Usnesení z jednání zastupitelstva města 13.12.2021Přítomni:

PhDr. Zdeněk Dobrý, Pavel Duben, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Bc. Vladimír Frič, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Jan Kerber DiS., Mgr. Jan Kletečka, Libuše Milichovská, Ing. Ivana Mojžyšková, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, MUDr. Lucie Stehlíková, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, Zbyněk Stejskal, PhDr. Ivana Štrossová, Mgr. Jan Tecl, MBA, Mgr. Veronika Vošická Buráňová, Eva Vyoralová

Omluveni:

Ing. Tomáš Hermann, Mgr. Ondřej Rázl

 

217/21 Grafický manuál vizuálního stylu města

Zastupitelstvo města ukládá radě města vytvořit nový grafický manuál jednotného vizuálního stylu, který bude využit pro veškeré vnitřní a vnější materiály města.

(Podklad jednání č. 176)

 

218/21 Plán jednání zastupitelstva města na I. pololetí 2022

Zastupitelstvo města schvaluje plán svých řádných zasedání na I. pololetí roku 2022 v termínech: 7. února, 11. dubna a 13. června.

(Podklad jednání č. 177)

 

219/21 Rozpočet a závazné ukazatele finančního hospodaření města pro rok 2022

Zastupitelstvo města projednalo analytické podklady a dokument Návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2022, včetně závazných ukazatelů hospodaření, limitů pro individuální i systémové dotace pro rok 2022. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města pro rok 2022 a závazné ukazatele hospodaření, podle kterých bude rada města v uvedeném období řídit finanční hospodaření města. 

 

Základní parametry rozpočtu města pro rok 2022

- druh rozpočtu VYROVNANÝ (saldo příjmů a výdajů = 0)

- rozpočtové příjmy = 617 500 tis Kč

- rozpočtové výdaje = 617 500 tis Kč

- saldo rozpočtového hospodaření = 0 Kč 

- dluhová služba – splátky = 0 Kč

- cizí zdroje – úvěry a půjčky = 0 Kč

- závazný ukazatel provozní přebytek nesmí být za hodnocené období nižší než +120 000 tis. Kč

- financování rozpočtu města na rok 2022 je zajištěno předpokládanými rozpočtovými příjmy aktuálního období. 

 

Rozpočet města pro rok 2022 obsahuje objem prostředků účelově určených na financování schválených programů a projektů podporovaných z fondů Evropské unie, integrovaného operačního programu, státních fondů, fondu kraje Vysočina a souhrnný finanční vztah na výkon přenesené působnosti.

(Podklad jednání č. 184)

 

220/21 Rozpis rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2022 podle § 14 z. 250/2000 Sb.

Zastupitelstvo města ukládá radě města provést neprodleně po schválení rozpočtu v souladu s § 14 z. 250/2000 Sb. podrobný věcný a odpovědnostní rozpis rozpočtu 2022 navazující na schválené a platné plánovací dokumenty a rozhodnutí samosprávy města (strategický plán, plán oprav a obnovy, generely, podporované projekty), závěry a deklarace presentované na pracovním jednání zastupitelstva.

(Podklad jednání č. 184)

 

221/21 Kompetence rady města podle § 102, odst. 2 písm. a) z. 128/2000 Sb. – změny rozpočtu 2022

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje kompetence rady města na úseku rozpočtového hospodaření v rozsahu uvedeném v dokumentu Rozpočet města 2022.

(Podklad jednání č. 184)

 

222/21 Přechodné finanční výpomoci zřizovaným PO

Zastupitelstvo města deleguje radě města pravomoc k poskytnutí přechodných finančních výpomocí pro zřizované příspěvkové organizace maximálně na období rozpočtového roku 2022 do celkové výše 3% z celkového objemu provozních rozpočtových výdajů schváleného rozpočtu 2022 (nominálně max. 18.000 tis. Kč). Finanční výpomoci mohou být poskytovány jen z vlastních zdrojů města. Účelem poskytnutí přechodné finanční výpomoci může být vyrovnání časového nesouladu mezi výdaji a příjmy hlavní činnosti, předfinancování podporovaných projektů, krytí daňových rezerv v dané příspěvkové organizaci v rámci rozpočtového období 2022.

(Podklad jednání č. 184)

 

223/21 Vázání výdajů na podporované projekty v rozpočet města Havlíčkův Brod pro rok 2022

Zastupitelstvo města v souladu s § 16, odst. 3. písm. c) zákona č. 250/2000 Sb. ukládá pro rok 2022 vázat použití finančních prostředků alokovaných rozpočtu k realizaci podporovaných projektů na splnění a zajištění inkasa dotačních příjmů dle schváleného rozpočtu. Zahájení a realizace podporovaných projektů, změny celkové alokace rozpočtových příjmů a výdajů musí být projednávány a schvalovány v kompetentních orgánech města. Podmínka vázání použití rozpočtových prostředků na inkaso dotačních příjmů se netýká financování činností a funkcí spojených s přípravou podáním první žádosti o podporu daného projektu na základě aktuálně zveřejňovaných výzev.

(Podklad jednání č. 184)

 

224/21 Střednědobý výhled rozpočtu města Havlíčkův Brod pro období 2023-24

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje dokument Střednědobý výhled rozpočtu pro období 2023-24. Zastupitelstvo ukládá radě města řídit a aktualizovat dlouhodobé plánovací dokumenty (strategický plán, plán obnovy a rozvoje majetku města), smluvní závazky, změny rozpočtu a hospodaření města v souladu s uvedeným dokumentem.

(Podklad jednání č. 183)

 

225/21 Záměr prodeje id. podílu pozemku č. 1894/3 v k.ú. Štoky

Zastupitelstvo města deklaruje, že pozemek č. 1894/3 o výměře 357 m2 (id. podíl města 119/838) v katastrálním území Štoky je pro město zbytný a je určen k prodeji. Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 1894/3 o výměře 357 m2 (id. podíl města 119/838) v katastrálním území Štoky.

(Podklad jednání č. 166)

 

226/21 Záměr prodeje pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - ČEZ

Zastupitelstvo města deklaruje, že stavební pozemky st.č. 3338 o výměře 54 m2, st.č. 6206 o výměře 55 m2, st.č. 6216 o výměře 31 m2, st.č. 7842 o výměře 3 m2 a pozemek č. 4155 o výměře 5 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod jsou pro město zbytné a jsou určeny k prodeji. Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje stavebních pozemků st.č. 3338 o výměře 54 m2, st.č. 6206 o výměře 55 m2, st.č. 6216 o výměře 31 m2, st.č. 7842 o výměře 3 m2 a pozemku č. 4155 o výměře 5 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 159)

 

227/21 Záměr prodeje části pozemku č. 526/9 v k.ú. Havlíčkův Brod - Na Písku

Zastupitelstvo města deklaruje, že část pozemku č. 526/9 o výměře cca 230 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod je pro město zbytná a je určena k prodeji. Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 526/9 o výměře cca 230 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 160)

 

228/21 Smlouva o bezúplatném převodu pozemku č. 3481/7 v k.ú. Havlíčkův Brod - Lesy ČR

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. SML-00181-2021-155 ve věci převodu pozemku č. 3481/7 v katastrálním území Havlíčkův Brod městu Havlíčkův Brod. Převodcem pozemku jsou Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové.

(Podklad jednání č. 169)

 

229/21 Smlouva o bezúplatném převodu pozemku č. 1150/5 v k.ú. Mírovka - Lesy ČR

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. SML-00182-2021-155 ve věci převodu pozemku č. 1150/5 v katastrálním území Mírovka městu Havlíčkův Brod. Převodcem pozemku jsou Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové.

(Podklad jednání č. 169)

 

230/21 Prodej části pozemku č. 1381/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - Vlkovsko

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 1381/11 o výměře 300 m2 odděleného z pozemku č. 1381/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod J. P., Chrudim za cenu 290 Kč/m2 za předpokladu splnění podmínek státní správy lesů. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

(Podklad jednání č. 168)

 

231/21 Přijetí daru - pozemky - Havlíčkův Brod - ulice Dolní a Žižkova

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru pozemku č. 2259/224 o výměře 273 m2 odděleného z pozemku č. 2259/25, pozemku č. 2259/225 o výměře 183 m2 odděleného z pozemku č. 2259/25, pozemku č. 2376/33 o výměře 284 m2 odděleného z pozemku č. 2376/1 a pozemku č. 2376/35 o výměře 27 m2 odděleného pozemku č. 2376/1, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod od Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 163)

 

232/21 Záměr darování pozemků - Havlíčkův Brod - ulice Dolní a Žižkova

Zastupitelstvo města deklaruje, že pozemek č. 1870/30 o výměře 18 m2 oddělený od pozemku č. 1870/13, pozemek č. 2259/228 o výměře 2 m2 oddělený od pozemku č. 2259/27, pozemek č. 2259/226 o výměře 13 m2 oddělený od pozemku č. 2259/48, pozemek č. 2259/227 o výměře 1 m2 oddělený od pozemku č. 2259/48, pozemek č. 2376/34 o výměře 6 m2 oddělený od pozemku č. 2376/6, pozemek č. 2376/38 o výměře 7 m2 oddělený od pozemku č. 2376/17 a pozemek č. 2376/36 o výměře 1 m2 oddělený od pozemku č. 2376/30, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod jsou pro město zbytné. Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru darování pozemků č. 1870/30 o výměře 18 m2, č. 2259/228 o výměře 2 m2, č. 2259/226 o výměře 13 m2, č. 2259/227 o výměře 1 m2, č. 2376/34 o výměře 6 m2, č. 2376/38 o výměře 7 m2 a č. 2376/36 o výměře 1 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 163)

 

233/21 Uplatnění předkupního práva k pozemkům č. 1782/2 a 3021/1, v katastrálním území Havlíčkův Brod - návrh smírného řešení

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s L. O., trvale bytem Holešovice, 170 00 Praha 7, dle podkladové přílohy č. 65337.

(Podklad jednání č. 172)

 

234/21 Prodej id. podílu pozemků č. 440/4, 441/1, 445 v k.ú. Pávov

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku č. 440/4 o výměře 214 m2 (podíl města 29/407), části pozemku 441/1 o výměře 1.265 m2 (podíl města 29/407) a části pozemku č. 445 o výměře 532 m2 (podíl města 29/407), vše v katastrálním území Pávov Magistrátu města Jihlavy, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava za cenu 320 Kč/m2. Do doby dokončení stavby a jejího zaměření bude koupě ošetřena smlouvou o smlouvě budoucí kupní. Související náklady uhradí Magistrát města Jihlavy.

(Podklad jednání č. 167)

 

235/21 Záměr prodeje části pozemku č. 31/6 v k.ú. Termesivy

Zastupitelstvo města deklaruje, že část pozemku č. 31/6 v katastrálním území Termesivy není pro město zbytná a není určena k prodeji. Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 31/6 o výměře cca 150 m2 v katastrálním území Termesivy.

(Podklad jednání č. 164)

 

236/21 Záměr směny Klanečná

Zastupitelstvo města deklaruje, že části pozemků č. 81/3, 95/6, 105/2 o výměře cca 1.200 m2 v katastrálním území Klanečná jsou pro město zbytné a jsou určeny k prodeji. Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny částí pozemků č.  81/3, 95/6, 105/2 o výměře cca 1.200 m2, vše v katastrálním území Klanečná a ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemky č. 79 a 80 o výměře 387 m2 v katastrálním území Klanečná.

(Podklad jednání č. 165)

 

237/21 Uzavření Memoranda o partnerství a spolupráci při řešení odpadového hospodářství města Havlíčkův Brod

Město Havlíčkův Brod schvaluje uzavření Memoranda o partnerství a spolupráci při systémovém řešení odpadového hospodářství města Havlíčkův Brod se společností Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621 se sídlem Opatovice nad Labem dle podkladové přílohy č. 65261.

(Podklad jednání č. 178)

 

238/21 Koupě pozemků - Kyjovská

Zastupitelstvo města schvaluje koupi podílů na pozemcích č. 3051/37, 3048/1, 3051/43, 3060/6, 3061/4, 3062/1, 3221, 3230/4, v katastrálním území Havlíčkův Brod od vlastníků:

L. Z., bytem 580 01 Havlíčkův Brod, 

Sch. J., 356 01 Březová, 

Sch. V., bytem 356 01 Březová, 

za cenu 433.400 Kč. Související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města uhradí město Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 170)

 

239/21 Záměr prodeje části pozemku č. 2745/18 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Cihelny

Zastupitelstvo města deklaruje, že část pozemku č. 2745/18 o výměře cca 230m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod je pro město zbytná a je určena k prodeji. Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 2745/18 o výměře cca 230 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 161)

 

240/21 Odstranění objektu čp. 3295, ulice Ledečská, Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje odstranění objektu čp. 3295, který je součástí pozemku stč. 5035 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 171)

 

241/21 Podání žádosti o bezúplatný převod - Ledečská

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků č. 2259/218, 2259/219, 2259/220, 2259/221, v katastrálním území Havlíčkův Brod do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Vlastníkem pozemků je ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

(Podklad jednání č. 186)

 

242/21 Podání žádosti o bezúplatný převod - Mírová

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků č. 2036/85, 2036/88, 2036/89, 2036/90 a 2036/91, v katastrálním území Havlíčkův Brod do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Vlastníkem pozemků je ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

(Podklad jednání č. 186)

 

243/21 Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města - Aeroklub Havlíčkův Brod, z.s. (vypracování ochranných pásem letiště Havl. Brod)

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2021 ve výši 77.803 Kč spolku Aeroklub Havlíčkův Brod, z.s., IČO 005 28 951, se sídlem Horní Papšíkov 125, Poděbaby, 580 01 Havlíčkův Brod, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na realizaci projektu „Vybudování nových ochranných pásem letiště Havlíčkův Brod“ (vyplývající z požadavku ustanovení §37 zákona o civilním letectví a leteckého předpisu L14), a to v souladu s podanou Žádostí o poskytnutí individuální dotace. Zároveň zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65243 a č. 65094.

(Podklad jednání č. 162)

 

244/21 Adivadlo - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 spolku ADIVADLO z. s., IČO 682 13 972, se sídlem Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 195.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kultury - divadelní činnost - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65121, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65275 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

245/21 Aeroklub HB - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 spolku Aeroklub Havlíčkův Brod, z. s., IČO 005 28 951, se sídlem Horní Papšíkov 125, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 155.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti vč. rodinné politiky – provoz a údržba mezinárodního letiště v Havlíčkově Brodě a nočního heliportu pro leteckou záchrannou službu - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65122, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65276 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

246/21 Aktivní Perknov - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 spolku Aktivní Perknov, z. s., IČO 226 76 244, se sídlem Vratná 3050, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 75.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kultury  – společenské a kulturní aktivity v Perknově - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65123, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65277 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

247/21 Armádní taneční klub HB - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 spolku Armádní taneční klub Havlíčkův Brod, o. s., IČO 691 73 486, se sídlem Na Spravedlnosti 3226, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 30.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kultury – taneční činnost - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65124, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65278 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

248/21 Autis-HB - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 spolku Autis-HB z.s., IČO 081 28 367, se sídlem Plovárenská 799, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 30.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti vč. rodinné politiky – zájmová činnost rodičů dětí s poruchami autistického spektra a jiných kombinovaných poruch s mentálním postižením (nájemné za pronajaté prostory vč. oprav s nimi spojených, nákup edukačních pomůcek pro klienty, vytvoření vhodného zázemí pro klienty) - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65125, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65279 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

249/21 BK Havlíčkův Brod, z.s. (mládež) - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 spolku BK Havlíčkův Brod, z. s., IČO 005 27 734, se sídlem U Stadionu  2777, Havlíčkův Brod, ve výši 3.750.000,- Kč na  celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – provozování ledního hokeje mládeže, krasobruslení mládeže a synchronizované krasobruslení mládeže - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65126, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65280 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

250/21 BK Havlíčkův Brod 2019, s.r.o. (A-tým) - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 společnosti BK Havlíčkův Brod 2019, s.r.o., IČO 082 75 416, se sídlem U Stadionu 2777, Havlíčkův Brod, ve výši 700.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – zajištění celoroční činnosti "A" týmu - lední hokej (II. liga seniorů ČR) - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65127, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65281 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

251/21 BM Fitness HB - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 spolku BM FITNESS Havlíčkův Brod, z. s., IČO 226 11 878, se sídlem Zahradnického 3311, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 150.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – činnost aerobikového klubu - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65128, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65282 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

252/21 Canisterapeutické sdružení Kamarád - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 spolku Canisterapeutické sdružení KAMARÁD, z. s., IČO 701 53 931, se sídlem Pohled 238, 582 21 Pohled, ve výši 15.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti vč. rodinné politiky – canisterapie (péče o canisterapeutické psy) - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65129, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65283 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

253/21 Centrum Vysočina - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 obecně prospěšné společnosti CENTRUM VYSOČINA, o. p. s., IČO 274 70 148, se sídlem Beckovského 1874, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 140.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti vč. rodinné politiky - Letní žurnalistická škola K.H.Borovského (18. ročník), Centrum K.H.Borovského (18. ročník), Projekt Bohemisté a slavisté Evropy poznávají K.H.Borovského - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65130, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65284 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

254/21 Český kynologický svaz HB - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 pobočnému spolku Český kynologický svaz ZKO Havlíčkův Brod - 080, IČO 626 98 877, se sídlem Hrnčířská 3006, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 5.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti vč. rodinné politiky – kynologická činnost - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65132, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65285 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

255/21 FC Pramen HB - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2022 spolku FC PRAMEN Havlíčkův Brod, IČO 701 55 089, se sídlem Žižkov II 1973, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 80.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – futsal - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65133, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65287 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

256/21 FC Slovan HB - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2022 spolku FC SLOVAN Havlíčkův Brod z. s., IČO 265 85 162, Ledečská 2848, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 2.300.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – fotbal - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65134, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65288 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

257/21 Fiala Pavel - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 Pavlu Fialovi, bydlištěm 568 02 Svitavy, ve výši 20.000,- Kč, na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury –  Štáflova paleta 2022 - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65135, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65289 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

258/21 Fit Studio 21 - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2022 spolku FIT STUDIO 21, z.s., IČO 119 25 973, se sídlem Smetanovo náměstí 3517, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 50.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – celoroční činnost sportovního aerobikového klubu - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65136, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65290 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

259/21 Fokus Vysočina - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 ústavu FOKUS Vysočina, z.ú., se sídlem 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 35.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti vč. rodinné politiky – zajištění činnosti dobrovolnického centra Havlíčkův Brod - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65137, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65291 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

260/21 Golf Club HB - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 spolku Golf Club Havlíčkův Brod z.s., IČO 227 66 952, se sídlem U Nové silnice 3662, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – golf - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65138, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65292 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

261/21 HB Ostrov - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 spolku HB Ostrov, z. s., IČO 265 70 068, se sídlem Žižkova 3329, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 90.000,- Kč, na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – činnost oddílu stolního tenisu (náklady na trenéry mládeže) - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65139, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65293 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

262/21 HB Ski Team - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 spolku HB SKI TEAM z.s., IČO 270 42 537, se sídlem Zahradnického 3313, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 75.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – alpské a travní lyžování - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65140, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65294 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

263/21 Jezdecký spolek HB - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 spolku Jezdecký spolek Havlíčkův Brod, IČO 601 27 848, se sídlem Novotnův Dvůr 169, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 150.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - činnost jezdeckého oddílu - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65141, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65295 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

264/21 Junák - český skaut, středisko Bobříci HB - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 pobočnému spolku Junák - český skaut, středisko Bobříci Havlíčkův Brod, z.s., IČO 464 85 341, se sídlem Horní 3188, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 20.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti vč. rodinné politiky - volnočasové aktivity dětí a mládeže - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65143, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65296 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

265/21 Kalamajka - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 spolku Kalamajka, folklórní soubor Havlíčkův Brod, IČO 464 83 764, se sídlem Vrchlického 2275, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 89.000,- Kč, na celoroční činnost v oblasti kultury – taneční činnost - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65144, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65297 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

266/21 KD Ostrov - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 společnosti KD Ostrov s. r. o., IČO 269 51 444, se sídlem Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 760.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti kultury – na provoz velkého sálu sloužícímu kulturním, koncertním, výstavním a jiným společenským akcím (náklady na energie – plyn, elektřina, vodné, stočné, dešťové) - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65145, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65298 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

267/21 Lyžař HB - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 spolku "Lyžař Havlíčkův Brod z.s.", IČO 270 38 840, se sídlem Klášterská 3327, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 150.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – na provoz lyžařského střediska v areálu Vysoká u Havlíčkova Brodu - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65146, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65299 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

268/21 Mladí akordeonisté Havlíčkobrodska - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 spolku „Mladí akordeonisté Havlíčkobrodska, z.s.“, IČO 265 63 347, se sídlem Termesivy 92, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 68.000,- Kč na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti kultury - reprezentace na hudebních akcích (45. International Accordion Competition Pula, Euromusette - Goldentango 2022, Celostátní přehlídka akordeonových souborů a orchestrů, Mezinárodní akordeonové dny v Praze 2022) - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65148, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65300 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

269/21 Oblastní charita HB - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 Oblastní charitě Havlíčkův Brod, Mateřskému centru Zvoneček, IČO 150 60 233, se sídlem B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 140.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti vč. rodinné politiky – celoroční činnost mateřského centra Zvoneček - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65149, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65301 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

270/21 Orel jednota HB - kultura - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 pobočnému spolku Orel jednota Havlíčkův Brod, IČO 751 05 586, se sídlem Machačova 2145, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 900.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti kultury - pořádání kulturních, vzdělávacích, školících, veřejných a společenských akcí v Klubu OKO - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65151, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65302 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

271/21 Orel jednota HB - sport - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 pobočnému spolku Orel jednota Havlíčkův Brod, IČO 751 05 586, se sídlem Machačova 2145, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 40.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – celoroční činnost RUGBY LEAGUE ORLI Havlíčkův Brod - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65152, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65303 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

272/21 Prášek Michal - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 Michalu Práškovi, s bydlištěm 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 60.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti tělovýchovy a sportu - reprezentace na závodech silničních motocyklů - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65153, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65304 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

273/21 Prímadonky - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 spolku Prímadonky, z. s., IČO 079 04 959, se sídlem Jiráskova 218, 582 22 Přibyslav, ve výši 68.000,- Kč na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti kultury - reprezentace města Havlíčkův Brod na pěveckých a hudebních soutěžích v ČR i v zahraničí - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65154, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65305 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

274/21 Rugby Club HB - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 spolku Rugby Club Havlíčkův Brod z.s., IČO 022 38 667, se sídlem Poděbaby 159, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 25.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – rugby - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65155, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65306 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

275/21 SH ČMS - SDH Mírovka - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 pobočnému spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mírovka, IČO 626 96 637, se sídlem Mírovka 149, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu – Závody mladých hasičů s doprovodným programem 2022 - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65156, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65307 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

276/21 SH ČMS - SDH Perknov - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 pobočnému spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Perknov, IČO 601 26 094, se sídlem Perknovská 3298, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 14.000,- Kč na konkrétní jednorázové akce v oblasti ostatní zájmové činnosti, vč. rodinné politiky – Dětský karneval v Perknově, Rozloučení s létem (pohádkový les), Soutěž družstev dětí v požárním sportu "O pohár starosty SDH Perknov" - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65157, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65308 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

277/21 SH ČMS - SDH Svatý Kříž - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 pobočnému spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svatý Kříž, IČO 601 28 721, se sídlem Svatý Kříž 99, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 5.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti, vč. rodinné politiky – Rozsvícení vánočního stromu (v místní části Svatý Kříž) - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65158, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65309 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

278/21 Smíšený pěvecký sbor Jasoň - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 spolku Smíšený pěvecký sbor Jasoň, z. s., IČO 626 96 165, se sídlem Rubešovo náměstí 171, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 95.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kultury - celoroční činnost pěveckého sboru - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65159, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65310 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

279/21 Spolek zdravotně postižených HB - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 Spolku zdravotně postižených Havlíčkův Brod, IČO 088 84 749, se sídlem Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 18.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti, vč. rodinné politiky - zájmová činnost zdravotně postižených občanů (nájemné, nákup kancelářských potřeb a dezinfekčních prostředků) - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65160, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65311 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

280/21 Sportovní klub stáj Květnov - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 spolku Sportovním klub stáj Květnov, z. s., IČO 227 49 535, se sídlem Květnov 54, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na konkrétní jednorázové akce v oblasti tělovýchovy a sportu – Jarní parkurové závody (jízdárna Květnov), Podzimní parkurové závody (jízdárna Květnov) - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65161, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65312 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

281/21 Stamic Creative - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 společnosti STAMIC CREATIVE, s. r. o., IČO 284 207 21, se sídlem V Rohožníku 519, 107 00 Praha 10 - Dubeč, ve výši 130.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury – Hudební festival Stamicovy slavnosti 2022 - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65162, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65313 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

282/21 Svaz tělesně postižených HB - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 pobočnému spolku Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Havlíčkův Brod, IČO 712 33 407, se sídlem Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 18.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti, vč. rodinné politiky - zájmová činnost tělesně postižených občanů (nájemné vč. energií, nákup kancelářských potřeb) - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65163, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65314 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

283/21 Šiška Michal - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 Michalu Šiškovi, s bydlištěm 582 42 Kámen, ve výši 25.000,- Kč, na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu –  celoroční příprava a účast na závodech v cyklistice a triatlonu - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65164, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65315 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

284/21 TJ Sokol HB - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 pobočnému spolku Tělocvičná jednota Sokol Havlíčkův Brod, IČO 150 59 146, se sídlem Beckovského 2179, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 250.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – zajištění tělovýchovné a sportovní činnosti mládeže a dospělých - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65165, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65316 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

285/21 TJ Jiskra HB - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s., IČO 005 29 672, se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 4.300.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - zajištění tělovýchovné a sportovní činnosti mládeže - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65166, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65317 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

286/21 TJ Šmolovy - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 spolku Tělovýchovná jednota Šmolovy, spolek, IČO 464 84 604, se sídlem Šmolovy 176, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 60.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - zajištění tělovýchovné a sportovní činnosti mládeže - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65167, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65318 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

287/21 Tenisový klub HB - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 spolku Tenisový klub Havlíčkův Brod, z.s., spolek, IČO 028 80 741, se sídlem Ledečská 4069, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 320.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - zajištění celoroční činnosti tenisového klubu - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65168, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65319 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

288/21 TJ Sokol Mírovka - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 spolku TJ SOKOL MÍROVKA, z. s., IČO 464 85 465, se sídlem Mírovka 66, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 140.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - zajištění tělovýchovné a sportovní činnosti mládeže a dospělých (+ v rámci celoroční činnosti spolku proběhnou Oslavy výročí 60 let založení TJ SOKOL MÍROVKA) - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65169, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65320 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

289/21 TSM Fanatic - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 spolku TSM Fanatic, IČO 013 55 708, se sídlem Žižkov II 1293, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 140.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – činnost sportovního klubu TSM Fanatic (zabezpečení pravidelných pohybových kroužků a volnočasových aktivit dětí a mládeže) - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65170, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65321 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

290/21 Vaněčková Pavlína - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 Pavlíně Vaněčkové, s bydlištěm 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 5.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu – Dětský den za příležitosti přivítání léta v obci Suchá - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65171, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65322 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

291/21 Základní org. Českého zahr. svazu Vlkovsko II - Dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 pobočnému spolku Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Vlkovsko II, IČO 708 82 312, se sídlem Na Výšině 3231, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti vč. rodinné politiky – zahrádkářská činnost - dle Žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 65172, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 65323 a č. 65119.

(Podklad jednání č. 174)

 

292/21 Neposkytnuté dotace dle "Zásad“ pro rok 2022

Zastupitelstvo města neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022 žadatelům uvedeným v podkladové příloze č. 65120 (protokol vyřazených žádostí o dotace) a č. 65118 (seznam žadatelů o dotace) včetně uvedených odůvodnění v obou přílohách.

(Podklad jednání č. 174)

 

293/21 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2022 - Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2022

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2022" dle podkladové přílohy č. 65222, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu pro rok 2022 (dle podkladové přílohy č. 65220) a formuláře pro Vyúčtování grantu za rok 2022 (dle podkladové přílohy č. 65221).

(Podklad jednání č. 173)

 

294/21 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2022 - Havlíčkobrodské kulturní léto 2022

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Havlíčkobrodské kulturní léto 2022" dle podkladové přílohy č. 65223, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu pro rok 2022 (dle podkladové přílohy č. 65220) a formuláře pro Vyúčtování grantu za rok 2022 (dle podkladové přílohy č. 65221).

(Podklad jednání č. 173)

 

295/21 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2022 - Dechové a folklórní festivaly 2022

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu " Dechové a folklórní festivaly 2022" dle podkladové přílohy č. 65224, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu pro rok 2022 (dle podkladové přílohy č. 65220) a formuláře pro Vyúčtování grantu za rok 2022 (dle podkladové přílohy č. 65221).

(Podklad jednání č. 173)

 

296/21 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2022 - Město bez bariér 2022

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Město bez bariér 2022" dle podkladové přílohy č. 65225, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu pro rok 2022 (dle podkladové přílohy č. 65220) a formuláře pro Vyúčtování grantu za rok 2022 (dle podkladové přílohy č. 65221).

(Podklad jednání č. 173)

 

297/21 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2022 - Farmářské trhy Koudelův talíř 2022

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Farmářské trhy Koudelův talíř 2022" dle podkladové přílohy č. 66368, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu pro rok 2022 (dle podkladové přílohy č. 65220) a formuláře pro Vyúčtování grantu za rok 2022 (dle podkladové přílohy č. 65221).

(Podklad jednání č. 173)

 

298/21 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2022 - Ptačí a netopýři budky 2022

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Ptačí a netopýří budky 2022" dle podkladové přílohy č. 66364, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu pro rok 2022 (dle podkladové přílohy č. 66360) a formuláře pro Vyúčtování grantu za rok 2022 (dle podkladové přílohy č. 66362).

(Podklad jednání č. 173)

 

299/21 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2022 - Květnaté louky 2022

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Květnaté louky 2022" dle podkladové přílohy č. 66365, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu pro rok 2022 (dle podkladové přílohy č. 66361) a formuláře pro Vyúčtování grantu za rok 2022 (dle podkladové přílohy č. 66363).

(Podklad jednání č. 173)

 

300/21 Plánovací smlouva - NOVOSTAVBA OBCHODNÍHO CENTRA HAVLÍČKŮV BROD -  STŘÍBRNÝ DVŮR

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. uzavření plánovací smlouvy dle podkladové přílohy č. 65326 se společností IMMOMARKET-1 s.r.o., IČO 06901468, jejíž předmětem je výstavba veřejné infrastruktury pro stavbu „NOVOSTAVBA OBCHODNÍHO CENTRA HAVLÍČKŮV BROD -  STŘÍBRNÝ DVŮR“.

(Podklad jednání č. 185)

 

301/21 Změna ÚP Havl.Brod - Havl.Brod

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 66402, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „OV – Plocha občanského vybavení - veřejná infrastruktura“ na „SM - Plocha smíšená obytná – městská“.

(Podklad jednání č. 182)

 

302/21 Změna ÚP Havl.Brod - Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 66403, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „NS – plocha smíšená nezastavěného území“ na „BV – plocha bydlení – bydlení v rodinných domech – venkovské“.

(Podklad jednání č. 181)

 

303/21 Změna ÚP Havl.Brod - Havl.Brod

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 66404, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „ZV – Veřejná zeleň“ na „„VD - Plocha výroby a skladování – drobná řemeslná výroba".

(Podklad jednání č. 180)

 

304/21 Změna ÚP Havl.Brod - Květnov

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 66405, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „ZS – plocha zeleně – zeleň soukromá a vyhrazená“ na „SV – Plocha smíšená obytná - venkovská“.

(Podklad jednání č. 179)

 

305/21 Žádost o individuální dotaci na rok 2021 na pořízení šermířské planše (protiskluzového koberce) - Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2021 ve výši 100.000,- Kč spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s., IČO 005 29 672, se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, na pořízení šermířské planše (protiskluzového koberce), a to v souladu s podanou Žádostí o poskytnutí individuální dotace. Zároveň zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 66464 a č. 66463.

(Podklad jednání č. 187)

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta