Usnesení z jednání zastupitelstva města 10.2.2020Přítomni:

PhDr. Zdeněk Dobrý, Pavel Duben, Ing. Bc. Vladimír Frič, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Tomáš Hermann, Ing. Václav Hlaváč, Libor Honzárek, MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, Ing. Čeněk Jůzl, Mgr. Jan Kletečka, Libuše Milichovská, Ing. Ivana Mojžyšková, PaedDr. Veronika Prchalová, Jan Schwarz, Ing. Vladimír Slávka, Mgr. et Mgr. Jan Sojka, Zbyněk Stejskal, Mgr. Jan Tecl, MBA, Mgr. Veronika Vošická Buráňová, Eva Vyoralová

Omluveni:

Mgr. Miloš Fikar, Jan Kerber DiS., Milan Plodík, MUDr. Lucie Stehlíková, PhDr. Ivana Štrossová

 

1/20 Vyhodnocení podpořených projektů z grantových programů v roce 2019

Zastupitelstvo města projednalo souhrnnou zprávu Výboru pro cestovní ruch, média a kulturu, která vyhodnocuje podpořené grantové projekty v oblasti kultury v roce 2019 dle podkladové přílohy č. 52501.

 

2/20 Úprava Tyfového židovského hřbitova v Havlíčkově Brodě

Zastupitelstvo města pověřuje radu města jednáním o zlepšení stavu Tyfového židovského hřbitova v Havlíčkově Brodě a obnově cesty k němu.

 

3/20 Vyhodnocení podpořených projektů z grantového programu "Město bez bariér - 2019"

Zastupitelstvo města, projednalo souhrnnou Zprávu Sociálního výboru, která hodnotí podpořené projekty, v rámci grantového programu na podporu aktivit v sociální oblasti "Město bez bariér 2019", dle podkladové přílohy č. 52525.

 

4/20 Sportovní ceny města Havlíčkova Brodu za rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se Statutem sportovní ceny města Havlíčkova Brodu udělení sportovních cen města za rok 2019:

- Pavlu Loužeckému, Havlíčkův Brod - v kategorii nejlepší sportovec města s finanční odměnou ve výši 10 000 Kč,

- Kateřině Douchové, Havlíčkův Brod - v kategorii nejlepší mladý sportovec města do 18let s finanční odměnou ve výši 10 000 Kč, 

- oddílu volejbalu mladší žákyně TJ Sokol Havlíčkův Brod - v kategorii nejlepší sportovní kolektiv města s finanční odměnou ve výši 20 000 Kč,

- Petru Dostálovi, Havlíčkův Brod - v kategorii nejlepší cvičitel nebo trenér s finanční odměnou ve výši 10 000 Kč.

 

5/20 Kulturní ceny města Havlíčkova Brodu za rok 2019

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se Statutem kulturní ceny města Havlíčkova Brodu udělení kulturních cen města za rok 2019:

- Petru Kletečkovi, Havlíčkův Brod - v kategorii významný přínos kulturnímu životu města v roce 2019 s finanční odměnou ve výši 10 000 Kč;

- Blance Skálové, Havlíčkův Brod - v kategorii významný dlouhodobý přínos městu v oblasti umění, zájmové umělecké činnosti, případně dalších kulturně společenských aktivitách s finanční odměnou ve výši 10 000 Kč;

- Tanečnímu oboru Soukromé základní umělecké školy - zástupce Jana Šilarová, SZUŠ Nuselská 3240, Havlíčkův Brod - v kategorii významný kulturní přínos městu v kategorii mladý umělec do 18 let s finanční odměnou ve výši 20 000 Kč.

 

6/20 Nominace člena výboru

Zastupitelstvo města dle § 84, odst. 2, písm. l) zákona o obcích č. 128/2000 Sb. volí novým členem kontrolního výboru Kláru Kyselovou, Havlíčkův Brod.

 

7/20 Jednací řád výborů zastupitelstva města - změna č. 6

Zastupitelstvo města schvaluje změnu č. 6 vnitřního předpisu, QS 55-20 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 52511 s účinností od 10. února 2020.

 

8/20 Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí na rok 2020

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích Ing. Vladimíra Slávku jako svého zástupce na členské schůze společnosti Lesního družstva ve Štokách, IČO 64829561 konané v roce 2020. Jako náhradníka deleguje Bc. Libora Honzárka.

 

9/20 Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí na rok 2020

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích Bc. Libora Honzárka jako svého zástupce na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IČO 48171590 konané v roce 2020. Jako náhradníka deleguje Ing. Vladimíra Slávku

 

10/20 Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí na rok 2020

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích Zbyňka Stejskala jako svého zástupce na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., IČO 48173002 konané v roce 2019. Jako náhradníka deleguje Mgr. Jana Tecla, MBA.

 

11/20 Nominace zástupců města na valné hromady a členské schůze společností s majetkovou účastí na rok 2020

Zastupitelstvo města deleguje na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích Mgr. Jana Tecla, MBA jako svého zástupce na valné hromady společnosti Úpravna vody Želivka, a.s., IČO 26496224 konané v roce 2020. Jako náhradníka deleguje Zbyňka Stejskala.

 

12/20 Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města

Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s § 72, odst. 2) a odst. 3) a § 74, odst. 3) zákona 128/2000 Sb. svým neuvolněným členům odměny za výkon funkce za měsíc v následujících částkách s účinností od 1.3.2020:

- člen rady: 10274 Kč,

- předseda výboru/komise: 5137 Kč,

- člen výboru/komise: 4281 Kč,

- člen zastupitelstva bez dalších funkcí 2569 Kč.

 

13/20 Revokace usnesení č. 246/19 Schválený rozpočet pro rok 2020 - přechodné finanční výpomoci zřizovaným PO

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 246/19 a nahrazuje jej usnesením následujícího znění:

Zastupitelstvo města deleguje radě města pravomoc k poskytnutí přechodných finančních výpomocí pro zřizované příspěvkové organizace maximálně na období rozpočtového roku 2020 do celkové výše 4% z celkového objemu provozních rozpočtových výdajů schváleného rozpočtu 2020 (18.000 tis. Kč). Účelem poskytnutí přechodné finanční výpomoci může být vyrovnání časového nesouladu mezi výdaji a příjmy hlavní činnosti, předfinancování podporovaných projektů, krytí daňových rezerv v dané příspěvkové organizaci v rámci rozpočtového období 2020.

 

14/20 Směna částí pozemků v k.ú. Zbožice

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků č. 371 díl ,,d“ o výměře 40 m2 odděleného z pozemku č. 371, pozemku č. 382 díl ,,e“ o výměře 196 m2 odděleného z pozemku č. 382 a pozemku č. 371/2 o výměře 16 m2 odděleného z pozemku č. 371 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za pozemek č. 194 díl ,,b“ o výměře 77 m2 odděleného z pozemku č. 194, pozemku č. 195 díl ,,a“ o výměře 29 m2 odděleného z pozemku č. 195 a pozemku č. 7/2 o výměře 71 m2 odděleného z pozemku č. 7/1 ve vlastnictví P. N., trvale bytem Havlíčkův Brod, vše v katastrálním území Zbožice. Žadatel uhradí finanční rozdíl ve výměrách pozemků ve výši 13.935 Kč a polovinu souvisejících nákladů.

 

15/20 Prodej částí pozemků v k.ú. Mírovka

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků č. 2008/2 o výměře 175 m2 odděleného z pozemku č. 2008, pozemku č. 1225/2 o výměře 33 m2 odděleného z pozemku č. 1225 a pozemku č. 1040/17 o výměře 18 m2 odděleného z pozemku č. 1040/2, vše v katastrálním území Mírovka I. K., trvale bytem Havlíčkův Brod za cenu 480 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

16/20 Směna pozemků - cyklostezka Dolík

Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku č. 972 o výměře cca 720 m2 ve vlastnictví J. K., trvale bytem Věž za cenu 35 Kč/m2 za část pozemku č. 970/1 o výměře cca 610 m2 ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za cenu 35 Kč/m2, vše v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu. Do doby vybudování a zaměření cyklostezky bude směna ošetřena smlouvou o smlouvě budoucí. Město Havlíčkův Brod uhradí související náklady.

 

17/20 Darování pozemků - Kraj Vysočina - Březinka, Perknov

Zastupitelstvo města schvaluje darování pozemků č. 664/2, 700/2, 701/2, 702/2, 704/7, 701/3, 704/8, 704/9 a 704/10 o celkové výměře 2.039 m2, vše v katastrálním území Perknov a darování pozemku č. 324/4 o výměře 562 m2 odděleného z pozemku č. 324/1 v katastrálním území Březinka u Havlíčkova Brodu Kraji Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

 

18/20 Záměr prodeje části pozemku č. 162/37 v k.ú. Poděbaby

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 162/37 o výměře cca 225 m2 v katastrálním území Poděbaby.

 

19/20 Prodej pozemku č. 2551/1 v k.ú. Havlíčkův Brod - ulice Havířská

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 2551/1 o výměře 198 m2 v katastrálním území Havlíčkův Brod P. S., Havlíčkův Brod, za cenu 500 Kč/m2. Kupující dále uhradí související náklady v souladu se zásadami dispozice s nemovitým majetkem města.

 

20/20 Koupě pozemku č. 1099/1 v k.ú. Šmolovy

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku č. 1099/1 v katastrálním území Šmolovy u Havlíčkova Brodu od Z. K., trvale bytem Líně, za cenu 25 Kč/m2. Město uhradí související náklady.

 

21/20 Záměr prodeje - pozemky ŘSD - Kyjovská

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků č. 3790/26 a 3790/48, v katastrálním území Havlíčkův Brod.

 

22/20 Souhlasné prohlášení - pozemky ŘSD - Masarykova, Žižkova

Zastupitelstvo města schvaluje podepsání Souhlasného prohlášení na převod pozemků č. 121/27, 121/28, 121/29, 121/30, 121/31, 121/32, 121/33, 121/44, 3341/7 a 3341/10, vše v katastrálním území Havlíčkův Brod do vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR dle přílohy č. 52498.

 

23/20 Záměr směny pozemků - Ledečská, Masarykova, Lidická

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku č. 564/1 o výměře cca 1.440 m2 a pozemku č. 930/20, v katastrálním území Havlíčkův Brod za část pozemku č. 659/2 o výměře cca 365 m2 a pozemku č 407/9, v katastrálním území Havlíčkův Brod ve vlastnictví města Havlíčkův Brod.

 

24/20 Kupní smlouva - pozemek č. 263/15 v k.ú. Havlíčkův Brod - U KD Ostrov

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy č. UZSVM/HHB/316/2020-HHBM, ve věci koupě pozemku č. 263/15 v katastrálním území Havlíčkův Brod za cenu 51.000 Kč, dle podkladové přílohy č. 52541. Prodávajícím je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.

 

25/20 Dodatek č. I zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Zastupitelstvo města schvaluje dle podkladové přílohy č. 51360 Dodatek č. I zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941.

 

26/20 Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace České republice - Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, dle podkladové přílohy č. 51434.

 

27/20 Finanční podpory poskytované z rozpočtu města Havlíčkův Brod - Grant na Farmářské trhy Koudelův talíř 2020

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu ve výši 175.000 Kč z grantového programu "Farmářské trhy Koudelův talíř 2020" Aleně Čechové, IČO 727 99 919, se sídlem Burešova 3531, 580 01 Havlíčkův Brod, a to v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str. 1), na projekt "Farmářské trhy Koudelův talíř 2020" v souladu s podanou žádostí o poskytnutí grantu, a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu z rozpočtu města dle podkladových příloh č. 52539, č. 52538, č. 52480 a č. 52481.

 

28/20 Změna č. 7 Územního plánu Havlíčkův Brod - schválení zadání

Zastupitelstvo města schvaluje, podle § 55, odst. 2 a § 6, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zadání Změny č. 7 Územního plánu Havlíčkův Brod, dle podkladové přílohy č. 52537.

 

29/20 Uplatnění předkupního práva k pozemkům č. 1003/153, 1003/154, 1003/155 a 1003/156, v katastrálním území Havlíčkův Brod - ulice Na Spravedlnosti

Zastupitelstvo města souhlasí s uplatněním zákonného předkupního práva k pozemkům č. 1003/153, 1003/154, 1003/155 a 1003/156 v obci a katastrálním území Havlíčkův Brod vůči jejich vlastníku L. O., trvale bytem 170 00 Praha 7, a to k ideálnímu podílu těchto pozemků, které L. O. koupil na základě kupní smlouvy ze dne 9.5.2017 od M. R. a J. Z. Tedy souhlasí s tím, že se město Havlíčkův Brod bude vůči L. O., jako nástupci předchozích vlastníků, domáhat toho, aby mu spoluvlastnický podíl pozemků za příslušnou úplatu převedl. Příslušnou úplatou se rozumí cena, za kterou L. O. daný spoluvlastnický podíl pozemků koupil.

 

30/20 Příspěvek na obnovu kulturní památky - kostel Sv. Kateřiny

Zastupitelstvo města ukládá radě města poskytnout Římskokatolické farnosti – děkanství Havlíčkův Brod, IČO 15060527 prohlášení obce, že město Havlíčkův Brod bude spolufinancovat akci opravu kostela Sv. Kateřiny ve výši min. 10 % nákladů, tj. 153 000 Kč v případě, že žadatel obdrží příspěvek z Fondu Vysočiny z programu PAMÁTKY 2020.

 

Zbyněk Stejskal, v. r.

místostarosta

Ing. Vladimír Slávka, v. r.

místostarosta

Bc. Libor Honzárek, v. r.

místostarosta

 

 

                                                                    Mgr. Jan Tecl, MBA, v. r.

                                                                                starosta