Usnesení z jednání zastupitelstva města 12.6.2017



Přítomni:

Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Bc. Libor Honzárek, Ing. Jan Hyliš, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Ing. Čeněk Jůzl, Petr Korčák, Ing. Ivan Kuželka, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Ivana Mojžyšková, Jan Nosek, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, MUDr. Lucie Stehlíková, Zbyněk Stejskal, MUDr. Jiří Stryhal, Mgr. Jan Tecl, MBA, Eva Vyoralová

Omluveni:

MUDr. Pavel Antonín, MUDr. Jiří Stryhal

 

150/17 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 285/16 ze dne 31.10.2016 - smluvní strana neuhradila kupní cenu a usnesení č. 228/15 ze dne 14.9.2015 - protistrana odmítla uzavřít smlouvu.

 

151/17 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města souhlasí s prodloužením termínů plnění usnesení č. 337/16 do 30.9.2017

 

152/17 Informace kontrolního výboru o provedené kontrole (převod bytových jednotek)

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod bere na vědomí výsledky provedené kontroly prodeje bytů podle Pravidel převodu bytových jednotek ve vlastnictví města Havlíčkův Brod – prokazování účelovosti čerpání dotace na opravy společných částí domu.

 

153/17 Zpráva z členské schůze Lesního družstva ve Štokách

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z členské schůze Lesního družstva ve Štokách IČO 64829561 ze dne 28. dubna 2017, předložený v podkladové příloze č. 38326.

 

154/17 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Havlíčkův Brod - osadní výbory; změna č. 3

Zastupitelstvo města schvaluje změnu č. 3 vnitřního předpisu, QS 55-26 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Havlíčkův Brod - osadní výbory, dle podkladové přílohy č. 38261 s účinností od 13.6.2017.

 

155/17 Osadní výbory

Zastupitelstvo města volí předsedou Osadního výboru Březinka pana Jaroslava Beránka, Havlíčkův Brod. Zároveň volí členy Osadního výboru Březinka pana Jana Prokopa, Havlíčkův Brod a pana Ing. Jiřího Vaka, Havlíčkův Brod.

 

156/17 Osadní výbory

Zastupitelstvo města volí předsedou Osadního výboru Herlify pana Romana Štěpánka, Havlíčkův Brod. Zároveň volí členy Osadního výboru Herlify pana Jana Marka, Havlíčkův Brod a pana Aleše Kufra, Havlíčkův Brod.

 

157/17 Osadní výbory

Zastupitelstvo města volí předsedou Osadního výboru Horní Papšíkov pana Pavla Höfera, Havlíčkův Brod. Zároveň volí členy Osadního výboru Horní Papšíkov pana Víta Arbelovského, Havlíčkův Brod a pana Davida Kubáta, Havlíčkův Brod.

 

158/17 Osadní výbory

Zastupitelstvo města volí předsedou Osadního výboru Jilemník pana Aleše Kubáta, Havlíčkův Brod. Zároveň volí členy Osadního výboru Jilemník pana Ing. Milana Hůrku, Havlíčkův Brod a pana Milana Pátka ml., Havlíčkův Brod.

 

159/17 Osadní výbory

Zastupitelstvo města volí předsedou Osadního výboru Květnov pana Václava Kuttelwaschera, Havlíčkův Brod. Zároveň volí členy Osadního výboru Květnov pana Jaroslava Netolického, Havlíčkův Brod a pana Davida Exnera, Havlíčkův Brod.

 

160/17 Osadní výbory

Zastupitelstvo města volí předsedou Osadního výboru Mírovka pana Bohumila Staňka, Havlíčkův Brod. Zároveň volí členy Osadního výboru Mírovka paní Jiřinu Trbuškovou, Havlíčkův Brod, paní Michaelu Klementovou, Havlíčkův Brod, paní Janu Hejkalovou, Havlíčkův Brod a pana Pavla Říhu, Havlíčkův Brod.

 

161/17 Osadní výbory

Zastupitelstvo města volí předsedou Osadního výboru Novotnův Dvůr pana Ing. Miroslava Sommera, Havlíčkův Brod. Zároveň volí členy Osadního výboru Novotnův Dvůr pana Jana Fojtíka, Havlíčkův Brod a pana Patrika Sommera, Havlíčkův Brod.

 

162/17 Osadní výbory

Zastupitelstvo města volí předsedkyní Osadního výboru Občiny paní Jitku Kulhánkovou, Havlíčkův Brod. Zároveň volí členy Osadního výboru Občiny pana Jiřího Kulhánka, Havlíčkův Brod a pana Romana Fialu, Havlíčkův Brod.

 

163/17 Osadní výbory

Zastupitelstvo města volí předsedkyní Osadního výboru Perknov paní Bc. Janu Košutovou, Havlíčkův Brod. Zároveň volí členy Osadního výboru Perknov pana Ing. Petra Krále, Havlíčkův Brod, pana Jaroslava Pavlase, Havlíčkův Brod, pana Jana Tomana, Havlíčkův Brod a pana Františka Doležala, Havlíčkův Brod.

 

164/17 Osadní výbory

Zastupitelstvo města volí předsedou Osadního výboru Poděbaby pana Ing. Martina Kopice, Havlíčkův Brod. Zároveň volí členy Osadního výboru Poděbaby pana Lukáše Chadima, Havlíčkův Brod a pana Jana Cápa, Havlíčkův Brod.

 

165/17 Osadní výbory

Zastupitelstvo města volí předsedkyní Osadního výboru Suchá paní Pavlínu Vaněčkovou, Havlíčkův Brod. Zároveň volí členy Osadního výboru Suchá pana Pavla Čepla, Havlíčkův Brod a pana Pavla Komůrku ml., Havlíčkův Brod.

 

166/17 Osadní výbory

Zastupitelstvo města volí předsedkyní Osadního výboru Svatý Kříž paní Ilonu Heijting, Havlíčkův Brod. Zároveň volí členy Osadního výboru Svatý Kříž paní, Pavlínu Kerberovou, Havlíčkův Brod, pana Ing. Marka Hejla, Havlíčkův Brod, pana Mgr. Víta Vodrážku, Havlíčkův Brod a pana Josefa Tesaře, Havlíčkův Brod.

 

167/17 Osadní výbory

Zastupitelstvo města volí předsedou Osadního výboru Šmolovy pana Ing. Jiřího Šebka, Havlíčkův Brod. Zároveň volí členy Osadního výboru Šmolovy pana Tomáše Fišera, Havlíčkův Brod, pana Milana Kulhánka, Havlíčkův Brod, pana Karla Kocmana, Havlíčkův Brod, pana Leoše Vaněčka, Havlíčkův Brod, pana Jana Bezoušku, Havlíčkův Brod a pana Bc. Jiřího Klofáče, Havlíčkův Brod.

 

168/17 Osadní výbory

Zastupitelstvo města volí předsedou Osadního výboru Veselice pana Romana Pátka, Havlíčkův Brod. Zároveň volí členy Osadního výboru Veselice pana Martina Cardu, Havlíčkův Brod a pana Miroslava Stejskala, Havlíčkův Brod.

 

169/17 Osadní výbory

Zastupitelstvo města volí předsedkyní Osadního výboru Vršovice paní Zdeňku Knížkovou, Havlíčkův Brod. Zároveň volí členy Osadního výboru Vršovice paní Blanku Muzikářovou, Havlíčkův Brod a pana Miroslava Vomelu, Havlíčkův Brod.

 

170/17 Osadní výbory

Zastupitelstvo města volí předsedkyní Osadního výboru Vysočany paní Jaroslavu Pěknou, Havlíčkův Brod. Zároveň volí členy Osadního výboru Vysočany pana Ing. Josefa Jenča, Havlíčkův Brod a pana Radka Satrapu, Havlíčkův Brod.

 

171/17 Osadní výbory

Zastupitelstvo města volí předsedou Osadního výboru Zbožice pana Miloslava Blažka, Havlíčkův Brod. Zároveň volí členy Osadního výboru Zbožice pana Jiřího Dundáčka, Havlíčkův Brod a pana Petra Nesládka, Havlíčkův Brod.

 

172/17 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - HZS Kraje Vysočina

Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, dle podkladové přílohy č. 37222, ve výši 250 tis. Kč na zabezpečení úkolů města Havlíčkův Brod na úseku požární ochrany.

 

173/17 Návrh rozpočtových změn v období 06/2017

Zastupitelstvo města projednalo, schvaluje a ukládá radě města zaevidovat rozpočtová opatření č. 1. a 2., uvedená v podkladové příloze č. 38340 do období 6/2017 a pro zbytek rozpočtového období 2017 hospodařit podle upraveného rozpočtu města.

Schválenými rozpočtovými opatřeními se:

a) zvyšují očekávané roční rozpočtové příjmy o částku 17 885 000 Kč

b) zvyšují a mění rozpočtové výdaje města v částce 15 089 000 Kč. 

Věcné, druhové a funkční změny alokací příjmů, výdajů a financování schváleného rozpočtu jsou rozpracovány v příloze podkladu č. 38340.

 

174/17 Zpráva z řádné valné hromady společnosti HC REBEL, a.s.

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z řádné valné hromady společnosti HC REBEL, a. s. IČO 64259757 ze dne 8.3.2017, předložený v pokladové příloze č. 37069.

 

175/17 Mimořádná valná hromada společnosti HC REBEL, a.s.

Zastupitelstvo města se seznámilo, dle podkladové přílohy č. 38268, s programem jednání mimořádné valné hromady společnosti HC REBEL, a. s. IČO 64259757, konané dne 22.6.2017. Valné hromady se zástupce města nezúčastní.

 

176/17 Žádost o finanční dar - Oblastní spolek Českého červeného kříže Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 352/16, kterým schválilo poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města pro rok 2017 dle Zásad pro poskytování finančních podpor spolku DUX CULTURA z.s., IČO 044 24 816, Havlíčkova 2215, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 80.000,- Kč, na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury – Stamicův Brod – hudební festival, a to z důvodu odstoupení spolku od dotační smlouvy. 

Zastupitelstvo města zároveň schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,- Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, IČO 004 26 164, se sídlem Rubešovo náměstí 171, 580 01 Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 38283, a to z nevyčerpané rezervy na dotace.

 

177/17 Plán jednání zastupitelstva města na II. pololetí 2017

Zastupitelstvo města schvaluje plán svých řádných zasedání na II. pololetí roku 2017 v termínech: 11. září, 30. října a 11. prosince.

 

178/17 Žádost o koupi pozemku č. 352 v k.ú. Břevnice

Zastupitelstvo město schvaluje podání žádosti o koupi pozemku č. 352 o výměře 129 m2 v katastrálním území Břevnice od České republiky - Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha.

 

179/17 Záměr směny pozemků - Poděbaby

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku č. 492/6 o výměře cca 90 m2 za část pozemku č. 600/3 a pozemek č. 485/3 o celkové výměře cca 500 m2 v majetku města Havlíčkův Brod, vše v katastrálním území Poděbaby.

 

180/17 Záměr prodeje pozemku č. 640/2 v k.ú. Perknov

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 640/2 v katastrálním území Perknov.

 

181/17 Přijetí daru - pozemek v ulici Štáflova

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - pozemku č. 179/4 o výměře 52 m2 vytvořeného z pozemku č. 179/4 a části pozemku č. 179/1, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod od Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava.

 

182/17 Prodej pozemku č. 244 v k.ú. Poděbaby - Občiny

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku č. 244 o výměře 608 m2 v katastrálním území Poděbaby Š. H., Břevnice, K. H., Havlíčkův Brod, T. H., Havlíčkův Brod.

 

183/17 Záměr prodeje části pozemku č. 1609/4 v k.ú. Havlíčkův Brod - Vršovice

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 1609/4 o výměře cca 250 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

184/17 Záměr prodeje pozemků v k.ú. Veselice u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků č. 58/2, 56 a 201 o celkové výměře 5.270 m2, vše v katastrálním území Veselice u Havlíčkova Brodu.

 

185/17 Záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Jižní

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemků č. 1810/1, 1810/2, 1847/3, 3122/1, 3122/2, 3119/10 o celkové výměře cca 2.800 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

186/17 Záměr prodeje části pozemku č. 3813 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Panských

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 3813 o výměře cca 200 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

187/17 Prodej spoluvlastnického podílu pozemků v k.ú. Pávov a Bedřichov u Jihlavy

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků č. 512/10 o výměře 44 m2 (podíl 119/838) a č. 513/5 o výměře 13 m2 (podíl 119/838), oba v katastrálním území Pávov a dále pozemků č. 465/7 o výměře 541 m2 (podíl 119/838), 465/8 o výměře 68 m2 (podíl 119/838), 465/9 o výměře 19 m2 (podíl 119/838), č. 465/11 o výměře 145 m2 (podíl 119/838), vše v katastrálním území Bedřichov u Jihlavy Statutárnímu městu Jihlava, IČ: 00286010, se sídlem Masarykovo náměstí 1, Jihlava. Žadatel uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města. Kupní cena pozemků ve výši spoluvlastnického podílu činí 23.275 Kč.

 

188/17 Záměr prodeje pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - pod lokalitou U Rybníčku

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků č. 785/1, 802/17 a 802/60 o celkové výměře 6.365 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

189/17 Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně - Bruslařský klub Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města v souladu s § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a na základě písemné žádosti Bruslařského klubu Havlíčkův Brod, se sídlem U Stadionu 2777, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 005 27 734, o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 88.463,- Kč za porušení podmínek sjednaných smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města č. OVVV/63/2013/LK, se kterými se ztotožňuje, promíjí penále náležející poskytovateli dotace podle § 22, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. v plné výši.

 

190/17 Aktualizace Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkova Brodu pro rok 2018 ("Zásad")

Zastupitelstvo města schvaluje:

- aktualizaci QS 55-33 Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2018 (dle podkladové přílohy č. 38311), 

- formulář Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Havlíčkův Brod dle "Zásad" pro rok 2018 (dle podkladové přílohy č. 38312), 

- formulář Vyúčtování dotace z rozpočtu města Havlíčkův Brod dle "Zásad" za rok 2018 (dle podkladové přílohy č. 38313).

 

191/17 Ztvárnění památníku na novém hřbitově - vyhodnocení výtvarné soutěže

Zastupitelstvo města na základě posouzení návrhu veřejné výtvarné soutěže Ztvárnění památníku na novém hřbitově v Havlíčkově Brodě soutěžní porotou stanovuje následující pořadí návrhů, které budou oceněny – první Ateliér Vitraj s.r.o., Pod Novým Lesem 31/86, Praha 6 – odměna 70 000 Kč, druhý Ing. arch. M. D., Havlíčkův Brod – odměna 35 000 Kč a třetí M. P., Olomouc – odměna 20 000 Kč.

 

192/17 Atletický areál Na Losích

Zastupitelstvo města ukládá radě města realizovat stavbu „Sportovní areál na Losích, Havlíčkův Brod“ i bez případné podpory projektu dotačními prostředky pouze z vlastních zdrojů.

 

193/17 Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení podmínek dotace Programu regenerace městské památkové zóny Havlíčkův Brod 2015 za akci RD č.p. 202

Zastupitelstvo města promíjí vlastníkům nemovitosti, měšťanského domu Kozí  č.p. 202 v k.ú. Havlíčkův Brod, odvod za porušení rozpočtové kázně v částce 20 000 Kč, který byl vlastníkům této nemovité kulturní památky uložen platebním výměrem Městského úřadu Havlíčkův Brod č.j. MHB_EK/1711/2017/VR-6 ze dne 2.5.2017. Současně zastupitelstvo města nebude vymáhat po vlastnících nemovitosti penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně.

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ing. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta