Usnesení z jednání zastupitelstva města 15.2.2021Přítomni:

PhDr. Zdeněk Dobrý, Pavel Duben, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Bc. Vladimír Frič, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, Jan Kerber DiS., Mgr. Jan Kletečka, Libuše Milichovská, Ing. Ivana Mojžyšková, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Mgr. Ondřej Rázl, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, MUDr. Lucie Stehlíková, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, Zbyněk Stejskal, PhDr. Ivana Štrossová, Mgr. Jan Tecl, MBA, Mgr. Veronika Vošická Buráňová, Eva Vyoralová

Omluveni:

MUDr. Magdalena Chvílová Weberová

 

1/21 Informace kontrolního výboru o provedené kontrole

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod bere na vědomí zápis z kontroly použití a vyúčtování poskytnutých dotací za rok 2018 Městskému divadlu a kinu spol. s r. o., předložený kontrolním výborem ZM, podkladová příloha 59545.

(Podklad jednání č. 15)

 

2/21 Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí na rok 2021

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích Ing. Vladimíra Slávku jako svého zástupce na členské schůze společnosti Lesního družstva ve Štokách, IČO 64829561 konané v roce 2021. Jako náhradníka deleguje Bc. Libora Honzárka.

(Podklad jednání č. 22)

 

3/21 Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí na rok 2021

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích Bc. Libora Honzárka jako svého zástupce na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IČO 48171590 konané v roce 2021. Jako náhradníka deleguje Ing. Vladimíra Slávku.

(Podklad jednání č. 22)

 

4/21 Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí na rok 2021

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích Zbyňka Stejskala jako svého zástupce na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., IČO 48173002 konané v roce 2021. Jako náhradníka deleguje Mgr. Jana Tecla, MBA.

(Podklad jednání č. 22)

 

5/21 Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí na rok 2021

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích Mgr. Jana Tecla, MBA jako svého zástupce na valné hromady společnosti Úpravna vody Želivka, a.s., IČO 26496224 konané v roce 2021. Jako náhradníka deleguje Zbyňka Stejskala.

(Podklad jednání č. 22)

 

6/21 Bezúplatný převod pozemku č. 2457/112 v k.ú. Havlíčkův Brod - Nad Tratí

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku č. 2457/112 o výměře 297 m2 odděleného z pozemku č. 2457/82 v katastrálním území Havlíčkův Brod do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Převodcem pozemku je Správa železnic, státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové město.

(Podklad jednání č. 11)

 

7/21 Bezúplatný převod pozemku č. 2457/112 v k.ú. Havlíčkův Brod - Nad Tratí

Zastupitelstvo města schvaluje podepsání Souhlasu s technickými podmínkami a Prohlášení o ekologických závazcích v souvislosti s bezúplatným převodem pozemku č. 2457/112 odděleného z pozemku č. 2457/82 v katastrálním území Havlíčkův Brod do vlastnictví města Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 11)

 

8/21 Výmaz předkupního práva - auto Racek

Zastupitelstvo města souhlasí se zrušením předkupního práva k pozemku č. 2271/7 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 12)

 

9/21 Nepeněžitý vklad infrastrukturního majetku města Havlíčkův Brod do základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o upsání akcií dle podkladové přílohy č. 59419 se společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., se sídlem Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 481 73 002.

(Podklad jednání č. 1)

 

10/21 Záměr prodeje pozemku č. 634/16 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu - Svatý Kříž

Zastupitelstvo města deklaruje, že pozemek č. 634/16 o výměře 73 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu není pro město zbytný a není určen k prodeji. Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 634/16 o výměře 73 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

(Podklad jednání č. 5)

 

11/21 Prodej pozemku č. 250/1 v k.ú. Poděbaby - Občiny

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 250/1 o výměře 472 m2 v katastrálním území Poděbaby D. H., trvale bytem Havlíčkův Brod za cenu 420 Kč/m2. Žadatelka dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

(Podklad jednání č. 7)

 

12/21 Prodej části pozemku č. 1897/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - jez Isol - Plovárenská

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků č. 1897/17 o výměře 73 m2, 1897/16 o výměře 34 m2 a st. 8129 o výměře 47 m2 oddělených z pozemku č. 1897/2, v katastrálním území Havlíčkův Brod Povodí Vltavy, státní podnik, IČ: 70889953, se sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, za cenu 55 Kč/m2. Žadatel dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

(Podklad jednání č. 6)

 

13/21 Směna pozemků a částí pozemků v ulicích V Rámech a Dolní

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku č. 3592/10 o výměře 7 m2 odděleného z pozemku č. 3592/5 a pozemku č. 3604/17 o výměře 75 m2 odděleného z pozemku č. 3604/8, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod a ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemky č. 3632/2 o výměře 8 m2 a 3632/3 o výměře 4 m2 oddělené z pozemku č. 3632 a pozemky č. 3592/4 a č. 3604/15, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví O. P., 500 09 Hradec Králové. Město Havlíčkův Brod uhradí finanční rozdíl ve výši 1.300 Kč a polovinu souvisejících nákladů.

(Podklad jednání č. 9)

 

14/21 Směna pozemků - Hamry

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků č. 3482/2 a č. 3497/2 odděleného z pozemku č. 3497, v katastrálním území Havlíčkův Brod o celkové výměře 369 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemek č. 3483/2 oddělený z pozemků č. 3483/2 a 3491 a pozemek č. 3491/3 oddělený z pozemku č. 3491, v katastrálním území Havlíčkův Brod o celkové výměře 742 m2 ve vlastnictví JH Group spol. s r.o., IČ: 26026775, se sídlem Jarošovská 1336, 377 01 Jindřichův Hradec. Město Havlíčkův Brod uhradí finanční rozdíl ve výši 23.310 Kč a polovinu souvisejících nákladů.

(Podklad jednání č. 10)

 

15/21 Záměr prodeje části pozemku č. 3170/3 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Strojírenská

Zastupitelstvo města deklaruje, že část pozemku č. 3170/3 o výměře cca 40 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod je pro město zbytná a je určena k prodeji. Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 3170/3 o výměře cca 40 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 3)

 

16/21 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 2503/3, Reynkova, Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo schvaluje uzavření Uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi městem Havlíčkův Brod a T. K., trvale bytem Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 59516.

(Podklad jednání č. 13)

 

17/21 Vklad hmotných nepeněžitých věcí do základního kapitálu společnosti TEPLO HB s.r.o.

Zastupitelstvo města souhlasí s rozhodnutím města Havlíčkův Brod jakožto jediného společníka společnosti Teplo HB s.r.o. o zvýšení základního kapitálu této společnosti, o převzetí vkladové povinnosti jediným společníkem a o splnění vkladové povinnosti nepeněžitým vkladem za podmínek uvedených v návrhu rozhodnutí, který je součástí podkladové přílohy č. 59534.

(Podklad jednání č. 2)

 

18/21 Vklad hmotných nepeněžitých věcí do základního kapitálu společnosti TEPLO HB s.r.o.

Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby město Havlíčkův Brod převzalo vkladovou povinnost k celé částce, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti Teplo HB s.r.o. s tím, že toto zvýšení základního kapitálu bude splaceno nepeněžitým vkladem. To vše za podmínek uvedených v návrhu dokumentu prohlášení o převzetí vkladové povinnosti, který je součástí podkladové přílohy č. 59534.

(Podklad jednání č. 2)

 

19/21 Vklad hmotných nepeněžitých věcí do základního kapitálu společnosti TEPLO HB s.r.o.

Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby město Havlíčkův Brod v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti Teplo HB s.r.o. prohlásilo, že jako nepeněžitý vklad do této společnosti vnáší hmotné nemovité věci ve svém vlastnictví, jak je uvedeno v návrhu prohlášení o vnesení nemovitých věcí jako nepeněžitého vkladu do společnosti Teplo HB s.r.o., které je součástí podkladové přílohy č. 59534.

(Podklad jednání č. 2)

 

20/21 Záměr směny částí pozemků - U Vlkovska

Zastupitelstvo města deklaruje, že pozemek č. 1447/26 v požadované části, v katastrálním území Havlíčkův Brod je pro město zbytný a je určen k prodeji. Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku č. 1447/26 o výměře cca 60 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod, ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za část pozemku č. 1451/2 o výměře cca 60 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 4)

 

21/21 Zřízení věcného práva stavby - nová sportovní hala

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného práva stavby na pozemcích č. 552/4, 553/1, 553/2, 553/7 a 560/21, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod, pro TJ Jiskra Havlíčkův Brod z.s., IČ: 00529672, se sídlem Ledečská 3028, Havlíčkův Brod, za účelem "Výstavby tréninkové sportovní haly". Věcné právo stavby se zřizuje bezúplatně a na dobu 50 let od podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí s možností prodloužení.

(Podklad jednání č. 14)

 

22/21 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřizovaných městem Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 59394 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřizovaných městem Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 18)

 

23/21 Dodatek č. 5 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 5 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, dle podkladové přílohy č. 59444.

(Podklad jednání č. 17)

 

24/21 BK Havlíčkův Brod - žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod promíjí příjemci dotace společnosti BK Havlíčkův Brod, z.s., IČ 00527734, U Stadionu 2777, 580 01 Havlíčkův Brod, penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 14 619,00 Kč, které bylo příjemci dotace vyměřeno platebním výměrem Městského úřadu Havlíčkův Brod č.j. MHB_EK/5559/2020/VR-5 ze dne 8.1.2021.

(Podklad jednání č. 20)

 

25/21 Vyhlášení grantového programu Města Havlíčkův Brod pro rok 2021 - Farmářské trhy Koudelův talíř 2021 - 2. kolo

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Farmářské trhy Koudelův talíř 2021 – 2. kolo" dle podkladové přílohy č. 59554, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu pro rok 2021 (dle podkladové přílohy č. 59524) a formuláře pro Vyúčtování grantu za rok 2021 (dle podkladové přílohy č. 59525).

(Podklad jednání č. 19)

 

26/21 Římskokatolická farnost - děkanství Havlíčkův Brod - Žádost o spoluúčast obce na III. etapu obnovy střechy a krytiny kostela sv. Kateřiny v roce 2021

Zastupitelstvo města se seznámilo se záměrem Římskokatolické farnosti – děkanství Havlíčkův Brod, IČO 150 60 527, se sídlem Rubešovo náměstí 173, 580 01 Havlíčkův Brod, podat žádost o dotaci v rámci dotačního titulu Kraje Vysočina „Památky 2021“ na realizaci III. etapy obnovy střechy a krytiny kostela sv. Kateřiny v roce 2021. Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod tento záměr podporuje a deklaruje, že je připraveno realizaci projektu v roce 2021 spolufinancovat ve výši max. 10% celkových realizačních výdajů projektu, a to max. do výše příspěvku 122.000 Kč.

(Podklad jednání č. 23)

 

27/21 Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod, rozšíření sportoviště

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 59511, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „NP - plocha přírodní" na „OS - plocha občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení“.

(Podklad jednání č. 21)

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta