Usnesení z jednání zastupitelstva města 11.06.2012Přítomni:

MUDr. Pavel Antonín, Ing. Karel Báťa, Jiří Čáslavský, PhDr. Zdeněk Dobrý, Petr Doucha, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Vladimír Frič, Ing. Tomáš Hermann, Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Zdeněk Kopecký, Jiří Kopic, Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Jan Míka, Ivana Mojžyšková, Ing. Štefan Nigoš, Milan Plodík, 
PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, MUDr. Jiří Stryhal, PhDr. Ivana Štrossová, Bc. Jan Tecl

 

157/12 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města bere na vědomí  informaci o plnění usnesení z předchozích jednání a souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení  č. 310/11 a 311/11 do 31.12.2012, usnesení č. 143/11 do 31.8.2012

 

158/12 Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 306/11. Důvodem je odstoupení zájemce od koupi bytu.

 

159/12 Zástupce města na Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích člena rady Jiřího Kopice jako svého náhradního zástupce na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konanou dne 19. června 2012.

 

160/12 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 o zákazu a regulaci provozování loterií a jiných podobných her na území města Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města podle podkladové přílohy č. 19184 projednalo a schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Havlíčkův Brod  č. 4/2012 o zákazu a regulaci provozování loterií a jiných podobných her.

 

161/12 Žádost o finanční dar Nemocnice Havlíčkův Brod p.o.

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru Nemocnici Havlíčkův Brod p.o., IČ 00179540, ve výši 1.000.000 Kč dle podkladové přílohy č. 18912.

 

162/12 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - granty 2012

Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. 91/12 ze dne 16.4.2012 a nahrazuje ho následujícím zněním: Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 32.500 Kč z grantového programu „Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2012“ Jaroslavu Adamcovi, Humpolecká 1474, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 13209311 na projekt - „Letní kino na Havlíčkově náměstí“ dle podkladové přílohy č. 19196.

 

163/12 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - granty 2012

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 99/12 přijaté dne 16.4.2012, a tím se ruší smlouva č. OVVV/12/2012/IA.

 

164/12 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - granty 2012

Zastupitelstvo města schvaluje přesun finanční částky ve výši 10.000 Kč z grantového programu „Průběžný grant 2012“ na grantový program "Obnovení, zakládání a udržování kulturních tradic města 2012".

 

165/12 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - změny granty 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 smlouvy č. OVVV/5/2012/IA uzavřené se společností Havlíčkobrodská, o. p. s. dle podkladové přílohy č. 19261.

 

166/12 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - změny granty 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 smlouvy č. OVVV/7/2012/IA uzavřené s Oblastní charitou Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č. 19263.

 

167/12 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - změny granty 2012

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 smlouvy č. OVVV/13/2012/IA uzavřené s panem Petrákem Martinem, MgA. dle podkladové přílohy č. 19265.

 

168/12 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - granty 2012

Zastupitelstvo města schvaluje přesun další finanční částky ve výši 7.500 Kč z grantového programu "Průběžný grant 2012" na grantový program "Obnovení zakládání a udržování kulturních tradic města 2012".

 

169/12 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - granty 2012

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 10.000 Kč z grantového programu „Průběžný grant 2012“ PhDr. Janu Hlaváčovi, Kamenická, 580 01 Havlíčkův Brod, a to v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006 na projekt – „CD The Baskers-Still Alive"  v souladu s podanou žádostí.

 

170/12 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - granty 2012

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 32.500 Kč z grantového programu „Průběžný grant 2012“ Měšťanskému pivovaru Havlíčkův Brod, Dobrovského 2027, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 60917628, na projekt – „Letní kino s Rebelem 2012"  v souladu s podanou žádostí.

 

171/12 Finanční podpory poskytované mimo "Zásady" z rozpočtu města na rok 2012

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finanční podpory občanskému sdružení Aeroklub Havlíčkův Brod, IČ 00528951, ve výši 249.458,-Kč na "renovaci dopravní infrastruktury - letiště Havlíčkův Brod" využívaného v rámci integrovaného záchranného systému (oprava vzletové a přistávací dráhy včetně přilehlých asfaltových ploch na pozemcích státu) v režimu de minimis ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, zveřejněné v Úředním věstníku EU L 379/5 dne 28.12.2006 dle podkladové přílohy č.19249.

 

172/12 Plán zasedání zastupitelstva města na 2. pololetí roku 2012

Zastupitelstvo města schvaluje plán svých řádných zasedání na 2. pololetí roku 2012 v termínech: 10. září, 22. října a 10. prosince.

 

173/12 Návrh rozpočtových změn 6/2012

Zastupitelstvo města projednalo, schvaluje a ukládá radě města zaevidovat rozpočtová opatření č. 5. až 9. uvedená v podkladové příloze č. 19344 a od 06/2012 hospodařit podle upraveného rozpočtu města.

Schválenými rozpočtovými opatřeními se:

a) zvyšují očekávané roční rozpočtové příjmy o 1.765.268 Kč

b) zvyšují očekávané roční rozpočtové výdaje o 12.686.281 Kč

Základní parametry upraveného rozpočtu města na rok 2012 po rozpočtových změnách provedených zastupitelstvem města v 6/2012 dle podkladové přílohy č. 19344:

- rozpočtové příjmy 437.034.834 Kč

- rozpočtové výdaje 486.463.309 Kč

- očekávaný výsledek finančního hospodaření města za rok 2012 (DEFICIT) 49.428.475 Kč

Financování upraveného rozpočtu města na rok 2012 po rozpočtových opatřeních provedených zastupitelstvem města v 06/2012 dle podkladové přílohy č. 19344 je zcela kryto rozpočtovými příjmy roku 2012, dále finančními prostředky z předchozích let na účtech a termínovaných vkladech města a aktivním zůstatkem finančních investic ve správě ČSOB AM.

 


174/12 Projekty podpoření z OPŽP - nový hřbitov

Zastupitelstvo města schvaluje pokračování v realizační fázi projektu „Hřbitov – revitalizace zeleně” podpořeného z Operačního programu Životní prostředí a schvaluje finanční zajištění projektu dle podkladové přílohy č.19333.

 

175/12 Koupě pozemku v k. ú. Perknov ppč. 803 a ppč. 613/3 - chodník Perknov

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku v k. ú. Perknov  ppč. 803 o výměře107 m2 odděleného geometrickým plánem č. 524-305/2012 z pozemku stpč. 20 a ppč. 613/3 o výměře 40 m2 odděleného týmž geometrickým plánem z pozemku ppč. 613/2 původ PK ppč. 613 ve vlastnictví id. 1/2 Františka V., Havlíčkův Brod a id. 1/2 ve vlastnictví Marie V., Havlíčkův Brod. Cena pozemků činí celkem 44 650 Kč. Finanční náklady související s převodem nemovitostí budou hrazeny Městem Havlíčkův Brod.

 

176/12 Záměr darování pozemků - U Trojice

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru darování  pozemků par. č. 182/14 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 151 m2, par. č. 182/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 284 m2, par. č. 182/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2 a díl „h“ o výměře 551 m2 oddělený z pozemku par. č. 182/1 a sloučený do pozemku st. par. č. 612 v k. ú. Havlíčkův Brod.

 

177/12 Záměr prodeje pozemku - Jiráskova ul.

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku ppč. 1949/3 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

178/12 Smlouva o bezúplatném převodu č. 188/12

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 188/12 včetně doložky ve věci převodu  pozemků parc.č. 1049/3, 2342/2, 3775/9, 3776/2, 3779/2  v k.ú. Havlíčkův Brod Městu Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č.19113. Převodcem pozemku je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město.

 

179/12 Bezúplatný převod pozemku ppč. 715/11 v k. ú. Perknov

Zastupitelstvo města schvaluje  přijetí  pozemku ppč. 715/11 o výměře 92 m2 v katastrálním území Perknov, odděleného geometrickým plánem č. 524-305/2012 z pozemku ppč. 715/3 ve vlastnictví kraje Vysočina Žižkova 57, 583 33 Jihlava IČ: 70890749. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí hradí nabyvatel.

 

180/12 Záměr směny pozemků - Jižní ul.

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny částí pozemku ppč. 3119/20 o výměře 80 m2 ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod  za části pozemku ppč. 3119/2 o výměře 12 m2 ve vlastnictví druhé strany, vše v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

181/12 Převod pozemku - Zahradnického ul.

Zastupitelstvo města neschvaluje převod pozemku ppč. 930/50 o výměře 632 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod z vlastnictví České republiky zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Havlíčkův Brod.

 

182/12 Prodej části pozemku ppč. 930/6 - Zahradnického ul.

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku ppč. 930/65 o výměře 47 m2, odděleného geometrickým plánem č. 6831-99/2012 z pozemku ppč. 930/6  v k. ú. Havlíčkův Brod  od Okresního stavebního bytového družstva Havlíčkův Brod, Jihlavská 564, Havlíčkův Brod, IČ 00044121, za cenu 600 Kč/m2.

 

 

 

183/12 Bezúplatný převod pozemků - Okružní ul.

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí  pozemku ppč. 1962/14, ppč. 1962/79, ppč. 1963/20 a ppč. 2397/5 v k.ú. Havlíčkův Brod z vlastnictví České republiky, zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2 - Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, do vlastnictví Města Havlíčkův Brod.

 

184/12 Přijetí daru pozemku v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 3515/2 a  2795/2

Zastupitelstvo města schvaluje  přijetí daru pozemků ppč. 3515/2 o výměře 7 m2 a ppč. 2795/2  o výměře 48 m2  v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví:

- id. 1/6 Dr. Ing. Petra H., Havlíčkův Brod

- id. 1/4 Ing. Jiřího H., Přeštice

- id. 1/6 Veita H., Wiener Neustadt

- id. 1/4 Zdeňka H., Karlovy Vary

- id. 1/6 Aleny H., Havlíčkův Brod 

Náklady spojené s převodem nemovitostí hradí obdarovaný.

 

185/12 Záměr prodeje hasičské zbrojnice včetně pozemku stpč. 51 v Suché u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje hasičské zbrojnice č. p. 189  na pozemku stpč. 51 a pozemku stpč. 51 o výměře 38 m2 v k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu.

 

186/12 Převod pozemku - Hrnčířská ul.

Zastupitelstvo města neschvaluje koupi pozemků ppč.  690/32 a ppč.  690/33 a bezúplatný převod ppč. 690/49, ppč. 690/28, ppč. 690/50, ppč. 690/52 a ppč. 690/53 od Kraje Vysočina.

 

187/12 Záměr prodeje pozemků ppč. 675/1 a  657 v k. ú. Kojetín u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku  ppč. 675/1 o výměře 6873 m2 a pozemku v zjednodušené evidenci - původ PK č. 657 o výměře 331 m2 v k. ú. Kojetín u Havlíčkova Brodu.

 

188/12 Směna pozemku ppč. 1708/34 v k. ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku ppč. 1708/34 o výměře 95 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod  ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod za pozemky ppč. 1708/35 o výměře 72 m2 a 1708/36 o výměře 23 m2 ve vlastnictví SJM MUDr. Františka J. a Mgr. Milady J. bez finančního dorovnání. Město uhradí náklady související s převodem pozemku.

 

189/12 Záměr prodeje pozemků - Lidická ul.

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku stpč. 6201 o výměře 2 m2 a části pozemku ppč. 388/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod.

 

190/12 Prodej bytů Jihlavská ul.,Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej:bytové jednotky č. 1108/2 v domě čp. 1108, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.      

Kupující: Jan K., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 199.370,- Kč

 

191/12 Prodej bytů Jihlavská ul.,Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej:

bytové jednotky č. 1108/3 v domě čp. 1108 ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím .

Kupující: Manželé Bc. Pavel a Jana P., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 455 625,- Kč.

 

192/12 Prodej bytů Jihlavská ul.,Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej :

bytové jednotky č. 1108/8 v domě čp. 1108, ulice Jihlavská, Havlíčkův  Brod včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Dagmar K., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 199 370,- Kč.

 

193/12 Prodej bytů Jihlavská ul.,Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej:

bytové jednotky č. 1108/10 v domě čp. 1108 , ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Blanka R., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 353 773,- Kč

 

194/12 Prodej bytů Jihlavská ul.,Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej:

bytové jednotky č. 1108/11 v domě čp. 1108, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Alena Š., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 199.370,- Kč

 

195/12 Prodej bytů Jihlavská ul.,Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej:

bytové jednotky č. 1108/15 v domě čp. 1108, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech z domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Miroslav L. a Jana N., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 455. 625,- Kč

 

196/12 Prodej bytů Jihlavská ul.,Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej:

bytové jednotky č. 1108/16 v domě čp. 1108, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: Marie R., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 353. 773,- Kč.

 

197/12 Prodej bytů Jihlavská ul.,Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje prodej:

bytové jednotky č. 1108/6 v domě čp.1108, ulice Jihlavská, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující: František a Věra L., Havlíčkův Brod

Za kupní cenu: 455.625,-Kč

 

198/12 Změna a doplnění zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod, jejímž předmětem je doplnění přílohy č. 1 zřizovací listiny o písmeno  O)  5 ks permanentní radar v ulicích Masarykova, Žižkova, SV obchvat (2 ks) a Svatý Kříž – předání movitého majetku do správy podle zákona č. 250/2000 Sb.

 

199/12 Změna a doplnění zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje doplnění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Havlíčkův Brod, v článku č. 6 Hlavní účel a hlavní předmět činnosti dle podkladové přílohy č. 14531.

 

200/12 Prodej volných bytů  ze 3. vlny privatizace.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 3210/3 v domě čp. 3209, 3210, ul. Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se všemi součástmi a příslušenstvím.

Kupující:

2/3 Ing. Tomáš H., Praha 6

1/3 Markéta Z., Havlíčkův Brod

za kupní cenu: 920 004 Kč

 

201/12 Záměr směny pozemků - letiště

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku ppč. 162/36 o výměře cca 1100 m2 v k.ú. Poděbaby ve vlastnictví žadatele za část pozemku ppč. 162/37 v k.ú. Poděbaby o výměře cca 1400m2 odpovídající stejné finanční hodnotě ve vlastnictví města.

 

202/12 Záměr směny pozemků - letiště

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku ppč. 162/41 o výměře cca 1100 m2 v k.ú. Poděbaby ve vlastnictví žadatele za část pozemku ppč. 162/37 v k.ú. Poděbaby o výměře cca 1400m2 odpovídající stejné finanční hodnotě ve vlastnictví města.

 

203/12 Prodej části pozemku - Pražská

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku ppč. 933/1 o výměře cca 12 m2, v katastrálním území Havlíčkův Brod za cenu 800 Kč/m2 Společenství vlastníků bytového domu Pražská 2875, Sídliště Pražská 2875, Havlíčkův Brod, IČ 25952447. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města. Prodej bude zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí kupní.

 

204/12 Koupě pozemků  v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 2641/15, 2641/16, 2641/17, 2641/18, 2641/19, 2641/20 a 2641/21

Zastupitelstvo města schvaluje koupi  pozemku ppč. 2641/15 o výměře 39 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví:

id.1/2 Anny P., Havlíčkův Brod

id. 1/4 Jaroslavy S., Havlíčkův Brod 

id.1/4 Věry V., Havlíčkův Brod

Cena pozemku činí 100KčIm2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

 

205/12 Koupě pozemků  v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 2641/15, 2641/16, 2641/17, 2641/18, 2641/19, 2641/20 a 2641/21

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku ppč. 2641/16 o výměře 41 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví Jany a Jaroslava E., Havlíčkův Brod za cenu 100Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

 

206/12 Koupě pozemků  v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 2641/15, 2641/16, 2641/17, 2641/18, 2641/19, 2641/20 a 2641/21

Zastupitelstvo města schvaluje koupi  pozemku ppč.  2641/17 o výměře 41m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví Aleny a Jiřího K., Havlíčkův Brod za cenu 100 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

 

207/12 Koupě pozemků  v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 2641/15, 2641/16, 2641/17, 2641/18, 2641/19, 2641/20 a 2641/21

Zastupitelstvo města schvaluje koupi  pozemku ppč.  2641/18 o výměře 25 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví Dany a Václava Č., Havlíčkův Brod za cenu 100 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

 

208/12 Koupě pozemků  v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 2641/15, 2641/16, 2641/17, 2641/18, 2641/19, 2641/20 a 2641/21

Zastupitelstvo města schvaluje koupi  pozemku ppč.  2641/19 o výměře 26m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví Jindřišky a Petra J., Havlíčkův Brod za navrženou cenu 100Kč/m2 s tím, že veškeré náklad spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

 

209/12 Koupě pozemků  v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 2641/15, 2641/16, 2641/17, 2641/18, 2641/19, 2641/20 a 2641/21

Zastupitelstvo města schvaluje koupi  pozemku ppč.  2641/20 o výměře 46m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví Zdeňka K., Havlíčkův Brod  za cenu 100 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

 

210/12 Koupě pozemků  v k. ú. Havlíčkův Brod ppč. 2641/15, 2641/16, 2641/17, 2641/18, 2641/19, 2641/20 a 2641/21

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku ppč.  2641/21 o výměře 22 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví Evy a Jana R., Havlíčkův Brod za cenu 100 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.

 

211/12 Záměr prodeje parcel v lokalitě Rozkoš v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění  záměru prodeje částí pozemků ppč. 659/1, ppč. 674/14, ppč. 674/1 a ppč. 674/15 v k. ú. Havlíčkův Brod. Záměr bude zveřejněn po převedení části pozemku ppč. 674/15 na LV 10001.

 

212/12 Koupě pozemků - ul. Prokopa Holého

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o povolení stavby, případně o koupi pozemků ppč. 1753/97 o výměře 611 m2, ppč. 1753/98 o výměře 19 m2 a ppč. 1661/120 o výměře 103 m2 v k.ú. Havlíčkův Brod z  vlastnictví České republiky zastoupené Státním statkem Jeneč s.p., Karlovarská 7, Jeneč, do vlastnictví města Havlíčkův Brod.

 

213/12 Schválení dodatku ke smlouvě o půjčce

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek ke smlouvě o půjčce dle podkladové přílohy č. 19274.

 

214/12 Podzemní separační kontejnery v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města dle podkladové přílohy č. 19228 souhlasí s realizaci 5 podzemních stání separačních  kontejnerů v lokalitách 1,3 - 6 s tím, že v případě technických problémů bude nerealizovatelné stání nahrazeno některým z lokalit 2, 7, 8, 9, 10.

 

215/12 Koupě pozemků v k.ú. Havlíčkův Brod pro pěší zónu Havlíčkův Brod - Perknov - revokace

Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 174/10 ze dne 31.5.2010 a nahrazuje jej usnesením:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi následujících pozemků z vlastnictví RNDr. Boženy K., Praha, do vlastnictví Města Havlíčkův Brod:

část parc.č.  566/1   o výměře       cca 30 m2     trvalý travní porost

část parc.č.  561/1   o výměře  cca 2.160 m2     trvalý travní porost

        parc.č.   561/6   o výměře       3.293 m2    trvalý travní porost

        parc.č.   560/6   o výměře          519 m2    trvalý travní porost

        parc.č.   560/11 o výměře          504 m2    trvalý travní porost

        parc.č.   546/4   o výměře       1.259 m2    ostatní plocha-jiná plocha

        parc.č.   546/6   o výměře          733 m2    ostatní plocha-sportoviště a rekreační plocha

Jedná se o koupi pozemků o celkové výměře cca 8498 m2 za cenu stanovenou znaleckým posudkem 
č. 3350/167/2009 ve výši  341,60 Kč/m2. 

A dále parc.č. 545/13 o výměře 1608 m2 ostatní plocha-sportoviště a rekreační plocha  oddělený GP 
č. 6834-102/2012 z pozemku ppč. 545/12 za cenu 500 Kč/m2.

Náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku, daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí uhradí město Havlíčkův Brod.

 

216/12 Žádost o splácení dlužné částky

Zastupitelstvo města nesouhlasí se splátkami navrženými panem Ing. Jiřím D., Havlíčkův Brod ve výši 1.500,00 Kč měsíčně na dlužnou částku 44.953,40 Kč a neschvaluje uzavření dohody o splátkách.

 

217/12 Uznání dluhu a dohoda o splátkách

Zastupitelstvo města schvaluje dohodu o uznání a splátkách dluhu mezi Městem Havlíčkův Brod a Helenou a Michalem H., Havlíčkův Brod dle podkladové přílohy č.19170.

 

218/12 Prodej pozemků stpč. 184 a 188 v k. ú. Poděbaby

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků stpč. 184 o výměře 68m2 a stpč. 188 o výměře 442m2 v katastrálním území Poděbaby Zemědělské společnosti Šmolovy a. s., Poděbaby 179,  580 01 Havlíčkův Brod IČ: 259 38 266. Cena pozemku činí 260 Kč/m2. Žadatelé dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

219/12 Podpořené projekty z Ministerstva vnitra ČR

Zastupitelstvo města schvaluje finanční spoluúčast v celkové výši 21 tis. Kč k projektu č. 1727.1 -  "Speciální výslechová místnost na Územním odboru P ČR Havlíčkův Brod", který byl Rozhodnutím č. 29 podpořen neinvestiční dotací Ministerstva vnitra ČR.

 

220/12 Podpořené projekty z Ministerstva vnitra ČR

Zastupitelstvo města schvaluje finanční spoluúčast v celkové výši 15 tis. Kč k projektu č. 1727.2 -  "Dovybavení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež", který byl Rozhodnutím č. 30 podpořen neinvestiční dotací Ministerstva vnitra ČR.

 

221/12 Podpořené projekty z Ministerstva vnitra ČR

Zastupitelstvo města schvaluje finanční spoluúčast v celkové výši 41,7 tis. Kč k projektu "Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův Brod IV.".

 

222/12 Revokace usnesení - smlouva o úpravě vztahů

Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. 143/12 a souhlasí s uzavřením smlouvy o úpravě vztahů v souvislosti s realizací stavby dle podkladové přílohy č. 19349 s Františkou L., trvale bytem Havlíčkův Brod.

 

223/12 Plánovací smlouva - Obytná zóna Rozkoš

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. uzavření plánovací smlouvy dle podkladové přílohy č. 19393 s MUDr. Markétou M., Praha-Liboc a Mgr. Milanem M., Praha-Bubeneč, jejíž předmětem je výstavba technické a dopravní infrastruktury obytné zóny pro výstavbu 35 rodinných domů.

 

224/12 Plánovací smlouva - Obytná zóna Rozkoš

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o smlouvě budoucí darovací s MUDr. Markétou M., Praha-Liboc a Mgr. Milanem M., Praha-Bubeneč dle podkladové přílohy č. 13394, jejímž předmětem je výstavba technické a dopravní infrastruktury obytné zóny pro výstavbu 
35 rodinných domů.

 

225/12 Změna ÚPSÚ Havl.Brod  - část pozemku parc.č. 3232/6 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města  neschvaluje, podle § 55, odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod spočívající v převedení části pozemku parc.č. 3232/6 v k.ú. Havlíčkův Brod o výměře cca 10.500 m2  do zastavitelných ploch s funkčním využitím „Bv – území bydlení venkovského typu“.

 

226/12 Změna ÚPSÚ Havl.Brod  - pozemek parc.č. 1611/41 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města neschvaluje, podle § 55, odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod spočívající v převedení pozemku parc.č. 1611/41 v k.ú. Havlíčkův Brod z nezastavitelných ploch s funkčním využitím „Pole“ do ploch s funkčním využitím „Zahrady, ovocné sady“.

 

227/12 Změna ÚPSÚ Havl.Brod  - pozemek parc.č. 943/6 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu

Zastupitelstvo města  neschvaluje, podle § 55, odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod spočívající v převedení pozemku parc.č. 943/6 v k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu z nezastavitelných ploch s funkčním využitím „Louky, pastviny“ do zastavitelných ploch s funkčním využitím „Bv – území bydlení venkovského typu“.

 

228/12 Změna č. 31 ÚPSÚ Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod, příslušné podle § 6 odst. 5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhovuje námitce č.1 uplatněné při projednávání návrhu změny č. 31 Územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod.

 

229/12 Změna č. 31 ÚPSÚ Havlíčkův Brod

Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod, příslušné podle § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst.4 a § 55 odst.2 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb. správní řád, § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s ustanovením § 188 odst.4 stavebního zákona, vydává změnu č. 31 Územního plánu sídelního útvaru Havlíčkův Brod, formou opatření obecné povahy.

 

230/12 Dohoda o spolupráci

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením dohody o spolupráci a zajištění realizace  projektu stavby dle podkladové přílohy č. 19186 se společnostmi NIMIRU spol. s r.o., IČ 25276387 a Sallerova výstavba spol. s r.o., IČ 16188926, která řeší vzájemné vztahy při realizaci úpravy křižovatky silnice I/38 ulice Masarykova s místní komunikací Pražská a účelovou komunikací do obchodní zóny Sallerovy výstavby včetně osazení světelného signalizačního zařízení.

 

231/12 Projekty podpořené z Regionálního operačního programu

Zastupitelstvo města prohlašuje, že zajistí úhradu vlastních prostředků města Havlíčkův Brod v letech 2012 a 2013 a zcela předfinancuje projekt „Rekonstrukce Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod“ registrační číslo CZ.1.11/3.2.00/19.01282.

 

232/12 Projekty podpořené z Regionálního operačního programu

Zastupitelstvo města prohlašuje, že zajistí úhradu vlastních prostředků města Havlíčkův Brod v letech 2012 a 2013 a zcela předfinancuje projekt „Rekonstrukce objektu č.311 Havlíčkův Brod na chráněné bydlení“ registrační číslo CZ.1.11/3.2.00/25.01281.

 

233/12 Projekty podpořené z Regionálního operačního programu

Zastupitelstvo města ukládá radě města provést v souladu se zákonem o veřejných zakázkách zadání zakázky „Rekonstrukce objektu č.310 Havlíčkův Brod“. Po seznámení s výsledkem zadávacího řízení rozhodne zastupitelstvo města o realizaci stavby.

 

234/12 Obytná zóna Pražská, úprava prostor mezi ulicemi Pražská a Masarykova

Zastupitelstvo města souhlasí s realizací stavby „Obytná zóna Pražská, úprava prostoru mezi ulicemi Pražská a Masarykova Havlíčkův Brod“ a ukládá radě města zahrnout náklady na dokončení této stavby do rozpočtu roku 2013.

 

235/12 Usnesení výboru pro životní prostředí ZM HB

Zastupitelstvo města ukládá radě města zpracovat studii proveditelnosti k realizaci Zeleného okruhu města v prostoru Rozkošská - Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod.

 

236/12 Usnesení výboru pro životní prostředí ZM HB

Vzhledem k existenci více investičních záměrů v okolí Základní školy Nuselská zastupitelstvo města ukládá radě města zadat zpracování upřesňující studie části zeleného okruhu města - průchodu od ulice Reynkova k letnímu koupališti.

 

237/12 Revokace usnesení - smlouva o úpravě vztahů

Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. 144/12 a souhlasí s uzavřením smlouvy o úpravě vztahů v souvislosti s realizací stavby dle podkladové přílohy č. 19350 s Sarkisjan A. A., trvale bytem Havlíčkův Brod.

 

 

 

 

Ing. Čeněk Jůzl, v. r.

Ing. Ivan Kuželka, v. r.

místostarostové

 

 

                                                                         Bc. Jan Tecl, v. r.

                                                                                starosta