Usnesení z jednání zastupitelstva města 11.12.2023Přítomni:

Pavel Duben, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Bc. Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Daniel Chymo, Jan Kerber, DiS., Mgr. Jan Kletečka, Ing. Jan Matějka, Libuše Milichovská, Ing. Ivana Mojžyšková, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Mgr. Ondřej Rázl, Marie Rothbauerová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, Zbyněk Stejskal, PhDr. Ivana Štrossová, Mgr. Jan Tecl, MBA

Omluveni:

MUDr. Jindřich Bárta, Ing. Milan Kašpar, CSc., Klára Mrkvičková

 

228/23 Plán činnosti kontrolního výboru na r. 2024

Zastupitelstvo města schvaluje Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2024 dle podkladové přílohy č. 81499.

(Podklad jednání č. 194)

 

229/23 Rozpočet, kompetence a závazné ukazatele finančního hospodaření města Havlíčkův Brod pro rok 2024

Zastupitelstvo města projednalo dokument návrh rozpočtu města Havlíčkův Brod včetně závazných ukazatelů hospodaření pro rok 2024. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet, závazné ukazatele hospodaření a kompetence Rady města k provádění rozpočtových opatření pro rozpočtové období 2024.

 

Základní parametry rozpočtu města pro rok 2024

- druh rozpočtu DEFICITNÍ

- rozpočtové příjmy = 920 mil. Kč

- rozpočtové výdaje = 980 mil. Kč

- saldo rozpočtového hospodaření = -60 mil. Kč

- dluhová služba – splátky = 0 Kč

- cizí zdroje – nové úvěry a půjčky = 0 Kč

- závazný ukazatel provozní přebytek nesmí být za hodnocené období  nižší než +145 000 tis. Kč

- financování rozpočtu města na rok 2024  je primárně zajištěno předpokládanými rozpočtovými příjmy aktuálního období

- financování deficitu rozpočtu zajištěno z vlastních zdrojů snížením úložek na termínovaných vkladech města

 

Rozpočet města pro rok 2024 obsahuje objem prostředků účelově určených na financování schválených programů a projektů podporovaných z fondů Evropské unie, integrovaného operačního programu, státních fondů, fondu kraje Vysočina a souhrnný finanční vztah na výkon přenesené působnosti.

(Podklad jednání č. 195)

 

230/23 Rozpis rozpočtu města Havlíčkův Brod pro rok 2024 podle § 14 z. 250/2000 Sb.

Zastupitelstvo města ukládá radě města provést neprodleně po schválení rozpočtu v souladu s § 14 z. 250/2000 Sb. podrobný věcný a odpovědnostní rozpis rozpočtu 2024 navazující na schválené a platné plánovací dokumenty a rozhodnutí samosprávy města (strategický plán, plán oprav a obnovy, generely, podporované projekty), závěry a deklarace presentované na pracovním jednání zastupitelstva.

(Podklad jednání č. 195)

 

231/23 Rozpočet 2024 - Přechodné finanční výpomoci zřizovaným PO

Zastupitelstvo města deleguje radě města pravomoc k poskytnutí přechodných finančních výpomocí pro zřizované příspěvkové organizace maximálně na období rozpočtového roku 2023 do celkové výše 3% z celkového objemu provozních rozpočtových výdajů schváleného rozpočtu 2024 (nominálně max. 20 000 tis. Kč). Finanční výpomoci mohou být poskytovány jen z vlastních zdrojů města. Účelem poskytnutí přechodné finanční výpomoci může být vyrovnání časového nesouladu mezi výdaji a příjmy hlavní činnosti, předfinancování podporovaných projektů, krytí daňových rezerv v dané příspěvkové organizaci v rámci rozpočtového období 2024.

(Podklad jednání č. 195)

 

232/23 Rozpočet 2024 - Vázání výdajů na podporované projekty

Zastupitelstvo města v souladu s § 16, odst. 3. písm. c) zákona č. 250/2000 Sb. ukládá pro rok 2024 vázat použití finančních prostředků alokovaných rozpočtu k realizaci podporovaných projektů na splnění a zajištění inkasa dotačních příjmů dle schváleného rozpočtu. Zahájení a realizace podporovaných projektů, změny celkové alokace rozpočtových příjmů a výdajů musí být projednávány a schvalovány v kompetentních orgánech města. Podmínka vázání použití rozpočtových prostředků na inkaso dotačních příjmů se netýká financování činností a funkcí spojených s přípravou podáním první žádosti o podporu daného projektu na základě aktuálně zveřejňovaných výzev.

(Podklad jednání č. 195)

 

233/23 Městské divadlo a kino Ostrov - Veřejnoprávní smlouva o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu a o poskytnutí vyrovnávací platby formou dotace na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby

Zastupitelstvo města schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu s o poskytnutí vyrovnávací platby formou dotace na kompenzaci nákladů a závazku veřejné služby pro rok 2024 - 2027 se společností Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r.o., IČO 474 53 281, Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 81613.

(Podklad jednání č. 196)

 

234/23 Neposkytnuté dotace dle "Zásad“ pro rok 2024

Zastupitelstvo města neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 žadatelům uvedeným v podkladové příloze č. 81548 (protokol vyřazených žádostí o dotace) a č. 81546 (seznam žadatelů o dotace) včetně uvedených odůvodnění v obou přílohách.

(Podklad jednání č. 197)

 

235/23 Windsurfing Club Velké Dářko - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 spolku Windsurfing Club Velké Dářko z.s., IČO 27027759, se sídlem Škrdlovice 95, 591 01 Žďár nad Sázavou, ve výši 20 000 Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu – Sázavský drak, závod dračích lodí v Havlíčkově Brodě - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81605, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81687 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

236/23 Vodrážka Vít - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 Mgr. Vítu Vodrážkovi, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 10 000 Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu – Kolmo Vysočinou 2024 - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81604, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81686 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

237/23 Vaněčková Pavlína - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 Pavlíně Vaněčkové, s bydlištěm 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 6 400 Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu – Dětský den u příležitosti oslav 115 let SDH Suchá - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81603, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81685 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

238/23 TSM Fanatic - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 spolku TSM Fanatic, IČO 01355708, se sídlem Žižkov II. 1293, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 170 000 Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81602, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81684 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

239/23 TJ SOKOL MÍROVKA - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 spolku TJ SOKOL MÍROVKA, z. s., IČO 46485465, se sídlem Mírovka 66, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 176 000 Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze

č. 81601, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81683 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

240/23 Tělovýchovná jednota Šmolovy - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 spolku Tělovýchovná jednota Šmolovy, spolek, IČO 46484604, se sídlem Šmolovy 185, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 66 000 Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81600, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81682 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

241/23 Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s., IČO 00529672, se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 4 860 000 Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81599, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81681 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

242/23 Tělocvičná jednota Sokol Havlíčkův Brod - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 pobočnému spolku Tělocvičná jednota Sokol Havlíčkův Brod, IČO 15059146, se sídlem Beckovského 2179, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 464 000 Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81598, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81680 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

243/23 Tenisový klub Havlíčkův Brod - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 spolku Tenisový klub Havlíčkův Brod z.s., IČO 02880741, se sídlem Ledečská 4069, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 760 000 Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81597, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81679 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

244/23 Tatínci dětem - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 spolku Tatínci dětem z.s., IČO 03013600, se sídlem Žižkov II. 1263, 580 001 Havlíčkův Brod, ve výši 62 000 Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu – triatlon Molitanový muž - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81596, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81678 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

245/23 Svaz tělesně postižených v ČR místní organizace Havlíčkův Brod - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 spolku Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Havlíčkův Brod, IČO 71233407, se sídlem Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 30 000 Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti, vč. rodinné politiky - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81595,

a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81677

a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

246/23 STAMIC CREATIVE - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 společnosti STAMIC CREATIVE, s. r. o., IČO 28420721, se sídlem V Rohožníku 519, 107 00 Praha 10 - Dubeč, ve výši 140 000 Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury – Hudební festival Stamicovy slavnosti 2024 - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81594, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81676 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

247/23 Sportovní klub stáj Květnov - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 spolku Sportovní klub stáj Květnov, z. s., IČO 22749535, se sídlem Květnov 54, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 16 000 Kč na konkrétní jednorázové akce v oblasti tělovýchovy a sportu – Jarní parkurové závody a Podzimní parkurové závody - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81593, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81675 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

248/23 Sport Factory Team - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 spolku Sport Factory Team, z.s., IČO 07865309, se sídlem Pavlovova 1514, 592 31 Nové Město na Moravě, ve výši 59 000 Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu – Havlíčkobrodský půlmaraton 2024 - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81592, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81674 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

249/23 Spolek zdravotně postižených Havlíčkův Brod - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 Spolku zdravotně postižených Havlíčkův Brod, IČO 08884749, se sídlem Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 30 000 Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti, vč. rodinné politiky - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81591, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81673 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

250/23 Smíšený pěvecký sbor Jasoň - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 spolku Smíšený pěvecký sbor Jasoň, z. s., IČO 62696165, se sídlem Rubešovo náměstí 171, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 89 000 Kč na celoroční činnost v oblasti kultury - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81590, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81672 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

251/23 SH ČMS - SDH Perknov - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 pobočnému spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Perknov, IČO 60126094, se sídlem Perknovská 3298, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 13 000 Kč na konkrétní jednorázové akce v oblasti ostatní zájmové činnosti, vč. rodinné politiky – Dětský karneval v Perknově a Rozloučení s létem (pohádkový les) - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81589, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81671 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

252/23 SH ČMS - SDH Mírovka - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 pobočnému spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mírovka, IČO 62696637, se sídlem Mírovka 149, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 11 000 Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu – Závody mladých hasičů s doprovodným programem 2024 - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81588,

a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81670 a

č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

253/23 Prímadonky - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 spolku Prímadonky, z. s., IČO 07904959, se sídlem Jiráskova 218, 582 22 Přibyslav, ve výši 88 000 Kč na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti kultury - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81587, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81669 a

č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

254/23 Prášek Michal - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 Michalu Práškovi, s bydlištěm, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 67 000 Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti tělovýchovy a sportu - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81586, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81668 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

255/23 Osadní výbor Květnov - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 Osadnímu výboru Květnov, se sídlem Květnov 8, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 5 000 Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu – 17. ročník turnaje v malé kopané - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81585, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81667 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

256/23 Orel Jednota Havlíčkův Brod (Rugby League Orli) - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 pobočnému spolku Orel Jednota Havlíčkův Brod, IČO 75105586, se sídlem Machačova 2145, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 41 000 Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81584, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81666 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

257/23 Orel Jednota Havlíčkův Brod (Klub Oko) - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 pobočnému spolku Orel Jednota Havlíčkův Brod, IČO 75105586, se sídlem Machačova 2145, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 990 000 Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti kultury - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81583, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81665 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

258/23 Oblastní charita Havlíčkův Brod, MC Zvoneček - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 Oblastní charitě Havlíčkův Brod, Mateřskému centru Zvoneček, IČO 15060233, se sídlem Boženy Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 176 000 Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti vč. rodinné politiky - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81581, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81664 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

259/23 Mladí akordeonisté Havlíčkobrodska - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 spolku „Mladí akordeonisté Havlíčkobrodska,z.s.“, IČO 26563347, se sídlem Termesivy 92, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 68 000 Kč na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti kultury - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81579, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81663 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

260/23 Lyžař Havlíčkův Brod - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 spolku Lyžař Havlíčkův Brod z.s, IČO 27038840, se sídlem Klášterská 3327, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 300 000 Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81578, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81662 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

261/23 Královská stezka - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 obecně prospěšné společnosti Královská stezka o.p.s., IČO 27521702, se sídlem Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry, ve výši 9 000 Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti vč. rodinné politiky – Čistá řeka Sázava na Vysočině - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81577, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81661 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

262/23 KD Ostrov - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 společnosti KD Ostrov s.r.o., IČO 26951444, se sídlem Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 1 000 000 Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti kultury - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81576, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81660 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

263/23 KČT, odbor Havlíčkův Brod - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 KČT, odboru Havlíčkův Brod, IČO 72072661, se sídlem Reynkova 2678, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 15 000 Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu – zahájení jarní turistické sezóny v KČT Vysočina - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81575, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81659 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

264/23 Kalamajka - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 spolku Kalamajka folklórní soubor z.s., IČO 46483764, se sídlem Vrchlického 2275, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 89 000 Kč, na celoroční činnost v oblasti kultury - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81574, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81658 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

265/23 Junák - český skaut, středisko Bobříci Havlíčkův Brod - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 pobočnému spolku Junák - český skaut, středisko Bobříci Havlíčkův Brod, z.s., IČO 46485341, se sídlem Horní 3188, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 20 000 Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti vč. rodinné politiky - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81573, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81657 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

266/23 Jimedis - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 spolku Jimedis, z.s., IČO 04331702, se sídlem Evropská 3693, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 10 000 Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti vč. rodinné politiky - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81572, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81641 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

267/23 Jezdecký spolek Havlíčkův Brod - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 spolku Jezdecký spolek Havlíčkův Brod, IČO 60127848, se sídlem Novotnův Dvůr 169, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 206 000 Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81571, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81640 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

268/23 inBalance - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 spolku inBalance, z.s., IČO 03570878, se sídlem Labská 25, 625 00 Brno, ve výši 7 000 Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81570, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81639 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

269/23 Hencl David - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 Davidu Henclovi,  bydlištěm 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 32 000 Kč na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti tělovýchovy a sportu - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze

č. 81569, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81638 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

270/23 HB SKI TEAM - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 spolku HB SKI TEAM z.s., IČO 27042537, se sídlem Jihlavská 248, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 96 000 Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81568, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81637 a

č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

271/23 HB Ostrov - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 spolku HB Ostrov z. s., oddíl stolního tenisu, IČO 26570068, se sídlem Žižkova 3329, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 260 000 Kč, na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81567, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81636 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

272/23 Futsal klub Havlíčkův Brod - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2024 spolku Futsal klub Havlíčkův Brod, z.s., IČO 70155089, se sídlem Havlíčkovo náměstí 169, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 80 000 Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81566, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81635 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

273/23 FOKUS Vysočina - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 ústavu FOKUS Vysočina, z.ú., IČO 15060306, se sídlem 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 46 000 Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti vč. rodinné politiky - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81565, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81634 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

274/23 FIT STUDIO 21 - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2024 spolku FIT STUDIO 21, z.s., IČO 11925973, se sídlem Smetanovo náměstí 3517, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 105 000 Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze

č. 81564, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81633 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

275/23 Fiala Pavel - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 Mgr. Pavlu Fialovi, s bydlištěm 568 02 Svitavy, ve výši 28 000 Kč, na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury –  Štáflova paleta 2024 - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81563, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81632 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

276/23 FC SLOVAN - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2024 spolku FC SLOVAN Havlíčkův Brod z. s., IČO 26585162, se sídlem Ledečská 2848, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 2 350 000 Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81562, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81631 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

277/23 Český kynologický svaz ZKO Havlíčkův Brod - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 pobočnému spolku Český kynologický svaz ZKO Havlíčkův Brod - 080, IČO 62698877, se sídlem Hrnčířská 3006, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 10 000 Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti vč. rodinné politiky - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81561, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81630 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

278/23 Česká federace Okinawa Karate a Kobudo - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 spolku Česká federace Okinawa Karate a Kobudo, z. s., IČO 22731181, se sídlem Strážná 418, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 58 000 Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81560, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81629 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

279/23 Centrum Vysočina - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 obecně prospěšné společnosti Centrum Vysočina, o. p. s., IČO 27470148, se sídlem Beckovského 1874, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 145 000 Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti vč. rodinné politiky - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81558, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81628 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

280/23 Canisterapeutické sdružení Kamarád - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 spolku Canisterapeutické sdružení Kamarád, z. s., IČO 70153931, se sídlem Květinov 34, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 25 000 Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti vč. rodinné politiky - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81557, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81627 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

281/23 BM Fitness Havlíčkův Brod - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 spolku BM Fitness Havlíčkův Brod, z. s., IČO 22611878, se sídlem Zahradnického 3311, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 170 000 Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81556, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81626 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

282/23 BK Havlíčkův Brod 2019 - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 společnosti BK Havlíčkův Brod 2019, s.r.o., IČO 08275416, se sídlem U Stadionu 2777, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 1 000 000 Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81555, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81625 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

283/23 BK Havlíčkův Brod, z. s. - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 spolku BK Havlíčkův Brod, z. s., IČO 00527734, se sídlem U Stadionu  2777, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 4 000 000 Kč na  celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81554, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81624 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

284/23 Autis-HB - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 spolku Autis-HB z.s., IČO 08128367, se sídlem Plovárenská 799, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 50 000 Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti vč. rodinné politiky - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81553, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81623 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

285/23 Armádní taneční klub Havlíčkův Brod - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 spolku Armádní taneční klub Havlíčkův Brod o. s., IČO 69173486, se sídlem Na Spravedlnosti 3226, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 40 000 Kč na celoroční činnost v oblasti kultury – dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81552, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81622 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

286/23 Aktivní Perknov - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 spolku Aktivní Perknov, z. s., IČO 22676244, se sídlem Vratná 3050, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 81 000 Kč na celoroční činnost v oblasti kultury - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81551, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81621 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

287/23 Aeroklub Havlíčkův Brod - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 spolku Aeroklub Havlíčkův Brod, z.s., IČO 00528951, se sídlem Horní Papšíkov 125, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 188 000 Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti vč. rodinné politiky - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81550, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81620 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

288/23 Adivadlo - dotace dle "Zásad" pro rok 2024

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2024 spolku Adivadlo z. s., IČO 68213972, se sídlem Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 187 000 Kč na celoroční činnost v oblasti kultury - dle žádosti o dotaci uvedené v podkladové příloze č. 81549, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 81619 a č. 81547.

(Podklad jednání č. 197)

 

289/23 Plán jednání zastupitelstva města na I. pololetí 2024

Zastupitelstvo města schvaluje plán svých řádných zasedání na I. pololetí v roce 2024: 5. února, 8. dubna a 10. června.

(Podklad jednání č. 198)

 

290/23 Obecně závazná vyhláška - o nočním klidu

Zastupitelstvo města projednalo a vydává dle podkladové přílohy č. 81455 Obecně závaznou vyhlášku města Havlíčkův Brod o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší.

(Podklad jednání č. 199)

 

291/23 Žádost o finanční dar - Nemocnice Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu města na rok 2023 ve výši 500.000,- Kč Nemocnici Havlíčkův Brod, IČO 00179540, se sídlem Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod a zároveň schvaluje Darovací smlouvu dle podkladové přílohy č. 81486.

(Podklad jednání č. 200)

 

292/23 Žádost o finanční dar - Sdružení ambulantních lékařů Havlíčkův Brod, s.r.o.

Zastupitelstvo města neschvaluje poskytnutí finančního daru společnosti Sdružení ambulantních lékařů Havlíčkův Brod, s.r.o., IČO: 47470691, se sídlem Nádražní 582, 580 01 Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 201)

 

293/23 Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města

Zastupitelstvo města stanovuje s účinností od 1.1.2024  a v souladu s § 73, odst. 2) a odst. 3) a § 74, odst. 3) zákona 128/2000 Sb. ve znění platném od 1.1.2024 svým neuvolněným členům odměny za výkon funkce za měsíc v následujících částkách:

- člen rady: koeficient 0,290

- předseda výboru/komise: koeficient 0,145

- člen výboru/komise: koeficient 0,121

- člen zastupitelstva bez dalších funkcí: koeficient 0,072.

Odměny se sčítají v souladu s § 74, odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

(Podklad jednání č. 202)

 

294/23 Plánovací smlouva

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle podkladové přílohy č. 81538 se společností MV Technology Group s.r.o., IČO 06713726, jejíž předmětem je výstavba veřejné infrastruktury pro stavbu „Místní komunikace pro příjezd do technologického parku MV Technology Group s,r,o, a do průmyslové zóny Baštínov, Havlíčkův Brod“.

(Podklad jednání č. 203)

 

295/23 Plánovací smlouva

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. uzavření plánovací smlouvy dle podkladové přílohy č. 81537 a 81539 až 81544 se společností MV Technology Group s.r.o., IČO 06713726, jejíž předmětem je výstavba veřejné infrastruktury pro stavbu „Místní komunikace pro příjezd do technologického parku MV Technology Group s,r,o, a do průmyslové zóny Baštínov, Havlíčkův Brod“.

(Podklad jednání č. 203)

 

296/23 zrušení usnesení zastupitelstva č.177/22 ze dne 12.9.2022

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 177/2022 ze dne 12.9.2022.

(Podklad jednání č. 204)

 

297/23 Změna č. 7 územního plánu Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města na základě postupu podle § 54 odst. 3 a § 51 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona požaduje prověření varianty č. 5 a varianty č. 6 pořizovatelem územního plánu Havlíčkův Brod a tyto variantu zařadit do nového projednání s dotčenými orgány.

(Podklad jednání č. 205)

 

298/23 Vydání změny č. 5 územního plánu Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona, vydává Změnu č. 5 Územního plánu Havlíčkův Brod, formou opatření obecné povahy.

(Podklad jednání č. 206)

 

299/23 Výstavba plaveckého bazénu

Zastupitelstvo města ukládá radě města zahájit projekční přípravu na realizaci nového krytého plaveckého bazénu umístěného v prostoru u letního koupaliště v rozsahu vyhledávací studie.

(Podklad jednání č. 207)

 

300/23 Záměr prodeje části pozemku č. 1727 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu - Ovčín

Zastupitelstvo města deklaruje, že část pozemku č. 1727 o výměře cca 180 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu je pro město zbytná a je určena k prodeji. Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 1727 o výměře cca 180 m2 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

(Podklad jednání č. 113)

 

301/23 Záměr darování pozemku - Březinka

Zastupitelstvo města deklaruje, že pozemek č. 12/3 o výměře 71 m2 oddělený z pozemku č. 12, v katastrálním území Březinka u Havlíčkova Brodu je pro město zbytný. Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru darování pozemku č. 12/3 o výměře 71 m2 odděleného z pozemku č. 12 v katastrálním území Březinka u Havlíčkova Brodu.

(Podklad jednání č. 180)

 

302/23 Koupě id. podílu pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod - lokalita Čechovka

Zastupitelstvo města schvaluje koupi id. 1/5 pozemků č. 2714/3, 2698/2, 2714/6, 2729, 2742, 2744/4 a 2744/1 o celkové výměře 3.057 m2, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod od D. B. A., trvale bytem Saskatoon SKS 7T 0N3, Kanada za cenu 61.140 Kč.

(Podklad jednání č. 183)

 

303/23 Koupě pozemku č. 1070/5 v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města neschvaluje koupi pozemku č. 1070/5 o výměře 2.466 m2 v katastrálním území Mírovka od Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1.

(Podklad jednání č. 184)

 

304/23 Prodej pozemků - ZTV Suchá

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 511/13 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu.

Kupující: D. F., Havlíčkův Brod

Kupní cena: 2.200 Kč/m2, tj. celkem 1.452.000 Kč.

(Podklad jednání č. 185)

 

305/23 Prodej části pozemku č. 569/1 v k.ú. Termesivy

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 569/27 o výměře 22 m2 odděleného z pozemku č. 569/1 v katastrálním území Termesivy J. a P. K., Havlíčkův Brod za cenu 580 Kč/m2.

(Podklad jednání č. 187)

 

306/23 Prodej podílů k pozemkům v k.ú Pávov

Zastupitelstvo města schvaluje prodej podílů (29/407) pozemku č. 406/2 o výměře 1.473 m2, pozemku č. 443/2 o výměře 346 m2, pozemku č. 445/2 o výměře 209 m2 a pozemku č. 444/2 o výměře 25 m2, vše v katastrálním území Pávov Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle za cenu 21.578 Kč.

(Podklad jednání č. 188)

 

307/23 Prodej podílů k pozemkům č. 156/5 a 1587/29 v k.ú. Štoky

Zastupitelstvo města schvaluje prodej id. podílů (119/838) pozemku č. 156/5 o výměře 37 m2 a pozemku č. 1587/29 o výměře 264 m2, v katastrálním území Štoky městysu Štoky, se sídlem Štoky 261, 582 53 Štoky za cenu 5.609 Kč.

(Podklad jednání č. 189)

 

308/23 Směna pozemků - Mendlova Ves

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku č. 1844/2 o výměře 10 m2 odděleného z pozemku č. 1844 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemek č. 1841/4 o výměře 28 m2 oddělený z pozemku č. 1841/3 v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu ve vlastnictví J. B., Havlíčkův Brod. Směna bude provedena bez finančního dorovnání, související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 190)

 

309/23 Směna pozemků Veselice x Papšíkov

Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku č. 185/3 o výměře cca 35 m2 za cenu 190 Kč/m2, v katastrálním území Veselice u Havlíčkova Brodu ve vlastnictví města Havlíčkův Brod, za části pozemků č. 105/17 a 105/19 o výměře cca 340 m2 za cenu 1.000 Kč/m2, vše v katastrálním území Poděbaby, ve vlastnictví J. B.,  Havlíčkův Brod. Směna bude ošetřena smlouvou o smlouvě budoucí, části pozemků  budou směněny po realizaci cyklostezky a vyhotovení geometrických plánů.

(Podklad jednání č. 191)

 

310/23 Směna pozemků - cyklostezka Papšíkov - revokace

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 222/23 ze dne 30.10.2023 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku č. 690 o výměře cca 200 m2 v katastrálním území Poděbaby ve vlastnictví J. P., Poděbaby za část pozemku č. 691 o výměře 660 m2 v katastrálním území Poděbaby ve vlastnictví města Havlíčkův Brod. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 191)

 

311/23 Koupě pozemků - cyklostezka Papšíkov - revokace

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 223/23 ze dne 30.10.2023 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi části pozemku č. 690 o výměře cca 60 m2 a části pozemku č. 105/3 o výměře cca 105 m2, vše v katastrálním území Poděbaby za cenu 1.000 Kč/m2 a části pozemku č. 105/3 o výměře cca 447 m2 v katastrálním území Poděbaby za cenu 350 Kč/m2 od J. P., Poděbaby. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 191)

 

312/23 Předkupní právo - Vyskytná nad Jihlavou

Zastupitelstvo města schvaluje neuplatnění zákonného předkupního práva ke stavbě chaty č.ev. 152 stojící na pozemku č. 218/6 v katastrálním území Vyskytná nad Jihlavou.

(Podklad jednání č. 192)

 

313/23 Záměr zřízení věcného práva stavby - škola Kyjovská

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru zřízení věcného práva stavby na části pozemku č. 3051/1 o výměře cca 7.800 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

(Podklad jednání č. 193)

 

314/23 Informace o přípravách  jihozápadního segmentu obchvatu

Zastupitelstvo města ukládá pravidelně na jednáních zastupitelstva města informovat o průběhu přípravy realizace jihozápadní části obchvatu města.

(Podklad jednání č. 181)

 

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Marie Rothbauerová, v. r.

Místostarostka

                                                                       Zbyněk Stejskal, v. r.

                                                                                starosta