Usnesení z jednání zastupitelstva města 12.12.2016Přítomni:

MUDr. Pavel Antonín, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Bc. Libor Honzárek, Ing. Jan Hyliš, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Ing. Čeněk Jůzl, Petr Korčák, Ing. Ivan Kuželka, PaedDr. Martina Matějková, Bc. Ivana Mojžyšková, Jan Nosek, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, MUDr. Lucie Stehlíková, Zbyněk Stejskal, MUDr. Jiří Stryhal, Mgr. Jan Tecl, MBA, Eva Vyoralová

Omluveni:

Ing. Jana Fischerová, CSc.

 

304/16 Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2017 dle podkladové přílohy č. 34557.

 

305/16 Informace kontrolního výboru o provedené kontrole

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod bere na vědomí zápis z kontroly provedené kontrolním výborem v podkladové příloze č. 34558 a ukládá radě města projednat opatření uvedená v tomto zápisu.

 

306/16 Usnesení Výboru pro školství a volnočasové aktivity - jednání dne 9.11.2016

Zastupitelstvo města ukládá radě města zabývat se vylepšením systému pro odbavení na letním koupališti, které by umožňovalo návštěvníkům dopolední vstup, přerušení pobytu při nákupu celodenního vstupného a zapůjčení čipových náramků návštěvníkům oproti záloze.

 

307/16 Usnesení Sociální výboru - jednání dne 09. 11. 2016

Zastupitelstvo města schvaluje rámcový Plán činnosti Sociálního výboru na rok 2017, dle podkladové přílohy č. 34642.

 

308/16 Usnesení Sociální výboru - jednání dne 09. 11. 2016

Zastupitelstvo města ukládá radě města zpracovat III. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období let 2017-2019.

 

309/16 Usnesení Sociální výboru - jednání dne 09. 11. 2016

Zastupitelstvo města ukládá radě města zpracovat v rámci procesu plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod - Akční plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na rok 2017.

 

310/16 Farmářské trhy Koudelův talíř 2016 - hodnocení

Zastupitelstvo města bere na vědomí závěrečnou zprávu o vyhodnocení grantu města "Farmářské trhy 2016" předloženou výborem pro životní prostředí.

 

311/16 Zakladatelská listina obchodní společnosti Kulturní dům „Ostrov“ spol. s r.o.

Zastupitelstvo města schvaluje zakladatelskou listinu společnosti Kulturní dům „Ostrov“ spol. s r.o., IČ 474 53 281, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 34772.

 

312/16 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2017 - Město bez bariér 2017

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Město bez bariér 2017" dle podkladové přílohy č. 34540, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu pro rok 2017 (dle podkladové přílohy č. 34542) a formuláře Vyúčtování grantu za rok 2017 (dle podkladové přílohy č. 34543).

 

313/16 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2017 - Farmářské trhy 2017

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Farmářské trhy Koudelův talíř 2017" dle podkladové přílohy č. 34621, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu pro rok 2017 (dle podkladové přílohy č. 34542) a Vyúčtování grantu za rok 2017 (dle podkladové přílohy č. 34543).

 

314/16 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2017 - Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2017

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2017" dle podkladové přílohy č. 34757, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu pro rok 2017 (dle podkladové přílohy č. 34542) a formuláře Vyúčtování grantu za rok 2017 (dle podkladové přílohy č. 34543).

 

315/16 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2017 - Havlíčkobrodské kulturní léto 2017

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Havlíčkobrodské kulturní léto 2017" dle podkladové přílohy č. 34758, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu pro rok 2017 (dle podkladové přílohy č. 34542) a formuláře Vyúčtování grantu za rok 2017 (dle podkladové přílohy č. 34543).

 

316/16 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2017 - Festival dechových hudeb 2017

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Festival dechových hudeb 2017" dle podkladové přílohy č. 34759, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu pro rok 2017 (dle podkladové přílohy č. 34542) a formuláře Vyúčtování grantu za rok 2017 (dle podkladové přílohy č. 34543).

 

317/16 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2017 - Kulturní počin 2017

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Kulturní počin 2017" dle podkladové přílohy č. 34760, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu pro rok 2017 (dle podkladové přílohy č. 34542) a formuláře Vyúčtování grantu za rok 2017 (dle podkladové přílohy č. 34543).

 

318/16 Rozpočtový výhled - aktualizace na období 2018-2020

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje Rozpočtový výhled města Havlíčkův Brod pro období 2018 -2020 dle podkladové přílohy č. 34761.

 

319/16 Rozpočet města na rok 2017

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2017. Obsah a rozsah schváleného rozpočtu uveden v podkladových přílohách č. 34645 a 34646

 

1) Závazné ukazatele rozpočtu města pro rok 2017

- druh rozpočtu DEFICITNÍ (záporné saldo příjmů a výdajů)

- rozpočtové příjmy = 472 066 349 Kč

- rozpočtové výdaje = 495 358 756 Kč

- saldo rozpočtového hospodaření  = Deficit (-) 24 092 407 Kč (vč. splátek dluhové služby)

- závazný ukazatel provozní přebytek nesmí být za hodnocené období 2017 nižší než +85 mil. Kč

- závazný ukazatel provozní přebytek vyjádřený relativní hodnotou podílu PP/BV (provozní příjmy/provozní výdaje) nesmí být nižší než hodnota +1,25

- limit výdajů na platby splátek dluhové služby (úvěrů a půjček) = 800 000 Kč

 

2) Informativní ukazatele – transfery rozpočtům zřizovaných příspěvkových organizací 

a) celkem roční neinvestiční příspěvek zřizovaným PO na hlavní činnost činí 128 762 399 Kč

b) celkem roční neinvestiční příspěvek zřizovaným školským PO účelově určený na opravy a údržbu budov ZŠ a MŠ v rámci hlavní činnosti činí 3 220 000 Kč

c) celkem roční investiční příspěvek zřizovaným příspěvkovým organizacím 0 Kč.

d) celkem roční plánované odvody nevyužitých odpisů z Investičních fondů zřizovaných příspěvkových organizací 10 935 220 Kč 

Účelový a věcný rozpis ukazatelů je uveden v podkladové příloze č. 34646. 

 

4) Financování rozpočtu města na rok 2017

Vyrovnání plánovaného deficitu schváleného nebo upraveného rozpočtu 2017 (vč. splátek dluhové služby) kryto finančními prostředky města akumulovanými z předchozích let.

 

5) Finanční vztahy rozpočtu města k rozpočtům jiných ÚSC:

Rozpočet města pro rok 2017 obsahuje limity dotačních příjmů v souladu s rozpisem souhrnného finančního vztahu s rozpočtem Kraje Vysočina a další vztahy k územním rozpočtům, které byly vzájemně odsouhlaseny. 

 

7) Změny rozpočtu a rozpočtová opatření 

Změnou rozpočtu je změna závazných ukazatelů. Rozpočet může být měněn z důvodů uvedených v § 16, odst. 1.-3. z. 250/2000 Sb., přičemž kompetence ke změnám rozpočtu je vyhrazenou pravomocí zastupitelstva města.  Provádění rozpočtových opatření dle § 16, odst. 3.-4. z. 250/2000 Sb. svěřuje zastupitelstvo radě města v rozsahu  usnesení ZM č. 452/14 ze dne 22.12.2014.

 

320/16 Rozpočet města na rok 2017 - přechodné finanční výpomoci PO

Zastupitelstvo města deleguje radě města pravomoc k poskytnutí přechodných finanční výpomocí pro zřizované příspěvkové organizace maximálně na období rozpočtového roku 2017 do celkové výše 5% z celkové sumy schválených provozních příspěvků (schválený rozpočet). Účelem poskytnutí přechodné finanční výpomoci je vyrovnání časového nesouladu mezi výdaji a příjmy dané příspěvkové organizace v rámci rozpočtového období.

 

321/16 Rozpočet města na rok 2017 - vázání výdajů na podporované projekty

Zastupitelstvo města v souladu s § 16, odst. 3. písm. c) zákona č. 250/2000 Sb. ukládá pro rok 2017 vázat rozhodnutí o použití finančních prostředků alokovaných na kapitole 35- Projekty/ euro-fondy určených k realizaci podporovaných projektů na splnění předpokládaného inkasa dotačních rozpočtových příjmů vázaných k danému projektu. Realizace daných projektů musí být schválena v kompetentních orgánech města. Dotační rozpočtové příjmy daného projektu pro aktuální i následující rozpočtové období musí být zajištěny platným rozhodnutím implementační agentury a musí být obsaženy ve schváleném nebo upraveném rozpočtu města. Omezení použití rozpočtových výdajů kapitoly 35- Projekty/ euro–fondy se netýká výdajů vynakládaných na činnosti a funkce spojené s přípravou podáním první žádosti o podporu daného projektu na základě zveřejněné výzvy.

 

322/16 Rozpočet města Havlíčkův Brod pro rok 2017 - finanční řízení spolufinancovaných projektů

Zastupitelstvo města deleguje radě města pravomoc k akceptaci a uzavření smluv o čerpání dotací na projekty podporované z prostředků státního rozpočtu, rozpočtu EU, rozpočtů územních samosprávných celků systemizované rozpočtem na kapitole 35 - odd.řízení projektů. Pro rozpočtové období 2017 se jedná o projekty uvedené v podkladové příloze č. 34659 – Zásobník projektů.

 

323/16 Rozpočet města Havlíčkův Brod na rok 2017 – Rezerva výdajů na přípravu žádostí, podání a realizaci dle vyhlášených výzev

Zastupitelstvo města schvaluje dle §102, odst. 2, písm. a) zákona 128/2000 Sb. pro rozpočtové období 2017 delegaci pravomocí radě města k rozpočtovým změnám spočívajícím v rozpočtovém určení rezervy rozpočtových výdajů kapitoly 35- odd.řízení projektů na funkčně a druhově určené limity rozpočtových výdajů pro financování přípravy, podání a kofinancování realizace projektů dle podkladové přílohy č. 34659 – Zásobník projektů.

 

324/16 Náhrady neuvolněným členům zastupitelstva města

Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s § 71, odst. 4), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích paušální náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva města pro rok 2017 ve výši 200 Kč/hod.

 

325/16 Plán jednání zastupitelstva města na I. pololetí 2017

Zastupitelstvo města schvaluje plán svých řádných zasedání na I. pololetí roku 2017 v termínech: 13. února, 10. dubna a 12. června.

 

326/16 Záměr prodeje částí pozemků č. 1883/1 a 1883/4 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Bělohradská

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemků č. 1883/1 a 1883/4 o výměře cca 20 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

327/16 Prodej části pozemku č. 463/8 v k.ú. Termesivy

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 463/16 o výměře 139 m2 v katastrálním území Termesivy D.a L. T., Litoměřice za cenu 200 Kč/m2 + DPH. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

328/16 Záměr prodeje pozemku č. 3211/11 v k.ú. Havlíčkův Brod - Kyjovská

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 3211/11 o výměře cca 70 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

329/16 Záměr prodeje pozemku č. 854/38 v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 854/38 o výměře 187 m2 v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu.

 

330/16 Záměr prodeje pozemku č. 2346/2 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Vlkovska

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 2346/2 o výměře 286 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

331/16 Prodej části pozemku č. 166/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - B. Kobzinové

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 166/5 o výměře 391 m2 odděleného geometrickým plánem z pozemku č. 166/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod Ing. Tomáši Trnkovi, trvale bytem Horní 181, Havlíčkův Brod za cenu 393 Kč/m2 + DPH. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

332/16 Záměr směny částí pozemků č. 2038/25 a 2038/87 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Sokolovská

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku č. 2038/25 o výměře cca 16 m2 za část pozemku č. 2038/87 o výměře cca 10 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

333/16 Koupě pozemků - U Sv. Jána

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 248/16 ze dne 12.9.2016 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku č. 1809/5 a pozemků č. 1810/1, 1811/4, 1813/1 a 2541/1 vytvořených geometrickým plánem č. 7494-1036/2016 o celkové výměře 11.258 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví J. K., Liberec XIV-Ruprechtice a J. R., Hradec Králové, za cenu 1.589.030 Kč.

 

334/16 Záměr prodeje pozemku stpč. 4074 v k.ú. Havlíčkův Brod - garáž Kyjovská

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku stpč. 4074 o výměře 18 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

335/16 Smlouva o bezúplatném převodu č. 209/2016 - u KD Ostrov

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva č. 209/2016, ve věci převodu pozemků č. 263/11, 263/13 a 263/19, v katastrálním území Havlíčkův Brod městu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 34813. Převodcem pozemků je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město. Převod pozemku č. 263/13 bude realizován v případě, že se Kraj Vysočina vzdá předkupního práva.

 

336/16 Prodej pozemků pro bytové domy - lokalita Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje věcného práva stavby na části pozemku č. 659/39 výměře cca 1.700 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

337/16 Prodej části pozemku č. 187 v k.ú. Veselice u Havlíčkova Brodu - revokace

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 241/16 ze dne 12.9.2016 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 187/8 o výměře 35 m2 odděleného geometrickým plánem z pozemku č. 187 v katastrálním území Veselice u Havlíčkova Brodu společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město, za cenu 220 Kč/m2 + DPH. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

338/16 Nedobytná pohledávka

Zastupitelstvo města schvaluje zastavení exekuce a odepsání nedobytné pohledávky za společností Husták – autobusová doprava, s.r.o., Jourisova 515/4, 140 00 Praha, IČ 26902460 podle podkladové přílohy č. 34657.

 

339/16 Veřejná dražba pozemků v ulici U Sv. Jána

Zastupitelstvo města souhlasí s účastí města Havlíčkův Brod v dražebním jednání, kdy předmětem dražby bude nemovitost - pozemek č. 1814/5 v katastrálním území Havlíčkův Brod. Zastupitelstvo města současně ukládá radě města zajistit úkony nutné k účasti na veřejné dražbě.

 

340/16 Veřejná obchodní soutěž - prodej pozemků letiště

Zastupitelstvo města neschvaluje na základě výsledku veřejné obchodní soutěže prodej pozemků č. 2798/1 o výměře 12.891 m2, č. 4279 o výměře 869 m2, č. 4280 o výměře 434 m2, č. st. 5466 o výměře 865 m2, č. st. 5467 o výměře 702 m2, č. st. 5468 o výměře 698 m2, č. st. 5469 o výměře 588 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod. V soutěži byla podána jediná nabídka uchazečem RB SERVIS PRODUCTION, s.r.o. IČO 27496635. Důvodem byla nízká nabídková cena.

 

341/16 Uplatnění předkupního práva k pozemkům č. 1782/2 a 3021/1, v katastrálním území Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města souhlasí s uplatněním zákonného předkupního práva k pozemkům č. parc. 1782/2 a č.parc. 3021/1, v obci a katastrálním území Havlíčkův Brod vůči jejich vlastníku L. O., Holešovice, 170 00 Praha 7. Tedy souhlasí s tím, že se město Havlíčkův Brod bude vůči L. O., jako nástupci předchozího vlastníka těchto pozemků, domáhat toho, aby mu pozemky za příslušnou úplatu převedl. Příslušnou úplatou se rozumí cena, za kterou pan O. dané pozemky koupil.

 

342/16 Doplnění smluvního vztahu mezi Městem Havlíčkův Brod a ÚSVITem zařízením SPMP Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1. ke Smlouvě o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina mezi městem Havlíčkův Brod a pobočným spolkem ÚSVIT zařízení Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nádražní 909, IČO 60128640, dle podkladové přílohy č. 34602.

 

343/16 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města - individuální dotace pro Bruslařský klub

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutou finanční podporu Bruslařskému klubu (na základě Smlouvy o spolupráci na období let 2016-2017) považovat za individuální dotaci a vyjmout ji z finančních prostředků určených pro dotace rozdělovaných dle "Zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod".

 

344/16 Adivadlo - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 spolku ADIVADLO, IČO 682 13 972, Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 195.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kultury - divadelní činnost, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34660, č. 34470 a č. 34450.

 

345/16 Aeroklub HB - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 spolku Aeroklub Havlíčkův Brod, z. s., IČO 005 28 951, Horní Papšíkov 125, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 130.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - provoz letiště v Havlíčkově Brodě a nočního heliportu pro leteckou záchrannou službu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34661, č. 34471 a č. 34450.

 

346/16 Aktivní Perknov - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 spolku Aktivní Perknov, z. s., IČO 226 76 244, Vratná 3050, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 65.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kultury  – společenské a kulturní aktivity v Perknově, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34662, č. 34472 a č. 34450.

 

347/16 Armádní taneční klub HB - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 spolku Armádní taneční klub Havlíčkův Brod, o. s., IČO 691 73 486, Na Spravedlnosti 3226, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 20.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kultury – tanec, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34663, č. 34473 a č. 34450.

 

348/16 BM Ftiness HB - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 spolku BM FITNESS Havlíčkův Brod, z. s., IČO 226 11 878, Zahradnického 3311, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 117.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – činnost aerobikového klubu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34664, č. 34475 a č. 34450.

 

349/16 Canisterapeutické sdružení Kamarád - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 spolku Canisterapeutické sdružení Kamarád, z. s., IČO 701 53 931, 582 21 Pohled 110, ve výši  5.000,- Kč  na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti – canisterapie (péče o canisterapeutické psy), a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34665, č. 34476 a č. 34450.

 

350/16 Centrum Vysočina - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 obecně prospěšné společnosti CENTRUM VYSOČINA, o. p. s., IČO 274 70 148, Beckovského 1874, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 130.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - Letní žurnalistická škola K. H. Borovského, Centrum K. H. Borovského, Žurnalistika pro seniory, projekt Regionálního centra mediální výchovy, Bohemisté a slavisté Evropy poznávají K. H. Borovského, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34666, č. 34477 a č. 34450.

 

351/16 Český kynologický svaz HB - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 pobočnému spolku Český kynologický svaz, ZKO Havlíčkův Brod - 080, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 626 98 877, Hrnčířská 3006, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 5.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti – kynologická činnost, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34667, č. 34478 a č. 34450.

 

352/16 Dux Cultura - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok spolku DUX CULTURA z.s., IČO 044 24 816, Havlíčkova 2215, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 80.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury – Stamicův Brod – hudební festival, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34668, č. 34480 a č. 34450.

 

353/16 FC Pramen HB - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 spolku FC PRAMEN Havlíčkův Brod, IČO 701 55 089, Žižkov II 1973, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 60.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - futsal, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34669, č. 34481 a č. 34450.

 

354/16 FC Slovan HB - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017 spolku FC Slovan Havlíčkův Brod z. s., IČO 265 85 162, Ledečská 2848, Havlíčkův Brod, ve výši 1.735.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - fotbal, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34670, č. 34482 a č. 34450.

 

355/16 F. P. - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 P. F., Svitavy ve výši 20.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury – Štáflova paleta 2017 (26. ročník), a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34671, č. 34483 a č. 34450.

 

356/16 Golf Club HB - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 spolku Golf Club Havlíčkův Brod, IČO 227 66 952, Horní Papšíkov 125, Poděbaby, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – golf, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34672, č. 34484 a č. 34450.

 

357/16 Havlíčkobrodský půlmaraton - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 spolku Havlíčkobrodský půlmaraton, z. s., IČO 028 80 741, U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 50.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu – Havlíčkobrodský půlmaraton 2017 (4. ročník), a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34673, č. 34485 a č. 34450.

 

358/16 HB Ostrov - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 spolku HB Ostrov, o. s., IČO 265 70 068, Žižkova 3329, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 50.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – stolní tenis, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34674, č. 34486 a č. 34450.

 

359/16 HB Ski Team - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 spolku HB SKI TEAM o. s., IČO 270 42 537, Zahradnického 3313, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 55.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - alpské a travní lyžování, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34675, č. 34487 a č. 34450.

 

360/16 Highland sport - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 společnosti Highland sport s.r.o., IČO 260 14 351, Ke Srážku 1185/8, 143 00 Praha - Modřany, ve výši 10.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu – kurz lyžování škol a školek, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34676, č. 34488 a č. 34450.

 

361/16 Jarošová Aneta - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 Anetě Jarošové, IČO 041 70 504, Svobodná ves 89, 286 01 Horka 1, ve výši 50.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti – Urban Art Festival 2017, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34677, č. 34489 a č. 34450.

 

362/16 Jezdecký spolek HB - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 spolku Jezdecký spolek Havlíčkův Brod, IČO 601 27 848, Novotnův Dvůr 169, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 80.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - činnost jezdeckého oddílu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34678, č. 34490 a č. 34450.

 

363/16 Junák, středisko Bobři - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 pobočnému spolku Junák - český skaut, středisko Bobři Havlíčkův Brod, z.s., IČO 150 60 888, Horní 3188, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 25.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - volnočasové aktivity dětí a mládeže, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34679, č. 34491 a č. 34450.

 

364/16 Junák, středisko Bobříci - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 pobočnému spolku Junák - český skaut, středisko Bobříci Havlíčkův Brod, z.s., IČO 464 85 341, Horní 3188, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 20.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - volnočasové aktivity dětí a mládeže, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34680, č. 34492 a č. 34450.

 

365/16 Kalamajka - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 spolku Kalamajka, folklórní soubor Havlíčkův Brod, IČO 464 83 764, Havlíčkovo náměstí 19, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 80.000,- Kč, na celoroční činnost v oblasti kultury – taneční činnost, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34681, č. 34493 a č. 34450.

 

366/16 KD Ostrov - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 společnosti KD Ostrov s. r. o., IČO 269 51 444, Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 690.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti kultury – na provoz velkého sálu, pořádání divadelních představení a koncertů pro veřejnost, programů pro děti, společenských akcí a výstav, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34682, č. 34494 a č. 34450.

 

367/16 Klub důchodců - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 spolku Klub důchodců Havlíčkův Brod, IČO 626 98 761, Údolní 759, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 4.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti – pronájem sálu v Klubu OKO pro konání členských schůzí, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34683, č. 34495 a č. 34450.

 

368/16 Královská stezka - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 obecně prospěšné společnosti Královská stezka o. p. s.,  IČO 275 21 702, Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry, ve výši 9.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti – Čistá řeka Sázava 2017 (8. ročník), a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34684, č. 34496 a č. 34450.

 

369/16 Lyžař HB - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 spolku Lyžař Havlíčkův Brod z. s., IČO 270 38 840, Klášterská 3327, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 90.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – provoz lyžařského střediska v areálu Vysoká u Havlíčkova Brodu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34685, č. 34498 a č. 34450.

 

370/16 MaMMacentrum - hudba dětem - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 ústavu MaMMacentrum - hudba dětem, z.ú., IČO 037 77 332, Vagónová 2652, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti – hudební a edukační kurzy pro děti i dospělé, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34686, č. 34499 a č. 34450.

 

371/16 MaMMacentrum - pohyb dětem - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 ústavu MaMMacentrum – pohyb dětem, z.ú., IČO 038 54 248, Mírovka 137, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti – pohybové, výtvarné, jazykové a edukativní kurzy pro děti i dospělé, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34687, č. 34500 a č. 34450.

 

372/16 Mensa České republiky - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 organizaci Mensa České republiky, IČO  452 48 591, Španielova 1111/19, 163 00 Praha 6 - Řepy, ve výši 5.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti – Logická olympiáda 2017 – Kraj Vysočina, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34688, č. 34501 a č. 34450.

 

373/16 Mladí akordeonisté Havlíčkobrodska - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 spolku „Mladí akordeonisté Havlíčkobrodska, o. s.“, IČO 265 63 347, Termesivy 92, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 68.000,- Kč na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti kultury - reprezentace na hudebních akcích, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34689, č. 34502 a č. 34450.

 

374/16 Nadační fond pro hiporehabilitaci v PN HB - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 Nadačnímu fondu pro hiporehabilitaci v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod, IČO 674 40 568, Rozkošská 2322, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury - 16. ročník veřejné benefice v areálu Psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34690, č. 34503 a č. 34450.

 

375/16 N. J. - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 J. N., Květnov 8, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 4.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu – 10. ročník turnaje v malé kopané, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34691, č. 34504 a č. 34450.

 

376/16 Oblastní charita HB - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 Oblastní charitě Havlíčkův Brod, Mateřskému centru Zvoneček, IČO 150 60 233, B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 115.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti – zájmová a poradenská činnost Mateřského centra Zvoneček, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34692, č. 34505 a č. 34450.

 

377/16 Oblastní spolek Českého červeného kříže HB - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 pobočnému spolku Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Havlíčkův Brod, IČO 004 26 164, Rubešovo náměstí 171, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 60.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti – celoroční provoz Oblastního spolku ČČK Havlíčkův Brod, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34693, č. 34506 a č. 34450.

 

378/16 Orel jednota HB - sport - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 pobočnému spolku Orel jednota Havlíčkův Brod, IČO 751 05 586, Machačova 2145, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 40.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – rugby, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34694, č. 34507 a č. 34450.

 

379/16 Orel jednota HB - kultura - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 pobočnému spolku Orel jednota Havlíčkův Brod, IČO 75105586, Machačova 2145, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 800.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti kultury - pořádání kulturních akcí v Klubu OKO, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34695, č. 34508 a č. 34450.

 

380/16 Pionýr - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 pobočnému spolku Pionýr z.s., Pionýrská skupina Výšina, IČO 691 72 676, Na Výšině 3221, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 20.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti – mimoškolní činnost dětí a mládeže, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34696, č. 34509 a č. 34450.

 

381/16 P. M. - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 M. P., Havlíčkův Brod, ve výši 50.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti tělovýchovy a sportu - reprezentace na závodech silničních motocyklů, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34697, č. 34510 a č. 34450.

 

382/16 Rada dětí a mládeže kraje Vysočina - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 spolku Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s., IČO 265 24 783, Fr. Hrubína 753, 674 01 Třebíč, ve výši 5.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti – Volný čas není nuda 2017, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34698, č. 34511 a č. 34450.

 

383/16 SDH Mírovka - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 pobočnému spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mírovka, IČO 626 96 637, Mírovka 149, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti – Soutěž mladých dobrovolných hasičů 2017, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34699, č. 34512 a č. 34450.

 

384/16 SDH Perknov - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 pobočnému spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Perknov, IČO 601 26 094, Perknovská 3298, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na konkrétní jednorázové akce v oblasti ostatní zájmové činnosti – Dětský maškarní bál, Soutěž družstev dětí v požárním sportu "O pohár starosty SDH", Rozloučení s létem (pohádkový les) a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34700, č. 34513 a č. 34450.

 

385/16 Smíšený pěvecký sbor Jasoň - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 spolku Smíšený pěvecký sbor Jasoň, z. s., IČO 626 96 165, Rubešovo náměstí 171, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 90.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kultury - celoroční činnost pěveckého sboru, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34701, č. 34514 a č. 34450.

 

386/16 SOVA - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 Spolku optimistických vyznavačů aktivity, zkráceně SOVA, IČO 047 10 452, Na Valech 114, 580 01 Havlíčkův Brod ve výši 10.000,- Kč, na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury – Jeden svět Havlíčkův Brod (festival dokumentárních filmů o lidských právech), a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34702, č. 34515 a č. 34450.

 

387/16 SK Erupting Dragons - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 spolku Sportovní klub Erupting Dragons Havlíčkův Brod, IČO 626 97 650, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 145.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – činnost florbalových družstev, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34703, č. 34516 a č. 34450.

 

388/16 SK Sportcentrum K2 - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 spolku Sportovní klub Sportcentrum K2, IČO 266 46 099, Havlíčkova 3305, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 20.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu – projekt „Havlíčkobrodský víceboj“ (4. ročník), a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34704, č. 34517 a č. 34450.

 

389/16 SK stáj Květnov - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 spolku Sportovním klub stáj Květnov, z. s., IČO 227 49 535, Květnov 54, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 9.000,- Kč na konkrétní jednorázové akce v oblasti tělovýchovy a sportu – jarní parkurové závody na Květnově, podzimní parkurové závody na Květnově, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34705, č. 34518 a č. 34450.

 

390/16 Stamic Creative - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 společnosti STAMIC CREATIVE, s. r. o., IČO 284 207 21, V Rohožníku 519, 107 00 Praha 10 - Dubeč, ve výši 130.000,-Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury – Hudební festival Stamicovy slavnosti 2017, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34706, č. 34519 a č. 34450.

 

391/16 Svaz neslyšících a nedoslýchavých - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 pobočnému spolku Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z. s., Oblastní výbor Havlíčkův Brod, p. s., IČO 601 28 402, Nádražní 397, Havlíčkův Brod, ve výši 36.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - poskytování odborných služeb, zájmová činnost sluchově postižených, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34707, č. 34520 a č. 34450.

 

392/16 Svaz postižených civilizačními chorobami - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 pobočnému spolku Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. základní organizace Havlíčkův Brod, IČO 750 35 944, Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 18.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - zájmová činnost občanů postižených civilizačními chorobami (pronájem místnosti sloužící k činnosti), a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34708, č. 34521 a č. 34450.

 

393/16 Svaz tělesně postižených - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 pobočnému spolku Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Havlíčkův Brod, IČO 712 33 407, Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 18.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - zájmová činnost tělesně postižených občanů, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34709, č. 34522 a č. 34450.

 

394/16 Š. M.- Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 M. Š., Kámen, ve výši 13.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – příprava a účast na mezinárodních závodech v cyklistice, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34710, č. 34523 a č. 34450.

 

395/16 Š. A. - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 A. Š., Havlíčkův Brod, ve výši 6.000,- Kč na konkrétní jednorázové akce v oblasti kultury – Velké maškarní odpoledne pro děti, Mikulášská nadílka, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34711, č. 34525 a č. 34450.

 

396/16 Tatínci dětem - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 spolku Tatínci dětem z.s., IČO 030 13 600, Žižkov II 1263, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 25.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu - Molitanový muž/žena, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34712, č. 34527 a č. 34450.

 

397/16 Tělovýchovná jednota Šmolovy - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 spolku Tělovýchovná jednota Šmolovy, spolek, IČO 464 84 604, Šmolovy 176, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 55.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - tělovýchovná a sportovní činnost, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34713, č. 34528 a č. 34450.

 

398/16 TJ Jiskra HB - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s., IČO 005 29 672, Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 3.565.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - tělovýchovná a sportovní činnost, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34714, č. 34529 a č. 34450.

 

399/16 TJ Sokol Mírovka - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 spolku TJ SOKOL MÍROVKA, z. s., IČO 464 85 465, Mírovka 66, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 110.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - tělovýchovná a sportovní činnost, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34715, č. 34530 a č. 34450.

 

400/16 TSM Fanatic - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017 spolku TSM Fanatic, IČO 013 55 708, Žižkov II 1293, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 90.000,- Kč na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti tělovýchovy a sportu – Mistrovství České republiky ve sportovním a fitness aerobiku 2017, Mistrovství Evropy ve sportovním a fitness aerobiku 2017, Mistrovství světa ve sportovním a fitness aerobiku 2017, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 34716, č. 34531 a č. 34450.

 

401/16 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města na rok 2017 (nevyhověno)

Zastupitelstvo města neschvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Havlíčkův Brod žadatelům o dotaci dle podkladové přílohy č. 34452.

 

402/16 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2016

Zastupitelstvo města schvaluje dle podkladové přílohy číslo 34539 Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřizovaných městem Havlíčkův Brod.

 

403/16 Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o spolupráci"

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 "Smlouvy o spolupráci" s Městem Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, IČO 00 26 80 97, ve znění podkladové přílohy číslo 34567.

 

404/16 Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o spolupráci"

Zastupitelstvo města ukládá radě města podat na Krajský úřad Kraje Vysočina žádost o zápis změny do rejstříku škol a školských zařízení u odloučeného pracoviště příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod, a to ve věci místa poskytování vzdělávání.

 

405/16 Doplnění smluvního vztahu mezi Městem Havlíčkův Brod a Oblastní charitou Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1. ke Smlouvě o přistoupení k Pověření Kraje Vysočina mezi městem Havlíčkův Brod a Oblastní charitou Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 15060233, dle podkladové přílohy č. 34640.

 

406/16 Rezignace předsedy Výboru pro územní plán a rozvoj města zastupitelstva města

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci Ing. Jana Hyliše na post předsedy i člena Výboru pro územní plán a rozvoj města zastupitelstva města a děkuje mu za dosavadní vykonanou práci. Novým předsedou Výboru pro územní plán a rozvoj města zastupitelstva města Havlíčkův Brod podle § 84, odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. volí Bc. Libora Honzárka, trvale bytem Příčná 192, Havlíčkův Brod.

 

407/16 Volba člena Výboru pro územní plán a rozvoj města zastupitelstva města

Novým členem Výboru pro územní plán a rozvoj města zastupitelstva města Havlíčkův Brod podle § 84, odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. volí Bc. Jana Hyliše, Mírová 553, Havlíčkův Brod.

 

408/16 Podání žádosti o státní dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby

Zastupitelstvo města ukládá radě města vypsat soutěž o umělecký návrh památníku obětem válek na tzv. novém hřbitově.

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Bc. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta