Usnesení z jednání zastupitelstva města 12.4.2021Přítomni:

PhDr. Zdeněk Dobrý, Pavel Duben, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Bc. Vladimír Frič, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Jan Kerber DiS., Mgr. Jan Kletečka, Libuše Milichovská, Ing. Ivana Mojžyšková, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Mgr. Ondřej Rázl, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, MUDr. Lucie Stehlíková, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, Zbyněk Stejskal, PhDr. Ivana Štrossová, Mgr. Jan Tecl, MBA, Mgr. Veronika Vošická Buráňová, Eva Vyoralová

 

28/21 Informace kontrolního výboru o provedené kontrole kvality poskytovaných služeb PO Sociální služby města HB

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod bere na vědomí zápis z kontroly kvality poskytovaných služeb příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod, předložený kontrolním výborem zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 60760.

(Podklad jednání č. 35)

 

29/21 Informace kontrolního výboru o provedené kontrole systému přijímání a vyřizování stížností

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod bere na vědomí zápis z kontroly systému přijímání a vyřizování stížností a petic za r. 2018-2019, předložený kontrolním výborem zastupitelstva města dle podkladové přílohy č. 60804.

(Podklad jednání č. 36)

 

30/21 Informace kontrolního výboru o provedené kontrole čerpání rozpočtových položek za oblast krizového řízení a oblast ochrany obyvatelstva 2019-2020

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod bere na vědomí zápis o provedené kontrole čerpání rozpočtových položek za oblast krizového řízení a oblast ochrany obyvatelstva 2019-2020, předložený kontrolním výborem zastupitelstva města dle podkladových příloh č. 60821 a 60833.

(Podklad jednání č. 37)

 

31/21 Ocenění města za významný přínos v oblasti životního prostředí

Zastupitelstvo města schvaluje Pravidla města Havlíčkova Brodu pro udílení ocenění za významný přínos v oblasti životního prostředí ve znění podkladových příloh č. 60840 a č. 60839.

(Podklad jednání č. 38)

 

32/21 Vyhodnocení podpořených projektů z grantových programů v roce 2020

Zastupitelstvo města projednalo souhrnnou zprávu Výboru pro cestovní ruch, média a kulturu, která vyhodnocuje podpořené grantové projekty v oblasti kultury v roce 2020 dle pokladové přílohy č. 60873.

(Podklad jednání č. 39)

 

33/21 Nominace člena výboru

Zastupitelstvo města dle § 84, odst. 2, písm. l) zákona o obcích č. 128/2000 Sb. volí novým členem kontrolního výboru Bc. Jana Hyrše, Havlíčkův Brod, 58001.

(Podklad jednání č. 48)

 

34/21 Závěrečný účet města Havlíčkův Brod za rok 2020

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod v souladu s § 43 a § 84, odst. 2. písm. b) zákona 128/2000 Sb. o obcích a § 17 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oba v platném znění projednalo materiál Závěrečný účet města Havlíčkův Brod za rok 2020 včetně:

- Důvodové zprávy Závěrečného účtu města

- Zprávy o přezkoumání hospodaření města Havlíčkův Brod

- Analytického přehledu o finančním hospodaření města

- výkazu FIN 2-12M

V souladu s § 17, odst. 7, písm. a) schvaluje zastupitelstvo města závěrečný účet a vyslovuje souhlas s celoročním rozpočtovým hospodařením města v roce 2020 bez výhrad.

Souhrnné údaje finančního hospodaření města za rok 2020:

- rozpočtové příjmy 714 424 160,46 Kč

- rozpočtové výdaje 711 289 333,43 Kč

- celkové saldo rozpočtového hospodaření = PŘEBYTEK (+) 3 134 827,03 Kč

- výdaje na splátky úvěrů a půjček 0,00 Kč

- zůstatek finanční hotovosti na běžných a spořících účtech k 31.12.2020 činil 90 089 935,71 Kč

- zůstatek finanční hotovosti v pokladnách k 31.12.2020 činil 11 675,61 Kč

- zůstatek finanční hotovosti na termínovaných vkladech k 31.12.2020 činil 38 016 283,73 Kč 

- zůstatek aktiv ve finančních produktech využívaných pro krátkodobé řízení likvidity (podílové fondy, dluhopisy, směnky) k 31.12.2020 činil 0,00 Kč.

(Podklad jednání č. 49)

 

35/21 Účetní závěrka města Havlíčkův Brod za rok 2020

Účetní závěrka města Havlíčkův Brod za rok 2020

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod v souladu s ustanovením § 43 a § 84, písm. b) zákona 128/2000 Sb. o obcích a vyhláškou č. 220/2013 projednalo a schvaluje účetní závěrku jednotky město Havlíčkův Brod sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020. Hospodářský výsledek po zdanění za období 2020 činil (+) 84 310 625,84 Kč.

(Podklad jednání č. 49)

 

36/21 Sportovní ceny města Havlíčkova Brodu za rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se Statutem sportovní ceny města Havlíčkova Brodu udělení sportovních cen města za rok 2020:

- Davidu Brücknerovi (Havlíčkův Brod) - v kategorii nejlepší mladý sportovec města do 18let s finanční odměnou ve výši 10 000 Kč, 

- družstvu mužů Hroši TJ Jiskra Havlíčkův Brod, oddílu softballu (TJ Jiskra, Ledečská 3028, Havlíčkův Brod) - v kategorii nejlepší sportovní kolektiv města s finanční odměnou ve výši 20 000 Kč,

- Dušanovi Šnellymu (Havlíčkův Brod) - v kategorii nejlepší cvičitel nebo trenér s finanční odměnou ve výši 10 000 Kč.

(Podklad jednání č. 50)

 

37/21 Kulturní ceny města Havlíčkova Brodu za rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se Statutem kulturní ceny města Havlíčkova Brodu udělení kulturních cen města za rok 2020:

- Markétě Laštovičkové (Havlíčkův Brod) - v kategorii významný přínos kulturnímu životu města v roce 2020 s finanční odměnou ve výši 10 000 Kč;

(Podklad jednání č. 51)

 

38/21 Kulturní ceny města Havlíčkova Brodu za rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se Statutem kulturní ceny města Havlíčkova Brodu udělení kulturních cen města za rok 2020:

- Milanu Pilařovi (Havlíčkův Brod) - v kategorii významný dlouhodobý přínos městu v oblasti umění, zájmové umělecké činnosti, případně dalších kulturně společenských aktivitách s finanční odměnou ve výši 10 000 Kč;

(Podklad jednání č. 51)

 

39/21 Kulturní ceny města Havlíčkova Brodu za rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se Statutem kulturní ceny města Havlíčkova Brodu udělení kulturních cen města za rok 2020:

- Viktoru Stockerovi (Vlašim) - v kategorii významný kulturní přínos městu v kategorii mladý umělec do 18 let s finanční odměnou ve výši 10 000 Kč.

(Podklad jednání č. 51)

 

40/21 Přijetí daru - cesta Suchá

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - pozemku č. 511/9 o výměře 567 m2 odděleného z pozemku č. 511/1 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu od M. D., bytem Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 27)

 

41/21 Směna pozemků - Veselice

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku č. 185/8 o výměře 116 m2 odděleného z pozemku č. 185/1 v katastrálním území Veselice u Havlíčkova Brodu ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemek č. 2/3 o výměře 43 m2 oddělený z pozemku č. 2/1 v katastrálním území Veselice u Havlíčkova Brodu ve vlastnictví M. S. a L. S., bytem Havlíčkův Brod. Žadatelé uhradí finanční rozdíl ve výši 15.720 Kč a polovinu souvisejících nákladů.

(Podklad jednání č. 34)

 

42/21 Směna pozemků - U Vlkovska

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku č. 1447/32 o výměře 60 m2 odděleného z pozemku č. 1447/26 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemek č. 1451/7 o výměře 60 m2 odděleného z pozemku č. 1451/2 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví M. P. a Z. P., bytem Havlíčkův Brod. Žadatelé uhradí polovinu souvisejících nákladů a poplatek za vynětí z PUPFL.

(Podklad jednání č. 33)

 

43/21 Prodej části pozemku č. 58/35 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 58/60 o výměře 326 m2 odděleného z pozemku č. 58/35 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu P. V., bytem Havlíčkův Brod a J. V., bytem Poděbaby 133, Havlíčkův Brod za cenu 285 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

(Podklad jednání č. 32)

 

44/21 Darování částí pozemků - Vysočany - ulice Mírová

Zastupitelstvo města schvaluje darování pozemků č. 2036/96 o výměře 1 m2 odděleného z pozemku č. 2036/53, č. 2387/22 o výměře 83 m2 odděleného z pozemku č. 2387/4 a č. 2064/12 o výměře 32 m2 odděleného z pozemku č. 2064/4, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod Kraji Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Náklady související s převodem pozemků uhradí obdarovaný.

(Podklad jednání č. 29)

 

45/21 Záměr prodeje části pozemku č. 2745/18 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Cihelny

Zastupitelstvo města deklaruje, že část pozemku č. 2745/18 o výměře cca 250 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod je pro město zbytná a je určena k prodeji. Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 2745/18 o výměře cca 250 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 24)

 

46/21 Prodej části pozemku č. 1794/5 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Máchova

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku stavební číslo 8096 o výměře 6 m2 odděleného z pozemku č. 1794/5 v katastrálním území Havlíčkův Brod Z. J., bytem Havlíčkův Brod, za cenu 790 Kč/m2 + DPH. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

(Podklad jednání č. 30)

 

47/21 Záměr prodeje části pozemku č. 569/12 v k.ú. Termesivy

Zastupitelstvo města deklaruje, že část pozemku č. 569/12 o výměře cca 100 m2 v katastrálním území Termesivy je pro město zbytná a je určena k prodeji. Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 569/12 o výměře cca 100 m2 v katastrálním území Termesivy.

(Podklad jednání č. 26)

 

48/21 Záměr prodeje pozemků - ulice Žižkova

Zastupitelstvo města deklaruje, že pozemky č. 1876/11 a 1876/12 v katastrálním území Havlíčkův Brod nejsou pro město zbytné a nejsou určeny k prodeji. Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků č. 1876/11 a 1876/12 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 25)

 

49/21 Smlouva o bezúplatném převodu pozemku č. 785/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - Hospic

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku č. 785/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod do vlastnictví města Havlíčkův Brod. Převodcem pozemku je Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s., IČ: 04273176, se sídlem U Šlapanky 1387, Havlíčkův Brod. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 28)

 

50/21 Hodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství města Havlíčkův Brod (POH)

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu č. 4 za rok 2020 o plnění Plánu odpadového hospodářství původce odpadů města Havlíčkův Brod pro roky 2017 - 2021 (POH3) dle podkladové přílohy č. 60820.

(Podklad jednání č. 52)

 

51/21 Prodej částí pozemků - ulice Konečná

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 1646/368 o výměře 194 m2 vytvořeného z částí pozemků č. 1646/95 a 1646/227 v katastrálním území Havlíčkův Brod M. K. a Z. K., bytem Havlíčkův Brod za cenu 700 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

(Podklad jednání č. 31)

 

52/21 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi poskytujícími registrované sociální služby pro rok 2021

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí, mezi městem Havlíčkův Brod a INTEGRAČNÍM CENTREM SASOV z.ú., Telečská 1720/7, 586 01 Jihlava, IČO: 26652935, dle podkladové přílohy č. 60838.

(Podklad jednání č. 41)

 

53/21 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi poskytujícími registrované sociální služby pro rok 2021

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina, mezi městem Havlíčkův Brod a Centrem J. J. Pestalozziho, o.p.s., Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim, IČO: 25918974, dle podkladové přílohy č. 60816.

(Podklad jednání č. 41)

 

54/21 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi poskytujícími registrované sociální služby pro rok 2021

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina, mezi městem Havlíčkův Brod a Diecézní charitou Brno, třída Kap. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, IČO: 44990260, dle podkladové přílohy č. 60815.

(Podklad jednání č. 41)

 

55/21 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi poskytujícími registrované sociální služby pro rok 2021

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina, mezi městem Havlíčkův Brod a Hátou, o.p.s., Barborka 1191, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 28861094, dle podkladové přílohy č. 60814.

(Podklad jednání č. 41)

 

56/21 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi poskytujícími registrované sociální služby pro rok 2021

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina, mezi městem Havlíčkův Brod a Spolkem pro lůžkový hospic Mezi stromy, z.s., U Šlapanky 1387, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 04273176, dle podkladové přílohy č. 60813.

(Podklad jednání č. 41)

 

57/21 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi poskytujícími registrované sociální služby pro rok 2021

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina, mezi městem Havlíčkův Brod a Benediktem z.s., Klášterní 60, 583 01 Chotěboř, IČO: 70868832, dle podkladové přílohy č. 60812.

(Podklad jednání č. 41)

 

58/21 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi poskytujícími registrované sociální služby pro rok 2021

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina, mezi městem Havlíčkův Brod a Centrem pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s., Vrchlického 57, 586 01 Jihlava, IČO: 26594706, dle podkladové přílohy č. 60811.

(Podklad jednání č. 41)

 

59/21 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi poskytujícími registrované sociální služby pro rok 2021

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina, mezi městem Havlíčkův Brod a ÚSVITEM - zařízením SPMP Havlíčkův Brod z.ú., Nádražní 909, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 60128640, dle podkladové přílohy č. 60810.

(Podklad jednání č. 41)

 

60/21 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi poskytujícími registrované sociální služby pro rok 2021

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina, mezi městem Havlíčkův Brod a Fokusem Vysočina, z.ú., 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 15060306, dle podkladové přílohy č. 60809.

(Podklad jednání č. 41)

 

61/21 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi poskytujícími registrované sociální služby pro rok 2021

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina, mezi městem Havlíčkův Brod a Kolpingovým dílem ČR z.s., náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 43379729, dle podkladové přílohy č. 60807.

(Podklad jednání č. 41)

 

62/21 Smluvní vztahy mezi městem Havlíčkův Brod a nestátními neziskovými organizacemi poskytujícími registrované sociální služby pro rok 2021

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina, mezi městem Havlíčkův Brod a Oblastní charitou Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 15060233, dle podkladové přílohy č. 60806.

(Podklad jednání č. 41)

 

63/21 Žádost Fokusu Vysočina o finanční podporu Dobrovolnického centra v regionu Havlíčkův Brod a Chotěboř

Zastupitelstvo města neschvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,- Kč, Fokusu Vysočina - Dobrovolnickému centru, 5. května 356, IČO: 150 60 306, 580 01 Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 42)

 

64/21 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - grant na Farmářské trhy Koudelův talíř 2021

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu pro rok 2021 z rozpočtu města ve výši 175.000 Kč z grantového programu "Farmářské trhy Koudelův talíř 2021" Aleně Čechové, IČO 727 99 919, se sídlem Burešova 3531, 580 01 Havlíčkův Brod, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na projekt "Farmářské trhy Koudelův talíř 2021" v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 60786, č. 60785, č. 59490 a č. 59491.

(Podklad jednání č. 43)

 

65/21 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2021

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu pro rok 2021 z rozpočtu města ve výši 20.000,- Kč z grantového programu „Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2021“ Oblastní charitě Havlíčkův Brod, IČO 150 60 233, se sídlem B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, na projekt – „Hrajeme si s tradicemi – Pohádková cesta“ v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 60847, č. 60736, č. 60715, č. 60714.

(Podklad jednání č. 44)

 

66/21 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2021

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu pro rok 2021 z rozpočtu města ve výši 20.000,- Kč z grantového programu „Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2021“ Oblastní charitě Havlíčkův Brod, IČO 150 60 233, se sídlem B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, na projekt – „Hrajeme si s tradicemi – Svatomartinský průvod“ v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 60848, č. 60737, č. 60715, č. 60714.

(Podklad jednání č. 44)

 

67/21 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2021

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu pro rok 2021 z rozpočtu města ve výši 19.000,- Kč z grantového programu „Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2021“ pobočnému spolku Orel jednota Havlíčkův Brod, IČO 751 05 586, se sídlem Machačova 2145, 580 01 Havlíčkův Brod, na projekt – „Adventní koncerty vážné hudby 2021“ v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 60849, č. 60739, č. 60715, č. 60714.

(Podklad jednání č. 44)

 

68/21 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2021

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu pro rok 2021 z rozpočtu města ve výši 20.000,- Kč z grantového programu „Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2021“ Římskokatolické farnosti - děkanství Havlíčkův Brod, IČO 150 60 527, se sídlem Rubešovo náměstí 173, 580 01 Havlíčkův Brod, na projekt – „Noc kostelů 2021“ v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 60850, č. 60740, č. 60715, č. 60714.

(Podklad jednání č. 44)

 

69/21 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2021

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu pro rok 2021 z rozpočtu města ve výši 245.000,- Kč z grantového programu „Havlíčkobrodské kulturní léto 2021“ pobočnému spolku Orel jednota Havlíčkův Brod, IČO 751 05 586, se sídlem Machačova 2145, 580 01 Havlíčkův Brod, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na projekt – „Havlíčkobrodské kulturní léto 2021“ v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 60851, č. 60741, č. 60716, č. 60714.

(Podklad jednání č. 44)

 

70/21 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2021

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu pro rok 2021 z rozpočtu města ve výši 20.000,- Kč z grantového programu „Kulturní aktivity 2021“ pobočnému spolku Orel jednota Havlíčkův Brod, IČO 751 05 586, se sídlem Machačova 2145, 580 01 Havlíčkův Brod, na projekt – „Páteční večer v OKU, aneb Karel Havlíček Borovský, žurnalistika a svoboda slova“ v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 60853, č. 60743, č. 60717, č. 60714.

(Podklad jednání č. 44)

 

71/21 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2021

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu pro rok 2021 z rozpočtu města ve výši 10.000,- Kč z grantového programu „Kulturní aktivity 2021“ pobočnému spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Termesivy, IČO 601 27 112, se sídlem Termesivy 131, 580 01 Havlíčkův Brod, na projekt – „Sousedské posezení s hudbou“ v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 60854, č. 60744, č. 60717, č. 60714.

(Podklad jednání č. 44)

 

72/21 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - kulturní granty 2021

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu pro rok 2021 z rozpočtu města ve výši 30.000,- Kč z grantového programu „Dechové a folklórní festivaly 2021“ zapsanému spolku Kalamajka folklorní soubor z.s., IČO 464 83 764, se sídlem Vrchlického 2275, 580 01 Havlíčkův Brod, na projekt – „Malý folklorní festival“ v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 60852, č. 60742, č. 60718, č. 60714.

(Podklad jednání č. 44)

 

73/21 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - vyhlášení grantového programu "Kulturní aktivity 2021 - 2. kolo"

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Kulturní aktivity 2021 - 2. kolo" dle podkladové přílohy č. 60855, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu pro rok 2021 (dle podkladové přílohy č. 60856) a formuláře pro Vyúčtování grantu za rok 2021 (dle podkladové přílohy č. 60857).

(Podklad jednání č. 44)

 

74/21 Neposkytnuté granty pro rok 2021

Zastupitelstvo města neschvaluje poskytnutí grantů z rozpočtu města pro rok 2021 žadatelům uvedeným v podkladové příloze č. 60712 (seznam žadatelů o granty) na základě uvedených odůvodnění.

(Podklad jednání č. 44)

 

75/21 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - sociální granty 2021

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu pro rok 2021 z rozpočtu města ve výši 23.200 Kč z grantového programu „Město bez bariér 2021“ pro FOKUS Vysočina, z.ú., IČO 150 60 306, se sídlem 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod, na projekt - "Festival na vlastní duši (Network live aneb emoce zachycené v síti)" v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 60735, č. 60734, č. 60721 a č. 60720.

(Podklad jednání č. 45)

 

76/21 Rozpočtové opatření OVVV č. 3/2021

Zastupitelstvo města ukládá ekonomickému odboru převést zbývající finanční prostředky ve výši 26.800 Kč z grantového programu "Město bez bariér 2021" (z kap. 22) na kapitolu odboru sociálních věcí a školství (kap. 28) dle pokladové přílohy č. 60896.

(Podklad jednání č. 45)

 

77/21 Plánovací smlouva - B:park Kyjovská, Havlíčkův Brod, výrobní haly

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. uzavření plánovací smlouvy dle podkladové přílohy č. 60773 se společností B:PARK Kyjovská, s.r.o., IČO 28955498, zastoupenou B:CONSULTING, s.r.o. jejíž předmětem je výstavba veřejné infrastruktury pro stavbu „B:PARK KYJOVSKÁ, Havlíčkův Brod, výrobní haly“.

(Podklad jednání č. 46)

 

78/21 Schválení podílu města v rámci Programu regenerace městských památkových zón 2021

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku majiteli kulturní památky - žadateli o podporu v  Programu regenerace MPR a MPZ 2021 na obnovu měšťanského domu č.p. 139, Dolní ulice, Havlíčkův Brod, a to ve výši  max. 21 000 Kč, tj. 10,14 % z uznatelných nákladů dle Zásad Ministerstva kultury v platném znění.

(Podklad jednání č. 47)

 

79/21 Schválení podílu města v rámci Programu regenerace městských památkových zón 2021

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku majiteli kulturní památky - žadateli o podporu v  Programu regenerace MPR a MPZ 2021 na obnovu měšťanského domu č.p. 140, Dolní ulice, Havlíčkův Brod, a to ve výši  max. 31 500 Kč, tj. 10,12 % z uznatelných nákladů dle Zásad Ministerstva kultury v platném znění.

(Podklad jednání č. 47)

 

80/21 Schválení podílu města v rámci Programu regenerace městských památkových zón 2021

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku majiteli kulturní památky - žadateli o podporu v  Programu regenerace MPR a MPZ 2021 na obnovu měšťanského domu č.p. 48, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod, a to ve výši  max. 55 400 Kč, tj. 10,01 % z uznatelných nákladů dle Zásad Ministerstva kultury v platném znění.

(Podklad jednání č. 47)

 

81/21 Schválení podílu města v rámci Programu regenerace městských památkových zón 2021

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku majiteli kulturní památky - žadateli o podporu v  Programu regenerace MPR a MPZ 2021 na obnovu měšťanského domu č.p. 142, Dolní ulice, Havlíčkův Brod, a to ve výši  max. 51 680 Kč, tj. 10,21 % z uznatelných nákladů dle Zásad Ministerstva kultury v platném znění.

(Podklad jednání č. 47)

 

82/21 Schválení podílu města v rámci Programu regenerace městských památkových zón 2021

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku majiteli kulturní památky - žadateli o podporu v  Programu regenerace MPR a MPZ 2021 na obnovu měšťanského domu č.p. 163, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod, a to ve výši  max. 31 100 Kč,tj. 10,02 % z uznatelných nákladů dle Zásad Ministerstva kultury v platném znění.

(Podklad jednání č. 47)

 

83/21 Schválení podílu města v rámci Programu regenerace městských památkových zón 2021

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku majiteli kulturní památky - žadateli o podporu v  Programu regenerace MPR a MPZ 2021 na obnovu měšťanského domu č.p. 166, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod, a to ve výši  max. 28 500 Kč, tj. 10,12 % z uznatelných nákladů dle Zásad Ministerstva kultury v platném znění.

(Podklad jednání č. 47)

 

84/21 Schválení podílu města v rámci Programu regenerace městských památkových zón 2021

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku majiteli kulturní památky - žadateli o podporu v  Programu regenerace MPR a MPZ 2021 na obnovu měšťanského domu č.p. 169, Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod, a to ve výši  max. 32 000 Kč tj. 10,06 % z uznatelných nákladů dle Zásad Ministerstva kultury v platném znění.

(Podklad jednání č. 47)

 

85/21 Schválení podílu města v rámci Programu regenerace městských památkových zón 2021

Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku majiteli kulturní památky - žadateli o podporu v  Programu regenerace MPR a MPZ 2021 na obnovu budovy děkanství č.p. 173, Rubešovo náměstí , Havlíčkův Brod, a to ve výši  max. 43 600 Kč, tj. 10,05 % z uznatelných nákladů dle Zásad Ministerstva kultury v platném znění.

(Podklad jednání č. 47)

 

86/21 Stezka pro pěší a cyklisty ul. Ledečská – Perknov

Zastupitelstvo města schvaluje rozpis rozpočtové rezervy ve výši 15 000 000 Kč na financování realizace akce „Stezka pro pěší a cyklisty ul. Ledečská – Perknov, Havlíčkův Brod“.

(Podklad jednání č. 53)

 

 

 

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta