Usnesení z jednání zastupitelstva města 12.2.2018Přítomni:

MUDr. Pavel Antonín, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Ing. Čeněk Jůzl, Petr Korčák, Ing. Ivan Kuželka, PaedDr. Martina Matějková, Ivana Mojžyšková, Jan Nosek, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, MUDr. Jiří Stryhal, Mgr. Jan Tecl, MBA, Eva Vyoralová

Omluveni:

Mgr. Miloš Fikar, Ing. Jan Hyliš, MUDr. Lucie Stehlíková, Zbyněk Stejskal

 

1/18 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 220/17, 221/17, 250/17, 200/17, 89/17, 263/14  do 30.6.2018 a 214/17, 156/15, 146/15, 41/16, 172/16 do 31.12.2018.

 

2/18 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstva města ruší své usnesení č. 91/17 ze dne 10.4.2017. Usnesení bylo nahrazeno novým rozhodnutím zastupitelstva města - usnesení č. 222/17.

 

3/18 Zpráva o činnosti Sociálního výboru za rok 2017 a Plán činnosti na rok 2018

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Sociálního výboru za rok 2017 a plán činnosti Sociálního výboru na rok 2018, dle podkladové přílohy č. 41197.

 

4/18 Informace kontrolního výboru o provedené kontrole

Zastupitelstvo města bere na vědomí předložený Protokol o kontrole využití vývěsních ploch města v jeho vlastnictví a smluvní vztahy na stávajícího správce vývěsních ploch společnost Rengl.

 

5/18 Usnesení Výboru pro školství a volnočasové aktivity - jednání dne 1.11.2017

Zastupitelstvo města ukládá radě města zabývat se změnou vstupního odbavovacího systému na letním koupališti, který by umožňoval návštěvníkům koupaliště dopolední vstup, přerušení pobytu při nákupu celodenního vstupného a zapůjčení čipových náramků návštěvníkům oproti záloze.

 

6/18 Vyhodnocení podpořených projektů z grantových programů v roce 2017

Zastupitelstvo města schvaluje souhrnnou zprávu Výboru pro cestovní ruch média a kulturu, která vyhodnocuje podpořené grantové projekty v oblasti kultury v roce 2017 dle podkladové přílohy č. 41191.

 

7/18 Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí na rok 2018

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích Ing. Vladimíra Slávku jako svého zástupce na členské schůze společnosti Lesního družstva ve Štokách IČO 64829561 konané v roce 2018. Jako náhradníka deleguje Zbyňka Stejskala.

 

8/18 Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí na rok 2018

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích Ing. Čeňka Jůzla jako svého zástupce na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. IČO 48171590 konané v roce 2018. Jako náhradníka deleguje Ing. Ivana Kuželku.

 

9/18 Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí na rok 2018

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích Ing. Čeňka Jůzla jako svého zástupce na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. IČO 48173002 konané v roce 2018. Jako náhradníka deleguje Bc. Libora Honzárka.

 

10/18 Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí na rok 2018

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích Mgr. Jana Tecla, MBA jako svého zástupce na valné hromady společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. IČO 26496224 konané v roce 2018. Jako náhradníka deleguje Zbyňka Stejskala.

 

11/18 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Havlíčkův Brod a HZS Kraje Vysočina

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, dle podkladové přílohy č. 41134.

 

12/18 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - Grant na Farmářské trhy Koudelův talíř 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 150.000 Kč z grantového programu "Farmářské trhy Koudelův talíř 2018" Aleně Čechové, IČO 727 99 919, se sídlem Burešova 3531, 580 01 Havlíčkův Brod, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na projekt "Farmářské trhy Koudelův talíř 2018" v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 41138, č. 41139, č. 41140 a č. 41141.

 

13/18 Volba přísedících Okresního soudu v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města volí v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích na funkci přísedících u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pro volební období 2018 -2022:

Miloslavu Morávkovou, 580 01, Havlíčkův Brod

Vladimíra Brože, 580 01, Havlíčkův Brod

Annu Němcovou, 580 01, Havlíčkův Brod

Jaroslavu Patočkovou, 580 01, Havlíčkův Brod

Danu Pařilovou, 580 01, Havlíčkův Brod

Renatu Přenosilovou, 580 01, Havlíčkův Brod

Lenku Langpaulovou, 580 01, Havlíčkův Brod.

 

14/18 Rezignace na člena dozorčí rady Městského divadla a kina Ostrov spol. s.r.o.

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci na člena dozorčí rady Městského divadla a kina Ostrov spol. s.r.o.Ing. Vladimíra Friče a děkuje mu za odvedenou práci.

 

15/18 Návrh na člena dozorčí rady Městského divadla a kina Ostrov spol. s.r.o.

Zastupitelstvo města navrhuje valné hromadě společnosti Městské divadlo a kino Ostrov spol. s r.o., IČO 47453281, Na Ostrově 28, 580 01, Havlíčkův Brod zvolit člena dozorčí rady společnosti člena zastupitelstva města MUDr. Pavla Antonína.

 

16/18 Rezignace/nominace člena výboru pro cestovní ruch, média a kulturu

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci Josefa Merunky na post člena výboru pro cestovní ruch, média a kulturu zastupitelstva města a děkuje mu za dosavadní vykonanou práci. Novým členem Výboru pro cestovní ruch, média a kulturu zastupitelstva města Havlíčkův Brod podle § 84, odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. volí Ing. Zdeňka Vence, Havlíčkův Brod.

 

17/18 Záměr prodeje pozemku stč. 6340 a části pozemku č. 933/1, v katastrálním území Havlíčkův Brod - Pražská

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku stč. 6340 o výměře 14 m2 a části pozemku č. 933/1 o výměře cca 9 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

18/18 Záměr prodeje pozemků č. 415/1, 415/2, 414 v k.ú. Termesivy

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků č. 415/1, 415/2 a 414, v katastrálním území Termesivy.

 

19/18 Záměr prodeje části pozemku č. 600/1 v k.ú. Poděbaby

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 600/1 o výměře cca 220 m2 v katastrálním území Poděbaby.

 

20/18 Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků - ulice Pod Radnicí

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků č. 3618 a 3617/4 , v katastrálním území Havlíčkův Brod. Vlastníkem pozemků je ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

 

21/18 Koupě pozemku č. 1661/63 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bratříků

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku č. 1661/63 o výměře 44 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod od M. K., 417 41 Krupka a V. K., Havlíčkův Brod za cenu 450 Kč/m2. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

 

22/18 Prodej části pozemku č. 3902 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Jihlavská

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 3902/2 o výměře 51 m2 odděleného geometrickým plánem z pozemku č. 3902 v katastrálním území Havlíčkův Brod Z. Š., Havlíčkův Brod za cenu 680 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

23/18 Prodej části pozemku č. 2964/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Trocnovská

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 2964/1 dílu "a" o výměře 4 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod M. K., Havlíčkův Brod za cenu 690 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

24/18 Darování částí pozemku č. 3093 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Kamenická

Zastupitelstvo města schvaluje darování pozemků č. 3093/2 o výměře 4 m2 a č. 3093/3 o výměře 1 m2, včetně studny, oddělených z pozemku č. 3093 v katastrálním území Havlíčkův Brod, P. K. a J. K., Havlíčkův Brod. Obdarovaní uhradí veškeré náklady související s darováním pozemků.

 

25/18 Hodnocení plnění plánu odpadového hospodářství města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu č. 1 o plnění Plánu odpadového hospodářství původce odpadů města Havlíčkův Brod pro roky 2017 -  2021 (POH3) dle podkladové přílohy č. 41135.

 

26/18 Prodloužení termínu dokončení stavby - lokalita U Rybníčku

Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení termínu dokončení stavby a termínu úhrady druhé splátky kupní ceny dle kupní smlouvy č. OSM 168/2010/Miš do 30.6.2018.

 

27/18 Prodloužení termínu dokončení stavby - lokalita Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení termínu dokončení stavby dle kupní smlouvy č. EK 183/2013/Pet do 31.12.2018.

 

28/18 Záměr směny pozemků - Šmolovy-Dolík

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků č. 896/6, 900/2, 900/17 a 900/23 o celkové výměře 2.467 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemky č. 889/3 a 889/8 o celkové výměře 3.728 m2, vše v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu.

 

29/18 Veřejná obchodní soutěž - pozemek stč. 5132 včetně budovy v k.ú. Havlíčkův Brod - Prokopa Holého

Zastupitelstvo města ukládá organizovat veřejnou obchodní soutěž na prodej pozemku stč. 5132 o výměře 153 m2, včetně budovy, v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

30/18 Veřejná obchodní soutěž - prodej stavebních pozemků - lokalita ROZKOŠ

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek pozemková parcela číslo 674/14 a id. 1/6 pozemku pozemková parcela číslo 674/47, v katastrálním území Havlíčkův Brod.

Kupující: S. K., 671 72 Miroslav.

Kupní cena: 1.211 Kč/m2 + DPH

Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

31/18 Dodatek č. VI zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884

Zastupitelstvo města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 40853 Dodatek č. VI zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884.

 

32/18 Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové základní s obcí Lučice

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje Dohodu s obcí Lučice o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Štáflova čp. 2004, IČO 70 91 10 11, ve znění podkladové přílohy číslo 41155.

 

33/18 Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové základní s obcí Okrouhlice

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje Dohodu s obcí Okrouhlice o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská čp. 3240, IČO 70 91 09 61, ve znění podkladové přílohy číslo 41156.

 

34/18 Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové základní s obcí Veselý Žďár

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje Dohodu s obcí Veselý Žďár o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská čp. 3240, IČO 70 91 09 61, ve znění podkladové přílohy číslo 41157.

 

35/18 Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných městem Havlíčkův Brod a části školského obvodu základních škol zřizovaných městem Havlíčkův Brod, ve znění podkladové přílohy číslo 41158.

 

36/18 Předkupní právo na pozemky veřejného prostranství - žádost T. F.

Zastupitelstvo města souhlasí se zrušením předkupního práva na pozemku s budoucím parc.č. 674/12 v k.ú. Havlíčkův Brod, který vznikne dělením současného pozemku parc.č. 674/12 geometrickým plánem č. 7717-140/2017, který je v příloze č. 41127 tohoto podkladu a kde bylo předkupní právo zapsáno v souladu s §101, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

 

37/18 Plán obnovy a rozvoje nemovitého majetku města

Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci plánu obnovy a rozvoje nemovitého majetku města Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 41174 a ukládá radě města postupovat při obnově a rozvoji nemovitého majetku v roce 2018 v souladu s tímto upraveným plánem.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ing. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta