Usnesení z jednání zastupitelstva města 13.6.2016Přítomni:

MUDr. Pavel Antonín, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Mgr. Miloš Fikar,  Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Bc. Libor Honzárek, Ing. Jan Hyliš, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Ing. Čeněk Jůzl, Petr Korčák, Ing. Ivan Kuželka, PaedDr. Martina Matějková, Bc. Ivana Mojžyšková, Jan Nosek, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, MUDr. Lucie Stehlíková, Zbyněk Stejskal, MUDr. Jiří Stryhal, Mgr. Jan Tecl, MBA, Eva Vyoralová

Omluveni:

Ing. Jana Fischerová, CSc.

 

128/16 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 228/15, 156/15, 263/14   a 146/15  do 31.12.2016.

 

129/16 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 162/15 ze dne 15.6.2015 a usnesení č. 205/14 ze dne 16.6.2014.

 

130/16 Usnesení Sociální výboru - jednání dne 11. 05. 2016

Zastupitelstvo města ukládá radě města prověřit možnost uplatnění slevových karet Senior pas a Rodinné pasy v rámci příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod (letní koupaliště, krytý plavecký bazén, zimní stadion - veřejné bruslení).

 

131/16 Informace KVZM o kontrolách provedených v 1. pololetí 2016

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápisy z kontrol provedených v 1. pololetí 2016 a ukládá radě města projednat navrhovaná opatření k nápravě nedostatků uvedených v zápisu z následné kontroly výpůjček nemovitého majetku města a usnesení ZM č. 238/14.

 

132/16 Návrh OZV města Havlíčkův Brod č.2/2016, o stanovení opatření k omezení propagace míst, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod podle podkladové přílohy č. 31749 projednalo a vydává obecně závaznou vyhlášku města Havlíčkův Brod č. 2 /2016, o stanovení opatření k omezení propagace míst, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry.

 

133/16 Plán jednání zastupitelstva města na II. pololetí 2016

Zastupitelstvo města schvaluje plán svých řádných zasedání na 2. pololetí roku 2016 v termínech: 12. září, 31. října a 12. prosince.

 

134/16 Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci na období let 2016 - 2017 č. OVVV/62/2015/LK

Zastupitelstvo města Havlíčkova Brodu schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci na období let 2016-2017 č. OVVV/62/2015/LK s Bruslařským klubem Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 31908.

 

135/16 Změna rozpočtu 2016 (ev. č. 1. období 06/2016) v kompetenci zastupitelstva města

Zastupitelstvo města projednalo, schvaluje a ukládá radě města zaevidovat rozpočtová opatření č. 1. uvedená v podkladové příloze č. 31925 do období 6/2016 a pro zbytek rozpočtového období 2016 hospodařit podle upraveného rozpočtu města.

Schválenými rozpočtovými opatřeními se:

a) nemění očekávané roční rozpočtové příjmy 

b) zvyšují rozpočtové výdaje města v částce 7.254.845 Kč a mění věcně a odpovědnostně mění zatřídění limitů výdajů schváleného rozpočtu v rozsahu uvedeném v příloze podkladu č. 31925

Základní parametry rozpočtu města na rok 2016 po změnách (upravený rozpočet):

- rozpočtové příjmy 436.158.141 Kč

- rozpočtové výdaje 478.486.627 Kč

- očekávaný výsledek finančního hospodaření města za rok 2016 (DEFICIT) -44.316.486 Kč včetně plánovaných splátek úvěrů

Financování upraveného rozpočtu města na rok 2016 po rozpočtových změnách provedených zastupitelstvem města 13/06/2016 dle podkladové přílohy č. 31925 je zcela kryto rozpočtovými příjmy roku 2016 a dále finančními prostředky z předchozích let na účtech a termínovaných vkladech města.

 

136/16 Odkup podílů společnosti Kulturní dům Ostrov, spol. s r.o.

Zastupitelstvo města:

1. schvaluje koupi obchodního podílu obchodní společnosti Kulturní dům "Ostrov", spol. s r.o. se sídlem Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 47453281 ve výši:

a) 4481/10185 od Odborového svazu pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy za nabídnutou cenu 5.000.000,- Kč vč. smlouvy o převodu obchodního podílu uvedenou v podkladové příloze č. 32048.

b) 3565/10185 od Podnikové odborové organizace OS TOK Čech a Moravy při Kulturním domě ""OSTROV"" za nabídnutou cenu 7.000.000,- Kč vč. smlouvy o převodu obchodního podílu uvedenou v podkladové příloze č. 32049. 

2. zmocňuje radu města uzavřít dohodu o podmínkách převodu obchodního podílu s Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy podnikové odborové organizace Kulturní dům ""OSTROV"" dle podkladové přílohy č. 32050.

 

137/16 Záměr směny pozemků Poděbaby - Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku č. 162/37 o výměře cca 950 m2 v katastrálním území Poděbaby ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za část pozemku č. 973/5 o výměře cca 950 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví žadatelů.

 

138/16 Záměr prodeje části pozemku č. 162/37 v k.ú. Poděbaby

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 162/37 o výměře cca 950 m2 v katastrálním území Poděbaby.

 

139/16 Koupě části pozemku č. 973/5 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje koupi části pozemku č. 973/5 o výměře cca 950 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod od Pavla P., Horní Krupá (id. 1/2) a Vladimíra Ř., Havlíčkův Brod (id. 1/2) za cenu 100 Kč/m2. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady.

 

140/16 Záměr směny pozemků - k.ú. Perknov

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku č. 736/5 o výměře 118 m2, ve vlastnictví žadatele a částí pozemků č. 616/2 a 592/15 o výměře cca 220 m2, ve vlastnictví města Havlíčkův Brod, vše v k.ú. Perknov.

 

141/16 Směna pozemků - Horní Papšíkov

Zastupitelstvo města schvaluje směnu dílu "c" o výměře 22 m2 odděleného geometrickým plánem z pozemku č. 169/2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za díl "b" o výměře 22 m2 oddělený z pozemku č. 170/37 ve vlastnictví Jaroslava P., Havlíčkův Brod, vše v katastrálním území Poděbaby. Náklady hradí obě strany rovným dílem.

 

142/16 Záměr prodeje pozemku č. 2328/7 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Cihláře

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 2328/7 o výměře 90 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

143/16 Smlouva o bezúplatném převodu majetku č. 298/2016 - ulice Máchova

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku č. 298/2016 včetně doložky, ve věci převodu pozemku č. 1761/3 v katastrálním území Havlíčkův Brod městu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 31511. Převodcem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

 

144/16 Záměr prodeje části pozemku č. 187 v k.ú. Veselice u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 187 o výměře cca 110 m2 v katastrálním území Veselice u Havlíčkova Brodu.

 

145/16 Prodej pozemku č. 802/11 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Rozkošská

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 802/11 o výměře 1.839 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod Bytovému družstvu Rozkošská 3005, Havlíčkův Brod, IČ: 60917997, se sídlem Rozkošská 3005, Havlíčkův Brod, za cenu 390 Kč/m2. Žadatel uhradí související náklady.

 

146/16 Koupě pozemku č. st. 42/5 v k.ú. Termesivy - kulturní dům

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o koupi pozemku č. st. 42/5 o výměře 238 m2 v katastrálním území Termesivy, který je ve vlastnictví ČR - Úřad po zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 za cenu dle znaleckého posudku.

 

147/16 Přijetí daru - pozemek pod chodníkem - ulice Humpolecká

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru pozemku č. 2573/14 o výměře 111 m2 odděleného geometrickým plánem z pozemku č. 2573 v katastrálním území Havlíčkův Brod od Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava.

 

148/16 Záměr směny pozemků v k.ú. Poděbaby

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku č. 43/1 o výměře 114 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemek č. 45/2 o výměře 164 m2 ve vlastnictví žadatelů, vše v katastrálním území Poděbaby.

 

149/16 Prodej části pozemku č. 191/2 a 188/2, v k.ú. Veselice u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku č. 191/2 o výměře cca 86 m2 a pozemku č. 188/2 o výměře 1.276 m2, vše v katastrálním území Veselice u Havlíčkova Brodu Správě železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha, za cenu dle znaleckého posudku. Do doby dokončení stavby bude prodej zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní.

 

150/16 Záměr směny pozemků v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků č. 1150/34 a č. 1150/40 o celkové výměře 70 m2 ve vlastnictví žadatelů za část pozemku č. 1154/1 o výměře cca 70 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod, vše v katastrálním území Mírovka.

 

151/16 Záměr směny pozemků v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků č. 1131/17, 1129/2, 1131/16, 1130/2, a části č. 1112/3 o výměře cca 1.400 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemky č. 1112/2, 1112/1 a část č. 1131/15 o celkové výměře cca 1.440 m2 ve vlastnictví žadatelů, vše v katastrálním území Mírovka.

 

152/16 Záměr prodeje pozemků č. 2397/1, 1967/3, 1968/14, 1968/ 17, 1968/18, v k.ú. Havlíčkův Brod - areál bývalé zemědělské školy

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků pozemkových parcel číslo 2397/1 o výměře 47 m2, 1967/3 o výměře 18 m2, 1968/14 o výměře 177 m2, 1968/17 o výměře 116 m2, 1968/18 o výměře 130 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

153/16 Záměr prodeje pozemku č. 81/3 v k.ú. Klanečná

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 81/3 o výměře 3.109 m2 v katastrálním území Klanečná.

 

154/16 Záměr prodeje části pozemku č. 2393/16 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bělohradská

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku číslo 2393/16 o výměře cca 160 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

155/16 Záměr prodeje části pozemku č. 785/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Rybníčku

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 785/1 o výměře cca 500 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

156/16 Prodej pozemků - rodinné domy - lokalita Rozkoš

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 89/16 ze dne 11.4.2016 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek pozemková parcela číslo 659/35 a id. 1/17 pozemku pozemková parcela číslo 659/65 v katastrálním území Havlíčkův Brod s kupujícím: Van T.N., Moravany, za celkovou kupní cenu 340.383 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

157/16 Prodej pozemků - rodinné domy - lokalita Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek pozemková parcela číslo 659/9 a id. 1/5 pozemku pozemková parcela číslo 659/61 v katastrálním území Havlíčkův Brod s kupujícím: Dana J., Havlíčkův Brod a Tomáš J., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 340.383 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

158/16 Prodej pozemků - rodinné domy - lokalita Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek pozemková parcela číslo 674/24 v katastrálním území Havlíčkův Brod s kupujícím: ENERGY ENGINEERING s.r.o., IČO: 04977149, K Višňovce 1543/3, 153 00 Praha, za celkovou kupní cenu 437.634 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

159/16 Prodej pozemků - rodinné domy - lokalita Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek pozemková parcela číslo 659/57 a id. 1/6 pozemku pozemková parcela číslo 674/47 a pozemek pozemková parcela č. 674/38 v katastrálním území Havlíčkův Brod s kupujícím: Monika H., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 604.861 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

160/16 Prodej pozemků - rodinné domy - lokalita Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek pozemková parcela číslo 659/56 a id. 1/6 pozemku pozemková parcela číslo 674/47 v katastrálním území Havlíčkův Brod s kupujícím: Pavel H., Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 320.221 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

161/16 Prodej pozemků - rodinné domy - lokalita Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek pozemková parcela číslo 659/58 a id. 1/6 pozemku pozemková parcela číslo 674/47 v katastrálním území Havlíčkův Brod s kupujícím: Radek Ch., Pelhřimov za celkovou kupní cenu 333.267 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

162/16 Prodej pozemků - bytové domy - lokalita Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek pozemková parcela číslo 674/34, pozemek pozemková parcela číslo 674/35, pozemek pozemková parcela číslo 674/36 a id. 2/4 pozemku pozemková parcela číslo 674/48, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod s kupujícím: TERASY HB s.r.o., IČO 021 03 532, Lidická 1057, Havlíčkův Brod za celkovou kupní cenu 1.244.116 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

163/16 Věcné břemeno - „Veřejné osvětlení Květnov II. etapa, Havlíčkův Brod“

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu umístění a provozování stavby „Veřejné osvětlení Květnov II. etapa, Havlíčkův Brod“ ve prospěch města Havlíčkův Brod. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků č. 447/5 a 454/2, v katastrálním území Květnov v rozsahu geometrického plánu č. 184-71/2016, ve vlastnictví ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za cenu 2.860 Kč. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

 

164/16 Věcné břemeno - „Veřejné osvětlení Poděbaby II. etapa, Havlíčkův Brod“

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu umístění a provozování stavby „Veřejné osvětlení Poděbaby II. etapa, Havlíčkův Brod“ ve prospěch města Havlíčkův Brod. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemků č. 50/1 a 50/4, v katastrálním území Poděbaby v rozsahu geometrického plánu č. 500-71/2016, ve vlastnictví ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za cenu 3.940 Kč. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

 

165/16 Věcné břemeno - „Přístavba fotbalových kabin fotbalové hřiště v Mírovce“ - kanalizační přípojka

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Havlíčkův Brod. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku č. 2001/8 v katastrálním území Mírovka ve vlastnictví ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za cenu 500 Kč. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

 

166/16 Věcné břemeno - "Kanalizace Pohledští Dvořáci"

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu umístění a provozování stavby "Kanalizace Pohledští Dvořáci" ve prospěch města Havlíčkův Brod. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku č. 3470/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod v rozsahu geometrického plánu č. 7473-4/2016, ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za cenu 48.000 Kč + DPH. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

 

167/16 Věcné břemeno - "Kabelové vedení elektropřípojky pro víceúčelové hřiště Horní Papšíkov"

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu umístění a provozování stavby "Kabelové vedení elektropřípojky pro víceúčelové hřiště Horní Papšíkov" ve prospěch města Havlíčkův Brod. Toto věcné břemeno se zřizuje k tíži pozemku č. 108/6 v katastrálním území Poděbaby v rozsahu geometrického plánu č. 503-97/2016, ve vlastnictví Jany H., Havlíčkův Brod. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

 

168/16 Prodej částí pozemku č. 1065/1 v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č.1065/17 o výměře 44 m2 odděleného geometrickým plánem č. 533-1184/2015 z pozemku pozemku č. 1065/1 v katastrálním území Mírovka manželům Dagmar N.,Havlíčkův Brod a Zdeňku N., Havlíčkův Brod. Cena nemovitosti činí 250 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí veškeré náklady související s převodem pozemku.

 

169/16 Žádost o bezúplatný převod pozemků č. 263/30, 263/31, v k.ú. Havlíčkův Brod - u KD Ostrov

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků č. 263/30 o výměře 3 m2 a 263/31 o výměře 8 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod z vlastnictví ČR - Úřad po zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 do vlastnictví města Havlíčkův Brod.

 

170/16 Záměr prodeje pozemků č. 591/3 a 668/5 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu - Svatý Kříž

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 591/3 o výměře 12 m2 a č. 668/5 o výměře 25 m2, oba v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

 

171/16 Záměr směny pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice B. Kobzinové

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku č. 166/1 o výměře cca 75 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za část pozemku č. 3583 o výměře cca 140 m2 ve vlastnictví žadatelů, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

172/16 Směna pozemků č. 449/1, 453 v k.ú. Termesivy a pozemku č. 1156/1 v k.ú. Mírovka - vodní nádrž

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků v katastrálním území Termesivy parcelní č. 453 o výměře 2.975 m2 a č. 449/4 o výměře 1.244 m2 odděleného geometrickým plánem z pozemku č. 449/1 a pozemku v katastrálním území Mírovka č. 1156/12 o výměře 569 m2 odděleného geometrickým plánem z  pozemku č. 1156/1, ve vlastnictví města Havlíčkův Brod včetně projektové dokumentace na retenční nádrž nacházející se na pozemku č. 453 v k.ú. Termesivy za pozemek č. 888/20 o výměře 14.056 m2 v katastrálním území Mírovka, č. 1025 o výměře 3.699 m2, v katastrálním území Břevnice a č. 1013/2 o výměře 2.387 m2, v katastrálním území Kojetín u Havlíčkova Brodu, ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové IČO: 42196451 bez finančního dorovnání. Město Havlíčkův Brod uhradí náklady spojené s převodem pozemků.

 

173/16 Směna pozemků č. 449/1, 453 v k.ú. Termesivy a pozemku č. 1156/1 v k.ú. Mírovka - vodní nádrž

Zastupitelstvo města bere na vědomí postup ekonomického odboru ve věci zveřejnění záměru směny pozemku č. 453 o výměře 2.975 m2 a části pozemku č. 449/1 o výměře cca 1.190 m2 v k.ú. Termesivy a části pozemku č. 1156/1 o výměře cca 670 m2 v katastrálním území Mírovka ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za navržené pozemky pozemková parcela č. 1013/2 o výměře 2.387 m2 v k.ú. Kojetín, č. 1025 o výměře 3.699 m2 v k.ú Břevnice, č. 456/3 o výměře 3.462 m2 v k.ú. Termesivy, č. 888/20 o výměře 14.056 m2 v k.ú. Mírovka, č. 849/2 o výměře 1.672 m2 v k.ú. Mírovka a č. 553 o výměře 1.485 m2 v k.ú. Mírovka a s tímto postupem souhlasí.

 

174/16 Výkup pozemků pro výstavbu jihovýchodního obchvatu

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parcelní číslo 4286/65 o výměře 1 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví Heleny Č., Vepříkov za kupní cenu 240 Kč ve znění podkladové přílohy číslo 31851.

 

175/16 Výkup pozemků pro výstavbu jihovýchodního obchvatu

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parcelní číslo 4286/64 o výměře 116 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve spoluvlastnictví Jarmily R., Praha 10, Strašnice a Ladislava Š., Okrouhlička za kupní cenu 27 840 Kč ve znění podkladové přílohy číslo 31852.

 

176/16 Výkup pozemků pro výstavbu jihovýchodního obchvatu

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parcelní číslo 4286/175 o výměře 70 m2, pozemku parcelní číslo 4286/180 o výměře 134 m2 a pozemku parcelní číslo 4286/194 o výměře 45 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví manželů Jana a Hany S., Havlíčkův Brod za kupní cenu 59.760 Kč ve znění podkladové přílohy číslo 31893.

 

177/16 Směna částí pozemků v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu - Dolík

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku č. 1035/8 vzniklého sloučením dílu "a" odděleného z pozemku č. 1046 a dílu "b" odděleného z pozemku č. 1035/6 a pozemku č. 1035/7 odděleného z pozemku č. 1035/6 o celkové výměře 130 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemek č. 1032/3 oddělený z pozemku č. 1032/1 a pozemku č. 1049/4 odděleného z pozemku č. 1049/1 o celkové výměře 130 m2 ve vlastnictví Miroslava a Jany E., Šmolovy, Havlíčkův Brod, vše v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

 

178/16 Záměr prodeje pozemků č. 463/15 a 454/4, v k.ú. Termesivy - Herlify

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků č. 463/15 a č. 454/4 o celkové výměře 7.364 m2, v katastrálním území Termesivy.

 

179/16 Prodej pozemků - lokalita Spálená Stráň

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 106/16 ze dne 11.4.2016 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků č. 632/16, 628/127, 632/18, 4270, 628/126 o celkové výměře 883 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod Ludmile P., Havlíčkův Brod za cenu 1.236.200 Kč. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady.

 

180/16 Záměr prodeje pozemku č. 2259/8 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Dobrovského

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 2259/8 o výměře 148 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

181/16 Záměr darování pozemků v k.ú. Perknov - oprava mostku

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru darování části pozemku č. 702 o výměře cca 103 m2, části pozemku č. 704/6 o výměře cca 150 m2 a části pozemku č. 701 o výměře cca 22 m2, vše v katastrálním území Perknov.

 

182/16 Smlouva zakládající právo provést stavbu - oprava mostku

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením Smlouvy zakládající právo provést stavbu s Krajem Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, Jihlava dle podkladové přílohy č. 31926.

 

183/16 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného práva stavby - BT Stavby s.r.o.

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného práva stavby číslo EK 625/2014/Pet ze dne 15.10.2014 ve znění podkladové přílohy číslo 31934.

 

184/16 Záměr prodeje částí pozemků č. 1777/1 a 1777/46, v k.ú. Havlíčkův Brod - Na Spádu

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemků č. 1777/1 a 1777/46 o celkové výměře cca 55 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

185/16 Prodej pozemku č. 2260/3 v k.ú. Havlíčkův Brod - Bezručova ul.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 2260/49 o výměře 65 m2 odděleného z pozemku č. 2260/3 v k.ú. Havlíčkův Brod Josefu M., Havlíčkův Brod za cenu 610 Kč/m2. Žadatel uhradí související náklady.

 

186/16 Koupě pozemků č. 263/2 a 263/21 v k.ú. Havlíčkův Brod - parkoviště u KD Ostrov

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 440/2016, včetně doložky, ve věci koupě pozemků č. 263/2 o výměře 580 m2 a č. 263/21 o výměře 518 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 32037. Převodcem pozemků je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

 

187/16 Aktualizace Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje:

- aktualizaci QS 55-33 Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod (dle podkladové přílohy č. 31956), 

- formulář Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Havlíčkův Brod dle Zásad pro rok 2017 (dle podkladové přílohy č. 31957), 

- formulář Vyúčtování dotace z rozpočtu města Havlíčkův Brod dle Zásad za rok 2017 (dle podkladové přílohy č. 31958).

 

188/16 Dodatek č. IV zřizovací listiny příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. IV ke zřizovací listině příspěvkové organizace AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času dle podkladové přílohy číslo 31945.

 

189/16 Doplnění smluvního vztahu mezi Městem Havlíčkův Brod a Fokusem Vysočina Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1. ke Smlouvě o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina mezi Městem Havlíčkův Brod a Fokusem Vysočina Havlíčkův Brod, 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 15060306, dle podkladové přílohy č. 32062.

 

190/16 Uzavření smluvního vztahu mezi Městem Havlíčkův Brod a Centrem pro zdravotně postižené kraje Vysočina

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina mezi Městem Havlíčkův Brod a Centrem pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s., Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, IČO 26594706, dle podkladové přílohy č. 31997.

 

191/16 Plynofikace Novotnův Dvůr, Ovčín, Mendlova Ves a rodinných domů u silnice I/38

Zastupitelstvo města souhlasí s realizací stavby "Plynofikace Novotnův Dvůr, Ovčín, Mendlova Ves a RD u silnice I/38".

 

192/16 Krajská knihovna - smlouva o společném postupu

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o společném postupu zadavatelů při realizaci veřejné zakázky „Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV, dokumentace stavby“ dle podkladové přílohy č. 31981.

 

193/16 Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. EK 071/2016/Ja

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. EK 071/2016/Ja ze dne 16.3.2016.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r. 

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta