Usnesení z jednání zastupitelstva města 17. 12. 2007Přítomni:

Ing. Jan Abbrent, Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Josef Hejkal, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Jindřich Kučera, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Štefan Nigoš, Milan Plodík, Jan Schwarz, MUDr. jiří Stryhal, Mgr. Lenka Šoposká, PhDr. Ivana Štrossová, Jan Tecl, Ing. Josef Vašíček, Bc. Jiří Vondráček

 

429/07 Veřejnoprávní smlouva

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Veselý Žďár na výkon přenesené působnosti k projednávání přestupků podle § 52 písm. a)  zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. Smlouvy jsou úplatné 1500,- Kč za každé zahájené přestupkové řízení.

 

430/07 Darovací smlouva Památník obětem komunismu

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru sochy Památníku obětem komunismu od Konfederace politických vězňů ČR, pobočky Havlíčkův Brod.

 

431/07 Statut Fondu rezerv a rozvoje města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města zřizuje §  84 odst. 2  písm. d)  zákona 128/2000 Sb. o obecním zřízení Fond strategických rezerv města Havlíčkův Brod s účinností od 1.1.2008 a schvaluje jeho Statut v doslovném znění přílohy podkladu pro jednání zastupitelstva města č. 395

 

432/07 Rozpočtová opatření 12/2007 - ZŠ Štáflova změna ukazatele neinvestičního a investičního příspěvku

Zastupitelstvo města schvaluje změnu závazných ukazatelů hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 pro rok 2007 takto:
- snížení závazného ukazatele neinvestiční příspěvek zřizovatele o 250 tis. Kč 
- zvýšení závazného ukazatele investiční příspěvek zřizovatele o 250 tis. Kč na nákup smažící pánve.

 

433/07 Rozpočtová opatření 12/2007

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje změny schváleného rozpočtu města 12/2007 takto:
a) zvýšení rozpočtových příjmů dle tabulkové přílohy materiálu ZM č. 393 o 11.002,2 tis.Kč ; upravený rozpočet příjmů města na rok 2007 po změnách k 31.12.2007činí 586.395,7 tis. Kč

b) zvýšení rozpočtových výdajů dle tabulkové přílohy materiálu ZM č. 393 o 10.629,9 tis. Kč; upravený rozpočet výdajů města na rok 2007 po změnách k 31.12.2007 činí 651.311,9 tis. Kč

c) očekávaný výsledek finančního hospodaření města za rok 2007 - deficit - se rozpočtovým opatřením 12/2007 snižuje o 372,3 tis. Kč a nastavuje na hodnotu (-)64.916,2 tis. Kč 

d) financování upraveného rozpočtu města na rok 2007 je zcela kryto rozpočtovými příjmy roku 2007 a dále finančními prostředky z přebytku hospodaření za rok 2006 a předchozích let.

 

434/07 Rozpočet města Havlíčkův Brod na rok 2008 - rozpis rozpočtu

Zastupitelstvo města ukládá radě města zpracovat rozpis závazných ukazatelů pro hospodaření městem zřizovaných příspěvkových organizací v rozpočtovém roce 2008, uložit, kontrolovat a vyhodnocovat jejich průběžné plnění.
Zastupitelstvo města ukládá radě města zpracovat položkový rozpis rozpočtu města na rok 2008. 

 

435/07 Rozpočet města Havlíčkův Brod na rok 2008 - závazné ukazatele

Zastupitelstvo města schvaluje tyto závazné ukazatele finančního hospodaření města pro rok 2008:
- Plnění a čerpání rozpočtu města Havlíčkův Brod do schválených limitů dle kapitol (odpovědnostní členění). 
Ukazatele stanoveny v tabulkové příloze. 
Změna limitu vyhrazena zastupitelstvu města.
- Dodržení limitu celkového limitu (součet investiční a neinvestiční) transferů pro městem zřizované příspěvkové organizace. 
Ukazatele stanoveny v tabulkové příloze. 
Změna limitu vyhrazena zastupitelstvu města.

 

Zastupitelstvo města ukládá radě města vyhodnotit plnění závazných ukazatelů hospodaření za rok 2008 v návrhu Závěrečného účtu města za rok 2008. 

 

436/07 Rozpočet města Havlíčkův Brod na rok 2008 - rozpočtový výhled města 2008 - 2012

Zastupitelstvo města projednalo střednědobý rozpočtový výhled města Havlíčkův Brod na období 2008-2012 aukládá radě města zajistit pravidelnou roční aktualizaci výhledu a jeho rozšíření o návrhovou část kapitálových výdajů.

 

437/07 Rozpočet města Havlíčkův Brod na rok 2008 - zmocnění rady města

Zastupitelstvo města zmocňuje podle §102, odst. 2. písm. a) zákona 128/2000 Sb.  do odvolání radu města k provádění rozpočtových opatření do schváleného limitu příjmů a výdajů za kapitolu. 
Zastupitelstvo města zmocňuje podle §102, odst. 2. písm. a) zákona 128/2000 Sb.  do odvolání radu města k provádění rozpočtových opatření do schváleného limitu (součet investiční a neinvestiční příspěvek) transferů pro jednotlivé zřizované příspěvkové organizace města.

 

438/07 Rozpočet města Havlíčkův Brod na rok 2008 -schvalovací usnesení

Zastupitelstvo města projednalo návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod na rok 2008 včetně souhrnných vztahů ke zřizovaným příspěvkovým organizacím (8) a rozpočtu kraje Vysočina. 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Havlíčkův Brod na rok 2008 takto:

Druh rozpočtu Přebytkový (kladné saldo příjmů a výdajů)
Celkové rozpočtové příjmy 655.895,8 tis. Kč
Celkové rozpočtové výdaje 548.710,1 tis. Kč
Saldo rozpočtového hospodaření (přebytek) +107.185,7 tis. Kč

Financování rozpočtu města na rok 2008:
Splátky dluhové služby (úvěrů a půjček) -5.416,00 tis. Kč

Nové úvěry a půjčky: 
- v r. 2008 nebude město sjednávat obstarání cizích zdrojů formou úvěrů nebo půjček. 

Předpokládaná změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech města od 1.1.2008 do 31.12.2008: 
- prostředky alokované na bankovních účtech města se zvýší o 101.769,7 Kč

DRUHOVĚ ČLENĚNÉ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY A VÝDAJE (tis Kč)

 

Tř. 1 Daňové příjmy 259.448 tis. Kč
Tř. 2 Nedaňové příjmy 79.246,9,0 tis. Kč
Tř. 3 Kapitálové příjmy 155.068,0 tis. Kč
Tř. 4 Dotace na výkon přenesené státní správy  – souhrnný vztah  36.732,4 tis. Kč
Tř. 4 Dotace na žáky ZŠ a MŠ  – souhrnný vztah  3.984,5 tis. Kč
Tř. 4 Očekávané dotace z OP a ROP na projekty kapitoly Europrojekty 71.200,0 tis. Kč
Tř. 4 Dotace na Autobusový terminál z SROP 47.620,0 tis. Kč
Tř. 4 Dotace na dojíždějící žáky ZŠ a MŠ od obcí 2.546,0 tis. Kč
Tř. 4 Dotace na projekt jazykový kurz pro úředníky MěÚ 50,0 tis. Kč

CELKEM rozpočtové příjmy 655.895.8 tis. Kč

 

Běžné výdaje 342.523,1 tis. Kč 

Kapitálové výdaje 206.187,0 tis. Kč

 

CELKEM rozpočtové výdaje 548.710,1 tis. Kč

 

Saldo rozpočtového hospodaření (/+/=přebytek) +107.185,7 tis. Kč

 

Finanční vztahy rozpočtu města k rozpočtům zřizovaných příspěvkových organizací (8) činí celkem:
a) neinvestiční příspěvek zřizovaným příspěvkovým organizacím 135.500,0 tis. Kč
b) investiční příspěvek zřizovaným příspěvkovým organizacím 500,0 tis. Kč
Rozpis limitů neinvestičních a investičních příspěvků pro městem zřizované příspěvkové organizace je uveden v samostatné příloze.

 

Rozpočet města Havlíčkův Brod na rok 2008 je zastupitelstvem schválen na úrovni souhrnných údajů výši rozpočtových příjmů a výdajů za kapitoly, čísla organizační a paragrafy funkčního třídění. Změny rozpočtu na uvedených úrovních třídění jsou vyhrazeny zastupitelstvu města.

 

439/07 Rozpočet města Havlíčkův Brod na rok 2008

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2008 společnosti HC Rebel a.s., U Stadionu 2777, Havlíčkův Brod, IČ 642 59 757, v celkové výši 6,0 mil. Kč, a to z položky "Rezerva na dotace a granty (sport, kultura, soc. věci, zájmová činnost)", kapitola 23, č.org. 0201, paragraf rozpočtové skladby 6171.

 

440/07 Rozpočet města Havlíčkův Brod na rok 2008

Zastupitelstvo města schvaluje podle § 85, písm. j) zákona 128/2000 Sb. o obcích poskytnutí mimořádné bezúročné půjčky z rozpočtu města občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod, Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 00529672, ve výši 350 tis. Kč se splatností do 15. dubna 2008.

 

441/07 Žádost o změnu č.p.3314.

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod na č.p.3314 v k.ú Havlíčkův Brod., spočívající v převedení  „Území drobné výroby a služeb (Vd)“ do plochy s funkcí bydlení.

 

442/07 Příspěvek na opravu Mahlerovy vily

Zastupitelstvo města prohlašuje, že se město Havlíčkův Brod bude v roce 2008 finančně spolupodílet na provedení udržovacích prací v objektu č.p. 2197, ul. Beckovského, Havlíčkův Brod, jenž je ve vlastnictví Bytového družstva Beckovského 2197, Havlíčkův Brod, částkou představující dle Zásad pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina 20 % z celkových nákladů na obnovu kulturní památky, max. do výše 80 tis. Kč.

 

443/07 Prodej pozemku parc. č. st. 95 včetně budovy čp. 89 v k. ú. Šlapanov

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. st. 95 o výměře 94 m2 (podíl119/838) a prodej budovy čp. 89 (podíl119/838) postavené na pozemku parc. č. st. 95 v katastrálním území Šlapanov, Richardu S., Šlapanov . Žadatel uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města. Kupní cena nemovitostí ve výši spoluvlastnického podílu činí 82.388 Kč.

 

444/07 Prodej pozemku parc. č. 2658/2 v k.ú. Bedřichov u Jihlavy

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 2658/2 o výměře 2190 m2 (podíl 119/838) v katastrálním území Bedřichov u Jihlavy, Kraji Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749.

Kupní cena spoluvlastnického podílu činí 149.275,50 Kč. Daň z převodu nemovitostí hradí město Havlíčkův Brod. Správní poplatek uhradí Kraj Vysočina.

 

445/07 Prodej městských bytových domů-bytových jednotek

Zastupitelstvo města promíjí zpoždění s podpisem kupní smlouvy paní Lucii J. na byt č.1868/1,ulice Husova,Havlíčkův Brod. Tím dává též svolení k vyplacení dotace ve výši 10% z kupní ceny tj. 47.919,-Kč.

 

446/07 Záměr prodeje pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 4336

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod stpč. 4336 o výměře 18 m2 .

 

447/07 Záměr o prodej části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1933/1

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 1933/1 o výměře  cca 70 m2 .

 

448/07 Prodej pozemku v k.ú. Perknov ppč. 103/35

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Perknov ppč. 103/35 o výměře 145 m2  Michaele H., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí  720 Kč/m2.  Žadatelka dále uhradí související náklady v souladu se zásadami pro dispozice s nemovitým majetkem města.

 

449/07 Prodej pozemku k.ú. Zbožice ppč. 34/1 a 34/8

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Zbožice ppč. 34/1 o výměře 864  m2 a 34/8 o výměře 381 m2  Jiřímu a Blance F., Havlíčkův Brod. Cena pozemku činí 100 Kč/m2. Prodej je podmíněn předáním trubní kanalizace -DN400 ve vlastnictví  žadatelů do vlastnictví města Havlíčkův Brod bezúplatně a vložením věcného břemene k provozování kanalizace k tíži prodávaného pozemku ppč. 34/1. Žadatelé uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

450/07 Odkoupení pozemku v k.ú Havlíčkův Brod ppč. 2895/8

Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 2895/8  o výměře  10 m2 ve vlastnictví id. 1/2 Ludmily F.,  Ostrava - Zábřeh, 700 30  Ostrava a id. 1/2 ve vlastnictví JUDr. Zdeňky F., Čáslav - Nové Město, 286 01 Čáslav. Cena pozemku je 3 500 Kč.

 

451/07 Prodej podílu 41,34 % na domě čp. 3247 - 51 - revokace

Zastupitelstvo města revokuje své usnesení číslo 608/06 takto: 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod stpč. 7243 díly  "a, b, c, d " o celkové výměře 337 m2 Bytovému družstvu Reynkova, Reynkova 3251, Havlíčkův Brod, IČ: 25280449. Cena pozemku činí  600 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města. 

 

452/07 Prodloužení termínu pro kolaudaci na Spálené stráni - pč. 628/83

Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení termínu kolaudace rodinného domu postaveného na pozemku parcelní číslo 628/83 v k.ú. Havlíčkův Brod a to  do 31.1.2009.

 

453/07 Prodej pozemku pč. 628/133 - rozšíření kupní smlouvy

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parcelní číslo 628/133 o výměře 842 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod manželům Simoně B., Praha 10 - Hostivař a Michalu B.,Praha 10 - Hostivař.

 

454/07 Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu dle upravené přílohy podkladu ZM č. 406/07.

 

455/07 Prodej pozemku parc. č. 566/11 v k.ú. Poděbaby

Zastupitelstvo města bere oproti zásadám na vědomí postup hospodářského odboru ve věci zveřejnění záměru prodeje části pozemku vedeného v katastru nemovitostí parcelní č. 269/12 o výměře 10 m2 v katastrálním území Poděbaby a tento postup schvaluje.

 

456/07 Prodej pozemku parc. č. 566/11 v k.ú. Poděbaby

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 566/11o výměře 8 m2 v katastrálním území Poděbaby, Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, Kosovská 10 a, 586 01 Jihlava, IČ: 65993390.
Cena pozemku činí 250,21Kč/m2.
Daň z převodu nemovitostí hradí město Havlíčkův Brod. Správní poplatek uhradí Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava.

 

457/07 Prodej části pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod  ppč. 2328/2 dle PK

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Havlíčkův Brod ppč. 2328/9 o výměře 112 m2  Michalu T., Český Herálec. Cena pozemku činí 530 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

458/07 Prodej inženýrských sítí areálu - kasárna letiště

Zastupitelstvo města schvaluje rozšíření zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod v článku 7 Okruhy doplňkové činnosti, v odstavci (2), o přenos a distribuci elektrické energie.

 

459/07 Prodej inženýrských sítí areálu - kasárna letiště

Zastupitelstvo města ukládá radě města projednat uzavření smluvních vztahů s budoucími provozovateli dodávek elektřiny, plynu, vody a kanalizace, tj. funkčních celků číslo 12, 26 a 29 v kasárnách letiště Havlíčkův Brod .

 

460/07 Prodej inženýrských sítí areálu - kasárna letiště

Zastupitelstvo města  neschvaluje prodej funkčních celků číslo 12, 26 a 29 v kasárnách letiště Havlíčkův Brod.
Zastupitelstvo města ruší na základě článku „hodnocení nabídek“, odstavce 3, Postupu prodeje areálu kasáren letiště, prodej funkčních celků číslo 12, 26 a 29 v kasárnách letiště Havlíčkův Brod.

 

461/07 Granty z rozpočtu města

Zastupitelstvo města bere na vědomí vyhodnocení grantů za rok 2007 jednotlivými výbory zastupitelstva města.

 

462/07 Granty z rozpočtu města

Zastupitelstvo města schvaluje grantové programy na rok 2008 navrhované jednotlivými výbory zastupitelstva města dle upravených příloh podkladu ZM č. 412/07.

 

463/07 Navýšení kupní ceny o inflaci

Zastupitelstvo města schvaluje doplnění svého usnesení č. 365/04 ze dne 8.11.2004 v tom smyslu, že dohodnutá kupní cena za odkoupení nemovitého majetku od České pošty s.p.  se navyšuje o částku  ve výši  Kč 124.310 z důvodu inflace.

 

Libor Honzárek, v. r.
Ing. Čeněk Jůzl, v. r.
místostarostové                                                           Ing. Jana Fischerová, CSc., v. r.
                                                                                                    starostka