Usnesení z jednání zastupitelstva města 13.2.2017Přítomni:

MUDr. Pavel Antonín, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Bc. Libor Honzárek, Ing. Jan Hyliš, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Ing. Čeněk Jůzl, Petr Korčák, Ing. Ivan Kuželka, PaedDr. Martina Matějková, Bc. Ivana Mojžyšková, Jan Nosek, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, MUDr. Lucie Stehlíková, Zbyněk Stejskal, MUDr. Jiří Stryhal, Mgr. Jan Tecl, MBA, Eva Vyoralová

 

1/17 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č.: 255/16 do 31.3.2017, 236/16, 172/16 ,285/16, 282/16, 26/16, 41/16 a 90/16 do 30.6.2017, usnesení č. 297/16, 298/16, 93/16, 146/15, 226/15, 334/15, 263/14, 168/15 a 267/16  do 31.12.2017, usnesení č. 134/14 a 30/16  do 31.12.2019.

 

2/17 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 229/16 z důvodu odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy a usnesení č. 165/16 a 324/15  z důvodu změny vlastnického vztahu.

 

3/17 Informace o provedených kontrolách

Zastupitelstvo města bere na vědomí předložené zápisy z provedených kontrol.

 

4/17 Vyhodnocení podpořených projektů z grantových programů v roce 2016

Zastupitelstvo města schvaluje souhrnnou zprávu Výboru pro cestovní ruch, média a kulturu, která vyhodnocuje podpořené grantové projekty v oblasti kultury v roce 2016 dle podkladové přílohy č. 36241.

 

5/17 Usnesení Sociálního výboru - jednání 11. 01. 2017

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti Sociálního výboru za rok 2016.

 

6/17 Usnesení Sociálního výboru - jednání 11. 01. 2017

Zastupitelstvo města uděluje ocenění v kategorii Významný dlouhodobý přínos v sociální oblasti ve městě Havlíčkův Brod, paní Mgr. Magdaleně Kufrové, 580 01 Havlíčkův Brod.

 

7/17 Usnesení Sociálního výboru - jednání 11. 01. 2017

Zastupitelstvo města uděluje ocenění v kategorii Významný přínos v sociální oblasti v roce 2016 ve městě Havlíčkův Brod, paní Bc. Veronice Hojerové DiS., 580 01 Havlíčkův Brod.

 

8/17 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod (granty) - Farmářské trhy Koudelův talíř 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 150.000 Kč z grantového programu "Farmářské trhy Koudelův talíř 2017" Aleně Čechové, IČO 727 99 919, Burešova 3531, 580 01 Havlíčkův Brod, na projekt "Farmářské trhy Koudelův talíř 2017" v souladu s podanou Žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 36248, č. 36249, č. 36250, č. 36251.

 

9/17 Kulturní ceny města Havlíčkova Brodu za rok 2016

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se Statutem kulturní ceny města Havlíčkova Brodu udělení kulturních cen města za rok 2016:

- Radomíru Dvořákovi, Havlíčkův Brod - v kategorii významný přínos kulturnímu životu města v roce 2016,

- Ivaně Laštovičkové, Havlíčkův Brod - v kategorii významný dlouhodobý přínos městu v oblasti umění, zájmové umělecké činnosti, případně dalších kulturně společenských aktivitách,

- Michaele Šrámkové Havlíčkův Brod - v kategorii významný kulturní přínos městu v kategorii mladý umělec do 18 let.

 

10/17 Sportovní ceny města Havlíčkova Brodu za rok 2016

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se Statutem sportovní ceny města Havlíčkova Brodu udělení sportovních cen města za rok 2016:

- Vojtěchu Vondráčkovi, Havlíčkův Brod - v kategorii nejlepší sportovec města,

- Matěji Fialovi, Havlíčkův Brod - v kategorii nejlepší mladý sportovec města do 18let, 

- družstvu mužů TJ Jiskra Hroši, oddíl softballu - v kategorii nejlepší sportovní kolektiv města,

- Dušanovi Šnellymu, Havlíčkův Brod - v kategorii nejlepší cvičitel nebo trenér.

 

11/17 Žádost o individuální dotaci - Tělovýchovná jednota Sokol Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši 984.000 Kč pobočnému spolku Tělovýchovná Jednota Sokol Havlíčkův Brod,  IČO: 150 59 146, Beckovského 2179, Havlíčkův Brod, na opravu fasády, výměnu dveří a oken u objektu Smetanovo nám. 30, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), v souladu s podanou žádostí o poskytnutí individuální dotace; a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 32667 a 32294.

Zastupitelstvo města zároveň ukládá zahrnout limit výdajů ve výši schválené individuální dotace do rozpočtových opatření kapitoly 22 Odboru vnějších a vnitřních vztahů k 28.2.2017 včetně dopadu na celkové saldo rozpočtu města Havlíčkův Brod.

 

12/17 Žádost o finanční dar - Svaz měst a obcí ČR a Arcibiskupství pražské

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 23.286 Kč Nadačnímu fondu Svatovítské varhany, IČO 02794471, se sídlem Hradčanské náměstí 56/16, 119 02 Praha 1 - Hradčany. 

Zastupitelstvo města zároveň ukládá zahrnout limit výdajů ve výši schváleného daru do rozpočtových opatření kapitoly 22 Odboru vnějších a vnitřních vztahů k 28.2.2017 včetně dopadu na celkové saldo rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2017.

 

13/17 Zpráva z valné hromady Úpravna vody Želivka, a.s.

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z řádné valné hromady společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. IČO 26496224 konané 16. prosince 2016 předložený v podkladové příloze č. 36140.

 

14/17 Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí na rok 2017

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích člena zastupitelstva Ing. Vladimíra Slávku jako svého zástupce na členské schůze společnosti Lesního družstva ve Štokách IČO 64829561 konané v roce 2017. Jako náhradníka deleguje člena rady Zbyňka Stejskala.

 

15/17 Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí na rok 2017

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích místostarostu Ing. Čeňka Jůzla jako svého zástupce na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. IČO 48171590 konané v roce 2017. Jako náhradníka deleguje člena rady Ing. Ivana Kuželku.

 

16/17 Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí na rok 2017

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích místostarostu Ing. Čeňka Jůzla jako svého zástupce na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. IČO 48173002 konané v roce 2017. Jako náhradníka deleguje místostarostu Bc. Libora Honzárka.

 

17/17 Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí na rok 2017

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích starostu Mgr. Jana Tecla, MBA  jako svého zástupce na valné hromady společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. IČO 26496224 konané v roce 2017. Jako náhradníka deleguje Zbyňka Stejskala.

 

18/17 Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí na rok 2017

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích starostu Mgr. Jana Tecla, MBA jako svého zástupce na valné hromady společnosti HC REBEL a.s. IČO 64259757 konané v roce 2017. Jako náhradníka deleguje Bc. Libora Honzárka.

 

19/17 Záměr prodeje pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Průmyslová

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků č. 3755/43, 2883/1, 2884/1, 3755/44 a 2885/8 o celkové výměře 853 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

20/17 Koupě části pozemku č. 578/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - zelený okruh

Zastupitelstvo města schvaluje koupi části pozemku č. 578/1 o výměře cca 250 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod za cenu 250 Kč/m2 od AUTO KLUBU V AČR v likvidaci, Humpolecká 1078, Havlíčkův Brod. Související náklady uhradí Město Havlíčkův Brod.

 

58/17 Koupě části pozemku č. 674/12 v k.ú. Havlíčkův Brod - zelený okruh

Zastupitelstvo města neschvaluje oddělení části pozemku č. 674/12 o výměře cca 190 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod a vymazání předkupního práva pro město Havlíčkův Brod na zbývající části pozemku č. 674/12 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

21/17 Záměr prodeje části pozemku č. 162/37 v k.ú. Poděbaby

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 162/37 o výměře cca 935 m2 v katastrálním území Poděbaby.

 

22/17 Darování částí pozemků - mostek Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje darování částí pozemků č. 1065/1 o výměře 116 m2, 1065/13 o výměře 35 m2, 1065/14 o výměře 32 m2, vše v katastrálním území Mírovka Kraji Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Do doby dokončení stavby a jejího zaměření bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí darovací.

 

23/17 Koupě pozemku č. 1946/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Zrzavého

Zastupitelstvo města neschvaluje koupi pozemku č. 1946/1 o výměře 934 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod od J. B., Havlíčkův Brod za cenu 262.270 Kč a ukládá radě města jednat o ceně.

 

24/17 Záměr směny pozemků v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu - cyklostezka

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku č. 1020 o výměře cca 750 m2 ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod za části pozemků č. 1052/9, 1052/8, 1016 o celkové výměře cca 1.000 m2, vše v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu.

 

25/17 Směna částí pozemků č. 2038/25 a 2038/87 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Sokolovská

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku č. 2038/153 o výměře 17 m2 odděleného z pozemku č. 2038/25 ve vlastnictví L. V. a M. V., Havlíčkův Brod za díl "a" o výměře 11 m2 oddělený z pozemku č. 2038/87, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod. Směna bude provedena bez finančního dorovnání, související náklady uhradí Město Havlíčkův Brod.

 

26/17 Prodej částí pozemků č. 1883/1 a 1883/4 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bělohradská

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 1883/5 o výměře 56 m2, vytvořeného geometrickým plánem z částí pozemků č. 1883/1 a 1883/4, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod J. M., Havlíčkův Brod, za cenu 600 Kč/m2. Žadatel uhradí související náklady.

 

27/17 Prodej pozemku stpč. 4074 v k.ú. Havlíčkův Brod - garáž Kyjovská

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 4074 o výměře 18 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod R. M., Ostopovice (zastoupeného M. P., 580 01 Havlíčkův Brod) za cenu 600 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

28/17 Záměr prodeje podílů na pozemku č. 218/21 v k.ú. Vyskytná nad Jihlavou

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje podílů (29/407) na pozemku č. 218/21 o výměře 16 m2, v katastrálním území Vyskytná nad Jihlavou.

 

29/17 Záměr prodeje podílů na pozemku č. 218/10 v k.ú. Vyskytná nad Jihlavou

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje podílů (29/407) na pozemku č. 218/10 o výměře 16 m2, v katastrálním území Vyskytná nad Jihlavou.

 

30/17 Záměr prodeje podílů části pozemku č. 1246 v k.ú. Ždírec na Moravě

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje podílů (119/838) na části pozemku č. 1246 o výměře 272 m2, v katastrálním území Ždírec na Moravě.

 

31/17 Záměr prodeje části pozemku č. 2685 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Kasáren

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 2685 o výměře cca 935 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

32/17 Záměr směny pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Ledečská x U kostela Sv. Kateřiny

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků č. 585/3, 585/23, 585/24, 585/25 o celkové výměře 13.190 m2, ve vlastnictví žadatele za části pozemků č. 286 a 287 o celkové výměře cca 250 m2, ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

33/17 Záměr směny pozemku č. 292/2 za část pozemku č. 1624/4 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Nádražní, Vršovice

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru směny pozemku č. 292/2 za část pozemku č. 1624/4, v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

34/17 Záměr prodeje částí pozemku č. 637/11 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemku č. 637/11 o výměře cca 243 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

 

35/17 Podmínky prodeje práva stavby - bytový dům Rozkoš

Zastupitelstvo města ukládá radě města organizovat prodej věcného práva stavby v lokalitě Rozkoš - pozemek č. 659/39 v k.ú. Havlíčkův Brod veřejnou soutěží podle směrnice města pro hospodaření s nemovitým majetkem č. QS 55-25 a postupem popsaným v odůvodnění podkladového materiálu zastupitelstva města.

 

36/17 Smlouva o bezúplatném převodu č. 209/2016 - u KD Ostrov - revokace

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 335/16 ze dne 12.12.2016 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva č. 209/2016, ve věci převodu pozemků č. 263/11, 263/13 a 263/19, v katastrálním území Havlíčkův Brod městu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 36343. Převodcem pozemků je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město. Převod pozemku č. 263/13 bude realizován v případě, že se Kraj Vysočina vzdá předkupního práva.

 

37/17 Plán odpadového hospodářství města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu č. 6 o plnění Plánu odpadového hospodářství původce odpadů města Havlíčkův Brod pro roky 2011 - 2016 (POH2) dle podkladové přílohy č. 36297.

 

38/17 Plán odpadového hospodářství města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje Plán odpadového hospodářství města Havlíčkova Brodu pro roky 2017- 2021 ve znění podkladové přílohy č. 36298 a ukládá radě města zajistit průběžné plnění plánu, včetně zapracování navrhovaných opatření do návrhů rozpočtu města v letech 2017 - 2021.

 

39/17 Záměr prodeje pozemku č. 2346/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Vlkovska

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 2346/2 o výměře 286 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

40/17 Potvrzení platnosti usnesení a prodloužení lhůty návrhu smlouvy o poskytnutí dotace – Alena Švecová

Zastupitelstvo města ve věci poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 Aleně Švecové, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 6.000,- Kč (na konkrétní jednorázové akce v oblasti kultury – Velké maškarní odpoledne pro děti, Mikulášská nadílka) schválené usnesením č. 395/16 nesouhlasí s prodloužením lhůty, po kterou je město vázáno návrhem smlouvy o poskytnutí dotace.

 

41/17 Potvrzení platnosti usnesení a prodloužení lhůty návrhu smlouvy o poskytnutí dotace – Sportovní klub Sportcentrum K2

Zastupitelstvo města ve věci poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 spolku Sportovní klub Sportcentrum K2, IČO 266 46 099, Havlíčkova 3305, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 20.000,- Kč (na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu – projekt „Havlíčkobrodský víceboj“ - 4. ročník) schválené usnesením č. 388/16 nesouhlasí s prodloužením lhůty, po kterou je město vázáno návrhem smlouvy o poskytnutí dotace.

 

42/17 Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování

Zastupitelstvo města schvaluje podání přihlášky ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v rámci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

 

43/17 Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením Memoranda o spolupráci s Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR včetně přílohy, dle podkladových příloh č. 36338 a č. 36339 - v případě, že bude město Havlíčkův Brod vybráno Agenturou pro sociální začleňování pro spolupráci v rámci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

 

44/17 Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování

Zastupitelstvo města schvaluje Memorandum o spolupráci s Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR, Úřad vlády ČR, náb. E. Beneše čp. 4, 118 00 Praha 1, dle podkladových příloh č. 36322, č. 36338 a č. 36339.

 

45/17 Žádost o prominutí vrácení dotace

Zastupitelstvo města deklaruje, že termínem pro vyúčtování programové dotace na reprezentaci města dle Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod QS 55-33 je 31. leden za dotace poskytnuté v předchozím rozpočtovém roce.

 

46/17 Žádost o individuální dotaci - Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši 80.000 Kč Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, IČO 000 83 607, se sídlem Havlíčkovo náměstí 19, 580 01 Havlíčkův Brod, na realizaci projektu "restaurování opony ochotnického divadelního spolku z Německého Brodu z roku 1855", v souladu s podanou žádostí o poskytnutí individuální dotace; a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 36256, č. 36143 a 36257.

Zastupitelstvo města zároveň ukládá zahrnout limit výdajů ve výši schválené individuální dotace do rozpočtových opatření kapitoly 22 Odboru vnějších a vnitřních vztahů k 28.2.2017 včetně dopadu na celkové saldo rozpočtu města Havlíčkův Brod.

 

47/17 Pojmenování veřejného prostranství - nové ulice

Zastupitelstvo města v samostatné působnosti rozhoduje o pojmenování ulic Generála Gablecha, Milady Horákové a Pátera Toufara v obytné zóně Ledečská v rozsahu dle podkladové přílohy č. 36275 a ukládá radě města provést zápis do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

 

48/17 Rozhodnutí o nabytí nemovitých věcí

Zastupitelstvo města souhlasí s nabytím nemovitých věcí, které vzniknou investiční činností města v roce 2017, a to v rozsahu schváleného rozpočtu města.

 

49/17 Plán stavebních akcí města pro období 2018-2019

Zastupitelstvo města ukládá radě města v letech 2018 a 2019 prioritně připravit k realizaci následující opravy, technické zhodnocení a investice stavebního charakteru:

•        Parkování Ledečská ulice 

•        Cyklostezka Havlíčkův Brod - Přibyslav

•        Cyklostezka Katastrální úřad – Sv. Kateřina 

•        Park Budoucnost 

•        Parkování Výšina

•        ZŠ Nuselská – ZEFY 

•        Rekonstrukce ulice Strážná 

•        Rekonstrukce ulice Nad Skalkou 

•        Cyklostezka Perknov 

•        Rekonstrukce ulic Havlíčkova, Jahodova 

•        Parkoviště hřbitov

 

50/17 Plán stavebních akcí města pro období 2018-2019

Zastupitelstvo města ukládá radě města v letech 2018 a 2019 připravit investici "Modernizace lyžařského areálu Vysoká".

 

51/17 Rekonstrukce Mírové ulice, smlouva o společném postupu zadavatelů

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o společném postupu zadavatelů pro realizaci veřejné zakázky „III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová a most ev.č. 03810-2 s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, IČO 00090450 a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s., IČO 48173002 dle podkladové přílohy č. 36219.

 

52/17 Úprava památníku na novém hřbitově - zadání veřejné výtvarné soutěže

Zastupitelstvo města souhlasí se zněním výzvy veřejné výtvarné soutěže a licenční smlouvy na „Ztvárnění památníku na novém hřbitově v Havlíčkově Brodě“ dle podkladových příloh č. 36221 až 36225 a ukládá radě města oslovit neomezený počet soutěžitelů zveřejněním na profilu zadavatele.

 

53/17 Úprava památníku na novém hřbitově - zadání veřejné výtvarné soutěže

Zastupitelstvo města jmenuje členy soutěžní poroty veřejné výtvarné soutěže na „Ztvárnění památníku na novém hřbitově v Havlíčkově Brodě“ Václava Černocha, MgA Jiřího Jedličku, Mgr. Hanu Novákovou, Ing. Marii Lebedovou, Jana Schwarze, Bc. Libora Honzárka, Petra Korčáka, Jana Noska, Zbyňka Stejskala, Ing. Čeňka Jůzla, Ing. Zdeňka Kopeckého, Ing. Tomáše Hermanna, Lenku Rechtigovou.

 

54/17 Umístění sportovní haly

Zastupitelstvo města souhlasí s budoucím umístěním nové sportovní haly v blízkosti stávajícího areálu Tělovýchovné jednoty Jiskra Havlíčkův Brod Na Losích u řeky Sázavy.

 

55/17 Rekonstrukce Humpolecké ulice - smlouva o spolupráci

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci dle podkladové přílohy č. 36316 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, jejíž předmětem je koordinace činností při realizaci stavby „I/34 Havlíčkův Brod. Ul. Humpolecká“.

 

56/17 Rezignace členky sociálního výboru

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci Ivety Peškové na post členky sociálního výboru zastupitelstva města a děkuje jí za dosavadní vykonanou práci. Novou členkou Sociálního výboru zastupitelstva města Havlíčkův Brod podle § 84, odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. volí Mgr. Marii Fialovou, Havlíčkův Brod.

 

57/17 Nástavba Domova pro seniory - program rozvoje obnovy materiálně technické základny sociálních služeb

Zastupitelstvo města souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na akci "Nástavba Domova pro seniory pro rozšíření domova se zvláštním režimem" a prohlašuje, že má zabezpečeny vlastní zdroje na financování akce.

 

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta