Usnesení z jednání zastupitelstva města 15.6.2020Přítomni:

PhDr. Zdeněk Dobrý, Pavel Duben, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Bc. Vladimír Frič, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, Ing. Čeněk Jůzl, Jan Kerber DiS., Mgr. Jan Kletečka, Libuše Milichovská, Ing. Ivana Mojžyšková, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, MUDr. Lucie Stehlíková, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, Zbyněk Stejskal, PhDr. Ivana Štrossová, Mgr. Jan Tecl, MBA, Mgr. Veronika Vošická Buráňová, Eva Vyoralová

Omluveni:

MUDr. Magdalena Chvílová Weberová

 

82/20 Informace kontrolního výboru o provedené kontrole - zastávky MHD

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod bere na vědomí zápis o provedené kontrole financování výstavby zastávek MHD v Havlíčkově ulici - podkladová příloha 53179.

 

83/20 Úprava "Statutů cen města Havlíčkova Brodu"

Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci statutu "Ceny města Havlíčkova Brodu pro nejlepší žáky základních škol" dle podkladové přílohy č. 53241.

 

84/20 Obecně závazná vyhláška města Havlíčkův Brod "O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Havlíčkův Brod"

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod podle podkladové přílohy č. 53208 projednalo a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Havlíčkův Brod.

 

85/20 Rezignace člena výboru

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci Adama Hlaváče na post člena kontrolního výboru a děkuje mu za dosavadní vykonanou práci. Zastupitelstvo města dle § 84, odst. 2, písm. l) zákona o obcích č. 128/2000 Sb. volí novým členem kontrolního výboru Romana Čecha, bytem 58001, Havlíčkův Brod.

 

86/20 Rezignace člena výboru

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci Martina Hejkala na post člena kontrolního výboru a děkuje mu za dosavadní vykonanou práci. Zastupitelstvo města dle § 84, odst. 2, písm. l) zákona o obcích č. 128/2000 Sb. volí novým členem kontrolního výboru Ilonu Novákovou Domkářovou, bytem 58001, Havlíčkův Brod

 

87/20 Plán jednání zastupitelstva města na II. pololetí roku 2020

Zastupitelstvo města schvaluje plán svých řádných zasedání na II. pololetí roku 2020 v termínech: 7. září, 26. října a 14. prosince.

 

88/20 Záměr směny pozemků v k.ú. Pohled a k.ú. Termesivy

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků č. 174/1 o výměře 21.500 m2 a č. 170/2 o výměře 7.807 m2 v katastrálním území Pohled (podíl 119/1676) za část pozemku č. 420 o výměře 13.890 m2 v katastrálním území Termesivy.

 

89/20 Záměr směny pozemků - LCJ Invest, a.s.

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku č. 293/1 v katastrálním území Antonínův Důl o výměře 8.885 m2 (podíl 119/838) za pozemky č. 637/1, 637/2, 639/2, 640/2, 661/4, 1992/2, 2022/3, 2022/4, 2022/5, 2824/67 a 2825/66, v katastrálním území Štoky, č. 456/11, 495/13 a 605, v katastrálním území Studénka u Štoků, č. 421/2 v katastrálním území Pohled a č. 608/2 v katastrálním území Střítež u Jihlavy o celkové výměře 88.479 m2 (podíl 119/838).

 

90/20 Záměr prodeje části pozemku č. 103/1 v k.ú. Perknov - ulice Lipová

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 103/1 o výměře cca 25 m2 v katastrálním území Perknov.

 

91/20 Záměr směny částí pozemků - Veselice

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku č. 185/1 o výměře cca 160 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za část pozemku č. 2/1 o výměře cca 60 m2, vše v katastrálním území Veselice u Havlíčkova Brodu.

 

92/20 Záměr prodeje částí pozemků - Jilemník

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 5/6 o výměře cca 88 m2 a části pozemku č. 535/1 o výměře cca 18 m2, v katastrálním území Jilemník.

 

93/20 Předkupní právo na pozemky veřejného prostranství

Zastupitelstvo města souhlasí se zrušením předkupního práva na pozemcích parc.č. 581/16, 583/2 a 4024 v k.ú. Havlíčkův Brod kde bylo předkupní právo zapsáno v souladu s §101, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

 

94/20 Záměr prodeje částí pozemků č. 2036/12, 2036/13 a 2036/54, v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Mírová

Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje částí pozemků č. 2036/12, 2036/13 a 2036/54 o celkové výměře cca 104 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

95/20 Prodej částí pozemku č. 659/60 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bechyňova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pozemková parcela číslo 659/113 o výměře 5 m2 odděleného z pozemku pozemková parcela číslo 659/60 v katastrálním území Havlíčkův Brod L. D., trvale bytem Havlíčkův Brod, za kupní cenu ve výši 4.000 Kč. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

96/20 Prodej částí pozemku č. 659/60 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bechyňova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pozemková parcela číslo 659/115 o výměře 5 m2 odděleného z pozemku pozemková parcela číslo 659/60 v katastrálním území Havlíčkův Brod S. a I.P., trvale bytem Havlíčkův Brod, za kupní cenu ve výši 4.000 Kč. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

97/20 Prodej částí pozemku č. 659/60 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bechyňova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pozemková parcela číslo 659/118 o výměře 5 m2 odděleného z pozemku pozemková parcela číslo 659/60 v katastrálním území Havlíčkův Brod P. a L. N., trvale bytem Havlíčkův Brod, za kupní cenu ve výši 4.000 Kč. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

98/20 Prodej částí pozemku č. 659/60 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bechyňova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pozemková parcela číslo 659/119 o výměře 5 m2 odděleného z pozemku pozemková parcela číslo 659/60 v katastrálním území Havlíčkův Brod R. K. a V. K., trvale bytem Havlíčkův Brod, za kupní cenu ve výši 4.000 Kč. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

99/20 Prodej částí pozemku č. 659/60 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bechyňova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků pozemková parcela číslo 659/120, 659/121 a 659/122 o celkové výměře 15 m2 oddělených z pozemku pozemková parcela číslo 659/60 v katastrálním území Havlíčkův Brod APL GROUP s.r.o., IČ: 02057506, se sídlem Balbínova 223/5, Vinohrady, Praha 2, za kupní cenu ve výši 12.000 Kč. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

100/20 Prodej částí pozemku č. 659/60 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bechyňova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pozemková parcela číslo 659/123 o výměře 5 m2 odděleného z pozemku pozemková parcela číslo 659/60 v katastrálním území Havlíčkův Brod J. P., trvale bytem Havlíčkův Brod, za kupní cenu ve výši 4.000 Kč. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

101/20 Prodej částí pozemku č. 659/60 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bechyňova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pozemková parcela číslo 659/124 o výměře 5 m2 odděleného z pozemku pozemková parcela číslo 659/60 v katastrálním území Havlíčkův Brod A. a R. K., trvale bytem Havlíčkův Brod, za kupní cenu ve výši 4.000 Kč. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

102/20 Prodej částí pozemku č. 659/60 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bechyňova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pozemková parcela číslo 659/125 o výměře 5 m2 odděleného z pozemku pozemková parcela číslo 659/60 v katastrálním území Havlíčkův Brod D. K., trvale bytem Havlíčkův Brod, za kupní cenu ve výši 4.000 Kč. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

103/20 Prodej částí pozemku č. 659/60 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bechyňova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pozemková parcela číslo 659/126 o výměře 5 m2 odděleného z pozemku pozemková parcela číslo 659/60 v katastrálním území Havlíčkův Brod P. K. a M. K., trvale bytem Havlíčkův Brod, za kupní cenu ve výši 4.000 Kč. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

104/20 Prodej částí pozemku č. 659/60 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bechyňova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pozemková parcela číslo 659/127 o výměře 5 m2 odděleného z pozemku pozemková parcela číslo 659/60 v katastrálním území Havlíčkův Brod T. G., trvale bytem Prostějov, za kupní cenu ve výši 4.000 Kč. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

105/20 Prodej částí pozemku č. 659/60 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bechyňova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pozemková parcela číslo 659/128 o výměře 5 m2 odděleného z pozemku pozemková parcela číslo 659/60 v katastrálním území Havlíčkův Brod P. Š. a Š. Š., trvale bytem Havlíčkův Brod, za kupní cenu ve výši 4.000 Kč. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

106/20 Prodej částí pozemku č. 659/60 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bechyňova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pozemková parcela číslo 659/131 o výměře 5 m2 odděleného z pozemku pozemková parcela číslo 659/60 v katastrálním území Havlíčkův Brod J. F., trvale bytem Havlíčkův Brod, za kupní cenu ve výši 4.000 Kč. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

107/20 Prodej částí pozemku č. 659/60 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bechyňova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pozemková parcela číslo 659/132 o výměře 5 m2 odděleného z pozemku pozemková parcela číslo 659/60 v katastrálním území Havlíčkův Brod J. a L. S., trvale bytem, Havlíčkův Brod, za kupní cenu ve výši 4.000 Kč. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

108/20 Prodej částí pozemku č. 659/60 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bechyňova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pozemková parcela číslo 659/133 o výměře 5 m2 odděleného z pozemku pozemková parcela číslo 659/60 v katastrálním území Havlíčkův Brod V. F., trvale bytem Havlíčkův Brod, za kupní cenu ve výši 4.000 Kč. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

109/20 Prodej částí pozemku č. 659/60 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bechyňova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pozemková parcela číslo 659/134 o výměře 5 m2 odděleného z pozemku pozemková parcela číslo 659/60 v katastrálním území Havlíčkův Brod M. S. L., trvale bytem Havlíčkův Brod, za kupní cenu ve výši 4.000 Kč. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

110/20 Prodej částí pozemku č. 659/60 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bechyňova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pozemková parcela číslo 659/135 o výměře 5 m2 odděleného z pozemku pozemková parcela číslo 659/60 v katastrálním území Havlíčkův Brod R. K., trvale bytem Havlíčkův Brod, za kupní cenu ve výši 4.000 Kč. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

111/20 Prodej částí pozemku č. 659/60 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bechyňova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pozemková parcela číslo 659/136 o výměře 5 m2 odděleného z pozemku pozemková parcela číslo 659/60 v katastrálním území Havlíčkův Brod M. L., a M. L., trvale bytem Ledeč nad Sázavou, za kupní cenu ve výši 4.000 Kč. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

112/20 Prodej částí pozemku č. 659/60 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bechyňova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pozemková parcela číslo 659/137 o výměře 5 m2 odděleného z pozemku pozemková parcela číslo 659/60 v katastrálním území Havlíčkův Brod M. V. a K. V., trvale bytem Havlíčkův Brod, za kupní cenu ve výši 4.000 Kč. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

113/20 Prodej částí pozemku č. 659/60 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bechyňova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pozemková parcela číslo 659/138 o výměře 5 m2 odděleného z pozemku pozemková parcela číslo 659/60 v katastrálním území Havlíčkův Brod D. H. N., trvale bytem Havlíčkův Brod, za kupní cenu ve výši 4.000 Kč. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

114/20 Prodej částí pozemku č. 659/60 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bechyňova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pozemková parcela číslo 659/139 o výměře 5 m2 odděleného z pozemku pozemková parcela číslo 659/60 v katastrálním území Havlíčkův Brod D. M., trvale bytem Havlíčkův Brod a Z. M., trvale bytem Lanškroun, za kupní cenu ve výši 4.000 Kč. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

115/20 Prodej částí pozemku č. 659/60 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bechyňova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pozemková parcela číslo 659/140 o výměře 5 m2 odděleného z pozemku pozemková parcela číslo 659/60 v katastrálním území Havlíčkův Brod J. H. a R.H., trvale bytem Havlíčkův Brod, za kupní cenu ve výši 4.000 Kč. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

116/20 Prodej částí pozemku č. 659/60 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bechyňova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pozemková parcela číslo 659/141 o výměře 9 m2 odděleného z pozemku pozemková parcela číslo 659/60 v katastrálním území Havlíčkův Brod V. a M. R., trvale bytem Havlíčkův Brod, za kupní cenu ve výši 7.200 Kč. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

117/20 Prodej pozemků - ulice Pražská

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 3825 o výměře 11 m2 a pozemku č. 1011/9 o výměře 34 m2 odděleného z pozemku č. 1011/6, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod H. P., Havlíčkův Brod za cenu 870 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

118/20 Prodej částí pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Ledečská

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku č. 585/24 o výměře cca 200 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod za cenu 400 Kč/m2 a částí pozemků č. 553/2 a 553/1 o výměře cca 350 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod za cenu 700 Kč/m2 společnosti GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem. Koupě bude zajištěna smlouvou o smlouvě budoucí kupní do doby vybudování staveb regulačních stanic, po jejich zaměření bude uzavřena smlouva řádná.

 

119/20 Záměr prodeje části pozemku č. 3941/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Na Stráni

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 3941/2 o výměře cca 75 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

120/20 Kupní smlouva - pozemky od Státního statku Jeneč

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků č. 982/15, 2840/3, 3173/5, 3481/33, 3481/37 a 3481/8, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod z vlastnictví České republiky zastoupené Státním statkem Jeneč, státním podnikem v likvidaci, IČ: 00016918, se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 163 00 Praha 6 do vlastnictví města Havlíčkův Brod za cenu 240.830 Kč.

 

121/20 Záměr prodeje pozemků - ulice Lidická

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků č. 431/7, 431/5, 3755/101, 3755/97, v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

122/20 Pozemek v k.ú. Havlíčkův Brod - Hospic - dodatek smlouvy

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek smlouvy o smlouvě budoucí darovací dle podkladové přílohy č. 53295.

 

123/20 Záměr prodeje části pozemku č. 674/45 v k.ú. Havlíčkův Brod - lokalita Rozkoš

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 674/45 o výměře cca 38 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

124/20 Předkupní právo - chata v k.ú. Vyskytná nad Jihlavou

Zastupitelstvo města schvaluje neuplatnění zákonného předkupního práva ke stavbě chaty č.ev. 128 stojící na pozemku č. 218/4 v katastrálním území Vyskytná nad Jihlavou.

 

125/20 Darování pozemků - areál nemocnice

Zastupitelstvo města schvaluje darování pozemků č. 778/85, 2305/27, 789/9, 3899, 789/11, 789/12, 778/102 o celkové výměře 1.013 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod Kraji Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

 

126/20 Vyhodnocení koncepce kultury za rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o plnění Koncepce kultury města Havlíčkův Brod v roce 2019 dle podkladových příloh č. 53226, 53227 a 53228.

 

127/20 Poskytnutí individuální dotace Radě dětí a mládeže kraje Vysočina, z.s.

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 43.800 Kč Radě dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s., IČO 265 24 783, se sídlem 674 01 Třebíč, Františka Hrubína 753, a to za účelem  realizace projektu „Víkendy intuitivní pedagogiky“ dle podkladové přílohy číslo 53269 a „Benefiční nohejbal 2020“ dle podkladové přílohy číslo 53268 a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města dle podkladové přílohy číslo 53272.

 

128/20 Žádost o finanční podporu Dobrovolnického centra v regionu Havlíčkův Brod a Chotěboř

Zastupitelstvo města, neschvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,- Kč, Dobrovolnickému centru Fokusu Vysočina, 5. května 356, IČO: 150 60 306, 580 01 Havlíčkův Brod.

 

129/20 Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o. - Veřejnoprávní smlouva o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu a poskytnutí vyrovnávací platby formou dotace na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby

Zastupitelstvo města schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu a o poskytnutí vyrovnávací platby formou dotace na kompenzaci nákladů a závazku veřejné služby pro rok 2020-2023 se společností Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o., IČO 474 53 281, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 52979.

 

130/20 Opatření týkající se poskytování finančních podpor z rozpočtu města HB v roce 2020 v souvislosti s šířením nákazy COVID-19

Zastupitelstvo města schvaluje pro rok 2020 (v souvislosti s vládními opatřeními vycházející z šíření nákazy COVID 19) neuplatňování čl. VII, odst. 3 "Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města" ve znění: 

Výše poskytnuté podpory na činnost /akci (na základě podané žádosti) je maximální. Pokud skutečné celkové náklady činnosti /akce překročí celkovou předpokládanou výši nákladů, uhradí příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady činnosti /akce nižší než rozpočtované v žádosti, a to více jak o 20%, procentní podíl podpory města se nemění, tzn., že absolutní částka podpory se úměrně sníží.

Příjemci dotací budou o této skutečnosti písemně informováni.

 

131/20 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 20.000,- Kč z grantového programu „Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2020“ Oblastní charitě Havlíčkův Brod, IČO 150 60 233, se sídlem B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, na projekt – „Hrajeme si s tradicemi – Masopustní jarmark“ v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 53197, č. 53191, č. 53187, č. 53186.

 

132/20 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 20.000,- Kč z grantového programu „Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2020“ Oblastní charitě Havlíčkův Brod, IČO 150 60 233, se sídlem B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, na projekt – „Hrajeme si s tradicemi – Svatomartinský průvod“ v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 53198, č. 53192, č. 53187, č. 53186.

 

133/20 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 15.000,- Kč z grantového programu „Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2020“ pobočnému spolku Orel jednota Havlíčkův Brod, IČO 751 05 586, se sídlem Machačova 2145, 580 01 Havlíčkův Brod, na projekt – „Šmolovské letní kino 2020“ v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 53199, č. 53193, č. 53187, č. 53186.

 

134/20 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 245.000,- Kč z grantového programu „Havlíčkobrodské kulturní léto 2020“ pobočnému spolku Orel jednota Havlíčkův Brod, IČO 751 05 586, se sídlem Machačova 2145, 580 01 Havlíčkův Brod, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na projekt – „Havlíčkobrodské kulturní léto 2020“ v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 53200, č. 53194, č. 53188, č. 53186.

 

135/20 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 15.000,- Kč z grantového programu „Kulturní počin 2020“ pobočnému spolku Orel jednota Havlíčkův Brod, IČO 751 05 586, se sídlem Machačova 2145, 580 01 Havlíčkův Brod, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na projekt – „Adventní koncerty vážné hudby 2020“ v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 53201, č. 53195, č. 53189, č. 53186.

 

136/20 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 20.000,- Kč z grantového programu „Kulturní počin 2020“ Spolku Epigram, IČO 060 76 441, se sídlem Ovčín 198, 580 01 Havlíčkův Brod, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na projekt – „Společně pro Kateřinu (benefiční odpoledne)“ v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 53202, č. 53196, č. 53189, č. 53186.

 

137/20 Vyhlášení grantového programu pro rok 2020 - "Kulturní počin 2020 - 2. kolo"

Zastupitelstvo města neschvaluje vyhlášení grantového programu "Kulturní počin - 2. kolo".

 

138/20 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - sociální granty 2020

Zastupitelstvo města schvaluje pro rok 2020 zrušení vyhlášeného grantového programu "Město bez bariér 2020" z důvodu přijatých opatření v souvislosti s koronavirovou krizí.

 

139/20 Aktualizace Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2021

Zastupitelstvo města schvaluje:

- aktualizaci QS 55-33 Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2021 (dle podkladové přílohy č. 53213), 

- formulář Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Havlíčkův Brod dle "Zásad" pro rok 2021 (dle podkladové přílohy č. 53214), 

- formulář Vyúčtování dotace z rozpočtu města Havlíčkův Brod dle "Zásad" za rok 2021 (dle podkladové přílohy č. 53215).

 

140/20 Žádost o individuální dotaci - Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod (rekonstrukce „Víceúčelového sportovního zařízení Havlíčkův Brod“ - budova tribuny)

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 2.265.900 Kč spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z. s., IČO 005 29 672, se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, na realizaci projektu "„Víceúčelové sportovní zařízení, Havlíčkův Brod“ – oprava objektu prostor tribuny u areálu Na Losích", a to v souladu s podanou Žádostí o poskytnutí individuální dotace. Zároveň zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 53216 a č. 53217.

 

141/20 Žádost o prominutí odvodu části dotace za rok 2019 - FC PRAMEN Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města v souladu s § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a na základě důvodů uvedených v písemné žádosti spolku FC PRAMEN Havlíčkův Brod, IČO 701 55 089, se sídlem Žižkov II 1973, 580 01 Havlíčkův Brod, o prominutí odvodu ve výši 19.953 Kč za porušení podmínek sjednaných smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města č. OVVV_FP/63/2018/LK, promíjí část odvodu ve výši 15.962 Kč (tj. 80% odvodu za porušení rozpočtové kázně), a v plném rozsahu promíjí penále náležející poskytovateli dotace podle § 22, odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. Spolek FC PRAMEN Havlíčkův Brod je povinen vrátit na účet města část poskytnutých dotačních prostředků ve výši 3.991 Kč.

 

142/20 Plán rekonstrukce místních komunikací v roce 2021

Zastupitelstvo souhlasí se záměrem na realizaci stavby Rekonstrukce Kyjovská v roce 2021 a ukládá radě města zahájit přípravné práce vedoucí k realizaci díla.

 

143/20 Jihovýchodní obchvat - dodatek smlouvy o spolupráci

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 358/19 a souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 smlouvy o spolupráci dle podkladové přílohy č. 53057 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČO 65993390.

 

144/20 Schválení podílu v rámci rezervy Programu regenerace MPZ 2020

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku v rámci programu regenerace městské památkové zóny v roce 2020 na dokončení obnovy střechy hlavního traktu budovy děkanství  č.p. 173, Rubešovo náměstí, Havlíčkův Brod, vlastníku nemovitosti, ve výši min. 10 % z nákladů na obnovu kulturní památky dle Zásad Ministerstva kultury v platném znění, ve výši 20 000 Kč.

 

145/20 Veřejná doprava vysočiny - smlouva o poskytnutí příspěvku

Zastupitelstvo města neschvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina pro Kraj Vysočina, IČO 70890749, se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava, dle podkladové přílohy č. 53294.

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta