Usnesení z jednání zastupitelstva města 11.9.2017Přítomni:

Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Ing. Čeněk Jůzl, Petr Korčák, Ing. Ivan Kuželka, PaedDr. Martina Matějková, Ivana Mojžyšková, Jan Nosek, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, Zbyněk Stejskal, MUDr. Jiří Stryhal, Mgr. Jan Tecl, MBA

Omluveni:

MUDr. Pavel Antonín, Ing. Jan Hyliš, Milan Plodík, MUDr. Lucie Stehlíková, Eva Vyoralová

 

196/17 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení č. 187/17 do 31.7.2018, 81/17  do 30.9.2017, usnesení č. 83/17, 84/17, 85/17, 89/17, 172/16   do 31.12.2017, usnesení č. 41/16 a 156/15 do 30.6.2018.

 

197/17 Zpráva z valné hromady společnosti Úpravna vody Želivka, a.s.

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z řádné valné hromady společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. IČO 26496224 konané 16. června 2017 předložený v podkladové příloze č. 39730.

 

198/17 Zpráva z valné hromady společnosti HC REBEL, a.s.

Zastupitelstvo města bere na vědomí notářský zápis z valné hromady společnosti HC REBEL, a. s. IČO 64259757 ze dne 22.6.2017, předložený v pokladové příloze č. 39733.

 

199/17 Cena města Havlíčkův Brod - Nejkrásnější kniha 27. Podzimního knižního veletrhu

Zastupitelstvo města schvaluje udělení "Ceny města Havlíčkův Brod za nejkrásnější knihu Podzimního knižního veletrhu" v rámci 27. Podzimního knižního veletrhu ve výši 40.000 Kč.

 

200/17 Přijetí daru části pozemku č. 2573/13 v k.ú. Havlíčkův Brod - Kraj Vysočina - ulice Lipnická - revokace

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 88/17 ze dne 10.4.2017 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru pozemku č. 2573/17 o výměře 1.001 m2 odděleného GP č. 7727-49/2017 z pozemku č. 2573/13 v katastrálním území Havlíčkův Brod od Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

 

201/17 Záměr darování pozemků č. 585/112 a 667/47, v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Ledečská

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru darování části pozemku 585/39 o výměře 270 m2 a části pozemku č. 667/45 o výměře 132 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

202/17 Koupě částí pozemků č. 538/1 a 2260/8, v k.ú. Havlíčkův Brod - U Slunce

Zastupitelstvo města schvaluje koupi částí pozemků č. 538/1 a 2260/8 o celkové výměře cca 332 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod od společnosti RA HB, v.o.s., IČ: 25970119, se sídlem Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3, za cenu 422 Kč/m2. Související náklady uhradí Město Havlíčkův Brod. Do doby dokončení stavby a jejího zaměření bude koupě ošetřena smlouvou o smlouvě budoucí kupní.

 

203/17 Nabídka nemovitosti ke koupi - bytový dům čp. 123 v k.ú. Havlíčkův Brod - u autobusového nádraží

Zastupitelstvo města neschvaluje koupi pozemku stč. 710 o výměře 110 m2, jehož součástí je budova čp. 123 a části pozemku č. 2459/16 o výměře 45 m2, odděleného geometrickým plánem z pozemku č. 2549/1, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod od společnosti České dráhy, a.s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 11015, Praha 1. Pro uvedený majetek nemá samospráva účelné využití.

 

204/17 Záměr prodeje pozemku stč. 5132 včetně budovy v k.ú. Havlíčkův Brod - Prokopa Holého

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku stpč. 5132 o výměře 152 m2, včetně budovy, v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

205/17 Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků - Smetanovo náměstí

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků č. 99/1 o výměře 662 m2 a č. 3831 o výměře 72 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod. Vlastníkem pozemků je ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

 

206/17 Záměr prodeje částí pozemků č. 1611/39 a 2360/2, v k.ú. Havlíčkův Brod - Břevnická

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemků č. 1611/39 o výměře cca 850 m2 a č. 2360/2 o výměře cca 43 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

207/17 Záměr směny částí pozemků č. 2038/112 a 2038/143, v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Mírová

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku č. 2038/112 o výměře cca 2 m2 za část pozemku č. 2038/143 o výměře cca 2 m2, oba v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

208/17 Záměr prodeje pozemků č. 1007/51, 1007/52 a části pozemku č. 1012/2, v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků č. 1007/51 a 1007/52  o celkové výměře 2.981 m2, vše v katastrálním území Mírovka.

 

209/17 Záměr prodeje pozemků - ulice Jiskrova

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků č. 3699 o výměře 517 m2, č. 1753/2 o výměře 524 m2 a č. 1753/78 o výměře 210 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

210/17 Koupě pozemků - U Sv. Jána - doplněk smlouvy

Zastupitelstvo města schvaluje doplnění rozvazovací podmínky do kupní smlouvy na koupi pozemků č. 1810/1, 1811/4, 1813/1 a 2541/1 vytvořených geometrickým plánem č. 7494-1036/2016 o celkové výměře 11.152 m2, pozemků č. 1815/2 o výměře 217 m2, 1815/6 o výměře 16 m2 a 1814/4 o výměře 2 m2 a pozemku č. 3154/6 o výměře 905 m2, odděleného z pozemku č. 3154/4, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví J. K., Liberec XIV-Ruprechtice a J.R., Hradec Králové.

 

211/17 Veřejná obchodní soutěž - prodej stavebních pozemků - lokalita ROZKOŠ

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek pozemková parcela číslo 674/39 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

Kupující: S. K., Havlíčkův Brod

Kupní cena: 1250 Kč/m2 + DPH

Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

212/17 Směna částí pozemků č. 1876/1 a 1876/6 za stavbu na části pozemku č. 1876/6 a 1876/26, v k.ú. Havlíčkův Brod - u KD Ostrov - revokace

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 267/16 ze dne 12.9.2016 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku č. 1876/39, odděleného z pozemku č. 1876/1, a pozemků č. 1876/40 a 1876/41, oddělených z pozemku č. 1876/6, o celkové výměře 803 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod, ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za stavbu komunikace na pozemcích č. 1876/6 a 1876/26, v katastrálním území Havlíčkův Brod, ve vlastnictví MJ Play a.s., IČ: 24242217, se sídlem Římská 2575/31a, Vinohrady, 12000 Praha. Žadatel uhradí finanční rozdíl mezi hodnotou směňovaných pozemků a stavby ve výši 302.700 Kč a dále polovinu souvisejících nákladů.

 

213/17 Koupě části pozemku č. 2036/7 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Mírová

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku č. 2036/95 o výměře 39 m2 odděleného z pozemku č. 2036/7 v katastrálním území Havlíčkův Brod od S. H. a L. H., Havlíčkův Brod, za cenu dle znaleckého posudku, tj. 200 Kč/m2. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

 

214/17 Koupě pozemku č. 1646/197 v k.ú. Havlíčkův Brod - Sluneční hora

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku č. 1646/197, včetně komunikace, chodníků a splaškové kanalizace, o výměře 5.094 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod od společnosti VARELIN s.r.o., Nádražní 21, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 24749346. Cena nemovitosti činí 1 Kč/m2. Náklady související s převodem pozemku budou hrazeny městem Havlíčkův Brod.

 

215/17 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného práva stavby č. EK 234/2016/Pet

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného práva stavby č. EK 234/2016/Pet ze dne 16.6.2016 dle podkladové přílohy č. 39778.

 

216/17 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného práva stavby č. EK 061/2016/Pet

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení věcného práva stavby č. EK 061/2016/Pet ze dne 8.4.2016 dle podkladové přílohy č. 39777.

 

217/17 Zpráva z valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z řádné valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. IČO 48173002 konané dne 14. června 2017 předložený v podkladové příloze č. 39928.

 

218/17 Zpráva z řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. IČO 48171590 konané dne 6. června 2017 dle podkladové přílohy č. 39839.

 

219/17 Záměr prodeje pozemků č. 912/16, 912/4, v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu a č. 2798/26 v k.ú. Havlíčkův Brod - letiště

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemků č. 912/16, 912/4, v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu a č. 2798/26 v katastrálním území Havlíčkův Brod, o celkové výměře cca 3.450 m2.

 

220/17 Veřejná obchodní soutěž - prodej pozemků na letišti

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků č. 2798/1 o výměře 12.891 m2, č. 4279 o výměře 869 m2, č. 4280 o výměře 434 m2, č. st. 5466 o výměře 865 m2, č. st. 5467 o výměře 702 m2, č. st. 5468 o výměře 698 m2, č. st. 5469 o výměře 588 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod. 

Kupující: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, Havlíčkův Brod, IČO: 60932171

Kupní cena: 10.313.435 Kč + DPH

Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

221/17 Převod pozemku č. 141/3 v k.ú. Havlíčkův Brod - Pivovar

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku č. 141/3 o výměře 192 m2 odděleného geometrickým plánem z pozemku č. 141/3 o výměře 384 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod od Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava s právem hospodaření Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola, Školní 764, 396 01 Humpolec.

 

222/17 Koupě pozemků v k.ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu - cesta Dolík - revokace

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku č. 1035/2 o výměře 637 m2 za cenu 500 Kč/m2 a částí pozemků č. 1015, 1021 o celkové výměře cca 255 m2 za cenu 100 Kč/m2, vše v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu od J. D., 672 01 Moravský Krumlov. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

 

223/17 Finanční dar Nemocnici Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 500.000 Kč Nemocnici Havlíčkův Brod, IČO 00179540, se sídlem Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 39795, a ukládá zahrnout limit výdajů ve výši schváleného daru do rozpočtových opatření kapitoly 22 Odboru vnějších a vnitřních vztahů k 30.10.2017 včetně dopadu na celkové saldo rozpočtu, tj. zvýšení deficitu rozpočtu města pro rok 2017.

 

224/17 Finanční dar Dobrovolnickému centru Fokusu Vysočina

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 45.000,- Kč Dobrovolnickému centru Fokusu Vysočina, se sídlem 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 150 60 306 a zároveň schvaluje uzavřít Darovací smlouvu dle podkladové přílohy č. 39940.

 

225/17 Plánovací smlouva 3 rodinné domy Perknov

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle podkladové přílohy č. 39808 s A. P., 58001 Havlíčkův Brod, jejímž předmětem je výstavba veřejné infrastruktury pro stavbu „ZTV pro 3 rodinné domy Perknov“.

 

226/17 Plánovací smlouva 3 rodinné domy Perknov

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. uzavření plánovací smlouvy dle podkladové přílohy č. 39807 s A. P.,  58001 Havlíčkův Brod, jejímž předmětem je výstavba veřejné infrastruktury pro stavbu „ZTV pro 3 rodinné domy Perknov“.

 

227/17 Vodovod Jilemník

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod schvaluje podání žádosti o evidenci akce "Vodovod Jilemník" do vyhlášeného podprogramu Ministerstva zemědělství č. 129 300.

 

228/17 Krajská knihovna - smlouva o společném postupu zadavatelů

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o společném postupu zadavatelů pro realizaci veřejné zakázky „Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV“ s Krajem Vysočiny, IČO 708 90 749 dle podkladové přílohy č. 39840.

 

229/17 II/150 - změna podmínek přijetí daru komunikace

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 Smlouvy o budoucí smlouvě darovací HO 169/2008/Zim dle podkladové přílohy č. 39920 s Krajem Vysočina, IČO 70890749.

 

230/17 Využití objektu bývalé obchodní akademie čp. 2005

Zastupitelstvo města souhlasí s návrhem na rekonstrukci objektu čp. 2005 v rozsahu zpracované dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „Stavební úpravy objektu čp. 2005 na Azylový dům“ zpracované projekčním atelierem Stavotherm-projekce s.r.o. zakázka číslo 16001/2 a ukládá radě města pokračovat v přípravě stavby. Stavba bude realizována pouze v případě získání dotace.

 

231/17 Stezka od mostu ul. Humpolecká po ul. U Panských, Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města souhlasí s realizací stavby „Stezka od mostu Humpolecká po ul. U Panských, Havlíčkův Brod“ v rozsahu dle podkladových příloh č. 39980 a 39981.

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ing. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta