Usnesení z jednání zastupitelstva města 12.6.2023Přítomni:

MUDr. Jindřich Bárta, Pavel Duben, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Bc. Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Daniel Chymo, Ing. Milan Kašpar, CSc., Jan Kerber, DiS., Mgr. Jan Kletečka, Klára Kyselová, Ing. Jan Matějka, Libuše Milichovská, Ing. Ivana Mojžyšková, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Mgr. Ondřej Rázl, Marie Rothbauerová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, Zbyněk Stejskal, Mgr. Jan Tecl, MBA

Omluveni:

PhDr. Ivana Štrossová

 

99/23 Informace kontrolního výboru o provedené kontrole

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod bere na vědomí zápis o provedené kontrole plnění usnesení zastupitelstva města č. 81/22 a přílohy tohoto usnesení č. 67921. Podkladová příloha č. 79329.

(Podklad jednání č. 80)

 

100/23 Vyhodnocení podpořených projektů z grantových programů v roce 2022

Zastupitelstvo města schvaluje souhrnnou zprávu Výboru pro cestovní ruch, média a kulturu, která vyhodnocuje podpořené grantové projekty v oblasti kultury v roce 2022 dle podkladové přílohy č. 79430.

(Podklad jednání č. 83)

 

101/23 Volba přísedících Okresního soudu v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města volí v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích na funkci přísedící u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pro volební období 2023 - 2027

Jaroslavu Kuželkovou, Havlíčkův Brod;

Ing. Zdeňku Králíčkovou, Havlíčkův Brod;

Bc. Jana Schneidera, Havlíčkův Brod;

Janu Svobodovou, Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 99)

 

102/23 Plán jednání zastupitelstva města na II. pololetí 2023

Zastupitelstvo města schvaluje plán svých řádných zasedání na II. pololetí roku 2023 v termínech: 4. září, 30. října a 11. prosince.

(Podklad jednání č. 100)

 

103/23 Žádost o prominutí odvodu části dotace za rok 2022 - Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Vlkovsko II

Zastupitelstvo města v souladu s § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a na základě důvodů uvedených v písemné žádosti Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Vlkovsko II, IČO 70882312, se sídlem Na Výšině 3231, 580 01 Havlíčkův Brod, nepromíjí odvod ve výši 6 227 Kč za porušení podmínek sjednaných smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města č. OVVV_FP/92/2021/LK.

(Podklad jednání č. 101)

 

104/23 Žádost o prominutí odvodu části dotace za rok 2022 - TSM Fanatic

Zastupitelstvo města v souladu s § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a na základě důvodů uvedených v písemné žádosti TSM Fanatic, IČO 01355708, se sídlem Žižkov II 1293, 580 01 Havlíčkův Brod, nepromíjí odvod ve výši 46 824 Kč za porušení podmínek sjednaných smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města č. OVVV_FP/90/2021/LK.

(Podklad jednání č. 102)

 

105/23 Aktualizace Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje:

- aktualizaci QS 55-33 Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2024 (dle podkladové přílohy č. 79319),

- formulář Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Havlíčkův Brod dle "Zásad" pro rok 2024 (dle podkladové přílohy č. 79320),

- formulář Vyúčtování dotace z rozpočtu města Havlíčkův Brod dle "Zásad" za rok 2024 (dle podkladové přílohy č. 79321).

(Podklad jednání č. 103)

 

106/23 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2023 - Dechové a folklórní festivaly 2023 - 2. kolo

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu pro rok 2023 z rozpočtu města ve výši 80 000 Kč z grantového programu Dechové a folklórní festivaly 2023 - 2. kolo  zapsanému spolku Kalamajka folklorní soubor z.s., IČO 46483764, se sídlem Vrchlického 2275, 580 01 Havlíčkův Brod na projekt – Malý folklorní festival v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 79551, 79436, 79435, 79433.

(Podklad jednání č. 104)

 

107/23 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - sociální granty 2023 - Podpora aktivit v sociální oblasti 2023 - 2. kolo

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu pro rok 2023 z rozpočtu města ve výši 20 000 Kč z grantového programu Podpora aktivit v sociální oblasti 2023 - 2. kolo Oblastní charitě Havlíčkův Brod, IČO 15060233, se sídlem Boženy Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod na projekt – Den rodiny a Den matek v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 79564, 79563, 79562, 79561.

(Podklad jednání č. 105)

 

108/23 Žádost o individuální dotaci - Lyžař Havlíčkův Brod (Podpora mimosezónního období areálu na Vysoké)

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2023 ve výši 70 000 Kč spolku Lyžař Havlíčkův Brod, z.s., IČO 27038840, se sídlem Klášterská 3327, 580 01 Havlíčkův Brod na překlenutí mimosezónního období areálu spolku Lyžař Havlíčkův Brod, z.s. na Vysoké a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města dle podkladové přílohy č. 79489.

(Podklad jednání č. 106)

 

109/23 Žádost o individuální dotaci deklarovanou na realizaci projektu - Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod (Novostavba tréninkové sportovní haly)

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2023 ve výši 16 551 000 Kč spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s., IČO 00529672, se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod na dofinancování projektu Novostavba tréninkové sportovní haly, Havlíčkův Brod a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města dle podkladové přílohy č. 79491.

(Podklad jednání č. 107)

 

110/23 Žádost o individuální dotaci - TJ SOKOL MÍROVKA (Dofinancování zvětšení fotbalového hřiště - 2. etapa)

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2023 ve výši 200 000 Kč spolku TJ SOKOL MÍROVKA, z.s., IČO 46485465, se sídlem Mírovka 66, 580 01 Havlíčkův Brod na dofinancování zvětšení fotbalového hřiště - 2. etapa a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města dle podkladové přílohy č. 79525.

(Podklad jednání č. 108)

 

111/23 Změna ÚP HB č. 133

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod na pozemku p.č. 511/6 k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu, dle podkladové přílohy č. 79444, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „NZ – plocha zemědělská“ na  „BI - PLOCHA BYDLENÍ - BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH – MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ“ zároveň doporučujeme řešit dopravní napojení přes pozemek p.č. 511/12 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu a zároveň umožnit budoucí dopravní napojení pozemku p.č. 1956/1 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu.

(Podklad jednání č. 97)

 

112/23 Změna ÚP HB č. 135

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 79462, spočívající ve změně způsobu využití plochy z  "ZP – plocha zeleně – zeleň přírodního charakteru, NP – plocha přírodní, DZ – plocha dopravní infrastruktury“ na navrhované využití pro plochu překladiště „specifická plocha využití pro překladiště doprava železnice/silnice“. V lokalitě změny požadujeme zachovat plochu biokoridoru ÚSES v šíři min. 20 m a plochu zeleně, která bude vedena v ÚP jako zeleň přírodního charakteru.

(Podklad jednání č. 98)

 

113/23 Kostel sv. Kateřiny - úprava parteru

Zastupitelstvo města souhlasí s realizací záměru Římskokatolické farnosti - děkanství Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 79588 na pozemcích u kostela sv. Kateřiny, které jsou ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod. Touto deklarací a následnými kroky vedoucími k uskutečnění tohoto záměru však městu Havlíčkův Brod nevzniká žádná povinnost finančního plnění k dosažení popsaného cíle.

(Podklad jednání č. 110)

 

114/23 Oprava povrchu vozovky silnice č. III/0389  - poskytnutí daru

Zastupitelstvu města schvaluje poskytnutí daru ve výši 10% nákladů maximálně 500 000 Kč Krajské správě a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, se sídlem Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava, IČO: 00090450, který bude použit k opravě povrchu vozovky silnice č. III/0389 v úseku od křižovatky I/38 na konec silnice v místní části Zbožice v km 1,678 technologií ACO a to v termínu do 31. října 2024 a ukládá radě města uzavřít darovací smlouvu.

(Podklad jednání č. 111)

 

115/23 Směna pozemků - Klanečná

Zastupitelstvo města schvaluje směnu dílů  "c", "g", "d" oddělených z pozemku č. 107/1, pozemku č. 107/9 odděleného z pozemku č. 107/2, pozemku č. 107/10 a dílu "f" odděleného z pozemku č. 107/3 a pozemku č. 110/2 odděleného z pozemku č. 110, vše v katastrálním území Veselice u Havlíčkova Brodu ve vlastnictví O. H., Havlíčkův Brod za pozemek č. 194/3 odděleného z pozemku č. 194 v katastrálním území Veselice u Havlíčkova Brodu ve vlastnictví města Havlíčkův Brod. Směna bude provedena bez finančního dorovnání, související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 91)

 

116/23 Prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů - místní část Suchá

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v místní části Suchá zájemcům, kteří nabídnou nejvyšší kupní cenu. Minimální nabídková cena je stanovena ve výši 2.200 Kč/m2 vč. DPH. Do doby uzavření řádné kupní smlouvy bude prodej zajištěn Smlouvou o smlouvě budoucí kupní.

(Podklad jednání č. 96)

 

117/23 Prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů - místní část Suchá

Zastupitelstvo města jmenuje komisi pro vyhodnocování nabídek na koupi pozemků pro výstavbu rodinných domů v místní části Suchá ve složení: Milan Plodík, Mgr. Ondřej Rázl, Ing. Jan Matějka, Marie Rothbauerová, Ing. Ivana Mojžyšková, náhradníci: Ing. Jana Fischerová, CSc, Jan Kerber, DiS. a ukládá ekonomickému odboru zajistit termín prodeje v srpnu 2023.

(Podklad jednání č. 96)

 

118/23 Prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů - místní část Suchá

Zastupitelstvo města schvaluje postup při prodeji pozemků pro výstavbu rodinných domů v místní části Suchá popsaný v návrhu Veřejné obchodní soutěže a návrh textu vzorové Smlouvy o smlouvě budoucí kupní pro prodej pozemků v této lokalitě v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

(Podklad jednání č. 96)

 

119/23 Záměr směny pozemků - Kyjovská x U Školy

Zastupitelstvo města deklaruje, že pozemek č. 1646/260 v katastrálním území Havlíčkův Brod není pro město zbytný a není určen k prodeji.

(Podklad jednání č. 81)

 

120/23 Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku č. 2259/221 v katastrálním území Havlíčkův Brod do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Vlastníkem pozemku je ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

(Podklad jednání č. 84)

 

121/23 Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků č. 1047/5 a 1047/8, v katastrálním území Mírovka do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Vlastníkem pozemků je ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

(Podklad jednání č. 84)

 

122/23 Směna pozemků - Květnov

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků č. 505/24 a 38/22 o výměře 80 m2 v katastrálním území Květnov ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemek č. 505/12 výměře 80 m2 v katastrálním území Květnov, ve vlastnictví H. K., Havlíčkův Brod. Směna bude provedena bez finančního dorovnání, žadatelka uhradí 1/2 souvisejících nákladů.

(Podklad jednání č. 85)

 

123/23 Záměr prodeje části pozemku č. 707/50 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Nerudova

Zastupitelstvo města deklaruje, že část pozemku č. 707/50 o výměře cca 4 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod je pro město zbytná a je určena k prodeji. Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 707/50 o výměře cca 4 m2  v katastrálním území Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 79)

 

124/23 Prodej pozemku č. 534/60 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Humpolecká

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 534/60 v katastrálním území Havlíčkův Brod společnosti JB Solar s.r.o., IČ: 27560295, se sídlem Na Bojišti 219, Havlíčkův Brod za cenu 1.100 Kč/m2.

(Podklad jednání č. 86)

 

125/23 Veřejná obchodní soutěž - prodej pozemků v lokalitě Čechovka

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 2745/33 o výměře 24 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

Kupující: Z. H., Havlíčkův Brod

Kupní cena: 67.293,60 Kč

Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města

(Podklad jednání č. 87)

 

126/23 Veřejná obchodní soutěž - prodej pozemků v lokalitě Čechovka

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 2745/34 o výměře 23 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

Kupující: L. H., Havlíčkův Brod

Kupní cena: 64.577,10 Kč

Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města

(Podklad jednání č. 87)

 

127/23 Veřejná obchodní soutěž - prodej pozemků v lokalitě Čechovka

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 2745/35 o výměře 24 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

Kupující: A. H., Havlíčkův Brod

Kupní cena: 67.742,40 Kč

Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města

(Podklad jednání č. 87)

 

128/23 Záměr prodeje části pozemku č. 1899/64 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Šlapanky

Zastupitelstvo města deklaruje, že část pozemku č. 1899/64 o výměře 30 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod není pro město zbytná a není určena k prodeji. Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 1899/64 o výměře 30 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 77)

 

129/23 Směna pozemků - Na Nebi, Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku č. 1048/2 o výměře cca 543 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za části pozemků č. 1046/6 a 1046/7 o celkové výměře cca 533 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví V. K. a S. K., Havlíčkův Brod. Směna bude provedena bez finančního dorovnání. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod. Do doby vyhotovení geometrického plánu bude směna zajištěna smlouvou o smlouvě budoucí směnné.

(Podklad jednání č. 92)

 

130/23 Koupě pozemků - Na Nebi, Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje koupi částí pozemků č. 1046/6 a 1046/7o výměře cca 1.030 m2 za cenu 800.000 Kč od V. K. a S. K., Havlíčkův Brod. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod. Do doby vyhotovení geometrického plánu bude koupě zajištěna smlouvou o smlouvě budoucí kupní.

(Podklad jednání č. 92)

 

131/23 Prodej volné bytové jednotky č. 1105/10, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města ukládá inzerovat prodej bytové jednotky č. 1105/10, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod o velikosti 2+1 za minimální kupní cenu ve výši 2.000.000 Kč.

(Podklad jednání č. 88)

 

132/23 Prodej částí pozemků č. 266/1 v k.ú. Smrčná na Moravě

Zastupitelstvo města schvaluje prodej podílů 29/407 k nově vzniklým pozemkům st.č. 375 o výměře 61 m2 a st.č. 378 o výměře 8 m2 oddělených geometrickým plánem z pozemku č. 266/1, v katastrálním území Smrčná na Moravě společnosti KINSKÝ Žďár, a.s., se sídlem Zámek 1/1, Žďár nad Sázavou 2, 591 02 Žďár nad Sázavou za cenu 800 Kč/m2.

(Podklad jednání č. 89)

 

133/23 Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod - svěření městských hřbitovů

Zastupitelstvo města schvaluje svěření majetku - veřejných pohřebišť - k hospodaření Technickým službám Havlíčkův Brod, IČ: 70188041, se sídlem Na Valech 3523, 580 01 Havlíčkův Brod, dle čl. 6 Zřizovací listiny. Jedná se o:

- pozemky parcelní číslo 903/2, 903/3, st. 7623, st. 7624 a st. 8046, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod (Nový hřbitov v Havlíčkově Brodě),

- pozemky parcelní číslo 61/1, 61/2, 3840/1, 3840/2 a st. 7614, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod (hřbitov u Sv. Vojtěcha),

- pozemky parcelní číslo 543/3 a st. 58, vše v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu (hřbitov Svatý Kříž),

se všemi součástmi a příslušenstvími a další majetek uvedený v podkladové příloze č. 79536.

(Podklad jednání č. 93)

 

134/23 Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod - svěření městských hřbitovů

Zastupitelstvo města schvaluje doslovný text Zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod, IČ: 70188041, se sídlem Na Valech 3523, 580 01 Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 79537.

(Podklad jednání č. 93)

 

135/23 Prodej id. podílu části pozemku č. 260/7 v k.ú. Pohled - revokace

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 93/23 ze dne 17.4.2023 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 260/15 o výměře 1.604 m2 (podíl města 119/838) odděleného z pozemku č. 260/7 v katastrálním území Pohled Správě železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 za cenu 34.165,50 Kč.

(Podklad jednání č. 82)

 

136/23 Směna pozemků Veselice x Papšíkov

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků č. 43/2 a 55 za cenu 25 Kč/m2 a části pozemku č. 185/3 o výměře cca 35 m2 za cenu 190 Kč/m2, vše v katastrálním území Veselice u Havlíčkova Brodu ve vlastnictví města Havlíčkův Brod, za pozemky č. 691 a 694 za cenu 25 Kč/m2 a části pozemků č. 105/17 a 105/19 o výměře cca 400 m2 za cenu 190 Kč/m2, vše v katastrálním území Poděbaby, ve vlastnictví J. B., Havlíčkův Brod. Finanční rozdíl ve výměře směňovaných pozemků dle ZP uhradí Josef Beránek, související náklady město Havlíčkův Brod. Do doby vyhotovení geometrických plánů bude směna ošetřena smlouvou o smlouvě budoucí.

(Podklad jednání č. 95)

 

137/23 Uznání dluhu a dohoda o jeho splácení - byt č. 2612/2, Reynkova, Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Uznání dluhu a dohody o jeho splácení mezi městem Havlíčkův Brod a V. K., trvale bytem Reynkova 2612, Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 79542.

(Podklad jednání č. 90)

 

138/23 Právo stavby střelnice - ulice Kyjovská

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení věcného práva stavby na části pozemku č. 3051/1 o výměře cca 2.785 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod pro AVZO TSČ ČR, pobočný spolek Havl. Brod, Kyjovská č.p. 1024, IČ: 60127767, se sídlem Kyjovská 1024, Havlíčkův Brod, za účelem stavby halové sportovní střelnice. Věcné právo stavby se zřizuje na dobu 40 let od podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí s možností prodloužení. Výše stavebního platu činí 10.000 Kč/rok.

(Podklad jednání č. 94)

 

139/23 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi poskytujícími registrované sociální služby pro rok 2023

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina, mezi městem Havlíčkův Brod a Kolpingovým dílem ČR, z. s., náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 43379729 na rok 2023, dle podkladové přílohy č. 79360.

(Podklad jednání č. 76)

 

140/23 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi poskytujícími registrované sociální služby pro rok 2023

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina, mezi městem Havlíčkův Brod a Fokusem Vysočina, z. ú., 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 15060603 na rok 2023, dle podkladové přílohy č. 79361.

(Podklad jednání č. 76)

 

141/23 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi poskytujícími registrované sociální služby pro rok 2023

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina, mezi městem Havlíčkův Brod a Centrem J. J. Pestalozziho, o. p. s., Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim, IČO: 25918974 na rok 2023, dle podkladové přílohy č. 79362.

(Podklad jednání č. 76)

 

142/23 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi poskytujícími registrované sociální služby pro rok 2023

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina, mezi městem Havlíčkův Brod a ÚSVITEM - zařízením SPMP Havlíčkův Brod, z. ú., Nádražní 909, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 60128640 na rok 2023, dle podkladové přílohy č. 79363.

(Podklad jednání č. 76)

 

143/23 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi poskytujícími registrované sociální služby pro rok 2023

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina, mezi městem Havlíčkův Brod a Oblastní charitou Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 15060233 na rok 2023, dle podkladové přílohy č. 79364.

(Podklad jednání č. 76)

 

144/23 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi poskytujícími registrované sociální služby pro rok 2023

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina, mezi městem Havlíčkův Brod a Centrem pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o. p. s., Vrchlického 57, 586 01 Jihlava, IČO: 26594706 na rok 2023, dle podkladové přílohy č. 79365.

(Podklad jednání č. 76)

 

145/23 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi poskytujícími registrované sociální služby pro rok 2023

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina, mezi městem Havlíčkův Brod a Benediktem, z. s., Klášterní 60, 583 01 Chotěboř, IČO: 70868832 na rok 2023, dle podkladové přílohy č. 79366.

(Podklad jednání č. 76)

 

146/23 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi poskytujícími registrované sociální služby pro rok 2023

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina, mezi městem Havlíčkův Brod a Diecézní charitou Brno, třída Kap. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, IČO: 44990260 na rok 2023, dle podkladové přílohy č. 79367.

(Podklad jednání č. 76)

 

147/23 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi poskytujícími registrované sociální služby pro rok 2023

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina, mezi městem Havlíčkův Brod a HÁTOU, o. p. s., Barborka 1191, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 28861094 na rok 2023, dle podkladové přílohy č. 79368.

(Podklad jednání č. 76)

 

148/23 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi poskytujícími registrované sociální služby pro rok 2023

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina, mezi městem Havlíčkův Brod a Hospicem Mezi stromy, z. s., U Šlapanky 1387, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 04273176 na rok 2023, dle podkladové přílohy č. 79369.

(Podklad jednání č. 76)

 

149/23 Poskytnutí individuální dotace Radě dětí a mládeže kraje Vysočina, z.s. - 2023

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2023 ve výši 48.675 Kč Radě dětí a mládeže kraje Vysočina, z.s., IČO 265 24 783, se sídlem 674 01 Třebíč, Františka Hrubína 753, a to za účelem realizace projektu „WAFK - Workout Away From Keyboard vol. 4“ dle podkladové přílohy číslo 79416, projektu „Majáles Gymnázia Havlíčkův Brod 2023“ dle podkladové přílohy číslo 79417 a projektu „Jungle Run“ dle podkladové přílohy číslo 79418 a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města dle podkladové přílohy číslo 79419.

(Podklad jednání č. 75)

 

 

 

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Marie Rothbauerová, v. r.

místostarostka

 

 

 

                                                                       Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                starosta