Usnesení z jednání zastupitelstva města 16.12.2019Přítomni:

PhDr. Zdeněk Dobrý, Pavel Duben, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Bc. Vladimír Frič, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Ing. Čeněk Jůzl, Jan Kerber DiS., Mgr. Jan Kletečka, Libuše Milichovská, Ing. Ivana Mojžyšková, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, MUDr. Lucie Stehlíková, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, Zbyněk Stejskal, PhDr. Ivana Štrossová, Mgr. Jan Tecl, MBA, Mgr. Veronika Vošická Buráňová, Eva Vyoralová

 

231/19 Návrh Obecně závazné vyhlášky města Havlíčkův Brod č. 9/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města podle podkladové přílohy č. 51272 projednalo a vydává Obecně závaznou vyhlášku města Havlíčkův Brod č. 9/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, s účinností od 1. 1. 2020.

 

232/19 Návrh Obecně závazné vyhlášky města Havlíčkův Brod č. 8/2019, o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města podle podkladové přílohy č. 51271 projednalo a vydává Obecně závaznou vyhlášku města Havlíčkův Brod č. 8/2019, o místním poplatku ze psů, s účinností od 1. 1. 2020.

 

233/19 Obecně závazná vyhláška města Havlíčkův Brod č. 7/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod podle podkladové přílohy č. 51156 projednalo a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 7/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v Havlíčkově Brodě.

 

234/19 Návrh Obecně závazné vyhlášky města Havlíčkův Brod č. 10/2019, o místním poplatku z pobytu

Zastupitelstvo města podle podkladové přílohy č. 51273 projednalo a vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 10/2019, o místním poplatku z pobytu, s účinností od 1. 1. 2020.

 

235/19 Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 11/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města podle podkladové přílohy č. 51274 projednalo a vydává Obecně závaznou vyhlášku města Havlíčkův Brod č. 11/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, s účinností od 1. 1. 2020.

 

236/19 Podání žádosti o dotaci do programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod schvaluje projekt s názvem "Regenerace sídliště - Doprava v klidu ulice Ledečská, Havlíčkův Brod - I. etapa" dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

237/19 Podání žádosti o dotaci do programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod schvaluje dofinancování Projektu s názvem "Regenerace sídliště - Doprava v klidu ulice Ledečská, Havlíčkův Brod - I etapa" dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 50% uznatelných nákladů a plné výši nákladů neuznatelných.

 

238/19 Informace kontrolního výboru o provedené kontrole

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod bere na vědomí zápis o provedené kontrole plnění usnesení a termínů zastupitelstva města uložených radě města v roce 2018 - podkladová příloha 51091.

 

239/19 Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2019 dle podkladové přílohy č. 51322.

 

240/19 Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města

Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s § 71, odst. 3) zákona 128/2000 Sb. neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, výši náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce paušální částkou ve výši 200 Kč za každou i započatou hodinu a současně stanovuje nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc na 5000 Kč.

 

241/19 Plán jednání zastupitelstva města na I. pololetí 2020

Zastupitelstvo města schvaluje plán svých řádných zasedání na I. pololetí roku 2020 v termínech: 10. února, 20. dubna a 15. června.

 

242/19 Rezignace člena kontrolního výboru

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci Daniela Chyma na post člena kontrolního výboru a děkuje mu za dosavadní vykonanou práci.

 

243/19 Schválený rozpočet a závazné ukazatele finančního hospodaření města pro rok 2020

Zastupitelstvo města projednalo analytické podklady a dokument Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2020, včetně závazných ukazatelů hospodaření, limitů pro individuální i systémové dotace pro rok 2020. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města pro rok 2020 a závazné ukazatele hospodaření, podle kterých bude rada města v uvedeném období řídit finanční hospodaření města. 

 

Základní parametry rozpočtu města pro rok 2020

- druh rozpočtu VYROVNANÝ (saldo příjmů a výdajů = 0)

- rozpočtové příjmy = 623.392,9 tis Kč

- rozpočtové výdaje = 623.392,9 tis Kč

- saldo rozpočtového hospodaření = 0 Kč 

- dluhová služba – splátky = 0 Kč

- cizí zdroje – úvěry a půjčky = 0 Kč

- závazný ukazatel provozní přebytek nesmí být za hodnocené období 2020 nižší než +120 000 tis. Kč

- financování rozpočtu města na rok 2020 je zajištěno rozpočtovými příjmy aktuálního období. 

 

Rozpočet města pro rok 2020 obsahuje objem prostředků účelově určených na financování schválených programů a projektů podporovaných z fondů Evropské unie, integrovaného operačního programu, státních fondů, fondu kraje Vysočina a souhrnný finanční vztah na výkon přenesené působnosti.

 

244/19 Provedení rozpisu rozpočtu města na rok 2020 podle § 14 z. 250/2000 Sb.

Zastupitelstvo města ukládá radě města provést neprodleně po schválení rozpočtu v souladu s § 14 z. 250/2000 Sb. podrobný věcný a odpovědnostní rozpis rozpočtu navazující na schválené a platné plánovací dokumenty a rozhodnutí samosprávy města (strategický plán, plán oprav a obnovy, generely, podporované projekty), závěry a deklarace presentované na pracovním jednání zastupitelstva.

 

245/19 Kompetence rady města podle § 102, odst. 2 písm. a) z. 128/2000 Sb. – změny rozpočtu 2020

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje kompetence rady města na úseku rozpočtového hospodaření v rozsahu uvedeném v dokumentu Rozpočet města 2020.

 

246/19 Schválený rozpočet pro rok 2020 - přechodné finanční výpomoci zřizovaným PO

Zastupitelstvo města deleguje radě města pravomoc k poskytnutí přechodných finančních výpomocí pro zřizované příspěvkové organizace maximálně na období rozpočtového roku 2020 do celkové výše 2% z celkového objemu provozních rozpočtových výdajů schváleného rozpočtu 2020 (9.000 tis. Kč). Účelem poskytnutí přechodné finanční výpomoci může být vyrovnání časového nesouladu mezi výdaji a příjmy hlavní činnosti, předfinancování podporovaných projektů, krytí daňových rezerv v dané příspěvkové organizaci v rámci rozpočtového období 2020.

 

247/19 Rozpočet města Havlíčkův Brod na rok 2020 - vázání výdajů na podporované projekty

Zastupitelstvo města v souladu s § 16, odst. 3. písm. c) zákona č. 250/2000 Sb. ukládá pro rok 2020 vázat použití finančních prostředků alokovaných rozpočtu k realizaci podporovaných projektů na splnění a zajištění inkasa dotačních příjmů dle schváleného rozpočtu. Zahájení a realizace podporovaných projektů, změny celkové alokace rozpočtových příjmů a výdajů musí být projednávány a schvalovány v kompetentních orgánech města. Podmínka vázání použití rozpočtových prostředků na inkaso dotačních příjmů se netýká financování činností a funkcí spojených s přípravou podáním první žádosti o podporu daného projektu na základě aktuálně zveřejňovaných výzev

 

248/19 Střednědobý výhled rozpočtu 2021-22

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje dokument Střednědobý výhled rozpočtu pro období 2021-22. Zastupitelstvo ukládá radě města řídit a aktualizovat dlouhodobé plánovací dokumenty (strategický plán, plán obnovy a rozvoje majetku města), smluvní závazky, změny rozpočtu a hospodaření města v souladu s uvedeným dokumentem.

 

249/19 Směny pozemků - cesta Poděbaby - Šmolovy

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku č. 458/23 o výměře 870 m2 odděleného z pozemku č. 458/11, v katastrálním území Poděbaby za pozemky č. 446/2 a 446/3 oddělené z pozemku č. 446 a pozemek č 448/2 o celkové výměře 873 m2, v katastrálním území Poděbaby, ve vlastnictví J. a M. H. Havlíčkův Brod. Město žadatelům uhradí polovinu vynaložených nákladů.

 

250/19 Směny pozemků - cesta Poděbaby - Šmolovy

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků č. 580/3 a 580/4 o výměře 916 m2 oddělených z pozemku č. 580/2, v katastrálním území Poděbaby za pozemek č. 341/3 oddělený z pozemku č. 341/1, pozemek č. 340/2 a díl "k" oddělený z pozemku č. 340 o celkové výměře 422 m2, v katastrálním území Poděbaby, ve vlastnictví I. J., Havlíčkův Brod. Žadatelka uhradí finanční rozdíl ve výši 12.760 Kč. Město žadatelce uhradí polovinu vynaložených nákladů.

 

251/19 Záměr směny pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - U Školy x Kozí

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku č. 213/1 o výměře cca 140 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za část pozemku č. 3032/14 o výměře cca 1.350 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

252/19 Záměr darování části pozemku - Kraj Vysočina

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru darování části pozemku č. 324/1 o výměře 562 m2 v katastrálním území Březinka u Havlíčkova Brodu.

 

253/19 Záměr darování pozemků - Kraj Vysočina

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru darování pozemků č. 664/2, 700/2, 701/2, 702/2 a 704/7 o celkové výměře 1.714 m2 a částí pozemků č. 701/1 a 704/6 o celkové výměře 325 m2, vše v katastrálním území Perknov.

 

254/19 Směna pozemků - ulice Jižní

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku č. 3119/46 o výměře 19 m2 odděleného z pozemku č. 3119/16 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví H. K., Lípa za pozemek č. 3119/56 o výměře 11 m2 oddělený z pozemku č. 3119/20 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví města Havlíčkův Brod. Směna bude provedena bez finančního dorovnání, žadatelka uhradí 1/2 souvisejících nákladů.

 

255/19 Záměr prodeje pozemku č. 621/3 v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 621/3 o výměře 245 m2 v katastrálním území Mírovka.

 

256/19 Prodej pozemku stč. 4620 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Vítů

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku stč. 4620 o výměře 18 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod P. H. trvale bytem Havlíčkův Brod, za cenu 540 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

257/19 Prodej pozemku č. 942/11 v k.ú. Havlíčkův Brod - Na Výšině

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 942/11 o výměře 24 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod O. S. a J. S., trvale bytem Havlíčkův Brod, za cenu 740 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

258/19 Záměr směny pozemků - cyklostezka Dolík

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku č. 972 o výměře cca 720 m2 za část pozemku č. 970/1 o výměře cca 610 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod, vše v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu.

 

259/19 Kupní smlouva - pozemek č. 180/6 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Štáflova

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy č. UZSVM/HHB/6682/2019-HHBM, ve věci koupě pozemku č. 180/6 o výměře 3 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod za cenu 4.000 Kč, dle podkladové přílohy č. 51123. Prodávajícím je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

 

260/19 Záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - Nad Parkem

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemků č. 1658 a 1646/8 o celkové výměře cca 62 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

261/19 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 1857/40, Smetanovo náměstí, Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi Městem Havlíčkův Brod a N. J., trvale bytem Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 51134.

 

262/19 Záměr směny pozemků - Občiny

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků č. 1547/2 a 1547/9 a části pozemku č. 1502 o celkové výměře cca 365 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod za pozemek č. 1493/3 a část pozemku č. 2350/3 o celkové výměře cca 358 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví města Havlíčkův Brod.

 

263/19 Záměr prodeje části pozemku č. 689/13 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Za Hrnčírnou

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 689/13 o výměře cca 36 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

264/19 Koupě pozemků ve Svatém Kříži

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků č. 630/58 a 630/59 o celkové výměře 239 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu od J. Ž. a N. Ž., Havlíčkův Brod za cenu 100 Kč/m2. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady.

 

265/19 Smlouva o bezúplatném převodu - Klanečná

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. UZSVM/HHB/6940/2019-HHBM, ve věci převodu pozemku č. 20/4 v katastrálním území Klanečná dle podkladové přílohy č. 51283. Převodcem pozemků je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

 

266/19 Záměr prodeje pozemku č. 2551/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Havířská

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 2551/1 o výměře 198 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

267/19 Žádost BK Havlíčkův Brod o povolení splátek vratky části dotace a prominutí penále

Zastupitelstvo města v souladu s § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a na základě písemné žádosti Bruslařského klubu Havlíčkův Brod, z.s. se sídlem U Stadionu 2777, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 005 27 734, o povolení splátek vratky části dotace v celkové výši 398 888,18 Kč poskytnuté smlouvou č.j. OVV_FP/66/2017/LK a prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně,  povoluje zaplacení vratky v 24 splátkách od května roku 2020 a promíjí penále náležející poskytovateli dotace podle § 22, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. v plné výši.

 

268/19 Smlouva o spolupráci při zajištění provozu mateřské školy při Domově pro seniory Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje dle podkladové přílohy 51127 "Smlouvu o vzájemné spolupráci při zajištění provozu mateřské školy při Domově pro seniory Havlíčkův Brod".

 

269/19 Smlouva o spolupráci při zajištění provozu mateřské školy při Domově pro seniory Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města ukládá radě města pověřit odbor sociálních věcí a školství k provedení potřebných úkonů pro změnu v rejstříku škol a školských zařízení ve věci zápisu Mateřské školy Havlíčkův Brod, Husova 2119 a Školní výdejny Havlíčkův Brod, Husova 2119 do rejstříku škol a školských zařízení k datu 1.9.2020 s kapacitou 19 míst .

 

270/19 Smlouva o spolupráci při zajištění provozu mateřské školy při Domově pro seniory Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města v souladu s § 34 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, ukládá radě města určit pro zápisy dětí do mateřských škol na příslušné školní roky odloučené pracoviště příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2491- Mateřská škola Havlíčkův Brod, Husova 2119 ke vzdělávání dětí zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných krajem, které mají sídlo, případně pracoviště, na území města Havlíčkova Brodu nebo dostupném spádovém území.

 

271/19 Dodatek č. I zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje dle podkladové přílohy č. 50979 Dodatek č. I zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod.

 

272/19 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2020 - Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2020

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2020" dle podkladové přílohy č. 51224, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu pro rok 2020 (dle podkladové přílohy č. 51060) a formuláře pro Vyúčtování grantu za rok 2020 (dle podkladové přílohy č. 51061).

 

273/19 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2020 - Havlíčkobrodské kulturní léto 2020

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Havlíčkobrodské kulturní léto 2020" dle podkladové přílohy č. 51225, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu pro rok 2020 (dle podkladové přílohy č. 51060) a formuláře pro Vyúčtování grantu za rok 2020 (dle podkladové přílohy č. 51061).

 

274/19 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2020 - Dechové a folklórní festivaly 2020

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Dechové a folklórní festivaly 2020" dle podkladové přílohy č. 51226, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu pro rok 2020 (dle podkladové přílohy č. 51060) a formuláře pro Vyúčtování grantu za rok 2020 (dle podkladové přílohy č. 51061).

 

275/19 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2020 - Kulturní počin 2020

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Kulturní počin 2020" dle podkladové přílohy č. 51227, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu pro rok 2020 (dle podkladové přílohy č. 51060) a formuláře pro Vyúčtování grantu za rok 2020 (dle podkladové přílohy č. 51061).

 

276/19 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2020 - Farmářské trhy Koudelův talíř 2020

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Farmářské trhy Koudelův talíř 2020" dle podkladové přílohy č. 51228, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu pro rok 2020 (dle podkladové přílohy č. 51060) a formuláře pro Vyúčtování grantu za rok 2020 (dle podkladové přílohy č. 51061).

 

277/19 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2020 - Město bez bariér 2020

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Město bez bariér 2020" dle podkladové přílohy č. 51235, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu pro rok 2020 (dle podkladové přílohy č. 51060) a formuláře pro Vyúčtování grantu za rok 2020 (dle podkladové přílohy č. 51061).

 

278/19 Adivadlo z.s. - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 spolku ADIVADLO z. s., IČO 682 13 972, se sídlem Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 195.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kultury - divadelní činnost, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51171, č. 51008 a č. 51005.

 

279/19 Aeroklub Havlíčkův Brod, z. s. - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 spolku Aeroklub Havlíčkův Brod, z. s., IČO 005 28 951, se sídlem Horní Papšíkov 125, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 140.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti vč. rodinné politiky – provoz a údržba mezinárodního letiště v Havlíčkově Brodě a nočního heliportu pro leteckou záchrannou službu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51172, č. 51009 a č. 51005.

 

280/19 Aktivní Perknov, z. s. - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 spolku Aktivní Perknov, z. s., IČO 226 76 244, se sídlem Vratná 3050, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 75.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kultury  – společenské a kulturní aktivity v Perknově, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51173, č. 51010 a č. 51005.

 

281/19 Armádní taneční klub Havlíčkův Brod, o. s. - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 spolku Armádní taneční klub Havlíčkův Brod, o. s., IČO 691 73 486, se sídlem Na Spravedlnosti 3226, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 30.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kultury – taneční činnost, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51174, č. 51011 a č. 51005.

 

282/19 Autis-HB z.s. - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 spolku Autis-HB z.s., IČO 081 28 367, se sídlem Plovárenská 799, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 25.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti vč. rodinné politiky – zájmová činnost rodičů dětí s poruchami autistického spektra a jiných kombinovaných poruch s mentálním postižením (nájemné za pronajaté prostory vč. služeb sloužící k besedám, diskusním skupinám, konzultacím s pedagogickými a psychologickými pracovníky, rehabilitačním aktivitám apod.), a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51176, č. 51012 a č. 51005.

 

283/19 BK Havlíčkův Brod, z. s. - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 spolku BK Havlíčkův Brod, z. s., IČO 005 27 734, se sídlem U Stadionu  2777, Havlíčkův Brod, ve výši 4.000.000,- Kč na  celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – provozování ledního hokeje mládeže, krasobruslení mládeže a synchronizované krasobruslení mládeže, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51177, č. 51013 a č. 51005.

 

284/19 BK Havlíčkův Brod 2019, s.r.o. - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 spolku BK Havlíčkův Brod 2019, s.r.o., IČO 082 75 416, se sídlem U Stadionu 2777, Havlíčkův Brod, ve výši 1.000.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – zajištění celoroční činnosti "A" týmu - lední hokej (II. liga seniorů ČR), a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51178, č. 51014 a č. 51005.

 

285/19 BM FITNESS Havlíčkův Brod, z. s. - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 spolku BM FITNESS Havlíčkův Brod, z. s., IČO 226 11 878, se sídlem Zahradnického 3311, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 150.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – činnost aerobikového klubu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51179, č. 51015 a č. 51005.

 

286/19 Canisterapeutické sdružení KAMARÁD, z. s. - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 spolku Canisterapeutické sdružení KAMARÁD, z. s., IČO 701 53 931, se sídlem Pohled 110, 582 21 Pohled, ve výši  15.000,- Kč  na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti vč. rodinné politiky – canisterapie (péče o canisterapeutické psy), a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51180, č. 51016 a č. 51005.

 

287/19 CENTRUM VYSOČINA, o. p. s. - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 obecně prospěšné společnosti CENTRUM VYSOČINA, o. p. s., IČO 274 70 148, se sídlem Beckovského 1874, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 140.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti vč. rodinné politiky - Letní žurnalistická škola K. H. Borovského, Centrum K. H. Borovského (16. ročník), Žurnalistika pro seniory, Bohemisté a slavisté Evropy poznávají K. H. Borovského, vydání knihy americké historičky Mary Heimann, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51181, č. 51017 a č. 51005.

 

288/19 Erdenebalchirchukhalsuvd Ochir - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 Erdenebalchirchukhalsuvd Ochir, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 20.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti vč. rodinné politiky – Komunitní centrum pro mongolské obyvatele města, vyučování češtiny a mongolštiny pro děti, zájmové programy pro děti (od 5 do 15 let), a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51182, č. 51018 a č. 51005.

 

289/19 FC PRAMEN Havlíčkův Brod - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 spolku FC PRAMEN Havlíčkův Brod, IČO 701 55 089, se sídlem Žižkov II 1973, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 80.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - futsal, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51183, č. 51019 a č. 51005.

 

290/19 FC SLOVAN Havlíčkův Brod z. s. - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 spolku FC SLOVAN Havlíčkův Brod z. s., IČO 265 85 162, Ledečská 2848, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 2.250.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - fotbal, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51184, č. 51020 a č. 51005.

 

291/19 Fiala Pavel Mgr. - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 Mgr. Pavlu Fialovi, s bydlištěm 568 02 Svitavy, ve výši 20.000,- Kč, na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury – Štáflova paleta 2020, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51185, č. 51021 a č. 51005.

 

292/19 Golf Club Havlíčkův Brod z.s. - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 spolku Golf Club Havlíčkův Brod z.s., IČO 227 66 952, se sídlem U Nové silnice 3662, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 15.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – golf, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51186, č. 51022 a č. 51005.

 

293/19 HB Ostrov, z. s. - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 spolku HB Ostrov, z. s., IČO 265 70 068, se sídlem Žižkova 3329, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 90.000,- Kč, na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – činnost oddílu stolního tenisu (náklady na trenéry mládeže), a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51187, č. 51023 a č. 51005.

 

294/19 HB SKI TEAM z. s. - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 spolku HB SKI TEAM z. s., IČO 270 42 537, se sídlem Zahradnického 3313, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 75.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - alpské a travní lyžování, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51188, č. 51024 a č. 51005.

 

295/19 JC Event s.r.o. - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 společnosti JC Event s.r.o., IČO 084 37 556, se sídlem Křížkovského 813/16, 589 01 Třešť, ve výši 50.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu – Molitanový Muž 2020, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51189, č. 51026 a č. 51005.

 

296/19 Jezdecký spolek Havlíčkův Brod - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 spolku Jezdecký spolek Havlíčkův Brod, IČO 601 27 848, se sídlem Novotnův Dvůr 169, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 135.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - činnost jezdeckého oddílu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51190, č. 51027 a č. 51005.

 

297/19 Junák - český skaut, středisko Bobříci Havlíčkův Brod, z.s. - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 pobočnému spolku Junák - český skaut, středisko Bobříci Havlíčkův Brod, z.s., IČO 464 85 341, se sídlem Horní 3188, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 20.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti vč. rodinné politiky - volnočasové aktivity dětí a mládeže, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51191, č. 51030 a č. 51005.

 

298/19 Kalamajka, folklórní soubor Havlíčkův Brod - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 spolku Kalamajka, folklórní soubor Havlíčkův Brod, IČO 464 83 764, se sídlem Vrchlického 2275, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 89.000,- Kč, na celoroční činnost v oblasti kultury – taneční činnost, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51192, č. 51031 a č. 51005.

 

299/19 KD Ostrov s. r. o. - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 společnosti KD Ostrov s. r. o., IČO 269 51 444, se sídlem Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 750.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti kultury – na provoz velkého sálu sloužícímu kulturním, koncertním, výstavním a jiným společenským akcím (náklady na energie – plyn, elektřina, vodné, stočné, dešťové), a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51193, č. 51032 a č. 51005.

 

300/19 Klub důchodců Havlíčkův Brod - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 spolku Klub důchodců Havlíčkův Brod, IČO 626 98 761, se sídlem Údolní 759, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 4.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti vč. rodinné politiky – pronájem sálu v Klubu OKO (ke konání členských schůzí), a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51194, č. 51033 a č. 51005.

 

301/19 Komorní orchestr I. Fr. Máry z.s., - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 spolku Komorní orchestr I. Fr. Máry z.s., IČO 058 16 068, se sídlem Chotěbořská 2513, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 20.000,- Kč na konkrétní jednorázové akce v oblasti kultury - Slavnostní orchestrální koncert v Havlíčkově Brodě, Koncert s chrámovým sborem z Liverpoolu v Havlíčkově Brodě, Adventní koncert v Havlíčkově Brodě, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51195, č. 51034 a č. 51005.

 

302/19 Královská stezka o. p. s. - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 obecně prospěšné společnosti Královská stezka o. p. s.,  IČO 275 21 702, se sídlem Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry, ve výši 11.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti vč. rodinné politiky – Čistá řeka Sázava na Vysočině, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51196, č. 51035 a č. 51005.

 

303/19 Mensa České republiky - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 organizaci Mensa České republiky, IČO  452 48 591, se sídlem Španielova 1111/19, 163 00 Praha 6 - Řepy, ve výši 10.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti vč. rodinné politiky – Logická olympiáda 2020 – Kraj Vysočina, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51197, č. 51036 a č. 51005.

 

304/19 "Mladí akordeonisté Havlíčkobrodska,z.s.“ - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 spolku „Mladí akordeonisté Havlíčkobrodska,z.s.“, IČO 265 63 347, se sídlem Termesivy 92, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 68.000,- Kč na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti kultury - reprezentace na hudebních akcích (45. International Accordion Competition Pula, 19. ročník Mezinárodní soutěže Euromusette - Goldentango, Celostátní přehlídka akordeonových souborů a orchestrů, Celostátní akordeonová setkávání, Mezinárodní akordeonové dny v Praze 2020), a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51198, č. 51037 a č. 51005.

 

305/19 Orel jednota Havlíčkův Brod (kultura) - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 pobočnému spolku Orel jednota Havlíčkův Brod, IČO 751 05 586, se sídlem Machačova 2145, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 850.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti kultury - pořádání kulturních, vzdělávacích, školících, veřejných a společenských akcí v Klubu OKO, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51199, č. 51038 a č. 51005.

 

306/19 Orel jednota Havlíčkův Brod (sport) - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 pobočnému spolku Orel jednota Havlíčkův Brod, IČO 751 05 586, se sídlem Machačova 2145, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 40.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – celoroční činnost RUGBY LEAGUE Havlíčkův Brod, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51200, č. 51039 a č. 51005.

 

307/19 Prášek Michal - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 Michalu Práškovi, s bydlištěm 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 60.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti tělovýchovy a sportu - reprezentace na závodech silničních motocyklů, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51201, č. 51040 a č. 51005.

 

308/19 Prímadonky, z. s. - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 spolku Prímadonky, z. s., IČO 079 04 959, se sídlem Jiráskova 218, 582 22 Přibyslav, ve výši 50.000,- Kč na reprezentaci města v oblasti kultury - reprezentace na pěveckých a hudebních soutěžích v ČR i v zahraničí, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51202, č. 51041 a č. 51005.

 

309/19 Rugby Club Havlíčkův Brod z.s. - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 spolku Rugby Club Havlíčkův Brod z.s., IČO 022 38 667, se sídlem Poděbaby 159, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 20.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – rugby, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51203, č. 51042 a č. 51005.

 

310/19 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mírovka - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 pobočnému spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mírovka, IČO 626 96 637, se sídlem Mírovka 149, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury – Oslavy založení SDH Mírovka – 115 let, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51204, č. 51043 a č. 51005.

 

311/19 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Perknov - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 pobočnému spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Perknov, IČO 601 26 094, se sídlem Perknovská 3298, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 14.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti, vč. rodinné politiky – Dětský karneval v Perknově, Rozloučení s létem (pohádkový les), Soutěž družstev dětí v požárním sportu "O pohár starosty SDH", a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51205, č. 51044 a č. 51005.

 

312/19 Smíšený pěvecký sbor Jasoň, z. s. - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 spolku Smíšený pěvecký sbor Jasoň, z. s., IČO 626 96 165, se sídlem Rubešovo náměstí 171, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 95.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kultury - celoroční činnost pěveckého sboru, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51206, č. 51045 a č. 51005.

 

313/19 Sportovní klub stáj Květnov, z. s. - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 spolku Sportovní klub stáj Květnov, z. s., IČO 227 49 535, se sídlem Květnov 54, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na konkrétní jednorázové akce v oblasti tělovýchovy a sportu – Jarní parkurové závody (jízdárna Květnov), Podzimní parkurové závody (jízdárna Květnov), a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51207, č. 51046 a č. 51005.

 

314/19 STAMIC CREATIVE, s. r. o. - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 společnosti STAMIC CREATIVE, s. r. o., IČO 284 207 21, se sídlem V Rohožníku 519, 107 00 Praha 10 - Dubeč, ve výši 130.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury – Hudební festival Stamicovy slavnosti 2020, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51208, č. 51047 a č. 51005.

 

315/19 Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Oblastní výbor Havlíčkův Brod, p.s. - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 pobočnému spolku Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Oblastní výbor Havlíčkův Brod, p.s., IČO 601 28 402, se sídlem Nádražní 397, Havlíčkův Brod, ve výši 55.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti, vč. rodinné politiky - poskytování odborných služeb, zájmová činnost sluchově postižených, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51209, č. 51048 a č. 51005.

 

316/19 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Havlíčkův Brod - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 pobočnému spolku Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Havlíčkův Brod, IČO 750 35 944, se sídlem Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 18.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti, vč. rodinné politiky - zájmová činnost občanů postižených civilizačními chorobami, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51210, č. 51049 a č. 51005.

 

317/19 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Havlíčkův Brod - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 pobočnému spolku Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Havlíčkův Brod, IČO 712 33 407, se sídlem Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 18.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti, vč. rodinné politiky - zájmová činnost tělesně postižených občanů, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51211, č. 51050 a č. 51005.

 

318/19 Švecová Alena - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 Aleně Švecové 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 6.000,- Kč, na konkrétní jednorázové akce v oblasti kultury – Maškarní odpoledne pro děti, Mikulášská nadílka, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51212, č. 51051 a č. 51005.

 

319/19 Tělocvičná jednota Sokol Havlíčkův Brod - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 pobočnému spolku Tělocvičná jednota Sokol Havlíčkův Brod, IČO 150 59 146, se sídlem Beckovského 2179, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 220.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – zajištění tělovýchovné a sportovní činnosti mládeže a dospělých, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51213, č. 51052 a č. 51005.

 

320/19 Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s., IČO 005 29 672, se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 4.250.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - zajištění tělovýchovné a sportovní činnosti mládeže, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51214, č. 51053 a č. 51005.

 

321/19 Tělovýchovná jednota Šmolovy, spolek - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 spolku Tělovýchovná jednota Šmolovy, spolek, IČO 464 84 604, se sídlem Šmolovy 176, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 66.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - zajištění tělovýchovné a sportovní činnosti mládeže, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51215, č. 51054 a č. 51005.

 

322/19 Tenisový klub Havlíčkův Brod, z.s. - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 spolku Tenisový klub Havlíčkův Brod, z.s., spolek, IČO 028 80 741, se sídlem Ledečská 4069, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 350.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - zajištění celoroční činnosti tenisového klubu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51216, č. 51055 a č. 51005.

 

323/19 TJ SOKOL MÍROVKA, z. s. - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 spolku TJ SOKOL MÍROVKA, z. s., IČO 464 85 465, se sídlem Mírovka 66, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 144.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - zajištění tělovýchovné a sportovní činnosti mládeže, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51217, č. 51056 a č. 51005.

 

324/19 TSM Fanatic - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 spolku TSM Fanatic, IČO 013 55 708, se sídlem Žižkov II 1293, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 140.000,- Kč na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti tělovýchovy a sportu – Sportovní akce/závody ve sportovním a fitness aerobiku pořádané svazem FISAF, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51218, č. 51057 a č. 51005.

 

325/19 Vaněčková Pavlína - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 Pavlíně Vaněčkové, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 5.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu – Dětský den (v obci Suchá), a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51219, č. 51058 a č. 51005.

 

326/19 Neposkytnuté dotace dle "Zásad“ pro rok 2020

Zastupitelstvo města neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 žadatelům uvedeným v podkladové příloze č. 51007 (protokol vyřazených žádostí o dotace) a č. 51006 (seznam žadatelů o dotace) na základě odůvodnění uvedených v obou přílohách.

 

327/19 Žádost o individuální dotaci - Oblastní charita Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 140.000 Kč Oblastní charitě Havlíčkův Brod, IČO 150 60 233, se sídlem B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, na realizaci služby aktivizace rodin s dětmi ohrožených sociální izolací v Mateřském centru Zvoneček, a to v souladu s podanou Žádostí o poskytnutí individuální dotace a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 51270 a 51269.

 

328/19 Smlouva o spolupráci na akci I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat - dodatek

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 smlouvy o spolupráci dle podkladové přílohy č. 51122, jejíž předmětem je koordinace činností při realizaci stavby silnice „I/38 Havlíčkův Brod – jihovýchodní obchvat“ a to s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390 a Společností JV obchvat HB – STRABAG + M – SILNICE + PORR, kde správcem této společnosti je Strabag a.s. IČO 60838744 a jejími společníky M – SILNICE a.s., IČO 42196868 a PORR a.s., IČO 43005560.

 

329/19 Změna ÚP Havl. Brod - přeložka části SV segment obchvatu

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod spočívající ve vymezení návrhové plochy určené pro „DS - plochy dopravní infrastruktury – silniční“ určené pro vedení přeložky části SV segmentu obchvatu v úseku od křižovatky s ulicí Chotěbořská.

 

330/19 Změna ÚP Havl. Brod - Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 51276, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „NS – plocha smíšená nezastavěného území“ na „BI - Plocha bydlení - bydlení v rodinných domech – městské a příměstské“.

 

331/19 Změna ÚP Havl. Brod - Občiny

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 51277, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „NS – plocha smíšená nezastavěného území“ na „BV – Plocha bydlení – bydlení v rodinných domech – venkovské“.

 

332/19 Změna ÚP Havl. Brod - Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 51279, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „ZV Plocha veřejných prostranství – veřejná zeleň“ na „„DS - Plocha dopravní“.

 

333/19 Změna ÚP Havl. Brod - Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 51281, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „NS – Plocha smíšená nezastavěného území“ na „„VZ - Plocha výroby a skladování - zemědělská výroba“.

 

334/19 Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 51284, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „NZ Plocha zemědělská“ na „VD – plocha výroby a skladování – drobná řemeslná výroba“.

 

335/19 Změna ÚP Havl. Brod - Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 51285, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „NZ Plocha zemědělská“ na „VD – plocha výroby a skladování – drobná řemeslná výroba“.

 

336/19 Změna ÚP Havl. Brod - Suchá

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 51286, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „VZ - Plocha výroby a skladování - zemědělská výroba“ na „BI - Plocha bydlení - bydlení v rodinných domech – městské a příměstské“.

 

337/19 Změna ÚP Havl. Brod - Termesivy

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 51287, spočívající ve změně způsobu využití plochy z NZ - Plocha zemědělská“ na „BI - Plocha bydlení - bydlení v rodinných domech – městské a příměstské“.

 

338/19 Změna ÚP Havl. Brod - Občiny

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 51289, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „NS – plocha smíšená nezastavěného území“ na „BV – Plocha bydlení – bydlení v rodinných domech – venkovské“.

 

339/19 Změna ÚP Havl. Brod - Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 51290, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „OS - Plocha občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení “ na „BH – plocha bydlení – bydlení v bytových domech“.

 

340/19 Změna ÚP Havl. Brod - Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 51291, spočívající ve změně způsobu využití plochy P34 z „VD - Plocha výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba“ na „SM - Plocha smíšená obytná – městská“.

 

341/19 Změna ÚP Havl. Brod - Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 51293, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „NZ - Plocha zemědělská“ na „ZS - Plocha zeleně - zeleň soukromá a vyhrazená“.

 

342/19 Změna ÚP Havl. Brod - Horní Papšíkov

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 51296, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „NZ - Plocha zemědělská“ na „BV - Plocha bydlení - bydlení v rodinných domech – venkovské“.

 

343/19 Změna ÚP Havl. Brod - Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 51298, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „ZS - Plocha zeleně - zeleň soukromá a vyhrazená“ na „BI - Plocha bydlení - bydlení v rodinných domech – městské a příměstské“. Součástí změny bude vymezení veřejného prostranství pro vedení cyklostezky podél řeky Sázavy na pozemcích parc. č. 1895/2, 1895/3 a 1896 v k.ú. Havlíčkův Brod dle situace v podkladu.

 

344/19 Změna ÚP Havl. Brod - Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 51299, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „ZO – plocha zeleně – zeleň ochranná a izolační“ a částečně „VD - Plocha výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba“ na „TO - plocha technické infrastruktury - stavby a zařízení pro nakládání s odpady“.

 

345/19 Průmyslová provozovna v ulici U Topíren - průběžná informace

Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 149/17.

 

346/19 Obnova městských lesů - průběžná informace

Zastupitelstvo města ukládá radě města pravidelně písemně (e-mailem) jedenkrát za čtvrtletí informovat prostřednictvím ředitele Technických služeb Havlíčkův Brod členy zastupitelstva města o aktuálním stavu procesu řešícího obnovu městských lesů.

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta