praha Chodov a M. H., bydlištěm Havlíčkův Brod, jejíž předmětem je výstavba veřejné infrastruktury pro stavbu „Obytná zóna Vršovice“.

(Podklad jednání č. 64)

 

81/23 Plánovací smlouva - Obytná zóna Vršovice

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle podkladové přílohy č. 78149 s H. H., Praha Chodov a M. H., bydlištěm Havlíčkův Brod, jejíž předmětem je výstavba veřejné infrastruktury pro stavbu „Obytná zóna Vršovice“.

(Podklad jednání č. 64)

 

82/23 Realizace místní Agendy 21

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod nedoporučuje podpis deklarace MA 21, ani pokračování v každoročním výkaznictví ukazatelů MA 21 při naplňování kritérií MA 21 a následného přiznávání dosažené kategorie pokročilosti města Havlíčkův Brod při realizaci místní Agendy 21.

(Podklad jednání č. 42)

 

83/23 Realizace místní Agendy 21

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod ukládá oddělení řízení projektů administrativně ukončit realizaci místní Agendy 21 prostřednictvím České informační agentury životního prostředí (CENIA), jejímž zřizovatelem je Ministerstvo životního prostředí.

(Podklad jednání č. 42)

 

84/23 Záměr prodeje pozemků - Květnov

Zastupitelstvo města deklaruje, že pozemky č. 505/2, 505/26, 505/6, 505/24 a 505/25, vše v katastrálním území Květnov jsou pro město zbytné a jsou určeny k prodeji. Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků č. 505/2, 505/26, 505/6, 505/24 a 505/25, vše v katastrálním území Květnov.

(Podklad jednání č. 38)

 

85/23 Záměr prodeje id. podílů pozemku v k.ú. Smrčná na Moravě

Zastupitelstvo města deklaruje, že podíly 29/407 k částem pozemku č. 266/1 v katastrálním území Smrčná na Moravě jsou pro město zbytné a jsou určeny k prodeji. Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje podílů 29/407 k částem pozemku č. 266/1 o celkové výměře 69 m2 v katastrálním území Smrčná na Moravě.

(Podklad jednání č. 39)

 

86/23 Záměr směny pozemků - ulice Žižkova

Zastupitelstvo města deklaruje, že pozemek č. 239 v katastrálním území Havlíčkův Brod není pro město zbytný a není určen k prodeji. Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku č. 239 o výměře cca 39 m2, ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemek č. 4128 o výměře 39 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 40)

 

87/23 Záměr směny pozemků - Poděbaby x Veselice

Zastupitelstvo města deklaruje, že pozemky č. 43/2 a 55 a část pozemku č. 185/3 o výměře cca 60 m2, vše v katastrálním území Veselice u Havlíčkova Brodu jsou pro město zbytné a jsou určeny k prodeji. Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků č. 43/2 a 55 a části pozemku č. 185/3 o výměře cca 60 m2, vše v katastrálním území Veselice u Havlíčkova Brodu ve vlastnictví města Havlíčkův Brod, za pozemky č. 691 a 694 a části pozemků č. 105/17 a 105/19 o výměře cca 400 m2, vše v katastrálním území Poděbaby.

(Podklad jednání č. 41)

 

88/23 Směna pozemků - Humpolecká

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku č. 2798/5 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemek č. 2798/40 ve vlastnictví J. a J. H., Plumlov. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 65)

 

89/23 Směna pozemků - Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku č. 908/29 o výměře 1.115 m2 v katastrálním území Mírovka ve vlastnictví S. S., Havlíčkův Brod za pozemek č. 1016/11 o výměře 2.902 m2 v katastrálním území Mírovka ve vlastnictví města Havlíčkův Brod. Směna bude provedena bez finančního dorovnání.

(Podklad jednání č. 66)

 

90/23 Darování pozemků - ulice Kyjovská

Zastupitelstvo města schvaluje darování id. 1/2 pozemků č. 3051/47 o výměře 411 m2 odděleného GP z pozemku č. 3051/47 a č. 3051/60 o výměře 17 m2 odděleného GP z pozemku č. 3051/42, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod Kraji Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava.

(Podklad jednání č. 67)

 

91/23 Přijetí daru - cyklostezka Perknov

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - pozemků:

- parc.č. 2293/28 o výměře 287 m2

- parc.č. 2293/29 o výměře 89 m2

- parc.č. 2293/34 o výměře 43 m2 

- parc.č. 2293/35 o výměře 11 m2

---  odděleny z pozemku parc.č. 2293/1 na LV  219 v k.ú. Havlíčkův Brod

 

- parc.č. 2293/30 o výměře 113 m2

- parc.č. 2293/31 o výměře 41 m2

- parc.č. 2293/32 o výměře 194 m2

- parc.č. 2293/33 o výměře 107 m2

- parc.č. 2293/36 o výměře 380 m2

- parc.č. 2293/37 o výměře 193 m2

- parc.č. 2293/38 o výměře 294 m2 

- parc.č. 2293/39 o výměře 80 m2

--- odděleny z pozemku parc.č. 2293/2 na LV  219 v k.ú. Havlíčkův Brod

 

- parc.č. 2294/4 o výměře 41 m2

- parc.č. 2294/5 o výměře 57 m2

--- odděleny z pozemku parc.č. 2305/7 na LV  219 v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

od Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava.

(Podklad jednání č. 68)

 

92/23 Zrušení předkupního práva -  cyklostezka Perknov

Zastupitelstvo města souhlasí se zrušením předkupního práva na pozemku č. 2293/2 v katastrálním území Havlíčkův Brod, kde bylo předkupní právo zapsáno v souladu s §101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

(Podklad jednání č. 68)

 

93/23 Prodej id. podílu části pozemku č. 260/7 v k.ú. Pohled

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 260/15 o výměře 1.604 m2 (podíl města 119/838) odděleného z pozemku č. 260/7 v katastrálním území Pohled Správě železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 za cenu 100 Kč/m2.

(Podklad jednání č. 69)

 

94/23 Koupě pozemku č. 1116 v k.ú. Havlíčkův Brod - Cihlářský potok

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku č. 1116 o výměře 465 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod od P. C. a J. C., Sojovice za cenu 9.950 Kč.

(Podklad jednání č. 70)

 

95/23 Záměr zřízení věcného práva stavby k pozemkům - ulice Kyjovská

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru zřízení věcného práva stavby na pozemcích č. 3051/1 a 3051/16, v katastrálním území Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 71)

 

96/23 Záměr prodeje pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Průmyslová

Zastupitelstvo města deklaruje, že pozemky č. 3755/85 o výměře cca 500 m2, č. 2883/2 o výměře cca 32 m2 a č. 3755/29 o výměře cca 6 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod nejsou pro město zbytné a nejsou určené k prodeji. Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků č. 3755/85 o výměře cca 500 m2, č. 2883/2 o výměře cca 32 m2 a č. 3755/29 o výměře cca 6 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod. Zastupitelstvo města deklaruje, že pozemek č. 2890/17 o výměře 90 m2, č. 3755/93 o výměře cca 490 m2, č. 2890/47 o výměře cca 150 m2, č. 2890/16 o výměře 5 m2, č. 3755/90 o výměře 11 m2, č. 3755/104 o výměře cca 165 m2, č. 3755/35 o výměře 5 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod jsou pro město zbytné a jsou určené k prodeji. Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků č. 2890/17 o výměře 90 m2, 3755/93 o výměře cca 490 m2, 2890/47 o výměře cca 150 m2, 2890/16 o výměře 5 m2, 3755/90 o výměře 11 m2, 3755/104 o výměře cca 165 m2, 3755/35 o výměře 5 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 72)

 

97/23 Podání žádosti o převod pozemku č. 540 v k.ú. Jilemník

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku č. 540 v katastrálním území Jilemník. Vlastníkem pozemku je ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha.

(Podklad jednání č. 74)

 

98/23 Informace o plánovaném uzavření poboček České pošty v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města vyslovuje nesouhlas s rušením poboček České pošty v Havlíčkově Brodě a ukládá radě města informovat ministra vnitra o tomto nesouhlasu.

(Podklad jednání č. 73)

 

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Marie Rothbauerová, v. r.

místostarostka

 

 

                                                                       Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                starosta