Usnesení z jednání zastupitelstva města 11.12.2017Přítomni:

MUDr. Pavel Antonín, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Mgr. Miloš Fikar, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Ing. Čeněk Jůzl, Petr Korčák, Ing. Ivan Kuželka, PaedDr. Martina Matějková, Ivana Mojžyšková, Jan Nosek, Milan Plodík, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, MUDr. Lucie Stehlíková, Zbyněk Stejskal, MUDr. Jiří Stryhal, Mgr. Jan Tecl, MBA, Eva Vyoralová

Omluveni:

Ing. Jan Hyliš

 

260/17 Farmářské trhy Koudelův talíř 2017 - hodnocení

Zastupitelstvo města bere na vědomí závěrečnou zprávu o vyhodnocení grantu města "Farmářské trhy 2017" předloženou výborem pro životní prostředí.

 

261/17 Informace kontrolního výboru o provedené kontrole

Zastupitelstvo města bere na vědomí předložený zápis z provedené kontroly TS HB - systém jízdného MHD.

 

262/17 Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2018 dle podkladové přílohy č. 40552

 

263/17 Odměňování členů zastupitelstva města po novele zákona o obcích

Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s § 71, odst. 3) zákona 128/2000 Sb. ve zdění účinném od 1.1.2018 neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, výši náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce paušální částkou ve výši 200 Kč za každou i započatou hodinu a současně stanovuje nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc na 5000 Kč.

 

264/17 Odměňování členů zastupitelstva města po novele zákona o obcích

Zastupitelstvo města stanovuje s účinností od 1.1.2018 členům výborů zastupitelstva města a komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, odměnu ve výši 600 Kč za účast na jednání výboru či komise. Odměna je splatná za kalendářní čtvrtletí v pravidelném výplatním termínu MěÚ v následujícím měsíci.

 

265/17 Odměňování členů zastupitelstva města po novele zákona o obcích

Zastupitelstvo města stanovuje  souladu s § 72, odst. 2) a odst. 3) zákona 128/2000 Sb. ve zdění účinném od 1.1.2018 svým neuvolněným členům odměny za výkon funkce za měsíc v následujících částkách:

- člen rady: 8729 Kč,

- předseda výboru/komise: 4365 Kč,

- člen výboru/komise: 3637 Kč,

- člen zastupitelstva bez dalších funkcí 2182 Kč.

Odměna bude poskytována od 1.1.2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce se stanovuje odměna jako souhrn maximálně 3 odměn.

 

266/17 Plán jednání zastupitelstva města na I. pololetí 2018

Zastupitelstvo města schvaluje plán svých řádných zasedání na I. pololetí roku 2018 v termínech: 12. února, 16. dubna a 18. června.

 

267/17 Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje dokument střednědobý výhled rozpočtu pro období 2019 -2020 dle podkladové přílohy č. 40699. Zastupitelstvo ukládá radě města řídit rozpočty a hospodaření města v souladu s uvedeným dokumentem.

 

268/17 Rozpočet a závazné ukazatele finančního hospodaření města pro rok 2018

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje návrh rozpočtu, závazných ukazatelů a kompetencí k rozpočtovým změnám finančního hospodaření města Havlíčkův Brod pro rok 2018. Obsah a rozsah schváleného rozpočtu, závazných ukazatelů a vymezení kompetencí k provádění rozpočtových změn je uvedeno v podkladové příloze č. 40806.

 

Základní parametry rozpočtu města pro rok 2018

- druh rozpočtu DEFICITNÍ (záporné saldo příjmů a výdajů)

- rozpočtové příjmy = 596 528 000 Kč

- rozpočtové výdaje = 674 408 500 Kč

- saldo rozpočtového hospodaření = Deficit (-) 77 970 500 Kč

- dluhová služba – splátky = 0 Kč

- cizí zdroje – úvěry a půjčky = 0 Kč

- závazný ukazatel provozní přebytek nesmí být za hodnocené období 2017 nižší než +73 mil. Kč

- závazný ukazatel provozní přebytek vyjádřený relativní hodnotou podílu PP/BV (provozní příjmy/provozní výdaje) nesmí být nižší než hodnota 1,165.

 

Financování rozpočtu města na rok 2018

Financování plánovaného rozpočtového deficitu rozpočtu 2018 je zajištěno vlastními finančními prostředky města akumulovanými z předchozích let na účtech a peněžních fondech města.

 

Finanční vztahy rozpočtu města k jiným veřejným rozpočtům:

Rozpočet města pro rok 2018 obsahuje objem prostředků účelově určených na spolufinancování schválených programů a projektů podporovaných z fondů Evropské unie, integrovaného operačního programu, státních fondů a fondu kraje Vysočina. 

 

Zastupitelstvo města ukládá radě města provést neprodleně po schválení rozpočtu v souladu s § 14 z. 250/2000 Sb. podrobný věcný a odpovědnostní rozpis rozpočtu navazující na schválené a platné plánovací dokumenty a rozhodnutí samosprávy města (strategický plán, plán oprav a obnovy, generely, podporované projekty).

 

269/17 Rozpočet města Havlíčkův Brod pro období 2018 - sociální fond - změna parametru

Zastupitelstvo města s účinností od 1.1.2018 schvaluje změnu parametru pro stanovení objemu prostředků na financování výdajů sociálního fondu. Zastupitelstvo stanovuje tento parametr na hodnotu 2,5% z plánovaného ročního objemu platů a odměn zaměstnanců města včetně jeho organizačních složek.

 

270/17 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2018 - Město bez bariér

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Město bez bariér 2018" dle podkladové přílohy č. 40782, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu pro rok 2018 (dle podkladové přílohy č. 40735) a formuláře pro Vyúčtování grantu za rok 2018 (dle podkladové přílohy č. 40736).

 

271/17 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2018 - Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2018" dle podkladové přílohy č. 40791, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu pro rok 2018 (dle podkladové přílohy č. 40735) a formuláře pro Vyúčtování grantu za rok 2018 (dle podkladové přílohy č. 40736).

 

272/17 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2018 - Havlíčkobrodské kulturní léto

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Havlíčkobrodské kulturní léto 2018" dle podkladové přílohy č. 40792, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu pro rok 2018 (dle podkladové přílohy č. 40735) a formuláře pro Vyúčtování grantu za rok 2018 (dle podkladové přílohy č. 40736).

 

273/17 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2018 - Festival dechových hudeb

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Festival dechových hudeb 2018" dle podkladové přílohy č. 40793, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu pro rok 2018 (dle podkladové přílohy č. 40735) a formuláře pro Vyúčtování grantu za rok 2018 (dle podkladové přílohy č. 40736).

 

274/17 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2018 - Kulturní počin

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Kulturní počin 2018" dle podkladové přílohy č. 40794, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu pro rok 2018 (dle podkladové přílohy č. 40735) a formuláře pro Vyúčtování grantu za rok 2018 (dle podkladové přílohy č. 40736).

 

275/17 Darovací smlouva - Krajská knihovna Vysočiny

Zastupitelstvo města schvaluje darování pozemku č. 1876/32 o výměře 1.336 m2 vytvořeného geometrickým plánem z pozemku stč. 6157 a částí pozemků č. 1876/5, 1876/31, 1876/32, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod Kraji Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, Jihlava. Náklady spojené s darováním pozemku uhradí město Havlíčkův Brod.

 

276/17 Koupě části pozemku č. 2038/122 v k.ú. Havl. Brod - ulice Mírová

Zastupitelstvo města schvaluje koupi části pozemku č. 2038/122 o výměře cca 34 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod od Z. T., Havlíčkův Brod za cenu 810 Kč/m2. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady. Do doby dokončení a zaměření stavby bude koupě ošetřena smlouvou o smlouvě budoucí kupní.

 

277/17 Záměr prodeje pozemku č. 1964/27 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Jihlavská

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 1964/27 o výměře 165 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

278/17 Směna částí pozemků č. 2038/112 a 2038/143, v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Mírová

Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku č. 2038/112 o výměře 2 m2 ve vlastnictví J. T., Havlíčkův Brod za část pozemku č. 2038/143 o výměře 2 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod. Každá ze zúčastněných stran uhradí polovinu souvisejících nákladů. Směna bude do doby dokončení geodetického zaměření ošetřena smlouvou o smlouvě budoucí směnné.

 

279/17 Prodej pozemků č. 1007/51 a 1007/52, v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků č. 1007/51 a 1007/52 o celkové výměře 2.981 m2, vše v katastrálním území Mírovka T. M., Dolní Krupá, za celkovou kupní cenu 179.546 Kč. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

280/17 Záměr prodeje části pozemku č. 1725/3 v k.ú. Havlíčkův Brod - U Stadionu

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 1725/3 o výměře cca 115 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

281/17 Nabídka pozemku č. 1515 v k.ú. Český Dvůr- příjezdová cesta Vlkovsko

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru pozemku č. 1515 o výměře 1.917 m2 v katastrálním území Český Dvůr od obce Knyk. Související náklady uhradí město Havlíčkův Brod.

 

282/17 Prodej části pozemku č. 1609/4 v k.ú. Havlíčkův Brod - Vršovice

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 1609/26 o výměře 228 m2 odděleného geometrickým plánem z pozemku č. 1609/4 v katastrálním území Havlíčkův Brod M. M. a A. M., bytem Havlíčkův Brod za cenu 600 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

283/17 číslo přiděleno omylem

 

284/17 Neuplatnění předkupního práva ke stavbě č.ev. 535 - ulice Kokořínská

Zastupitelstvo města schvaluje uplatnění zákonného předkupního práva pro Město Havlíčkův Brod ke spoluvlastnickému podílu na stavbě č.ev. 535 stojící na pozemku stpč. 3976 v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

285/17 Koupě pozemků - ulice Ledečská a Masarykova

Zastupitelstvo města projednalo nabídku O. Ř., Praha 4 - Krč, na odkoupení pozemků a neschvaluje nabytí pozemků č. 552/9, č. 552/3, č. 553/1, č. 552/4, č. 552/10, č. 60/2, č. 60/1, č. st. 64/2 včetně stavby v katastrálním území Havlíčkův Brod za celkovou nabízenou kupní cenu 13.257.000 Kč a ukládá radě města jednat s vlastníkem o nabídce města na odkoupení pozemků v jeho vlastnictví.

 

286/17 Adivadlo - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 spolku ADIVADLO z. s., IČO 682 13 972, se sídlem Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 195.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kultury - divadelní činnost, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40645, č. 40591 a č. 40588.

 

287/17 Aeroklub HB - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 spolku Aeroklub Havlíčkův Brod, z. s., IČO 005 28 951, se sídlem Horní Papšíkov 125, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 140.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - provoz letiště v Havlíčkově Brodě a nočního heliportu pro leteckou záchrannou službu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40646, č. 40592 a č. 40588.

 

288/17 Aktivní Perknov - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 spolku Aktivní Perknov, z. s., IČO 226 76 244, se sídlem Vratná 3050, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 70.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kultury  – společenské a kulturní aktivity v Perknově, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40647, č. 40593 a č. 40588.

 

289/17 Armádní taneční klub HB - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 spolku Armádní taneční klub Havlíčkův Brod, o. s., IČO 691 73 486, se sídlem Na Spravedlnosti 3226, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 30.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kultury – taneční činnost, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40648, č. 40594 a č. 40588.

 

290/17 Bruslařský klub HB - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 spolku BK Havlíčkův Brod, z. s., IČO 005 27 734, se sídlem U Stadionu  2777, Havlíčkův Brod, ve výši 5.000.000,- Kč na  celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – provozování ledního hokeje, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40649, č. 40595 a č. 40588.

 

291/17 BM Fitness HB - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 spolku BM FITNESS Havlíčkův Brod, z. s., IČO 226 11 878, se sídlem Zahradnického 3311, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 150.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – činnost aerobikového klubu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40650, č. 40596 a č. 40588.

 

292/17 Canisterapeutické sdružení Kamarád - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 spolku Canisterapeutické sdružení KAMARÁD, z. s., IČO 701 53 931, se sídlem Pohled 110, 582 21 Pohled, ve výši  10.000,- Kč  na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti – canisterapie (péče o canisterapeutické psy), a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40651, č. 40597 a č. 40588.

 

293/17 Centrum Vysočina - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 obecně prospěšné společnosti CENTRUM VYSOČINA, o. p. s., IČO 274 70 148, se sídlem Beckovského 1874, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 140.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - Letní žurnalistická škola K. H. Borovského, Centrum K. H. Borovského, Bohemisté Evropy poznávají K. H. Borovského, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40652, č. 40598 a č. 40588.

 

294/17 Česká federace okinawa karate a kobudo - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 spolku ČESKÁ FEDERACE OKINAWA KARATE A KOBUDO, z. s., IČO 227 31 181, se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 20.000,- Kč na konkrétní jednorázové akce v oblasti tělovýchovy a sportu – Karate kodomo no taikai (pořádání), Mezinárodní Gasshuku WOF Czech (pořádání), Letní Evropské Gasshuku WOF (účast), Shin-gi-tai Open (pořádání), Otevřený turnaj Karate - Polsko (účast), MS Okinawa Karate (účast), a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40653, č. 40599 a č. 40588.

 

295/17 Českomoravská myslivecká jednota HB - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 spolku Českomoravská myslivecká jednota, z. s., okresní myslivecký spolek Havlíčkův Brod, IČO 677 77 147, se sídlem Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 20.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti – Havlíčkobrodský pohár (soutěž loveckých psů), a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40654, č. 40600 a č. 40588.

 

296/17 FC Pramen HB - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2018 spolku FC PRAMEN Havlíčkův Brod, IČO 701 55 089, se sídlem Žižkov II 1973, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 70.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - futsal, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40655, č. 40601 a č. 40588.

 

297/17 FC Slovan HB - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2018 spolku FC SLOVAN Havlíčkův Brod z. s., IČO 265 85 162, Ledečská 2848, Havlíčkův Brod, ve výši 2.000.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - fotbal, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40656, č. 40602 a č. 40588.

 

298/17 F. P. - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 P. F., s bydlištěm, 568 02 Svitavy ve výši 25.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury – Štáflova paleta 2018 (27. ročník), a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40657, č. 40603 a č. 40588.

 

299/17 Golf Club HB - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 spolku Golf Club Havlíčkův Brod, IČO 227 66 952, se sídlem Horní Papšíkov 125, Poděbaby, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 15.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – golf, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40658, č. 40604 a č. 40588.

 

300/17 Havlíčkobrodský půlmaraton - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 spolku Havlíčkobrodský půlmaraton, z. s., IČO 028 80 741, se sídlem U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 60.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu – Havlíčkobrodský půlmaraton 2018, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40659, č. 40605 a č. 40588.

 

301/17 HB Ostrov - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 spolku HB Ostrov, z. s., IČO 265 70 068, se sídlem Žižkova 3329, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 60.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – činnost oddílu stolního tenisu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40660, č. 40606 a č. 40588.

 

302/17 HB ski team - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 spolku HB SKI TEAM z. s., IČO 270 42 537, se sídlem Zahradnického 3313, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 65.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - alpské a travní lyžování, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40661, č. 40607 a č. 40588.

 

303/17 Jezdecký spolek HB - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 spolku Jezdecký spolek Havlíčkův Brod, IČO 601 27 848, se sídlem Novotnův Dvůr 169, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 100.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - činnost jezdeckého oddílu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40662, č. 40608 a č. 40588.

 

304/17 Junák, středisko Bobříci HB - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 pobočnému spolku Junák - český skaut, středisko Bobříci Havlíčkův Brod, z.s., IČO 464 85 341, se sídlem Horní 3188, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 20.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - volnočasové aktivity dětí a mládeže, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40663, č. 40609 a č. 40588.

 

305/17 Kalamajka - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 spolku Kalamajka, folklórní soubor Havlíčkův Brod, IČO 464 83 764, se sídlem Havlíčkovo náměstí 19, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 80.000,- Kč, na celoroční činnost v oblasti kultury – taneční činnost, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40664, č. 40610 a č. 40588.

 

306/17 KD Ostrov - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 společnosti KD Ostrov s. r. o., IČO 269 51 444, se sídlem Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 750.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti kultury – na provoz velkého sálu, pořádání divadelních představení a koncertů pro veřejnost, programů pro děti, společenských akcí a výstav (náklady na energie, vodu, plyn, stočného), a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40665, č. 40611 a č. 40588.

 

307/17 Klub důchodců HB - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 spolku Klub důchodců Havlíčkův Brod, IČO 626 98 761, se sídlem Údolní 759, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 4.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti – pronájem sálu v Klubu OKO pro konání členských schůzí, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40666, č. 40612 a č. 40588.

 

308/17 Klub stomiků H. B. ILCO - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 spolku Klub stomiků H. B. ILCO, z. s., IČO 056 98 855, se sídlem Kyjovská 1699, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 15.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu – Kolostomici 2018 (Cyklo akce Z Hranic do Hranic a Nový Jičín), a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40667, č. 40613 a č. 40588.

 

309/17 Krajský svaz karate Vysočina - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 spolku KRAJSKÝ SVAZ KARATE VYSOČINA z. s., IČO 046 73 689, se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na konkrétní jednorázové akce v oblasti tělovýchovy a sportu - Krajský turnaj karate dětí a mládeže (pořádání), MČR karate (účast), Národní pohár karate mládeže (účast), Jarní soustředění karate dětí a mládeže, Letní soustředění dětí a mládeže, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40668, č. 40614 a č. 40588.

 

310/17 Královská stezka - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 obecně prospěšné společnosti Královská stezka o. p. s.,  IČO 275 21 702, se sídlem Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry, ve výši 9.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti – Čistá řeka Sázava 2018, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40669, č. 40615 a č. 40588.

 

311/17 Lyžař HB - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 spolku „Lyžař Havlíčkův Brod z. s.“, IČO 270 38 840, se sídlem Klášterská 3327, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 100.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – provoz lyžařského střediska v areálu Vysoká u Havlíčkova Brodu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40670, č. 40616 a č. 40588.

 

312/17 Mensa ČR - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 organizaci Mensa České republiky, IČO  452 48 591, se sídlem Španielova 1111/19, 163 00 Praha 6 - Řepy, ve výši 10.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti – Logická olympiáda 2018 – Kraj Vysočina, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40671, č. 40617 a č. 40588.

 

313/17 Mladí akordeonisté Havlíčkobrodska - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 spolku „Mladí akordeonisté Havlíčkobrodska, o. s.“, IČO 265 63 347, se sídlem Termesivy 92, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 68.000,- Kč na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti kultury - reprezentace na hudebních akcích, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40672, č. 40618 a č. 40588.

 

314/17 Nadační fond pro hiporehabilitaci v PN HB - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 Nadačnímu fondu pro hiporehabilitaci v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod, IČO 674 40 568, se sídlem Rozkošská 2322, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury - 17. ročník veřejné benefice v areálu Psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40673, č. 40619 a č. 40588.

 

315/17 Oblastní charita HB - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 Oblastní charitě Havlíčkův Brod, Mateřskému centru Zvoneček, IČO 150 60 233, se sídlem B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 150.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti – zájmová a poradenská činnost Mateřského centra Zvoneček, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40674, č. 40620 a č. 40588.

 

316/17 Orel jednota HB (sport) - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 pobočnému spolku Orel jednota Havlíčkův Brod, IČO 751 05 586, se sídlem Machačova 2145, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 40.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – rugby, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40676, č. 40622 a č. 40588.

 

317/17 Orel jednota HB (kultura) - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 pobočnému spolku Orel jednota Havlíčkův Brod, IČO 751 05 586, se sídlem Machačova 2145, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 820.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na celoroční činnost v oblasti kultury - pořádání kulturních akcí v Klubu OKO, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40675, č. 40621 a č. 40588.

 

318/17 Pionýr - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 pobočnému spolku Pionýr z.s. - Pionýrská skupina Výšina, IČO 691 72 676, se sídlem Na Výšině 3221, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 25.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti – mimoškolní činnost dětí a mládeže, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40677, č. 40623 a č. 40588.

 

319/17 P. M. - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 M. P., s bydlištěm 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 60.000,- Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti tělovýchovy a sportu - reprezentace na závodech silničních motocyklů, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40678, č. 40624 a č. 40588.

 

320/17 Rugby Club HB - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 spolku Rugby Club Havlíčkův Brod z. s., IČO 022 38 667, se sídlem Poděbaby 159, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 20.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – rugby, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40679, č. 40625 a č. 40588.

 

321/17 SH ČMS - SDH Mírovka - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 pobočnému spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mírovka, IČO 626 96 637, se sídlem Mírovka 149, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu – Závody mladých hasičů 2018 v dovednostech soutěžích, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40680, č. 40626 a č. 40588.

 

322/17 SH ČMS - SDH Svatý Kříž - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 pobočnému spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svatý Kříž, IČO 601 28 721, se sídlem Svatý Kříž, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 5.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti – Rozsvícení stromu a Mikulášská besídka, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40681, č. 40627 a č. 40588.

 

323/17 Smíšený pěvecký sbor Jasoň - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 spolku Smíšený pěvecký sbor Jasoň, z. s., IČO 626 96 165, se sídlem Rubešovo náměstí 171, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 83.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti kultury - celoroční činnost pěveckého sboru, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40682, č. 40628 a č. 40588.

 

324/17 Sportovní klub stáj Květnov - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 spolku Sportovním klub stáj Květnov, z. s., IČO 227 49 535, se sídlem Květnov 54, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 10.000,- Kč na konkrétní jednorázové akce v oblasti tělovýchovy a sportu – Jarní parkurové závody na Květnově, Podzimní parkurové závody na Květnově, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40683, č. 40629 a č. 40588.

 

325/17 Stamic Creative - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 společnosti STAMIC CREATIVE, s. r. o., IČO 284 207 21, se sídlem V Rohožníku 519, 107 00 Praha 10 - Dubeč, ve výši 130.000,-Kč, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury – Hudební festival Stamicovy slavnosti 2018, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40684, č. 40630 a č. 40588.

 

326/17 Svaz neslyšících a nedoslýchavých HB - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 pobočnému spolku Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Oblastní výbor Havlíčkův Brod, p.s., IČO 601 28 402, se sídlem Nádražní 397, Havlíčkův Brod, ve výši 50.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - poskytování odborných služeb, zájmová činnost sluchově postižených, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40685, č. 40631 a č. 40588.

 

327/17 Svaz postižených civilizačními chorobami HB - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 pobočnému spolku Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Havlíčkův Brod, IČO 750 35 944, se sídlem Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 18.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - zájmová činnost občanů postižených civilizačními chorobami (pronájem místnosti sloužící k činnosti), a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40686, č. 40632 a č. 40588.

 

328/17 Svaz tělesně postižených HB - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 pobočnému spolku Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Havlíčkův Brod, IČO 712 33 407, se sídlem Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 18.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti ostatní zájmové činnosti - zájmová činnost tělesně postižených občanů, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40687, č. 40633 a č. 40588.

 

329/17 Š. M. - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 M. Š., s bydlištěm 582 42 Kámen, ve výši 20.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu – příprava a účast na mezinárodních závodech v cyklistice, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40688, č. 40634 a č. 40588.

 

330/17 Škoda klub HB - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 spolku Škoda klub Havlíčkův Brod z. s., IČO 044 31 316, se sídlem Nový Svět 97, 580 01 Vysoká, ve výši 5.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti ostatní zájmové činnosti – Automobilová orientační soutěž Škoda klubu Havlíčkův Brod, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40689, č. 40635 a č. 40588.

 

331/17 Š. A. - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 A. Š., s bydlištěm 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 6.000,- Kč na konkrétní jednorázové akce v oblasti kultury – Maškarní odpoledne pro děti, Mikulášská nadílka, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40690, č. 40636 a č. 40588.

 

332/17 Tatínci dětem - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 spolku Tatínci dětem z.s., IČO 030 13 600, se sídlem Žižkov II 1263, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 60.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu - Molitanový muž, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40691, č. 40637 a č. 40588.

 

333/17 TJ Sokol HB - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 spolku Tělocvičná jednota Sokol Havlíčkův Brod, IČO 150 59 146, se sídlem Beckovského 2179, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 200.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - tělovýchovná a sportovní činnost mládeže a dospělých, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40692, č. 40638 a č. 40588.

 

334/17 TJ Jiskra HB - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 spolku Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s., IČO 005 29 672, se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 4.500.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - tělovýchovná a sportovní činnost, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40693, č. 40639 a č. 40588.

 

335/17 TJ Šmolovy - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 spolku Tělovýchovná jednota Šmolovy, spolek, IČO 464 84 604, se sídlem Šmolovy 176, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 65.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - tělovýchovná a sportovní činnost, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40694, č. 40640 a č. 40588.

 

336/17 TJ Sokol Mírovka - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 spolku TJ SOKOL MÍROVKA, z. s., IČO 464 85 465, se sídlem Mírovka 66, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 130.000,- Kč na celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu - tělovýchovná a sportovní činnost, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40695, č. 40641 a č. 40588.

 

337/17 TSM Fanatic - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 spolku TSM Fanatic, IČO 013 55 708, se sídlem Žižkov II 1293, 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 100.000,- Kč na reprezentaci města Havlíčkův Brod v oblasti tělovýchovy a sportu – Mistrovství ČR ve sportovním a fitness aerobiku 2018, ME ve sportovním a fitness aerobiku 2018, MS ve sportovním a fitness aerobiku 2018, 19. MIA Festival Praha 2018, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40696, č. 40642 a č. 40588.

 

338/17 V. P. - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 P. V., s bydlištěm 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 5.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti kultury – Dětský den (v obci Suchá), a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40697, č. 40643 a č. 40588.

 

339/17 V. V. - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 V. V., s bydlištěm 580 01 Havlíčkův Brod, ve výši 5.000,- Kč na konkrétní jednorázovou akci v oblasti tělovýchovy a sportu – Kolmo Vysočinou 2018, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 40698, č. 40644 a č. 40588.

 

340/17 Neposkytnuté dotace - Finanční podpory poskytované dle "Zásad" z rozpočtu města na rok 2018

Zastupitelstvo města neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2018 žadatelům uvedeným v podkladové příloze č. 40590.

 

341/17 Žádost o prominutí odvodu části dotace za rok 2017 - TJ Sokol Mírovka

Zastupitelstvo města neschvaluje spolku TJ SOKOL MÍROVKA, z.s., IČO 464 85 465, se sídlem Mírovka 66, 580 01 Havlíčkův Brod, prominutí vrácení části dotace ve výši 5.500 Kč stanovené na základě Výzvy k vrácení části dotace dle § 22, odst. 6 Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

 

342/17 Obecně závazná vyhláška č. 7/2017, kterou se stanoví školské obvody základních škol

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, se sídlem 580 01 Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, IČO 709 10 961, ve znění podkladové přílohy číslo 40839.

 

343/17 Obecně závazná vyhláška č. 7/2017, kterou se stanoví školské obvody základních škol

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 7/2017, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných městem Havlíčkův Brod a část školského obvodu základní školy zřízené městem Havlíčkův Brod, ve znění podkladové přílohy č. 40837.

 

344/17 Změna ÚP Havl.Brod - Občiny, J. V.

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 40764, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „NS – Plocha smíšená nezastavěného území“ na „BV – Plocha bydlení - bydlení v rodinných domech - venkovské“.

 

345/17 III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová, část 3 - smlouva o společném postupu zadavatelů

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci projektové dokumentace dle podkladové přílohy č. 40848 s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, IČO 00090450, Vodovody a kanalizacemi Havlíčkův Brod a.s., IČO 48173002 a Janem Slámou, IČO 13213466, která bude přílohou smlouvy o společném postupu veřejných zadavatelů pro realizaci veřejné zakázky „III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová, úsek č. 3“

 

346/17 III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová, část 3 - smlouva o společném postupu zadavatelů

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o společném postupu veřejných zadavatelů pro realizaci veřejné zakázky „III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová, úsek č. 3“ s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, IČO 00090450, Vodovody a kanalizacemi Havlíčkův Brod a.s., IČO 48173002 a Janem Slámou, IČO 13213466 dle podkladové přílohy č. 40727.

 

347/17 Plán obnovy a rozvoje nemovitého majetku města

Zastupitelstvo města schvaluje nabytí nemovitých věcí, které vzniknou investiční činností města v roce 2018, a to v rozsahu schváleného plánu obnovy a rozvoje nemovitého majetku města Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 40586.

 

348/17 Plán obnovy a rozvoje nemovitého majetku města

Zastupitelstvo města schvaluje plán obnovy a rozvoje nemovitého majetku města Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 40586 a ukládá radě města postupovat při obnově a rozvoji nemovitého majetku v roce 2018 v souladu s tímto schváleným plánem a ukládá radě města předkládat zastupitelstvu města vyhodnocení a aktualizaci tohoto plánu.

 

349/17 Změna ÚP Havl.Brod - Občiny, R. V.

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 40765, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „NS – Plocha smíšená nezastavěného území“ na „BV – Plocha bydlení - bydlení v rodinných domech - venkovské“.

 

350/17 Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod, M. Š.

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 40766, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „OV – Plocha občanského vybavení – veřejná infrastruktura“ na „BI – Plocha bydlení – bydlení v rodinných domech – městské a příměstské“

 

351/17 Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod, T. B.

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 40767, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „NL – Plocha lesní“ na „RI – Plocha rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci“.

 

352/17 Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod, I. Š.

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 40768, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „DS – Plocha dopravní infrastruktury – silniční“ na „BI – Plocha bydlení – bydlení v rodinných domech – městské a příměstské“.

 

353/17 Změna ÚP Havl.Brod - Květnov, Radioklub Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 40769, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „NS – Plocha smíšená nezastavěného území“ na „TI – Plocha technické infrastruktury - inženýrské sítě“.

 

354/17 Změna ÚP Havl.Brod - Květnov, S. B.

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 40770, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „NS – Plocha smíšená nezastavěného území“ na „SV – Plocha smíšená obytná - venkovská“ se zachováním veřejného prostoru mezi stavebním pozemkem a přilehlým rybníkem.

 

355/17 Změna ÚP Havl.Brod - Novotnův Dvůr, T. F.

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 40772, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „NS – Plocha smíšená nezastavěného území“ na „BV – Plocha bydlení - bydlení v rodinných domech - venkovské“.

 

356/17 Změna ÚP Havl.Brod - Mendlova Ves, T. B.

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 40774, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „NZ – Plocha zemědělská“ na „BV – Plocha bydlení - bydlení v rodinných domech - venkovské“.

 

357/17 Změna ÚP Havl.Brod - Havlíčkův Brod, J. F. 

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny Územního plánu Havlíčkův Brod v ploše dle podkladové přílohy č. 40775, spočívající ve změně způsobu využití plochy z „ZO – Plocha zeleně – zeleň ochranná a izolační“ na „BI – Plocha bydlení – bydlení v rodinných domech – městské a příměstské“.

 

358/17 Grantové programy Města Havlíčkův Brod pro rok 2018 - Farmářské trhy

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení grantového programu "Farmářské trhy Koudelův talíř 2018" dle podkladové přílohy č. 40781, včetně formuláře Žádosti o poskytnutí grantu pro rok 2018 (dle podkladové přílohy č. 40735) a formuláře pro Vyúčtování grantu za rok 2018 (dle podkladové přílohy č. 40736).

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

místostarosta

Ing. Ivana Mojžyšková, v. r.

místostarostka

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta